Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

BULUŞ NE DEMEKTİR?

BULUŞ NE DEMEKTİR?

Patentin konusu buluştur; ancak buluş kavramı PatKHK’de tanımlanmamıştır. Bir tanım yapılmamasının gerekçesi olarak, kavramın bilindiği varsayıldığı (Tekinaip. FMH 493) düşünülebileceği gibi, teknik ilerlemelerin bir tanım verilerek sınırlandırılmaması ve teknolojik gelişmelerin önünün tıkanmaması amacı da düşünülebilir.

Buluş kavramı, doktrinde ve mahkeme kararlarında tanımlanmıştır. Üzerinde anlaşılabilmiş tek bir tanım bulunmamakla birlikte, en kısa şekilde buluş, bir problemin çözümüne ilişkin teknik kural olarak tanımlanabilir.

Her şeyden önce, bir buluştan bahsedilebilmesi için, sorunun çözümünün teknik alana ait olması gerekir. Teknikten kasıt, genel anlamda doğanın, (doğal güçlerin) hâkimiyet altına alınmasıdır (Tekinalp, FMH 494). Doğal güçle­rin tek başına bilinir hale getirilmesi (keşif) yeterli değildir. Bir başka deyiş­le bir sorunun veya sorunun çözümünde kullanılabilecek unsurun tespit edilmesi, buluş değildir. Buluş için çözüm şarttır. Esasen buluş, problemi tanıma ve probleme çözüm üretme olmak üzere iki aşamalı bir süreç sonu­cunda ortaya çıkar. Dolayısıyla, bilinen doğal güçlerin kullanılarak bir soru­nun çözülmesi halinde buluştan söz edilebilir.

BULUŞTA TEKNİK ALAN SINIRLARI NASIL ÇİZİLİR?

Teknik alanın sınırlarını çizmek kolay değildir. Genel itibariyle, canlı (hayvan organizması, bitki türleri, mikroorganizmalar ve son yüzyılda gelişen genetik bilimi nedeniyle insan vücudu) ve cansız doğa (yerçekimi ses ve elektrik dalgalan rüzgâr gibi doğal güçler de dâhil olmak üzere tabiattaki tum can­sız unsurlar) teknik alanı oluştururlar. Bu yüzden kanun koyucu teknik alanı, sınırlarını çizerek, bir başka deyişle teknik alan dışında saydığı hususlar, zikre­derek sorunu çözme yolunu seçmiştir. PatKHK’nin 6. maddesinde, patent veri­lemeyecek buluşlar düzenlenmiştir. Bir başka açıdan bu hukum teknik alan ” da kabul edilen alanlar olarak değerlendirilebilir. Buna göre: keşifler, bilimsel teoriler, matematikse, formüller;  zihni, ticar, ve oyun faalıyetlerıne ilişkin plan, usul ve kurallar; in)edebiyat ve sanat eserler,, bılginin derlenmesi, este­tik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımlar,; ,v) bılginin derlenmesi dü­zenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller, v) insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrah, ve tedavi usuller,  insan ve hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri teknik alanın dışı olarak kabul edile­bilir. İnsan ve hayvan vücudu teknik alana dâhil olmakla birlikte, bunların vucutlarına uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri teknik alan dışı sayılmaktadır.

SON OLARAK BULUŞUN UYGULANMASI

Bu usullerin uygulanabilmesi için gerekli olan araç-gereç ve ilaçlar teknik ala­na dâhildir (İlaç patentleri hakkında geniş bilgi için bkz. Sezgin Uysal 1 vd.).

Buluşu, bir sorunu çözen teknik bir kural olarak tanımladığımızda, bulu­şun tekrarlanabilir olması gerektiği de ortaya çıkmaktadır. Zira bir daha tek­rarlanma ihtimali olmayan bir sorunun ortadan kaldırılması için çaba sarf edilmesi çok mantıklı değildir. Çünkü bu durumda üretilecek çözüm, ticari bakımdan değerlendirilebilir nitelikte değildir. Böyle bir sorunun çözümü için harcanacak emek ve zaman boşa gitmiş sayılabilir. Fakat pek çok kışının sü­rekli olarak karşılaştığı sorunlara ilişkin çözümler, çözüme ihtiyaç duyan ilgili kişi sayısının çokluğu nedeniyle kolaylıkla paraya dönüştürülebilir. Bu yüz­den, nasıl ki sorun tekrarlayabiliyorsa, soruna bulunan çözümün de aynı şekil­de tekrarlanabilir olması, buluşun doğası gereğidir. Dolayısıyla, tekrarlanabilir olma aynı zamanda buluşun uygulanabilir olmasını gerektirir (Tekinalp, FMH 496; öztürk 68 vd). Bu yüzden PatKHK’de buluşun sanayiye uygulanabilir olması, patent istemlerinin ilgili teknik alandaki uzman tarafından buluşun uygulana­bilmesini sağlayacak nitelikte açık ve tam olarak yazılması şartları getirilmiş, bu şartlara aykırılık, patentin hükümsüzlüğü sebebi olarak kabul edilmiştir.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 27 Mayıs 2020 17:43

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.