“Kadim Savunma” Kategorisi

İnsan Hakları – Adil Yargılanma Talepli Feto Sanığı Savunma ve Temyiz Dilekçesi(BERAAT)

İnsan Hakları – Adil Yargılanma Talepli Feto Sanığı Savunma ve Temyiz Dilekçesi(BERAAT)

İnsan Hakları - Adil Yargılanma Talepli Feto Sanığı Savunma ve Temyiz Dilekçesi YARGITAY CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA[1]   DOSYA NO:  TEMYİZ YOLUNA BAŞVURAN SANIK:  TEMYİZ KONUSU KARAR: ………… Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığının …/…/2017 tarih ve 2017/….. E sayılı kararı. TALEP:  Ceza hukuku anlamında bir suçlama ile karşılaşan her bireyin, kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde adil...

daha fazla bilgi edinin
Savunma Kavramının Tarihteki Vazgeçilemez Konumu ve Gelişimi

Savunma Kavramının Tarihteki Vazgeçilemez Konumu ve Gelişimi

Savunma Kavramının Tarihteki Vazgeçilemez Konumu ve Gelişimi İlkel toplumlardan günümüze tüm toplumsal örgütlenme biçimlerinde “ceza adaleti”, o toplumsal örgütlenmenin yapılanmasına ve işleyişine egemen olmuş, üstün gücün mutlak olarak sahip olduğu bir egemenlik alanı olarak kabul edilmiştir. Bu süreç içinde bireye bağlı devredilmez, dokunulmaz, kısıtlanamaz haklar arasında yer alan savunma hakkının gelişimi, iktidarın cezalandırma adaleti anlayışı karşısına savunma adı verilen karşı gücü...

daha fazla bilgi edinin
Savunma Hakkının Kullanımında Avukatın Yardımı Suçlama ile Birlikte Başlamalıdır

Savunma Hakkının Kullanımında Avukatın Yardımı Suçlama ile Birlikte Başlamalıdır

Savunma Hakkının Kullanımında Avukatın Yardımı Suçlama ile Birlikte Başlamalıdır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ceza yargılamasının her aşamasına daha farklı bir anlam ve derinlik kazandırıcı kararlara imza atmıştır. “ Sözleşmenin -mahkeme- tanımına giren bütün bu birimlerde, davanın kanıtlarının sunulduğu, tanıkların dinlendiği veya elde edilen nesnel bulguların hukuksal sonuçlarının tartışıldığı yüz yüze yargılamanın her aşamasında, avukatla savunma hakkının kullandırılması gerekmektedir....

daha fazla bilgi edinin
Suç ve Cezanın Şahsiliği İlkesi ve Uygulaması

Suç ve Cezanın Şahsiliği İlkesi ve Uygulaması

Suç ve Cezanın Şahsiliği İlkesi ve Uygulaması Ceza hukukunda sorumluluk şahsidir. Herkes kendi kusurlu fiilinden sorumlu olur (Anayasa m. 38, TCK m. 20). Ceza hukukunda bu ilkeye “ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi” denir. Ceza sorumluluğunun şahsi­liği ilkesine ulaşılıncaya kadar sorumluluk anlayışı çeşitli aşamalardan geçmiştir. Başkasının fiilinden sorumluluk: Kişi, gerçekleşmesine hiçbir nedensel katkıda bulunmadığı yani baş­kası tarafından gerçekleştirilen bir fiilden sorumlu...

daha fazla bilgi edinin
Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı

Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı

Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı Tanım: Devletin hukuk düzeninin bir kolu olan ceza hukuku, failin kişiliğine göre değişebilen cezai müeyyidelerle yasaklanan hukuka aykırı fiilleri düzenleyen hukuk normlarının bütünüdür. Ceza hukuku, toplumsal barışın sağlanması için yapılması veya yapılmaması zorunlu olan fiillerle, bunların yaptırımlarının uygulanması için iz­lenecek esasları gösteren hukuk dalıdır. Ceza hukukunun konusunu oluşturan suç, ceza yasasının yasakladığı ve başkasının hakkını ihlal...

daha fazla bilgi edinin
ADLİ KOLLUK NEDİR VE GÖREVLERİ NELERDİR?

ADLİ KOLLUK NEDİR VE GÖREVLERİ NELERDİR?

ADLİ KOLLUK KİME DENİR? VE GÖREVLERİ NELERDİR? Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu'nun 164, 165, 166, 167 ve 168. maddelerde adli kolluğa ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan kanımca en önemlisi kolluk amir ve memurlarının adli görevleri yapanları savcının emri altında çalışacak olmasıdır. Bunu sağlamlaştıran en önemli düzenleme ise C. Savcısının görev ve yetkilerini düzenleyen 161. maddedeki kurallardır. Bu kurallardan da ön önemlisi 5. fıkrada yer alan kolluk AMİR VE MEMURLARININ adli...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.