İcra Hukuku Kategorisi

İcra Memuru Şikayet Cevap Dilekçesi

ADANA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO: CEVAP VEREN DAVALI: VEKİLİ: Avukat Saim İncekaş - İncekaş Hukuk Bürosu DAVACI: VEKİLİ: KONU: ... tarihli dava dilekçesine karşı tebliğden itibaren yasal süresi içerisinde cevap  dilekçemizin sunulmasıdır. İZAHI: Mahkemenizin...

daha fazla bilgi edinin

İlama Dayalı İhtiyati Haciz Dilekçesi

ADANA 2. İŞ MAHKEMESİ'NE İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN DAVACI:  VEKİLİ:  DAVALI:  VEKİLİ:  KONU: Borçlu hakkında 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU ' NUN 259.MADDESİNİN 2. FIKRASINA GÖRE '' ANCAK ALACAK BİR İLAMA MÜSTENİD İSE TEMİNAT ARANMAZ '' maddesine göre 40.932,12- TL...

daha fazla bilgi edinin

Bankaya İhtarname Örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN: MUHATAP:  ... Bankası Genel Müdürlüğü İHTAR KONUSU:  ... tarihinde bankanızda bulunan TR ... İban numaralı hesabımdan bilgim ve rızam dışında havale/EFT yoluyla başka hesaplara aktarıla ... TL paranın hesabıma yatırılmasına dair ihtardır....

daha fazla bilgi edinin

Borçlunun Miras Payına Haciz Talebi

ADANA ... İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE Dosya No: Borçlunun adına kayıtlı herhangi bir mal veya alacak tespit edilememiş olup (ya da haczedilen mal veya alacak hakkı borca yeter olmayıp), vukuatlı nüfus kaydından görüldüğü üzere vefat eden babasının UYAP’a MURİS sıfatıyla...

daha fazla bilgi edinin

Usulsüz Tebligat İddiasına Cevap

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE DOSYA NO: DAVACI-ALACAKLI: VEKİLİ: DAVALI-BORÇLULAR: KONU: Cevap dilekçesine cevaplarımız hakkında AÇIKLAMALAR A) Usule İlişkin Cevaplarımız 1- Dava dilekçesinde de belirttiğimiz gibi  borçlu…………'ın takibe itirazı ödeme emre tebliğ...

daha fazla bilgi edinin

Ödeme emrinin iptali dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUKMAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE TEDBİR TALEPLİDİR. İCRA DOSYASI: DAVACI (BORÇLU): VEKİLİ:     DAVALI (ALACAKLI): VEKİLİ: KONU: ... İcra Müdürlüğü’nün ... Esas  Sayılı Sayılı dosyasından gönderilen ödeme emri tebligat parçası ekinde takip dayanağı...

daha fazla bilgi edinin

Taahhüdü ihlal savunma dilekçesi

Yukarıda esas numarası yazılı mahkemeniz dosyasında müvekkil ……. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesini ihlal etmiş bulunamasından bahisle cezalandırılması için açılan davada dava dilekçesi müvekkile 15/01/2021 tarihinde tebliğ edilmiş olup, davanın...

daha fazla bilgi edinin

İcra vekalet farkı alacağı talebi

ADANA ... İCRA DAİRESİ'NE ALACAKLI: VEKİLİ: KONU: İcra emri gönderilmesi talebimizdir. AÇIKLAMALAR Yukarıda numarası yer alan dosyada, takip dayanağını teşkil eden İş Mahkemesi …E. - ……… K. sayılı kararı,  Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nin ……K. Sayılı kararı...

daha fazla bilgi edinin

Vergi Dairesine Haciz Talebi Müzekkeresi

T.C. ADANA ... İCRA DAİRESİ 20../.. ESAS SEYHAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE ALACAKLI: VEKİLİ: BORÇLU: BORÇ MİKTARI: Müdürlüğümüzün ... tarihli müzekkeresine, Vergi Dairesi ... tarihli "borçlunun ... tarihi itibariyle kesinleşmiş herhangi bir alacağı bulunmamaktadır."...

daha fazla bilgi edinin

Bono iptali dava dilekçesi

ADANA …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA (İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR) DAVACI :VEKİLİ : Av… DAVALI : .. DAVA KONUSU : Öncelikle ihtiyati tedbir kararı verilmesi ve dava konusu bononun iptali talebidir OLAYLAR : 1.) Ekte sunmuş olduğumuz satım sözleşmesinden...

daha fazla bilgi edinin

İcra Takibine Takas Sebebiyle İtiraz

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE DOSYA NO: DAVACI           : VEKİLİ            : DAVALI         : VEKİLİ          : DAVA             :...

daha fazla bilgi edinin

Konkordato çek şikayetinde savunma

ADANA 2. İCRA CEZA MAHKEMESİ 'NE DOSYA NO: SANIK: VEKİLİ: MÜŞTEKİ: VEKİLİ: KONU: Müvekkil adına Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi  E. Sayılı dosyasından ... tarihinde verilen konkordato geçici mühlet kararı neticesinde savunmalarımızın sunulması hakkında....

daha fazla bilgi edinin

İtfa Nedeniyle Takibin İptali Dilekçesi

TEDBİR TALEPLİDİR ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ’ NE DAVACI                    : VEKİLİ                      : DAVALI                    : VEKİLİ                      : İCRA DOSYA NO     : Adana …. İcra Müdürlüğü ... Esas...

daha fazla bilgi edinin

İşyeri haciz talebi dilekçesi

ADANA ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: Dosyamız borcundan dolayı borçlu/lar adına yürütülen icra takibi kesinleşmiş olup; Yukarıda adı ve soyadı belirtilen borçlu/borçluların bilinen ve gösterilecek adreslerindeki(aşağıda belirtmekte olduğumuz) borca yeter taşınır...

daha fazla bilgi edinin

Kefil Olmak İçin Eşin İzni Dilekçesi

KEFALET SÖZLEŞMESİ (EŞİN RIZA BEYANI) [1] ...’nin (lehine kefalet verilen borçlunun adı, soyadı ya da unvanı)  ... Bankası’dan kullandığı/kullanacağı kredilerden doğmuş ve/veya doğacak borçlarına eşim ...'nin (kefilin adı, soyadı) mevcut ve gelecekteki diğer...

daha fazla bilgi edinin

Fatura ihtarname örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN: VEKİLİ: MUHATAP: İHTAR KONUSU    :  Fatura Bedelinin ödenmesi. AÇIKLAMA: Müvekkilim yüklenici, muhatap ise iş sahibi olup, aralarında … tarihinde  imzalanan sözleşme gereğince; müvekkilim yüklenici, yapmış oldukları Bakım,...

daha fazla bilgi edinin

Satış Şeklinin Tayin Edilmesi Talebi

İcra dosyasında taşınmazın satışının gerçekleştirilmesi sırasında satışın ne şekilde yapılması gerektiğinin belirlenmesi için "satış şeklinin tayini" talep edilmelidir. Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazımızda satış şeklinin ne şekilde tayin edilmesi gerektiği...

daha fazla bilgi edinin

Çek İadesi İhtarname Örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN           : MUHATAP                :  Adres                           : KONUSU                    : ../../…. tarihli sözleşmeye istinaden muhataba tarafımca verilen çeklerin, sözleşmenin bozulması sebebi ile iadesi talepli ihtarnamedir....

daha fazla bilgi edinin

Kambiyo Senedinin Geçerli Olduğu Temyiz İtirazı

Tehir-i İcra Taleplidir. YARGITAY (   ). HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA Sunulmak Üzere ... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO         : E. KARAR NO         : K. TEMYİZ EDEN DAVALI                                                :...

daha fazla bilgi edinin

Harç Mahsubu Dilekçe Örneği

ADANA ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No: Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada mevcut itiraz sebebi ile Isparta Sulh Hukuk Mahkemeleri nezdinde açacağımız itirazın iptali davasında ödeyeceğimiz harcın belirlenmesi için, dosyanıza ödenen peşin harç bedelinin iş bu...

daha fazla bilgi edinin

İflas Masasından Ödeme Talep Etmek

İflas masasından ödeme nasıl talep edilir? İflas masasından ödeme talep ederken nelere dikkat edilmesi gerekir? Adana'da bulunan icra avukatı Saim İNCEKAŞ tarafından bu konu yazımızın devamında ele alınmıştır. T.C. ... İFLAS DAİRESİ DOSYA NO: 2017/       TALEPTE...

daha fazla bilgi edinin

Emekli Maaşı Bloke Kaldırma Dilekçesi

Emekli maaşı hesabına koyulan blokenin kaldırılmasına yönelik dilekçe nasıl yazılır? Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından tüm detaylarıyla bu yazımızda ele alındı. ADANA (   ) TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE; ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.   DAVACI                         :  ...

daha fazla bilgi edinin

Sigorta Şirketinin İcra Takibine İtiraz

Sigorta şirketinin başlattığı icra takibine itiraz nasıl yapılır? Bu yazımızda itirazın içeriğini ve dilekçe örneğini ele aldık. Sigorta Hukuku ve İcra Hukuku kaynaklı bir icra takibine borçlu olduğu iddia edilen kişi itiraz etme hakkına sahiptir. Av. Saim İNCEKAŞ...

daha fazla bilgi edinin

Ödeme Emri Örnek No:11

Ödeme Emri Örnek No:11 - İflas Yolu ile Takipte Ödeme Emri T.C. ...................................İcra Dairesi                                                                 Örnek No : 11 Dosya No :.................................... İFLÂS YOLU İLE ADÎ TAKİPTE...

daha fazla bilgi edinin
error: