Ceza Kovuşturma-Yargılama

Ceza davalarında kovuşturma ve yargılama süreci

Şubat, 2021

 • 13 Şubat

  Ağır Ceza Mahkemesi Ara Kararına Karşı Beyan

  ADANA 1.AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA DOSYA NO: DURUŞMA GÜNÜ: BEYANDA BULUNAN SANIK: VEKİLİ: KONU: … Tarihli ara kararı gereği beyanlarımızın sunulmasıdır.       BEYANLARIMIZ: Mahkemenizin … E sayılı dosyasında mevcut vekaletname uyarınca sanık müdafii olarak bulunmaktayım. 1- Her ne kadar sanık … hakkında 2863 Sayılı yasaya muhalefetten dolayı kamu davası açılmış …

 • 12 Şubat

  Ağır Ceza Mahkemesi Vekillikten Çekilme Dilekçesi

  blank

  … AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA DOSYA NO   : …Esas Yukarıda numarası belirtilen dosyada vekil olarak görev yapmaktayım. Gördüğümüz lüzum üzerine dosyadaki vekillik görevimizden çekiliyorum. Bu sebeple uyap kaydımızın silinmesini saygılarımızla arz ve talep ederim. Avukat

 • 4 Şubat

  Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Savunma Dilekçesi

  blank

  ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE Dosya No: YAZILI SAVUNMA SUNAN SANIK: MÜDAFİİ: KONU: Yazılı savunmalarımızın sunulması hk. AÇIKLAMALAR Her ne kadar müvekkil sanık hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçu nedeniyle kamu davası açılmış ise de muhakeme şartı oluşmadığından CMK 223/8 maddesi uyarınca açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmesini talep etmekteyiz. Bilineceği …

 • 4 Şubat

  Basit Yargılama Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

  blank

  ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO: BEYANDA BULUNAN MAĞDUR: VEKİLİ: KONU: Basit Yargılama usulü gereği beyanlarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR 1-) Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, mağdur olan müvekkilin şikayeti neticesinde dava açılmıştır. Davanın basit yargılama usulü şeklinde görüleceğinden tarafımıza tebliğ edilen dosya inceleme tutanağı gereğince beyanda bulunma zorunluluğu doğmuştur. 2-) Öncelikle, …

 • 2 Şubat

  Kaçakçılık Suçu Araca El koyma Kararına İtiraz

  blank

  SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE DOSYA NO: ŞÜPHELİ: MÜDAFİ: TALEP KONUSU: … plakalı araç üzerine şerh verilmek suretiyle el konulmasına dair … Sulh Ceza Hâkimliği … D.İş dosyasından verilen kararın itirazımıza binaen kaldırılması AÇIKLAMALAR Taşınır eşya olan motorlu araçlar, taşıdıkları önem ve risk yüzünden hukuk düzeni tarafından diğer taşınır eşyanın bağlı olduğu …

 • 1 Şubat

  Asliye Ceza Savunma Dilekçesi

  blank

  ADANA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO                       : SANIK                                : MÜDAFİ                            : KONU                               : Savunmaya ilişkin beyanlarımızdan ibarettir AÇIKLAMALAR            : ……………. tarihinde alınan bir ihbar neticesinde ………… tarihinde …………’ a ait olan ve müvekkil ……….. tarafından iş yeri olarak kullanılan …………………………………………………………………… de yapılan arama neticesinde el konulan; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ve müvekkil hakkında …

Mayıs, 2020

Nisan, 2020

error: