Category Archives: KANUNLAR

Türkiye Cumhiriyeti Devleti Kanunları

FSEK 55. Madde

FSEK 55. Madde Yorum kaideleri: Şümul: Madde 55 – Aksi kararlaştırılmış olmadıkça mali bir hakkın devri veya bir ruhsatın verilmesi eserin tercüme veya sair işlenmelerine şamil değildir.

Continue Reading...

FSEK 54. Madde

0

FSEK 54. Madde Salahiyetin mevcut olmaması: Madde 54 – Mali bir hakkı yahut kullanma ruhsatını devre salahiyetli olmıyan kimseden iktisap eden, hüsnüniyet sahibi olsa bile himaye görmez. Salahiyeti olmaksızın mali bir hakkı başkasına devreden veya kullanma ruhsatını veren kimse; salahiyeti bulunmadığına diğer tarafın vakıf olduğunu veya vakıf olması lazımgeldiğini ispat etmedikçe tasarrufun hükümsüz kalmasından doğan zararı […]

Continue Reading...

FSEK 53. Madde

0

FSEK 53. Madde Tekeffül: Hakkın mevcut olmaması: Madde 53 – Mali bir hakkı başkasına devreden veya kullanma ruhsatını veren kimse, iktisap edene karşı hakkın mevcudiyetini Borçlar Kanununun 169 ve 171 inci maddeleri hükmünce zamindir. Haksız fiillerden ve sebepsiz mal iktisabından doğan talepler mahfuzdur.

Continue Reading...

FSEK 52. Madde

0

FSEK 52. Madde Şekil: Madde 52 – Mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.

Continue Reading...

FSEK 51. Madde

0

FSEK 51. Madde  İlerideki faydalanma imkanları: Madde 51 – İleride çıkarılacak mevzuatın eser sahibine tanıması muhtemel mali hakların devrine veya bunların başkaları tarafından kullanılmasına mütaallik sözleşmeler batıldır. İleride çıkarılacak mevzuatla mali hakların şümulünün genişletilmesi veya koruma süresinin uzatılmasından doğacak salahiyetlerden vazgeçmeyi yahut bunların devrini ihtiva eden sözleşmeler hakkında aynı hüküm caridir.

Continue Reading...

FSEK 50. Madde

0

FSEK 50. Madde Sözleşmeler: Vücuda getirilecek eserler: Madde 50 – 48 ve 49 uncu maddelerde sayılan tasarruf muamelelerine dair taahhütler, eser henüz vücuda getirilmeden önce yapılmış olsa dahi muteberdir. Eser sahibinin ileride vücuda getireceği eserlerin bütününe veya muayyen bir nevi’ine taallük eden bu kabil taahhütleri taraflardan her biri, ihbar tarihinden bir yıl sonra hüküm ifade etmek […]

Continue Reading...

FSEK 49. Madde

0

FSEK 49. Madde Devren iktisap: Madde 49 – Eser sahibi veya mirasçılarından mali bir hak veya böyle bir hakkı kullanma ruhsatını iktisap etmiş olan bir kimse, ancak bunların yazılı muvafakatiyle bu hakkı veya kullanma ruhsatını diğer birine devredebilir. İşleme hakkının devrinde, devren iktisap eden kimse hakkında da eser sahibi veya mirasçılarının aynı suretle muvafakatı şarttır.

Continue Reading...

FSEK 48. Madde

0

FSEK 48. Madde DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Sözleşme ve Tasarruflar Hayatta vaki tasarruflar: Asli iktisap: Madde 48 – Eser sahibi veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları süre, yer ve muhteva itibariyle mahdut veya gayrimahdut, karşılıklı veya karşılıksız olarak başkalarına devredebilirler. Mali hakları sadece kullanma salahiyeti de diğer bir kimseye bırakılabilir. (Ruhsat). Yukardaki fıkralarda sayılan tasarruf muameleleri henüz […]

Continue Reading...

FSEK 47. Madde

0

FSEK 47. Madde Kamuya maletme Madde 47 – (Değişik madde: 10.09.2014 – 6552 S.K/Madde 87)  (İptal cümle: Anayasa Mahkemesi 14.05.2015 tarih ve E. 2014/177, K. 2015/49)Bu hususta karar verilebilmesi için eserin, Türkiye’de veya Türkiye dışında Türk vatandaşları tarafından vücuda getirilmiş olması gerekir. Bakanlar Kurulu kararında; 1. Eser ve sahibinin adı, 2. Hakları kullanacak makam veya müessese, 3. […]

Continue Reading...

FSEK 46. Madde

0

FSEK 46. Madde Devletin faydalanma salahiyeti: Madde 46 – (Değişik madde: 01.11.1983 – 2936 S.Kanun/Madde 10) Çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça men edilmemiş olan ve umumi kütüphane, müze ve benzeri müesseselerde saklı bulunan henüz yayımlanmamış veya alenileşmemiş eserler, mali haklarla ilgili koruma süresi dolmuş olmak şartıyla, bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna ait olur. Bunlardan kamu […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden