Bozmadan sonra ıslah mümkün değildir- Yargıtay Kararı

May 1, 2020 | Boşanmada Mal Paylaşımı, Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Bozmadan sonra ıslah mümkün değildir

Davacı Gülferiye vekili, evlilik birliği içinde edinilen 378 ada 2 parsel sayılı taşınmazın tamamı ile 32937 ada 8 parsel sayılı taşınmazdaki 1/5 hissenin davalı eş adına kayıtlı olduğunu açıklayarak dava konusu 32937 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 1/5 hissesinin tapu kaydının iptali ile yarısının davacı adına tesciline, mümkün olmaması halinde fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 8.000-TL tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsiline, 378 ada 2 parsel sayılı taşınmaz için fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 2.000-TL tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsiline, ayrıca dava dilekçesinde belirtilen dava konusu ev eşyalarının davacıya iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı Halil vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme ilk kararında, davanın kısmen kabulü, kısmen reddi ile 32937 ada 8 parsel açısından 8.000-TL’nin karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin haklarının saklı tutulmasına, tapu iptali ve tescil talebinin reddine, 378 ada 2 parsel sayılı taşınmaz açısından talebin reddine karar vermiş, hükmün davacı vekili ile davalı vekili tarafından temyizi üzerine Dairemizin 07.03.2013 tarih 2012/7586 Esas-2013/2873 Karar sayılı kararı ile “davacı mal ayrılığının geçerli olduğu dönemde davalı tarafından edinilen 378 ada 2 sayılı parsele katkısını, davalı ise, edinilmiş mallara katılma rejimine tabi 32937 ada 8 parseldeki 1/5 payı kişisel malı ile edindiğini ispatlayamadığına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazları ile davacı vekilinin 378 ada 2 sayılı parsele yönelik temyiz itirazlan yerinde bulunmamıştır.

Davaya konu 32937 ada 8 parseldeki binanın davalıya ait olduğu yönünde taraflar arasında uyuşmazlık bulunmadığına göre; taşınmazın arsa değerinin 1/5’i ile binanın değerinin toplamı üzerinden katılma alacağı hesaplanması gerekirken; inşaat mühendisinin 02.06.2011 havaleli raporundaki şekliyle bina ve arsanın toplam değerinin 1/5’i üzerinden 29.990 TL katılma alacağının yarısı olan 14.995 TL yönündeki mahkemenin kabulü doğru olmamıştır.

Öte yandan; davacının dava dilekçesinde açıkladığı ev eşyaları hakkında mahkemece olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi de bozmayı gerektirir….” gereğine işaret edilerek dava konusu 32937 ada 8 parsel sayılı taşınmaz ve ev eşyaları açısından bozma sevk edilmiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda dava konusu 32937 ada 8 parsel sayılı taşınmaz açısından 27.935-TL’lik katılma alacağının 30.04.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, ev eşyalan açısından talebin feragat nedeniyle reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davalı vekili
tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar 22.02.1996 tarihinde evlenmiş, 25.02.2009 tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin kararın 23.10.2009 tarihinde kesinleşmesiyle, mal rejimi sona ermiştir (TMK’nun 225/2.m.)

Sözleşmeyle başka mal rejimi seçilmediğinden, eşler arasında 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı (TKM’nin 170.m.), bu tarihten mal rejiminin sona erdiği boşanma davasının açıldığı tarihe kadar ise yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. (TMK’nun 202, 4722 s.Y.nın 10.m.).

Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve uyulan bozma ilamında açıklandığı üzere işlem yapılıp sonucu Dairesinde hüküm tesis edildiğine göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz
itirazlarının reddine,

Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamada alman bilirkişi raporu sonrasında davacı vekili tarafından 8.000-TL istek miktarı harcı da tamamlanarak 27.935-TL’ye yükseltilerek ıslah edilmiş, mahkemece bu miktar yönünden yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.

Uyuşmazlıkla doğrudan ilgisi bulunduğundan, 04.02.1948 gün ve 1944/10 Esas, 1948/3 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararından kısaca bahsetmek gerekir. Karar; “.. .Dava açıldıktan sonra mevzuunda, sebebinde ve delillerde ve sair hususlarda usule müteallik olmak üzere yapılmış olan yanlışlıklan bir defaya mahsus olmak üzere düzeltmek ve eksiklikleri de tamamlamak imkanını veren ve mahkeme kararma lüzum olmadan tarafların sözlü ve yazılı beyanlarıyla yapılabilen “ıslah”ın; HUMK’nun 84.maddesinin açık hükmü dairesinde tahkikat ve yargılama bitinceye kadar yapılabilip Yargıtay’ca hüküm bozulduktan sonra bu yoldan faydalanmanın mümkün olamayacağına…” şeklindedir.

Kısaca neticesi yukarıya alınmış olan İçtihadı Birleştirme Kararının şu iki temel saptamayı içerdiği görülmektedir:

1 – Islah, iyiniyetli tarafın, davayı açtıktan veya kendisine karşı bir dava açıldıktan sonra öğrendiği olgularla ilgili yanlışlıklarını düzeltmesine, eksiklikleri tamamlamasına, bu çerçevede yeni deliller sunabilmesine olanak sağlayan bir kurumdur.

2- Ne var ki, taraflardan birine davanın herhangi bir aşamasında ıslah olanağı tanınması, davaların sonu alınamayacak şekilde uzamasına neden olmak gibi bir sakıncayı da içermektedir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 84. maddesinde, ıslahın yalnızca tahkikat bitinceye ve hüküm verilinceye kadar yapılabileceği öngörüldüğüne ve temyiz faslında da, bozmadan sonra dahi ıslahın olanaklı bulunduğuna dair açık veya örtülü bir hüküm yer almadığına göre, Kanunun bu olanağı bir devre ve zaman ile sınırlandırdığı kabul edilmelidir.

Dolayısıyla, 84. maddenin soyut iznine bakılarak, bu istisnai yolun bozmadan sonraki aşamalara da yaygınlaştırılması, bozmaya uyulmasıyla kazanılan haklan ihlal edebileceği gibi, davanın tamamen ıslah edildiği hallerde, işin sonuçlandırmasını da güçleştirir.

O halde, ıslahla ilgili kurallann, yargılamanın sadeliği, basitliği ve çabukluğunu amaçlayan diğer usul hukuku ilkeleriyle bağdaşacak şekilde yorumlanması; bozmadan sonra ıslahın mümkün olmadığı sonucuna vanlması zorunludur.

04.02.1948 gün ve 1944/10 Esas, 1948/3 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Karan ve ilgili Yargıtay Hukuk Daireleri’nin yerleşmiş inançlan gereğince “bozmadan sonra ıslah yapılamaz” ilkesi geçerlidir.

Hal böyle olunca, mahkemece bozmadan sonra ıslah olmayacağı dikkate alınarak toplanan deliller ve alınan bilirkişi raporlan karşısında davanın açıldığı tarihte talep miktan 8.000-TL olduğu gözetilerek hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde ıslahla artınlan miktar değerlendirilerek hüküm kurulmuş olması doğru olmamıştır.

Ne var ki; dava, tasfiyeye konu 32937 ada 8 parsel sayılı taşınmaz açısından katılma alacağı isteğine ilişkin olup, 818 sayılı BK.nun 125 (6098 sayılı BK.nun m. 146) maddesinde öngörülen on yıllık zamanaşımı süresi içinde ıslah ile artınlan kısım bakımından koşullann varlığı halinde ek davanın açılması mümkündür. (Y8HD, 06.05.2015, E. 2014/3687, K. 2014/3687)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.