Category Archives: KANUNLAR

Türkiye Cumhiriyeti Devleti Kanunları

FSEK 7. Madde

0

FSEK 7. Madde Alenileşmiş ve yayımlanmış eserler: Madde 7 – Hak sahibinin rızasiyle umuma arzedilen bir eser alenileşmiş sayılır. Bir eserin aslından çoğaltma ile elde nüshaları hak sahibinin rızasiyle satışa çıkarılma veya dağıtılma yahut diğer bir şekilde ticaret mevkiine konulma suretiyle umuma arzedilirse o eser yayımlanmış sayılır. 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinin 2 nci […]

Continue Reading...

FSEK 6. Madde

0

FSEK 6. Madde İşlenmeler ve Derlemeler: Madde 6 – Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilipte bu esere nispetle müstakil olmıyan ve aşağıda başlıcaları yazılı fikir ve sanat mahsulleri işlenmedir: 1. Tercümeler; 2. Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayılan nevilerden bir başkasına çevrilmesi; 3. Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin […]

Continue Reading...

FSEK 5. Madde

0

FSEK 5. Madde IV – Sinema eserleri: Madde 5 –  Sinema eserleri, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir.

Continue Reading...

FSEK 4. Madde

0

FSEK 4. Madde III – Güzel sanat eserleri: Madde 4 – Güzel sanat eserleri, estetik değere sahip olan; 1. Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi, 2. Heykeller, kabartmalar ve […]

Continue Reading...

FSEK 3. Madde

0

FSEK 3. Madde II – Musiki eserleri: Madde 3 – Musiki eserleri, her nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir.

Continue Reading...

FSEK 2. Madde

0

FSEK 2. Madde I – İlim ve edebiyat eserleri: Madde 2 – İlim ve edebiyat eserleri şunlardır: 1. Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları, 2.  Her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, Pandomimalar ve buna benzer […]

Continue Reading...

FSEK Madde 1/B

0

FSEK Madde 1/B Tanımlar Madde 1/B – Bu Kanunda geçen tanımlardan; a) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini, b) Eser sahibi: Eseri meydana getiren  kişiyi, c) İşlenme eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil […]

Continue Reading...

FSEK Madde 1/A

0

FSEK Madde 1/A Kapsam Madde 1/A –  Bu Kanun, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını, bu haklara ilişkin tasarruf esas ve usullerini, yargı […]

Continue Reading...

FSEK 1. Madde

0

FSEK 1. MADDE – Amaç:  Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas […]

Continue Reading...

Türkiye Cumhuriyeti Kanunları

0

Türkiye Cumhuriyeti Kanunları Menüde yer alan “KANUNLAR” sekmesi altından aradığınız ilgili kanun ve maddelerine ulaşabilirsiniz.

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden