Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Boşanmada Facebook Görüntüleri Tek Başına Delil Sayılmaz

Boşanma davasında Facebook görüntüsünü delil olarak kullanmak için diğer delillerle birlikte desteklemeniz gereklidir. Aksi taktirde bu görüntüler mahkeme tarafından yeterli görülmez. Bu yönde Av. Saim İncekaş tarafından incelenen Yargıtay kararı şu şekildedir.

Yargıtay Kararı:

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece; davacı tarafından dosyaya sunulan elektronik ortamdan elde edilen resimler ve elektronik ortamda ( sosyal paylaşım sitesi kullanılarak ) yapılan görüşmelere ilişkin çıktılar esas alınarak, kocanın güven sarsıcı davranışları sabit kabul edilmiş, buna bağlı olarak boşanma kararı verilmiştir.

Elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar, diğer delillerle desteklendikleri takdirde “delil” olarak hükme esas alınabilir. Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir. Hükme esas alınan elektronik ortamdan elde edilen görüntülerdeki şahısların kocanın yakınları olduğu anlaşılmaktadır. “Facebook” isimli sosyal paylaşım sitesi kullanılarak kocanın, dayısıyla görüşmelerine ilişkin iletişim kayıtlarının da; davacının, sosyal paylaşım sitesinde kendisini “kocanın dayısı” yerine koymak suretiyle “dayısı ile koca” yazışıyormuş görüntüsü verilerek davacı tarafından oluşturulduğu, davacının da bunu kabul ettiği anlaşılmaktadır.

Bu halde, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan görüşme kayıtları da vakıaların ispatında dikkate alınamaz ( HMK md. 189/2 ). Dosyada sözü edilen elektronik veriler dışında taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizliği kabule elverişli ciddi sebep ve deliller tespit edilememiş, Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde yer alan çekilmezlik ve temelden sarsılma olgusu davada gerçekleşmemiştir. Bu durumda davanın reddi gerekirken, yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 05.02.2014 tarihinde karar verildi.(T.C.YARGITAY2. HUKUK DAİRESİE. 2013/19577K. 2014/1926T. 5.2.20144721/m. 1666100/m. 189/2)

Bu yönde bir başka Yargıtay Kararı:

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı (kadın) tarafından; kusur belirlemesi ve koca lehine hükmedilen manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Sanal ortamda sosyal paylaşım sitesi üzerinden üçüncü kişiyle yapılan mesajlaşmanın davalı tarafından gerçekleştirildiğini kabule yeterli delil bulunmamaktadır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalının evlilik birliğine dair görevlerini yapmadığı davacının ise eşini götürüp babasının evine bıraktığı ve bağımsız konut temininden kaçındığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tarafların her ikisi de kusurlu olup, birini diğerinden baskın kusurlu kabul etmek dosyadaki delillere göre mümkün bulunmamaktadır. Eşit kusur halinde ise tazminata hükmedilemez. Bu husus nazara alınmadan sosyal paylaşım sitesindeki iletilerin davalıya ait olduğunun kabul edilmesi ve buna bağlı olarak kadın ağır kusurlu kabul edilip davacı koca yararına manevi tazminata hükmedilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 13.03.2013 tarihinde karar verildi.(T.C.YARGITAY2. HUKUK DAİRESİE. 2012/20726K. 2013/6696T. 13.3.20134721/m.174)

Son düzenleme tarihi 9 Kasım 2020 15:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.