Category Archives: Fikri ve Sınai Eserler Kanunu

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Fikri ve Sınai Eserler Kanunu

FSEK 43. Madde

0

FSEK 43. Madde Eser, icra, fonogram ve yapımların yayınlanmasına ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar: Madde 43 – (Değişik madde: 03.03.2004 – 5101 S.K/Madde 14)  Radyo-televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkanlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarında yararlanacakları opera, bale, tiyatro ve benzeri sahneye konmuş eserlerle ilgili olarak hak sahiplerinden […]

Continue Reading...

FSEK 42/B. Madde

0

FSEK 42/B. Madde Meslek birliklerinin denetimi: Madde 42/B – (Ek madde: 03.03.2004 – 5101 S.K/Madde 13) Meslek birlikleri, idari ve mali açıdan Bakanlığın denetimine tabidir. Bakanlık, meslek birliklerinin bu Kanunla belirlenmiş görev ve yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerini her zaman kendisi denetleyebileceği gibi bu denetimin bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılmasını meslek birliklerinden de isteyebilir. Bu kuruluşlarca yapılan denetimlere […]

Continue Reading...

FSEK 42/A. Madde

0

FSEK 42/A. Madde Meslek birliklerinin yükümlülükleri ve tarife tespitine ilişkin esaslar: Madde 42/A – (Ek madde: 03.03.2004 – 5101 S.K/Madde 13) Bu Kanunun 42 nci maddesinde öngörülen amaçlarla hakların idaresini sağlamak üzere kurulan meslek birlikleri; 1. Temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığa bildirmek ve ilgili kişilere açık bu bildirimi […]

Continue Reading...

FSEK 42. Madde

0

FSEK 42. Madde IV – Hükümete tanınan yetkiler: 1. Meslek birliklerinin kurulması: Madde 42 – (Değişik madde: 01.11.1983 – 2936 S.Kanun/Madde 7)  (Değişik 1. fıkra: 21.02.2001 – 4630 S.Kanun/Madde 21)  Eser sahipleri ve eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı hak sahipleri ile bu Kanunun 52 nci maddesine uygun biçimde düzenlenmiş sözleşmelerle eser veya hak sahibinden mali hakları kullanma yetkilerini devralarak […]

Continue Reading...

FSEK 41. Madde

0

FSEK 41. Madde Umuma açık mahallerde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar: Madde 41 – (Değişik madde: 03.03.2004 – 5101 S.K/Madde 11 Girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden […]

Continue Reading...

FSEK 40. Madde

0

FSEK 40. Madde Kopye ve teşhir: Madde 40 – Umumi yollar, caddeler ve meydanlara, temelli kalmak üzere konulan güzel sanat eserlerini; resim, grafik, fotoğraf ve saire ile çoğaltma, yayma, umumi mahallerde projeksiyonla gösterme, radyo ve benzeri vasıtalarla yayımlama caizdir. Bu salahiyet mimarlık eserlerinde yalnız dış şekle munhasırdır. Üzerlerine, sahibi tarafından sarahaten menedici bir kayıt konulmuş olmadıkça […]

Continue Reading...

FSEK 39. Madde

0

FSEK 39. Madde 2. Bestekarlara tanınan haklar: MÜLGA !!!

Continue Reading...

FSEK 38. Madde

0

FSEK 38. Madde II – Hususi menfaat mülahazasiyle: 1. Şahsen kullanma: Madde 38 – (Değişik madde: 07.06.1995 – 4110 S.Kanun/Madde 14)  Bütün fikir ve sanat eserlerinin,  kar amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması mümkündür. Ancak, bu çoğaltma hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz. (Mülga 2. fıkra: 21.02.2001 […]

Continue Reading...

FSEK 37. Madde

0

FSEK 37. Madde 7. Haber: Madde 37 – (Değişik madde: 21.02.2001 – 4630 S.Kanun/Madde 19)  Haber mahiyetinde olmak ve bilgilendirme kapsamını aşmamak kaydıyla, günlük hadiselere bağlı olarak fikir ve sanat eserlerinden bazı parçaların işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalara alınması mümkündür. Bu şekilde alınmış parçaların çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi veya radyo ve televizyon gibi araçlarla yayınlanması serbesttir. […]

Continue Reading...

FSEK 36. Madde

0

FSEK 36. Madde Gazete münderecatı: Madde 36 – Basın Kanununun 15 inci maddesi hükmü mahfuz kalmak üzere basın veya radyo tarafından umuma yayılmış bulunan günlük havadisler ve haberler serbestçe iktibas olunabilir. Gazete veya dergilerde çıkan içtimai, siyasi veya iktisadi günlük meselelere mütaallik makale ve fıkraların iktibas hakkı sarahaten mahfuz tutulmamışsa aynen veya işlenmiş şekilde diğer gazete […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden