Category Archives: Fikri ve Sınai Eserler Kanunu

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Fikri ve Sınai Eserler Kanunu

FSEK 35. Madde

0

FSEK 35. Madde 5. İktibas serbestisi: Madde 35 – Bir eserden aşağıdaki hallerde iktibas yapılması caizdir: 1. Alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve fıkralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine alınması; 2 – Yayımlanmış bir bestenin en çok tema, motif, pasaj ve fikir nevinden parçalarının müstakil bir musiki eserine alınması; 3. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ve […]

Continue Reading...

FSEK 34. Madde

0

FSEK 34. Madde 4. Eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserler: Madde 34 – (Değişik 1. fıkra: 07.06.1995 – 4110 S.Kanun/Madde 13) Yayımlanmış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde iktisablar yapılmak suretiyle, hal ve vaziyetinden eğitim ve öğretim gayesine tahsis edildiği anlaşılan seçme ve toplama eserler vücuda […]

Continue Reading...

FSEK 33. Madde

0

FSEK 33. Madde 3. Temsil serbestisi: Madde 33 – (Değişik madde: 21.02.2001 – 4630 S.Kanun/Madde 17)  Yayımlanmış bir eserin, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüzyüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kar amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir.

Continue Reading...

FSEK 32. Madde

0

FSEK 32. Madde 2. Nutuklar: Madde 32 – Büyük Millet Meclisinde ve diğer resmi meclis ve kongrelerde, mahkemelerde, umumi toplantılarda söylenen söz ve nutukların, haber ve malümat verme maksadiyle çoğaltılması, umumi mahallerde okunması veya radyo vasıtasiyle ve başka suretle yayımı serbesttir. Hadisenin mahiyeti ve vaziyetin icabı gerektirmediği hallerde söz ve nutuk sahiplerinin adı zikredilmiyebilir. Bu söz […]

Continue Reading...

FSEK 31. Madde

0

FSEK 31. Madde 1. Mevzuat ve içtihatlar Madde 31 – Resmen yayımlanan veya ilan olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya her hangi bir suretle bunlardan faydalanma serbesttir.

Continue Reading...

FSEK 30. Madde

0

FSEK 30. Madde I – Amme intizamı mülahazasiyle: Madde 30 – Eser sahibine tanınan haklar, eserin ispatı maksadiyle mahkeme ve diğer resmi makamlar huzurunda ve alelıtlak zabıta ve ceza işlerinde bir muameleye konu teşkil etmek üzere kullanılmasına mani değildir. Fotoğraflar, umumi emniyet mülahazasiyle veya adli maksatlar için sahibinin rızası alınmaksızın, resmi makamlar veya bunların emriyle başkaları […]

Continue Reading...

FSEK 29. Madde

0

FSEK 29. Madde ç) El işleri, küçük sanat eserleri, fotoğraf ve sinema eserlerinde süre: Bu madde MÜLGA olmuştur.

Continue Reading...

FSEK 28. Madde

0

FSEK 28. Madde c) Türkçeye tercüme hususunda koruma süresi: Bu madde MÜLGA olmuştur.

Continue Reading...

FSEK 27. Madde

0

FSEK 27. Madde b) Sürelerin devamı: Madde 27 – (Değişik madde: 07.06.1995 – 4110 S.Kanun/Madde 10)  Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder. (Ek cümle: 21.02.2001 – 4630 S.Kanun/Madde 16) Bu süre, eser sahibinin birden fazla olması durumunda, hayatta kalan son eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl geçmekle son bulur. Sahibinin ölümünden sonra […]

Continue Reading...

FSEK 26. Madde

0

FSEK 26. Madde 3. Süreler: Madde 26 – Eser sahibine tanınan mali haklar zamanla mukayyettir. 46 ve 47 nci maddelerdeki haller dışında koruma süresinin bitiminden sonra herkes, eser sahibine tanınan mali haklardan faydalanabilir. Bir eserin aslı veya işlenmeleri için tanınan koruma süreleri birbirine tabi değildir. Bu hüküm 9 uncu maddenin birinci fıkrasındaki eserler hakkında da uygulanır. […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden