Category Archives: İcra Hukuku Avukatlığı

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana

Ticareti Terk Şikayet Dilekçesi

0

Ticareti Terk Şikayet Dilekçesi                                                                                                       […]

Continue Reading...

Şirketin İhyası Davası Dilekçesi

0

Şirketin İhyası Davası Dilekçesi      (   )  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE     DAVACI                   :                         : VEKİLİ                      : Av.                                    :   DAVALI                    : 1……….. Ticaret Sicil Müdürlüğü                                    :                                    :   KONU                       : Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri gereği re’sen terkin ve tasfiye edilen …………… A.Ş.     isimli şirketin ihyası talebinden ibarettir. […]

Continue Reading...

İcra Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz

0

İcra Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz       KARTAL NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’ne   Gönderilmek Üzere   KARTAL 3. İCRA CEZA MAHKEMESİ’ne                                                                                                          06.06.2012   DOSYA NO              : Kartal 3. İcra Ceza Mahkemesi 2012/ E.   SANIK                       :   VEKİLİ                      : Av.   MÜŞTEKİ                 :                   […]

Continue Reading...

Maaş Tekid Yazısı – Mektubu Örneği

0

Maaş Tekid Yazısı – Mektubu Örneği T.C ………..                                                                                                İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                     DOSYA NO:2012/  Esas          ……………….. ADANA  ALACAKLI                           : …… VEKİLİ                                   : ………… BORÇLU                              : ……… BORÇ MİKTARI                 : ………… TL                    İlgi sayılı yazımız ile borçlunun almakta olduğu maaşı üzerine haciz konulması istenilmiş olmasına rağmen bu güne kadar her hangi bir kesintinin yapılmadığı […]

Continue Reading...

Bakiye Borç Muhtırası – Borç Ödeme Muhtırası

0

Bakiye Borç Muhtırası – Borç Ödeme Muhtırası T.C. ADANA ……….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ……….E.             Alacaklı vekili geldi. Yukarıda numarası yazılı olan dosyada, borçlu şirket aleyhine başlattığımız icra takibi kesinleşmiş olup, dosyada kapak hesabı yapılarak, çıkarılacak borç tutarının ödenmesi için borçlu şirketin adresine muhtıra gönderilmesine karar verilmesini vekâleten talep ederim. 19.11.2017             […]

Continue Reading...

İcra Memurunu – Müdürünü Şikayet Dilekçesi – Muameleyi Şikayet

0

İcra Memurunu – Müdürünü Şikayet Dilekçesi ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİNE                                                                                         […]

Continue Reading...

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi

0

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi ADANA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA   DOSYA NO                                      : 2018/…… D.İş   TEMİNATIN İADESİNİ TALEP EDEN DAVACI               :   VEKİLİ                                            : Av. Saim İNCEKAŞ   DAVALILAR                                 :   KONU                                               : Teminatın iadesi talebidir. […]

Continue Reading...

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? Borca İtiraz Etmek

1

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? Borca İtiraz Etmek Borçlunun, borçlu olmadığı veya alacaklının takip yapma yetkisinin bulunmadığını icra dairesine bildirme­sine, ödeme emrine itiraz denir. Borçlu ödeme emrine itiraz ederse takip durur ve bu itiraz giderilmediği süre­ce takibe devam edilemez. Borçlunun ödeme emrine itirazı daha çok maddi hukuka ilişkin sebeplere dayanır. Örneğin, borcun ödendiği, borcun zamanaşımına […]

Continue Reading...

Haciz Nasıl Yapılır?

0

Haciz Nasıl Yapılır? Genel haciz yolu; alacağı rehinle teminat altına alınmamış olan ve bir kambiyo senedine de bağlı olmayan herkesin başvurabileceği ilamsız icra yoludur. Bu takip yoluna başvurabilmek için alacağın bir mahkeme ilamına ve bir belgeye (senede) bağlı olması da­hi gerekmez. Genel Haciz Yolu İle Takibin Konusu Genel haciz yolu ile haciz nasıl yapılır? İlamsız icranın […]

Continue Reading...

İlamsız İcra Ne Demektir?

1

İlamsız İcra Ne Demektir? İcra hukukunun temelinin ilamsız icra olduğu söylenebilir. İlamsız icra, bir mahkeme kararına dayanmak zorunda olmayan icra çeşidi olarak nitelendirilebilir. Bu takip çeşidinde, alacaklı önce mahkemede dava açıp bir ilam elde etmeye mecbur olmaksızın, doğru­dan icra takibi başlatabilir. Hatta ilamsız icrada alacaklının, icra takibi yapmak için elinde herhangi bir belge veya senet […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden