Çalışma Yükümlülük Sözleşmesi Örneği

ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR:

Taraflar arasında satılacak su ile alakalı iş bu SÖZLEŞME akdolumustur. Su Bayisi olan X bu sözleşmede şirket denilecek.,diğer taraf olan su satıcısına ise eleman denilecektir.

MADDE 2. KONU:

İş bu sözleşmenin konusu yukarıda adresi belirtilen SU BAYİLİĞİNİN; mülkiyeti X’a ait olmak üzere iş ile alakalı olan elamanın sattığı suya göre elemanın kazancı ve yüklümlülüklerini belirten iş bölümünü ifade eder.

MADDE 3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

SU BAYİLİĞİN de çalışmaya başlayan eleman sattığı damacanayı şirketin belirlediği asgari ve azami fiyatlar dahilinde satmayı iş bu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder. Eleman , Şirketten almış olduğu suyu damacana başına ; iş yerlerine 3.00 TL den , evlere ise 3,50 TL den aşağı satamaz.Yine Eleman bu suyu şirketin belirleyeceği azami fiyattan yukarı bir fiyata da satamaz. Şirket bu satış miktarlarını istediği zaman değiştirme selahiyetine sahiptir ve eleman şirketin belirlediği bu fiyatlara her zaman uymak zorundadır.

Şirket suyu , damacana başı elemana  ………  TL  den  vermektedir.Bu fiyatı taraflar aralarında anlaşarak yükseltebilir veya azaltabilirler.

Yine iş bu sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren Eleman şirketin kendisine sağlamış olduğu telefonu 24 saat açık tutma ve bu telefona her ne surette olursa olsun cevap verme zorunluluğundadır.

Eleman damacana su sattığı müşterilerine her zaman iş ahlakına uygun şekilde davranmak zorundadır.Müşterilerden her hangi bir şekilde şikayet geldiği takdirde ve şirket yetkilileri istediği takdirde eleman şirkete yazılı olarak savunmasını 2 iş günü içerisinde bildirmek zorundadır.

MADDE 4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

İş bu sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren beş (5) yıl olup, bu sözleşmeden önce şirket istediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir.Eleman ise şirket ile anlaşarak sözleşmenin feshini her zaman isteyebileceklerdir.

MADDE 5. CEZAİ HÜKÜMLER

İş bu sözleşmenin getirdiği yükümlülüklere uygun şekilde davranmayan eleman şirkete …………..….. TL para cezası ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6. YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulama ve yorumundan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Kuşadası  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır

Altı maddeden oluşan Is bu SÖZLEŞME …../……/…….. tarihinde iki nüsha olarak şahitler huzurunda hazırlanmış olup taraflarca imzalanmıştır.İş bu sözleşme aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

TARAFLAR

ŞİRKET                                                           ELEMAN

Ad Soyad, İmza                                             Ad Soyad, İmza

TANIK                                                            TANIK

Ad Soyad, İmza                                             Ad Soyad, İmza

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.