Category Archives: İcra Hukuku Avukatlığı

İcra Takibi Açma, İtiraz ve İtirazin İptali Davaları, Borç, Alacak Tahsili, Senet, Çek, Bono, Tasarrufun İptali, Sıra Cetveli, İcra Daireleri Adana

Araç Yakalama Talebi Örneği -2018

0

Araç Yakalama Talebi Örneği -2018                     ERDEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE     DOSYA NO               :2018/1381 E.   ALACAKLI             : SS Erdek Motorlu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi   VEKİLİ                     : Av.     BORÇLU/LAR        : 1-                                         2-     TALEP                      : Yukarıda adı ve soyadı yazılı bulunan borçlu/ların 35 EHJ 72, 35 CFJ 09, 10 FT 945, 35 Y […]

Continue Reading...

Muvazza Nedeni ile Tapu İptali Davası Dilekçe Örneği

0

Muvazza Nedeni ile Tapu İptali Davası Dilekçe Örneği                                                           ……. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE                                                                                                İhtiyati Tedbir İstemlidir.   DAVACI………………..: VEKİLİ…………………..: DAVALI………………….: KONU…………………….: Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil […]

Continue Reading...

Borçluya Kalan Mirası Sorma Müzekkeresi

0

             TC          ………….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO:                          ESAS                             TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                           ……………………..                                                                                                             ALACAKLI               : ……………………………… VEKİLİ                      : ………………………………… BORÇLU                   : …………………………………. ÖLMÜŞ BABASI       : ………………………………… ÖLMÜŞ ANNESİ       : ……………………………….. BORÇ MİKTARI      :  …………………………… Yukarıda belirtilen borçtan dolayı varsa borçlu adına kayıtlı taşınmazları ve yukarıda kimlik bilgileri yazılı ölü anne, […]

Continue Reading...

Henüz İntikali Gerçekleşmemiş Hissenin Haczi Talebi

0

Henüz İntikali Gerçekleşmemiş Hissenin Haczi Talebi T.C. İSTANBUL ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2018/……… E. TALEP…..: Alacaklı vekili geldi. Borçlunun vefat eden babası ….. (TC NO)’na ait olan ve henüz intikali gerçekleşmemiş hissesinin haczi için ……… Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere gönderilmesini talep ederim dedi. Beyanı okundu, imzası alındı. …/…../………   ALACAKLI VEKİLİ

Continue Reading...

İcra Hukukunda Yer Alan Terimler

0

İcra Hukukunda Yer Alan Terimler İcra hukuku literatüründe en çok kullanılan terim ve anlamları bu makalemizde bulabilirsiniz. Alfabetik sıra ile terim ve anlamları aşağıda yer almaktadır. Açık Artırma İle Satış: Hem taşınır hem de taşın­mazlar bakımından uygulanan ve hacizli malın en yüksek teklif verene ihale edilmesini öngören yön­tem. Adî Senet: Herhangi bir resmî makam veya […]

Continue Reading...

İflas ve Sonuçları – İflas Hukuku Nedir?

0

İflas ve Sonuçları – İflas Hukuku Nedir? İflas, bir tacirin, haczedilen bütün mallarının paraya çevrilmesi suretiyle, bilinen bütün alacaklılarının alaca­ğının ödenmesini sağlayan toplu bir tasfiye yöntemidir. İcra hukukunda borçlunun sadece borca yetecek kadar malı haczedildiği halde, iflasta borçlunun haczi ca­iz bütün malları paraya çevrilir. İcra hukuku bütün borçlular hakkında uygulanabildiği halde, iflasa kural olarak sadece […]

Continue Reading...

İhtiyati Haciz ile İhtiyati Tedbir Arasındaki Farklar

0

İhtiyati Haciz ile İhtiyati Tedbir Arasındaki Farklar İhtiyati haciz ile tedbir arasındaki farklar başlıklar halinde şu şekildedir: İhtiyati haciz bir para borcu alacaklısı tarafından istendiği halde, ihtiyati tedbir paradan başka şeyler hakkındaki davalarda söz konusu olur. İhtiyati tedbirde dava konusu olan taşınır veya taşınmaz eşya üzerine tedbir konulduğu halde para alaca­ğının ödenmesini güvence altına almak […]

Continue Reading...

Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası

0

Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası Eğer borçlunun veya üçüncü bir kişinin malları üzerine haksız olarak ihtiyati haciz konulmuş ise, alacaklı­nın bundan doğan zararlardan sorumluluğu kabul edilmiştir. Haksız ihtiyati hacizden doğan tazminat davasında davacı, malı üzerine haksız olarak ihtiyati haciz konu­lan borçlu ya da üçüncü kişidir; davalı ise, mal üzerine haksız yere haciz koydurmuş olan […]

Continue Reading...

İhtiyati Haciz Nedir?, İhtiyati Haciz Nasıl Talep Edilir?

0

İhtiyati Haciz Nedir?, İhtiyati Haciz Nasıl Talep Edilir? Tanım: Bir para alacağının güvence altına alınması için mahkeme kararıyla önceden borçlunun mal ve haklarına el konulmasına ihtiyati haciz denilir. Alacaklının ihtiyati olarak haczettirdiği mallar üzerinde bir öncelik (rüçhan) hakkı bulunmamaktadır. Yani, aynı mal üzerine başka bir alacaklı kesin haciz koydurabilir. Ancak hacze iştirak şartları varsa, ihtiyati […]

Continue Reading...

İpotek Alacaklısının Gaip Olması

0

İpotek Alacaklısının Gaip Olması İpotekle temin edilmiş bir alacağın alacaklısının gaip olması veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten ka­çınması halinde, borçlu icra dairesine başvurarak ipoteğin çözülmesini talep eder. İcra dairesi alacaklıya 15 gün süre vererek alacağını almasını ve ipoteği çözmesini ister. Alacaklı bu süre içinde gelmez ve ipoteği çözmezse, icra dairesi dosyayı icra mahkemesine gönderir […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden