Vekalet Sözleşmesi Kategorisi

Vekalet ücreti alacağı davasına cevap

Vekalet ücreti alacağı davasına cevap

ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE Gönderilmek Üzere ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE DOSYA NO: CEVAP VEREN DAVALI: DAVACI: VEKİLİ: KONU: Aleyhimde açılan davaya karşı ilk itirazlarım ile cevaplarım ve delillerimin sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR 1- YETKİİTİRAZIM: İş bu dava davacı tarafından Adana İş Mahkemesi XX Esas numaralı dosyasındaki vekalet ücretine ilişkin başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir. HMK madde 6/1'e göre Genel yetkili...

daha fazla bilgi edinin
Vekaletin Kötüye Kullanılmasında 3. Kişinin İyiniyetli Kabul Edilmesi İçin Tapudaki Satış Değerinin Aksini Yazılı Olarak İspatlaması Gerekir

Vekaletin Kötüye Kullanılmasında 3. Kişinin İyiniyetli Kabul Edilmesi İçin Tapudaki Satış Değerinin Aksini Yazılı Olarak İspatlaması Gerekir

Vekaletin Kötüye Kullanılmasında 3. Kişinin İyiniyetli Kabul Edilmesi İçin Tapudaki Satış Değerinin Aksini Yazılı Olarak İspatlaması Gerekir: Davalı S..’e yapılan temlike gelince; ikinci el durumundaki kayıt maliki davalı S.’ün iyiniyetli olması halinde ediniminin korunacağı kuşkusuz ise de, çekişme konusu meskende kiracı olarak oturan davalı S.’ün de gerçek değeri 90.000.-TL olan taşınmazı ilk temlikten 11 ay sonra değerinin çok altında 22.000.-TL bedelle satın almış olması, resmi aktin...

daha fazla bilgi edinin
Vekil Murise Ait Yaptığı Harcamaları Mirasçılara Ödemekle Yükümlü Değildir

Vekil Murise Ait Yaptığı Harcamaları Mirasçılara Ödemekle Yükümlü Değildir

Vekil Murise Ait Yaptığı Harcamaları Mirasçılara Ödemekle Yükümlü Değildir: Somut olayda davalı vekil, vekalete dayalı olarak davacıların murisine ait taşınmazın satış bedelini murise ve davacılara ödediğini İspatlayamamış ise de, bilirkişi raporunda da belirlendiği üzere murise ait bir kısım harcamalar yaptığı anlaşılmış olup belgelerini de ibraz etmiştir.Mahkemece, bilirkişi raporuna göre davalının belgeli harcamaları yönünden hesaplama ile davacıların talebinden mahsubu yapılarak sonucuna...

daha fazla bilgi edinin
Vekaletin Kötüye Kullanımında Vekile Tazminat Davası veya 3. Kişiye İptal Davası Açılabilir

Vekaletin Kötüye Kullanımında Vekile Tazminat Davası veya 3. Kişiye İptal Davası Açılabilir

Vekil vekâleti kötüye kullandığı takdirde vekil eden dilerse vekilden tazminat dilerse onunla işbirliği yapan kötüye karşı dava açabilir. Vekilin üçüncü kişi ile birleşerek muvazaalı bir şekilde müvekkil aleyhine kira sözleşmesi yapması ve bu sözleşmeden yıllık kiranın peşin olarak alındığını göstermesi olayından dolayı davacı müvekkil doğan zararını vekilden isteyebileceği gibi, ayrıca haksız eylem kuralları uyarınca zararın tazminini veya önlenmesini hem vekile ve hem de muvazaalı ve haksız...

daha fazla bilgi edinin
Vekil Taşınmazı Çok Düşük Bedelle Karısına Satarsa Vekaleti Kötüye Kullanmış Sayılır

Vekil Taşınmazı Çok Düşük Bedelle Karısına Satarsa Vekaleti Kötüye Kullanmış Sayılır

Vekil 30 bin lira gerçek değerdeki taşınmazı 10 bin liraya karısına sattığına göre vekâlet görevini kötüye kullanmıştır. Davacı, dava konusu taşınmazı satması için davalının kocası olan kardeşini vekil tayin etmiştir. Vekil de vekâlet görevini kötüye kullanarak akit tarihinde 30 bin lira gerçek değeri olan taşınmazı 10 bin liraya karısına sattığına göre, akitte temlik değil bağış amacının güdüldüğü, vekil ile karısı olan davalının iş ve elbirliği yaptıkları açıktır. Vekâletnamede bağışlama...

daha fazla bilgi edinin
Mirasbırakan sağlığında açtığı davalarda vekâlet akdinin kötüye kullanıldığını ileri sürmemişse mirasçıları da süremez

Mirasbırakan sağlığında açtığı davalarda vekâlet akdinin kötüye kullanıldığını ileri sürmemişse mirasçıları da süremez

Mirasbırakan sağlığında açtığı davalarda vekâlet akdinin kötüye kullanıldığını ileri sürmediğine göre ölümü ile mirasçıları bu sebebe dayanarak dava açamazlar: Murisin sağlığında gabin ve belgesizlik iddiasına dayanarak açtığı dava retle sonuçlanmış ve buna ilişkin olarak verilen hüküm kesinleşmiştir. Murisin bedelsizliğini ileri sürerek iptalini istediği temlikin, bu kez külli halef durumunda bulunan davacılar tarafından vekilin satışı düşük bir bedelle yapmak suretiyle vekâlet görevini...

daha fazla bilgi edinin
Vekalet Yetkisinin Kötüye Kullanılarak İnşaat Sözleşmesiyle Apartman Dairesi Tescil Edilmesi

Vekalet Yetkisinin Kötüye Kullanılarak İnşaat Sözleşmesiyle Apartman Dairesi Tescil Edilmesi

Vekalet Yetkisinin Kötüye Kullanılarak İnşaat Sözleşmesiyle Apartman Dairesi Tescil Edilmesi: Davalının aldığı vekâletnameye dayanarak önce davacıya ait 1077 ada 61 parsel sayılı taşınmazın tümünü davacının annesi ve kendisinin eşi bulunan A.’ya temlik ettiği, A.’nın ise sonradan taşınmazın yarı payını davalıya iade ettiğini, ondan sonra yüklenici ile yapılan inşaat sözleşmesi uyarınca inşa edilen apartman dairelerinden birisinin davalının karısı A. üzerine, dava konusu olan dairenin ise...

daha fazla bilgi edinin
Vekil olduğunu bildirmeyerek taşınmazı adına tescil eden kişi kötü niyetlidir

Vekil olduğunu bildirmeyerek taşınmazı adına tescil eden kişi kötü niyetlidir

Vekil olduğunu bildirmeyerek taşınmazı adına tescil eden kişi kötü niyetlidir: Davacının dava konusu 559 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 1/2 payının kayden maliki olduğu, eşi adına kayıtlı bulunan diğer 1/2 payın ipotek borcundan dolayı icraen satışa çıkarılması üzerine bu satışa kendisini temsilen katılması için Beyoğlu 8. Noterliğince düzenlenen 7.10.1977 gün ve 37885 no.lu özel vekâletname ile oğlu davalıyı vekil tayin ettiği ve 450000 lira miktarındaki satış bedelini de ödediği halde...

daha fazla bilgi edinin
Satışa Uzun Süre Ses Çıkarmayan Vekil Eden İcazet Vermiş Sayılır

Satışa Uzun Süre Ses Çıkarmayan Vekil Eden İcazet Vermiş Sayılır

Satışa Uzun Süre Ses Çıkarmayan Vekil Eden İcazet Vermiş Sayılır. Aşağıda yer alan örnekle birlikte satışa uzun süre ses çıkarılmamasının ne gibi sonuçları olacağını daha iyi anlayacaksınız: Davacı dava konusu taşınmazın satış tarihinden sonra emlak vergisi beyannamesi vermemiştir. Davacı yayin evindeki görevi gereği taşınmazdaki payının satıldığını bildiği için artık vergi beyannamesi vermek gereğini duymamıştır. Bu suretle vekili aracılığı ile yapılan satıştan haberdar olmadığına ilişkin...

daha fazla bilgi edinin
Vekil edenin talimatına uygun hareket edilmişse vekâlet akdinin kötüye kullanıldığından söz edilemez

Vekil edenin talimatına uygun hareket edilmişse vekâlet akdinin kötüye kullanıldığından söz edilemez

Vekil edenin talimatına uygun hareket edilmişse vekâlet akdinin kötüye kullanıldığından söz edilemez: Hükmüne uyulan bozma ilamında bekletici sorun sayılmasına değinilen davaya ilişkin 26.1.1988 gün 110/822 sayılı yerel mahkeme kararının; özellikle anılan kararı temyizen ve tashihen inceleyen Yüksek 13. Hukuk Dairesinin 13.11.1989 tarihli ilâminin içeriğinden 1984/110 esas sayılı davanın sonucunun çekişmeli taşınmazlar yönünden etkili olamayacağı, işbu davanın kendi bünyesi içerisinde çözüme...

daha fazla bilgi edinin
Vekilin kendisine verilen vekâlet görevinin dışına çıkmasının yasal dayanağı yoktur

Vekilin kendisine verilen vekâlet görevinin dışına çıkmasının yasal dayanağı yoktur

Vekilin kendisine verilen vekâlet görevinin dışına çıkmasının yasal dayanağı yoktur: Dava, vekâlet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayalı pay oranın da iptal ve tescil istemine ilişkindir. Davalı R.T., davanın reddini savunmuştur. Öteki davalı D. ise davayı kabul etmiştir. Diğer davalıların yokluğunda yargılama yapılmıştır. Mahkemece, karar yerinde yazılı olan gerekçe ile vekil hakkındaki davanın reddine, D. hakkındaki davanın da kabulüne karar verilmiştir. Hemen belirtmek...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.