İcra Hukuku Kategorisi

Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması

Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması

ADANA NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ'NE İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİ İCRA DOSYA NO:  ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DAVACI : DAVALI : KONU   :  İİK 266. MADDESİ GEREĞİ İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI  VE AŞKIN HALE GELEN HACİZLERİN FEKKİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ İZAHATLAR: ... Asliye Hukuk Mahkemesi  tarafından 60.000 TL üzerinden verilen ihtiyati haciz kararı gereği ... İcra Müdürlüğü'nün ... sayılı dosyası ile oto alım satımı( oto galericiliği)  ile uğraşmakta olan tarafıma ait  olan menkul ve...

daha fazla bilgi edinin
Mirasın Hükmen Reddinin İcraya Bildirilmesi

Mirasın Hükmen Reddinin İcraya Bildirilmesi

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO               : …/ … E. Yukarıda esas numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasından müvekkillerimize borçlu sıfatıyla ödeme emri …/…/… tarihinde tebliğ edilmiştir. Söz konusu takip müvekkillerimizin murisi ... kaynaklanan borcu sebebiyle yapılmakla birlikte muris ... tarihinde ölmüş olup mirasçısı sıfatıyla müvekkillerimize takip başlatılmıştır. Ancak ekte yer alan ... Mahkemesi’nin ... sayılı...

daha fazla bilgi edinin
İşyeri haciz talebi dilekçesi

İşyeri haciz talebi dilekçesi

ADANA ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: Dosyamız borcundan dolayı borçlu/lar adına yürütülen icra takibi kesinleşmiş olup; Yukarıda adı ve soyadı belirtilen borçlu/borçluların bilinen ve gösterilecek adreslerindeki(aşağıda belirtmekte olduğumuz) borca yeter taşınır mallarının hacziyle, haczedilecek mallarının muhafaza altına alınmasına,  kapının kapalı olması halinde çilingir marifetiyle açılarak haciz ve muhafaza yapılmasına, haczin borçlunun yokluğunda yapılması halinde haziruna 103'e kaim...

daha fazla bilgi edinin
Kayyuma Dosya Bakiye Alacağı Nasıl Sorulur?

Kayyuma Dosya Bakiye Alacağı Nasıl Sorulur?

… PETROLCÜLÜK NAKLİYE İNŞAAT TURİZM GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. KAYYIM HEYETİ SN.MALİ MÜŞAVİR … Dosya No        : ALACAKLI       : VEKİLİ           : BORÇLU         : B. MİKTARI    : 77.383,31-TL (27.10.2016 Tarihi itibari ile) Adana … İcra Müdürlüğünün … Esas sayılı Dosyasında alacaklı … vekiliyiz. Borçlu şirket …….....

daha fazla bilgi edinin
Kefil Olmak İçin Eşin İzni Dilekçesi

Kefil Olmak İçin Eşin İzni Dilekçesi

KEFALET SÖZLEŞMESİ (EŞİN RIZA BEYANI) [1] ...’nin (lehine kefalet verilen borçlunun adı, soyadı ya da unvanı)  ... Bankası’dan kullandığı/kullanacağı kredilerden doğmuş ve/veya doğacak borçlarına eşim ...'nin (kefilin adı, soyadı) mevcut ve gelecekteki diğer kefillerden bağımsız olarak aşağıda belirtilen tutar ile sınırlı olmak üzere anılan borçlu ile beraber müteselsil kefil olmasına rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. Kefalet Tutarı: ... TL/USD/€ (Yalnız ...) Adı Soyadı İmza [1] Eşlerden...

daha fazla bilgi edinin
Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası ile Artış Nasıl Yapılır?

Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası ile Artış Nasıl Yapılır?

KEFALET SÖZLEŞMESİ TUTARINDA ARTIŞ (EŞİN RIZA BEYANI)[1] ... (lehine kefalet verilen borçlunun adı, soyadı ya da unvanı) lehine eşim ...'nın (kefilin adı, soyadı) vermiş olduğu ... tarihli müteselsil kefalete ilişkin diğer hususlar saklı kalmak üzere, sorumlu olduğu azami kefalet tutarının aşağıda belirtilen tutar kadar arttırılmasına, sözleşmeden doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarının bu tutar için de aynen geçerli olmaya devam etmesine rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. Önceki Kefalet...

daha fazla bilgi edinin
Fatura ihtarname örneği

Fatura ihtarname örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN: VEKİLİ: MUHATAP: İHTAR KONUSU    :  Fatura Bedelinin ödenmesi. AÇIKLAMA: Müvekkilim yüklenici, muhatap ise iş sahibi olup, aralarında … tarihinde  imzalanan sözleşme gereğince; müvekkilim yüklenici, yapmış oldukları Bakım, Onarım Tamirat İşçiliği işini … tarihinde işveren … teslim etmiştir. Bu sözleşmenin ... maddesine istinaden; (Fatura No/Tarih: … İşin KDV  dahil bedeli:……………) uygun ödeme koşullarının belirlenerek işleme alınması ve ödeme programının...

daha fazla bilgi edinin
Kimlik Bilgisi Vermeyen Bankaya Tekit Yazısı

Kimlik Bilgisi Vermeyen Bankaya Tekit Yazısı

ADANA ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO: ALACAKLI VEKİLİ: BORÇLU: KONU: Borçlunun TC Kimlik Nolarının İş Bankası Genel Müdürlüğünden İhtaren ve Tekiden Tekrar Sorulması Talebi AÇIKLAMALAR : Dosyamız borçlusu xx adlı kişinin TC kimlik ve adresinin dosyaya bildirilmesi İŞ BANKASI'ndan talep edilmiş ve ilgili banka tarafından 22/10/2020 tarihinde hukukla bağdaşmaz şekilde talebimizin reddi yönünde cevap verilmiştir. İlgili banka hukuka açıkça aykırı ret yönlü cevabının bahanesi olarak 5411 sayılı...

daha fazla bilgi edinin
İİK 78 haciz müzekkeresi örneği

İİK 78 haciz müzekkeresi örneği

T.C. İCRA DAİRESİ 2020/.... ESAS                                   DAĞITIMLIDIR ALACAKLI: VEKİLİ: BORÇLULAR: BORÇ MİKTARI : ................ TL Yukarıda açık bilgileri yazılı borçluların kurumunuzda alacağı bulunduğu tespit edildiğinden; borçlunun kurumunuzda  bulunan istihkak, cari hesap alacağı, iadesi geldiğinde teminatlarına, hak ediş bedeli ve her ne ad altında olursa olsun doğmuş ve sözleşmeye bağlanmış olup ileride doğacak olan tüm sair hak ve alacakları üzerine  İİK 78. ve devamı...

daha fazla bilgi edinin
3. Şahıstaki Alacağın Dosyaya Aktarılması Talebi

3. Şahıstaki Alacağın Dosyaya Aktarılması Talebi

ADANA ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE İCRA DOSYA NO : ................. Esas KONU: 3. şahıstaki bakiye alacağın dosyaya aktarılması talebidir. AÇIKLAMALAR :             :     İcra dosyası konusu olan derdest dava dosyası kesinleşmiştir. Gerekçeli kararı ve kesinleşme şerhini EK'te sunmuş bulunmaktayım. 3. şahıs ...'de bulunan ... TL borçlunun bakiyesine dava sürecinde haciz koyulmuştur. Bu şirkete müzekkere yazılarak bloke edilen bakiyenin dosyaya aktarılmasını talep ederim....

daha fazla bilgi edinin
Satış Şeklinin Tayin Edilmesi Talebi

Satış Şeklinin Tayin Edilmesi Talebi

İcra dosyasında taşınmazın satışının gerçekleştirilmesi sırasında satışın ne şekilde yapılması gerektiğinin belirlenmesi için "satış şeklinin tayini" talep edilmelidir. Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazımızda satış şeklinin ne şekilde tayin edilmesi gerektiği paylaşıldı. ADANA ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO:  Dosyamız borçlusu ………………. adına kayıtlı iken  haciz konulan ……………. İli …………..İlçesi ………………Mahallesi Kayalı Mevkii  Cilt/Sayfa ………….Parselde kaim gayrimenkulde borçlu bakımından ...

daha fazla bilgi edinin
Çek İadesi İhtarname Örneği

Çek İadesi İhtarname Örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN           : MUHATAP                :  Adres                           : KONUSU                    : ../../…. tarihli sözleşmeye istinaden muhataba tarafımca verilen çeklerin, sözleşmenin bozulması sebebi ile iadesi talepli ihtarnamedir. AÇIKLAMALAR     :  Muhatap şirketiniz ile tarafım arasında yapılan ... tarihli sözleşmeye istinaden Muhatap şirketinize ... basım tarihli, ……. seri numaralı, ... TL’lik ve ... basım tarihli, ... seri numaralı, ... TL’lik çekler verilmiştir....

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.