Boşanma tazminatında faiz isteği olmadan aile mahkemesi hâkimi faize hükmedemez- Yargıtay Kararı

Boşanma tazminatında faiz isteği olmadan aile mahkemesi hâkimi faize hükmedemez

“1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle ortak çocuk Burak 09.04.1999 doğumlu olup inceleme sırasında ergin olduğunun anlaşılmasına göre aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları
yersizdir.

2- Hakim tarafların talepleriyle bağlı olup talepten fazlasına hükmedemez (HMK m. 26). Davacı kadın, maddi ve manevi tazminat talepleri için faiz talebinde bulunmadığı halde mahkemece faize hükmedilmesi doğru görülmemiştir. Ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir (HUMK m. 438/7).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple, gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 7. ve 8. bentlerindeki “kararın kesinleşmesinden itibaren yasal faizi ile birlikte” sözcüklerinin hüküm fıkrasından çıkarılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple onanmasına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi” (Y2HD, 12.02.2018, E. 2016/11131, K. 2018/1753)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 18 Nisan 2020 22:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.