Boşanmadan Çocuk İçin Nafaka İstenebilir Mi?

Eki 3, 2019 | Nafaka Avukatı

Boşanmadan Çocuk İçin Nafaka İstenebilir Mi?

Eşlerin ayrı yaşaması durumunda hakim ailenin korunması için bazı önlemler alabilmektedir. Henüz boşanma davası açmadan çocuk için istenebilecek nafaka da bu tür bir korumayı sağlar.

Boşanmadan çocuk için istenebilecek nafaka kararına örnek içtihat olarak;

“Tüm bu bilgiler ışığında somut olay irdelendiğinde; tarafların 1992 yılında
evlendikleri, bu evlilikten çocukları, 07.03.1995 doğumlu Rıza ile 10.07.1998 doğumlu Eşrefin dünyaya geldiği; davalı kocanın, davacı kadına karşı açmış olduğu boşanma davasında, davacı kadının karşı davası ile kendisi ve müşterek çocukları için tebdir nafakası talep ettiği, mahkemece davalı kocanın açmış olduğu boşanma davasının reddi ile birlikte davacı kadımn ауrı yaşamakta haklı olduğu gerekçesi ile tedbir nafakası isteminin kabulüne ve davacı Ayşe için 150.00 TL, davacı Rıza için 175.00 TL, davacı Eşref için 150.00 TL tedbir nafakasına hükmedildiği; tarafların halen ауrı
yaşadıktan; davalı kocanın, ilk nafaka davasında olduğu şekilde asgari ücret ile işçi olarak çalıştığı, davacı kadımn ise ev hanımı olduğu ve fakat ilk nafaka davasının kesinleşmesinden sonra, aylık 250,00 TL kira geliri elde etmeye başladığı; mahkemece davacı kadmın ekonomik durumunda iyileşme olduğu gerekçesi ile davacı kadının tedbir nafakası atınlması isteminin reddine, müşterek çocuk Eşref bakımından ise TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranı ile sınırlı kalarak tedbir nafakasını 21,70 TL artınlmasına karar verildiği görülmüştür. Аул yaşamda haklılık olgusuna dayalı olarak, 23.08.2011 tarihinde, karşı dava olarak açılan tedbir nafakası davasıyla, artınma ilişkin eldeki davamn açıldığı 04.02.2014 tarihi arasında yaklaşık 2 yıl 5 ay geçmiş olup; aradan geçen zaman zarfında paranın enflasyon oramnda değer kaybına uğradığı, çocuğun büyüdüğü, eşin ve çocuğun ihtiyaçlannın doğal olarak arttığı, mevcut nafaka oranlarının ihtiyaçlan karşılamakta yetersiz kaldığı açıktır. Hal böyle olunca, mahkemece; taraflann gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlan, nafakamn niteliği, müşterek çocuğun yaşı, ihtiyaçlan, ekonomik göstergelerdeki değişim ile TÜÎK’in yayınladığı ÜFE artış oranı nazara alındığında, davacı eş için takdir edilen tedbir nafakasının, hakkaniyet ölçüsünde artınlmasına; müşterek çocuk için hükmedilen tedbir nafakasındaki artış miktannm ise, ÜFE oranı ile sınırlı tutulmayarak, hakkaniyet ölçüsünde daha fazla artınlmasına karar verilmesi gerekirken; yukanda açıklanan ilke ve esaslar gözetilmeden, kadının gelirinin olmasımn yalnızca nafaka artış miktarını tayin ederken nazara alınabileceği düşünülmeden, yanılgılı değerlendirmeyle davacı kadın bakımından davanın reddine, davacı müşterek çocuk Eşref için ise artınm miktannm ÜFE oranı ile sınırlı tutularak nafakamn yalmza 21,70 TL artırılmasına karar verilmesi doğru görülmemiş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.” (Y.3.HD, 10.03.2015, E. 2014/17384, K. 2015/3794)

Çocuk Yanında Olan Ayrı Yaşayan Eşin Haklılığı Aranmaz

Çocuk yararına bağımsız tedbir nafakası, davacı taraf ayrı yaşamada haklı olmasa bile verilebilir.

Yani davacı eş tarafından ауrı yaşamakta haklılık kanıtlanamamış olsa bile yanında bulunan ortak çocuk için nafaka talebinde bulunabilir.

“Tarafların müşterek çocuğunun davacı yanında bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalı-davacı kadının açtığı bağımsız tedbir nafakası davasında çocuk için de nafaka talep etmiştir. Davalı-davacı ayrı yaşamakta haklılığını kanıtlayamamış olsa bile yanında bulunan müşterek çocuk için nafaka talebinde bulunabileceği gözönünde tutulmadan mahkemece davanın tamamen reddedilmiş olması da usul ve yasaya aykırıdır.”(Y2HD, 11.10.2011, E. 2010/14480, K. 2011/15469.)

“Davacı kadın, davalı kocasıyla fiilen ayrı yaşadıklarını ikiz 2005 doğumlu Arda ve Bora adındaki ortak çocuklarının yamnda yaşadığını belirterek; Türk Medeni Kanununun 197. maddesi uyarınca bu çocuklar nedeniyle tedbir nafakası talebinde bulunmuştur. Türk Medeni Kanununun 197. madde uyannca eş için tedbir nafakasına hükmedilebilmesi; davacı eşin ayn yaşamakta haklı olduğunu kanıtlamasına bağlıdır. Ancak, davacı eşle birlikte yaşayan çocuklar için böyle bir gereklilik bulunmamaktadır. Eşlerden her biri velayete tabi ortak çocuklarının bakım ve eğitim giderlerine katılmalıda yükümlüdür (TMK. md. 182/2,185/2, 330). Toplanan delillerle, taraflann fiilen ayn yaşadıklan ve ortak çocuklann da davacı kadın (anne) yamnda kaldıklarının anlaşılmasına göre; mahkemece, tedbir nafakası dava tarihi olan 01.10.2007 tarihinden geçerli olmak üzere ortak çocuklar için davacı kadm yaranna uygun miktarda tedbir nafakasına karar verilmesi gerekirken, yetersiz gerekçeyle tedbir nafakası davasının reddine karar verilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir.” (Y2HD, 26.01.2012, E. 2010/14457, K. 2012/1410.

Avukat Saim İncekaş – Adana Boşanma Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.