Category Archives: İcra Hukuku Avukatlığı

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana

Taşınır ve Taşınmaz Satışı Arasındaki Farklar

0

Taşınır ve Taşınmaz Satışı Arasındaki Farklar Bu yazımızda taşınır ve taşınmaz satışı arasındaki farkları inceleyeceğiz. Öncelikle taşınır satışını ele alalım: Taşınır Satışı Açık artırma ve pazarlık usulü ile satılabilir Satış talep etme süresi 6 aydır Talepten itibaren 2 ay içinde satış yapıl­malıdır. Mükellefiyetler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. Satış ilanı artırmadan uygun bir süre önce yapılır. […]

Continue Reading...

Haciz Sırasında Yapılacaklar, Haciz Prosedürü – 2018

2

Haciz Sırasında Yapılacaklar, Haciz Prosedürü – 2018 Haciz işlemi bir borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının icra takibi açarak borcunu tahsil etme işlemine denir. Haciz işlemi sırasında alacaklının kendisi veya avukatı yanında olur.Bu yazımızda gerek avukatlar için gerekirse borçlular için haciz mahallinde dikkat edilmesi gereken hususları, haciz sırasında yapılması gerekenler eve haciz prosedüründe ince detayları konuşacağız. […]

Continue Reading...

Maaş Haczi Müzekkeresi ve Talebi – 2018

0

Maaş Haczi Müzekkeresi ve Talebi – 2018 Aşağıda sırası ile talep olarak icra takip dosyasına sunmanız gereken maaş haczi talebi, ve sonrasında icra müdürlüğünce yazılıp postaya verilmesi gereken maaş haczi müzekkeresi yer almaktadır. ADANA 9 . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE DOSYA NO:2018/…. ESAS Borçlu John Doe ‘nin almakta olduğu maaş veya ücreti ile ikramiye yakacak yardımı, […]

Continue Reading...

Maaş Haczine İştirak

0

Maaş Haczine İştirak Nedir? 2018 Bir alacaklının belirli bir mal üzerine koydurmuş olduğu hacze, belirli şartlarla başka bir alacaklının da ka­tılmasına, hacze iştirak denilir. Hacze iştirak, iki çeşittir. Bunlar, adi (takipli) iştirak ve imtiyazlı (takipsiz) iştirak. Hacze adi iştirak , başka bir alacaklının da önceden konulmuş hacze katılabilmesi için, bir takip yapmış olması ve kendisine […]

Continue Reading...

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir?

0

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir? Bazı mal ve haklarının tamamının haczedilemeyeceği  bizzat İİK m.82 hükmünde düzenlenmiştir. Bu­na göre: Devlet malları haczedilemez. Örneğin kamu binaları, belediye otobüsleri, köyün orta malları, il özel ida­resinin malları gibi. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebil­mesi için gerekli olan her tür eşya haczedilemez. Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan […]

Continue Reading...

Kefalet Harcı Talebi Dilekçesi

1

Kefalet Harcı Talebi Dilekçesi               T.C         MARMARİS 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ    DOSYA NO:2012/1693                                          VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                                 MARMARİS                 Yukarıda numarası yazılı takip dosyamızdan icra kefilliği üzerine alınması gereken %o8,25 den damga resmi bedeli olan 8.TL yazımız ekinde gönderilmiş olup , alındı makbuzunun müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesi rica olunur.10.04.2012                                                                                                           2.İcra Müdür […]

Continue Reading...

Araç Haczi Talebi Dilekçesi

0

Araç Haczi Talebi Dilekçesi         T.C.         KADIKÖY … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: … … …Esas                   Alacaklı vekili geldi. “Borçlu aleyhine başlatılan kesinleşmiş icra takibi neticesinde  -Borçlunun Uyap sisteminden tespit edilecek Taşınmazlarının haciz için bağlı bulundukları Tapu Sicil Müdürlüklerine tezkere yazılmasına  – yine uyaptan adına kayıtlı araç çıkması halinde kayden haczine […]

Continue Reading...

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

1

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi T.C. ANTALYA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI                    :   VEKİLİ                      :   DAVALILAR             :   KONU                                    : Kıymet takdir raporuna karşı itirazlarımızdan ibarettir.  AÇIKLAMALAR Müvekkil Bankanın … Şubesi ile davalılardan … arasında imzalanan Genel Kredi Sözleşmesi uyarınca davalıya kredi açılmış ve kullandırılmıştır. Davalı krediyi geri ödeyemediği için sözleşmenin müvekkil […]

Continue Reading...

İflas Ertleme Müdahale – İtiraz Dilekçesi

1

İflas Ertleme Müdahale Dilekçesi                                                                                                                ……………………………….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE                                                                                                                           Dosya No………… E.   MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNAN ——————————————: …………………………………..   V E K İ L İ ——————————————:  ………………………………….   İFLASININ ERTELENMESİNİ TALEP EDEN […]

Continue Reading...

İcradan PTT Akıbet Sorma Dilekçesi – PTT Sorgulama

0

İcradan PTT Akıbet Sorma Dilekçesi                                                                                                      […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden