Cari Nafaka Nasıl Talep Edilir-Yargıtay Kararı: Esas : 2016/105 Karar : 2016/18068 Tarih : 16.05.2016

T.C.
YARGITAY
ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

Esas : 2016/105
Karar : 2016/18068
Tarih : 16.05.2016
Nafaka hükmünün ihlali suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair… İcra Ceza Mahkemesinin 11/11/2014 tarihli ve 2014/194 Esas, 2014/314 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin… Asliye Ceza Mahkemesinin 07/05/2015 tarihli ve 2015/49 değişik sayılı kararı aleyhine … Bakanlığının 06/11/2015 gün ve 72483 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22/12/2015 gün ve KYB. 2015-369640 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, borçlu sanık hakkında… İcra Dairesinin 2014/947 sayılı takip dosyası ile birikmiş nafaka borcunu ödemediğinden dolayı şikâyette bulunulduğu, takip talebinde cari nafaka alacağı talep edilmeyip adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsilinin talep edildiği, bu sebeple atılı suçun unsurlarının oluşmadığı cihetle, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararının kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Simav İcra Dairesi’nin 2014/947 sayılı şikayetçinin nafaka alacağına ilişkin icra takip dosyasında bulunan 30.04.2014 tarihli örnek 4-5 icra emrinde, 20.11.2013 tarihinden itibaren birikmiş nafaka alacakları ile birlikte “her ay aylık …için 200 TL küçük çocuklar… için ayrı ayrı 125 TL tedbir nafakası” istenilmiş olup, sözkonusu istemin cari nafaka alacağına ilişkin olduğu anlaşılmakla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 16.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.