Category Archives: KANUNLAR

Türkiye Cumhiriyeti Devleti Kanunları

FSEK 45. Madde

0

FSEK 45. Madde  Güzel sanat eserlerinin satış bedellerinden pay verilmesi Madde 45 – (Değişik 1. fıkra: 03.03.2004 – 5101 S.K/Madde 16)  Mimari eserler hariç olmak üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan güzel sanat eserlerinin asılları ile eser sahibinin kendisinin sınırlı sayıda meydana getirdiği veya eser sahibinin kontrolünde ve izniyle meydana getirilmiş ve eser sahibi tarafından imzalanmış veya […]

Continue Reading...

FSEK 44. Madde

0

FSEK 44. Madde  Fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi: Madde 44 – (Değişik madde: 07.06.1995 – 4110 S.Kanun/Madde 18)  (Değişik 1. fıkra: 03.03.2004 – 5101 S.K/Madde 15)  Fikri mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, sadece süreli yayınlar basan yerler dışında, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten ve/veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve […]

Continue Reading...

FSEK 43. Madde

0

FSEK 43. Madde Eser, icra, fonogram ve yapımların yayınlanmasına ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar: Madde 43 – (Değişik madde: 03.03.2004 – 5101 S.K/Madde 14)  Radyo-televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkanlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarında yararlanacakları opera, bale, tiyatro ve benzeri sahneye konmuş eserlerle ilgili olarak hak sahiplerinden […]

Continue Reading...

FSEK 42/B. Madde

0

FSEK 42/B. Madde Meslek birliklerinin denetimi: Madde 42/B – (Ek madde: 03.03.2004 – 5101 S.K/Madde 13) Meslek birlikleri, idari ve mali açıdan Bakanlığın denetimine tabidir. Bakanlık, meslek birliklerinin bu Kanunla belirlenmiş görev ve yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerini her zaman kendisi denetleyebileceği gibi bu denetimin bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılmasını meslek birliklerinden de isteyebilir. Bu kuruluşlarca yapılan denetimlere […]

Continue Reading...

FSEK 42/A. Madde

0

FSEK 42/A. Madde Meslek birliklerinin yükümlülükleri ve tarife tespitine ilişkin esaslar: Madde 42/A – (Ek madde: 03.03.2004 – 5101 S.K/Madde 13) Bu Kanunun 42 nci maddesinde öngörülen amaçlarla hakların idaresini sağlamak üzere kurulan meslek birlikleri; 1. Temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığa bildirmek ve ilgili kişilere açık bu bildirimi […]

Continue Reading...

FSEK 42. Madde

0

FSEK 42. Madde IV – Hükümete tanınan yetkiler: 1. Meslek birliklerinin kurulması: Madde 42 – (Değişik madde: 01.11.1983 – 2936 S.Kanun/Madde 7)  (Değişik 1. fıkra: 21.02.2001 – 4630 S.Kanun/Madde 21)  Eser sahipleri ve eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı hak sahipleri ile bu Kanunun 52 nci maddesine uygun biçimde düzenlenmiş sözleşmelerle eser veya hak sahibinden mali hakları kullanma yetkilerini devralarak […]

Continue Reading...

FSEK 41. Madde

0

FSEK 41. Madde Umuma açık mahallerde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar: Madde 41 – (Değişik madde: 03.03.2004 – 5101 S.K/Madde 11 Girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden […]

Continue Reading...

FSEK 40. Madde

0

FSEK 40. Madde Kopye ve teşhir: Madde 40 – Umumi yollar, caddeler ve meydanlara, temelli kalmak üzere konulan güzel sanat eserlerini; resim, grafik, fotoğraf ve saire ile çoğaltma, yayma, umumi mahallerde projeksiyonla gösterme, radyo ve benzeri vasıtalarla yayımlama caizdir. Bu salahiyet mimarlık eserlerinde yalnız dış şekle munhasırdır. Üzerlerine, sahibi tarafından sarahaten menedici bir kayıt konulmuş olmadıkça […]

Continue Reading...

FSEK 39. Madde

0

FSEK 39. Madde 2. Bestekarlara tanınan haklar: MÜLGA !!!

Continue Reading...

FSEK 38. Madde

0

FSEK 38. Madde II – Hususi menfaat mülahazasiyle: 1. Şahsen kullanma: Madde 38 – (Değişik madde: 07.06.1995 – 4110 S.Kanun/Madde 14)  Bütün fikir ve sanat eserlerinin,  kar amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması mümkündür. Ancak, bu çoğaltma hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz. (Mülga 2. fıkra: 21.02.2001 […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden