Category Archives: İcra Hukuku Avukatlığı

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana

Rehin Açığı Belgesi İle Takip

0

Rehin Açığı Belgesi İle Takip Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte, alacağın rehnin satışından elde edilen bedel ile karşılanamaması halinde, icra dairesi tarafından düzenlenerek alacaklıya verilen belgeye rehin açığı belgesi denilir. Rehin açığı belgesi geçici ve kesin rehin açığı belgesi olmak üzere iki çeşittir. Geçici rehin açığı belgesi rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip ile takip […]

Continue Reading...

İpotekli Taşınmazın İcra Yoluyla Satışı

0

İpotekli Taşınmazın İcra Yoluyla Satışı Rehinli malın satılarak, bedelinden alacaklının alacağının ödenmesi amacıyla başvurulan yola, rehnin pa­raya çevrilmesi( ipotekli taşınmazın icra yolu ile satışı) yolu denilir. Alacağın rehne bağlı olduğu durumlarda, öncelikle ipotekli taşınmazın icra yolu ile satışı ile takip yapılması zorunludur. Bu durumda ala­caklı borçluya karşı ipotekli taşınmazın icra yolu ile satışı yoluna başvurmadan […]

Continue Reading...

İlamli İcrada Takibin Durdurulması (Geri Bırakılması)

0

İlamli İcrada Takibin Durdurulması (Geri Bırakılması) İlamlı icrada icra emrine itiraz edilerek takip durdurulamaz. Ancak bazı merci­lerden icranın geri bırakılması istenilerek icranın durdurulması mümkündür. İlamlı bir icra takibinin durdurulması “icranın geri bırakılması” prosedürü ile gerçekleşir. Kişi icra takibinin durdurulmasını ispat edebilmek için: Yetkili mercilerce resen düzenlenmiş veya onaylanmış belgeler (örneğin noter senetleri) ile İmzası alacaklı […]

Continue Reading...

İlamli İcra Takibi Nasıl Yapılır?

0

İlamli İcra Takibi Nasıl Yapılır? 1)Takip Talebi Aşaması İlamlı icra takibi alacaklının icra dairesine yapacağı bir takip talebiyle başlar. Para alacağına ilişkin ilam­lı icra takiplerinde alacaklının takip talebinde hangi takip yolunu seçtiğini belirtmesi gerekmez. Zira icra emrine rağmen borç ödenmediği takdirde borçlu iflasa tabi kişilerden ise alacaklı borçlunun doğ­rudan doğruya iflasını isteyebilir. Takip talebine ilam […]

Continue Reading...

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar

0

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar Bir mahkeme kararının icraya konulabilmesi için kural olarak hükmün kesinleşmiş olması gerekmez. Yani, ilamlar kesinleşmese bile hemen icraya konulabilir. Ancak istisnaî olarak kesinleşmeden icra edilemeyecek ilamlar(kararlar) da bulunmaktadır. Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlamlar Şunlardır: Taşınmaza ve buna ilişkin aynî haklara ilişkin ilamlar Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar Yabancı mahkeme kararlarının tenfizine […]

Continue Reading...

İlamlı İcra Takibi Ne Demektir?

0

İlamlı İcra Takibi Ne Demektir? Bir mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi için başvurulan takip yoluna ilamlı icra denilir. Para ve teminat dışındaki ala­caklar için öncelikle mahkemede dava açmak zorunludur. Davada elde edilecek ilam ile ise ilamlı icra yoluna başvurulabilir. İlamlı icra yoluna başvurabilmek için, öncelikle alacaklının elinde bir mahkeme ilamı olması gerekir. Mah­keme kararlarının mühürlü ve […]

Continue Reading...

ÇEK İCRAYA NASIL VERİLİR / KOYULUR?

0

Çek ve Senette İcra Takibi Nasıl Yapılır? Alacağını tahsil edemeyen kişi elindeki çek veyahut senedi icraya koymak durumunda kalır. Bu duruma hukukta kambiyo senedine dayalı icra takibi başlatmak denir. Alacaklının bu yolla takip yapabilmesi için alacağının mutlaka kambiyo senedine (çek, bono veya poliçe) dayanması gerekir. Alacak hem kambiyo senedine hem de rehne bağlanmış ise, önce […]

Continue Reading...

Borç Ödemeden Aciz Belgesi – Vesikası

0

Borç Ödemeden Aciz Belgesi – Vesikası İcra takibi sonunda alacağını tamamen veya kısmen elde edemeyen alacaklılara, icra dairesi tarafından re’sen düzenlenerek verilen belgeye, borç ödemeden aciz belgesi denilir. Bu belge herhangi bir resim ve har­ca tabi değildir. Aciz belgesi bir ispat aracıdır. İl merkezindeki icra dairelerinden birisinde tutulan aciz belgesi siciline tescil edilir. Aciz belgesine […]

Continue Reading...

Sıra Cetveline Şikayet ve İtiraz Davası

0

Sıra Cetveline Şikayet ve İtiraz Davası Sıra cetveline yapılacak olan itirazlar 2 ayrı şekilde yapılır. Bunlar : Sıra Cetveline Karşı Şikayet ve Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası’dır. Sıra Cetveline Karşı Şikayet Sıra cetvelinin İİK’ya aykırı olarak düzenlendiği iddia edilir. Özellikle bir alacaklı kendisine verilen sıraya itiraz etmek isterse, bu yola başvurur. Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren […]

Continue Reading...

Paraların Paylaştırılması, Sıra Cetveli Nasıl Yapılır?

0

Paraların Paylaştırılması, Sıra Cetveli Nasıl Yapılır? Paraların paylaştırılması icra takibinin son aşamasını teşkil eder. Paraların paylaştırılması bir icra takip iş­lemi değildir ve icra müdürü tarafından re’sen yapılır, yani talep gerektirmez. Satış tutarının bütün alacakları karşılamaya yetmeyeceğini tespit eden icra müdürü, re’sen (kendiliğinden) tamamlama hacizleri yapar. İlave haciz ile tamamlama haczini karıştırmamak gerekir. İlave haciz sadece […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden