Boşanma Sebebinin Kanıtlanamaması Nedeniyle Davanın Reddi Mahkeme Kararı

Nis 19, 2019 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

Boşanma Sebebinin Kanıtlanamaması Nedeniyle Davanın Reddi Mahkeme Kararı -1-

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen BOŞANMA, VELAYET, NAFAKA, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili özetle; tarafların 2003 yılında evlendiklerini ve bu evlilikten 2004 doğumlu Y. isminde bir çocuklarının dünyaya geldiklerini, taraflar arasında davalıdan kaynaklanan kusurlu hareketlerden dolayı aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğundan bahisle boşanmalarına, küçüğün velayetinin davalıya tevdiine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili özetle; iddiaların asılsız olduğunu, bu itibarla öncelikle davanın reddine, aksi takdirde çocuğun velayetinin müvekkiline tevdii ile müvekkili için 400,-YTL, çocuk için 300,-YTL tedbir-iştirak-yoksulluk nafakası ve müvekkili lehine 25.000,-YTL maddi ve 25.000,-YTL de manevi tazminata hükmedilmesini savunmuştur.

Tarafların nüfus aile akit tablosunun tetkikinde 11.08.2003 tarihinde evlendikleri bu evlilikten 0.06.2004 doğumlu Y. adlı müşterek çocuklarının olduğu anlaşılmıştır.

Dava şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talebinden ibarettir. TMK’nm 166/1 maddesi uyarınca boşanmaya karar verilebilmesi için taraflar arasında evlilik birliğinin çekilmez hal alması ve davalının az da olsa kusurlu bulunduğunun kanıtlanması gerekir. Oysaki dinlenen tanıkların anlatımlarının bir kısmının TMK’nın 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlardan bir kısmının ise sebep ve saiki açıklanmayan ve bu nedenle inandırıcı olmaktan uzak, izahlardan ibaret olması nedeni ile sübut bulmayan davanın aşağıdaki şekilde reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere:

1-Sübut bulmayan davanın REDDİNE.

2-Dava tarihinden başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar devam edecek surette, tarafların sosyal ve ekonomik durumları da göz önünde tutularak, takdiren davalı için aylık 150,-YTL, müşterek çocuk 2004 doğumlu Y. için de aylık 80,-YTL tedbir nafakasımn davacıdan alınıp davalıya ödenmesine. Safahatta bağlanan tedbir nafakalarının infazda tekerrüre meydan vermemesi için göz önünde tutulmasına.

3- Dava tarihinden başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar devam edecek surette davacı baba ile davalı anne yanında bulunduğu bildirilen çocuk arasında her ayın 1.ve 3.Cumartesi günleri, dini bayramların 2.günü saat 10.00’da yanına alıp ertesi gün aym saatte teslim etmek ve her yıl 01 Temmuz günü saat 1 Temmuz günü saat 10.00- 18.00 arası şahsi ilişki tesisine ve devamına.

4- Alınması gerekli 12,20-YTL ilam harcından peşin ahnan harem mahsubu ile bakiye 2,10-YTL daha harem davacıdan alınarak hâzineye irat kaydına.

5- Yürürlükteki asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan 400,-YTL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine.

6-Davacı tarafından sarf edilen yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına.

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. 25.01.2006

Katip

Hakim

Boşanma Sebebinin Kanıtlanamaması Nedeniyle Davanın Reddi Mahkeme Kararı -2-

-KARAR-

Davacı vekili tarafından mahkememizde açılan BOŞANMA davasının yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesi ile, tarafların 2003 yılında evlendiklerini, bu evlilikten tarafların müşterek çocukları bulunmadığını, taraflar arasında evliliğin başından itibaren anlaşmazlıklar başladığını, taraflar arasında sevgi ve saygı bağının kalmadığını, davalının kusurlu davranışları evlilik biriliğini çekilmez bir hale getirdiğini, taraflar arasında evlilik biriliğinin temelinden sarsıldığını, bu nedenle yapılan yargılama sonucunda; yapılan yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasını , bu şekilde tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Davacı vekili duruşmadaki beyanlarında; taraflar arasında evlilik birliğinin devamının mümkün olmadığını, taraflar arasında evlilik birliğinin fiilen bittiğini bu nedenle taraflarına boşanmalarına karar verilmesini talep ve beyan etmişlerdir.

Davalı vekili duruşmadaki beyanında, açılmış olan davayı kabul etmediklerini, vermiş oldukları cevap dilekçesini tekrar ettiklerini, 1.000.- YTL tedbir nafakası talep ettiklerini, davanın ispat edilemediğini, davanın reddine karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.

Tarafların nüfus kayıtlan celp edilmiş,tüm deliller toplanmış, duruşmada dinlenen davacı tanıklan genel olarak beyanlarında; taraflann evlilik birliği içinde zaman zaman tartışmalar olduğunu, davacının yemekleri zamanında yapamamasını eşinin yeterince temizliğe önem vermediğinden şikayetçi olduğunu, bunun dışında taraflar asında herhangi bir kavga ve tartışma yaşanmadığını beyan etmişlerdir.

Dinlenen davalı tanıklarının genel beyanlarında; taraflann evlilik birliği içinde davalının eşinin geç gelmesi nedeniyle yalnız kaldığını, genellikle ev işleri ve yemek konusunda titiz biri olduğunu, boşanmayı gerektirecek bir neden bulunmadığını beyan etmişlerdir.

Somut olayda tarafların evlilik birliği içinde geçen süre dinlenen tanık beyanları dikkate alındığında evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı hususunda geçen olaylar dikkate alındığında ve tanık anlatımları somut olmayıp, soyut ifadeler niteliğinde olduğundan, ayrıca tanıklar genel ifadelerle davalının ev işlerini yapmadığını söylediklerinden davalı tanıkları da bunun aksini ifade ettiklerinden anlatılan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerektirecek nitelikte olmayıp, zamanla aşılacak problem görüldüğünden yerinde olmayan davanın reddine karar vermek gerekli ve yerinde görülmüştür.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Taraflar arasında evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı hususu ispat edilemediğinden evlilik birliğini temelinden sarsılmasını gerektirecek nitelikte olaylar olarak kabule yeterli olmadığından yerinde olmayan DAVANIN REDDİNE,

2-Yapılan yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına.

3-  Avukatlık ücreti olan 350,-YTL nin davacıdan tahsili ile davalı tarafa ödenmesine.

4-  Alınması gereken harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına.

Dair iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasa yolu açık olmak üzere davacı vekili ve davalı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 16.05.2006

Katip

Hakim

Boşanma Sebebinin Kanıtlanamaması Nedeniyle Davanın Reddi Mahkeme Kararı -3-

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen BOŞANMA, VELAYET VE NAFAKA davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili özetle; müvekkilinin davalı ile 1993 yılında evlendiklerini ve bu evlilikten E. ve H. adlı müşterek çocuklarının dünyaya geldiğini, taraflar arasında davalıdan kaynaklanan kusurlu davranışlardan dolayı aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğundan bahisle boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin uygun görülecek tarafa tevdiine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili özetle; müvekkiline atfedilebilecek hiçbir kusurun bulunmadığından bahisle öncelikle davanın reddine, her bir çocuk için 150,000.000-TL ve müvekkili için 10.000.000-TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, boşanma kararı verilmesi halinde ise müşterek çocukların velayetlerinin müvekkiline tevdii ile müvekkili için 300.000.000-TL yoksulluk nafakasına hükmedilmesini savunmuştur.

Tarafların nüfus aile akit tablosunun tetkikinde; 15.03.1991 tarihinde evlendikleri ve bu evlilikten 20.05.1990 doğumlu E. ve 08.03.1995 doğumlu H. adlı müşterek çocuklarının bulunduğu görülmüştür.

Dava şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talebinden ibarettir. TMK’nın 166/1 maddesi uyarınca boşanmaya karar verilebilmesi için taraflar arasında evlilik birliğinin çekilmez hal alması ve davalının az da olsa kusurlu bulunduğunun kanıtlanması gerekir. Oysaki dinlenen tanıkların anlatımlarının bir kısmının TMK’nın 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlardan bir kısmının ise sebep ve saiki açıklanmayan ve bu nedenle inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibaret olması nedeni ile sübut bulmayan davanın aşağıdaki şekilde reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1-Sübut bulmayan davanın REDDİNE.

2-Dava tarihinden başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar devam edecek surette takdiren davalı için 100,-YTL, davalı anne yanında olan tarafların müşterek çocuğu 1990 doğumlu E. için 100,- YTL ve 1995 doğumlu H. içinde 70,-YTL tedbir nafakasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine.

3-Dava tarihinden başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar devam edecek surette davacı baba ile davalı anne yanında bulunan tarafların müşterek çocukları arasında her ayın l.ve 3.Cumartesi günleri, dini bayramların 2.günü saat 10.00’da yanma alıp ertesi gün aynı saatte teslim etmek sureti ile şahsi ilişki tesisine ve devamına.

4- Davacı tarafından sarfedilen yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına.

5- Almması gereken 11,20-YTL ilam harcından peşin alman harem mahsubu ile bakiye 1,10-YTL daha harem davalıdan alınarak hâzineye irat kaydına.

6- Yürürlükte bulunan asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan 350,-YTL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine.

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı diğerlerinin yokluğunda açıkça okunup anlatıldı. 24.10.2005

Katip

Hakim

Boşanma Sebebinin Kanıtlanamaması Nedeniyle Davanın Reddi Mahkeme Kararı -4-

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen BOŞANMA, VELAYET VE NAFAKA davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı özetle; davalı ile 1990 yılında evlendiklerini ve bu evlilikten 11 yaşlarında U. adlı bir çocuklarının bulunduğunu, aralarında davalıdan kaynaklanan kusurlu hareketlerden dolayı şiddetli geçimsizlik bulunduğundan bahisle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili iddiaların asılsız olduğundan bahisle davanın reddini savunmuştur.

Tarafların getirtilen nüfus aile akit tablosunun tetkikinde 31.08.1990 tarihinde evlendikleri ve bu evlilikten 17.07.1991 doğumlu U.A. adlı çocuklarının olduğu anlaşılmıştır.

Dava şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talebinden ibarettir. TMK’nm 166/1 maddesi uyarınca boşanmaya karar verilebilmesi için taraflar arasında evlilik birliğinin çekimez hal alması ve davalının az da olsa kusurlu bulunduğunun kanıtlanması gerekir oysaki dinlenen tanıkların görgüye dayalı beyanlarda bulunmamaları, anlatımlarının bir kısmının TMK’nm 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlardan bir kısmının ise sebep ve saiki açıklanmayan ve bu nedenle inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibaret olması nedeni ile subut bulmayan davanın aşağıdaki şekilde reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukanda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1- Subut bulmayan davanın REDDİNE.

2- Safahatta hükmolünan tedbir nafakaları ve şahsi ilişkiye ilişkinin düzenlemelerinin davanın kesinleşmesine kadar devam ettirilmesine.

3- Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına.

4- Peşin alman harcın mahsubu ile bakiye 6.24- YTL daha harcın davacıdan tahsili ile hâzineye irad kaydına.

5- Asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan 350.- YTL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine.

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde tem-yizi kabil olmak üzere verilen karar davacı asil ve davalı vekilinin yüzle-rine karşı açıkça okunup anlatı. 14.02.2005

Katip

Hakim

Boşanma Sebebinin Kanıtlanamaması Nedeniyle Davanın Reddi Mahkeme Kararı -5-

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen BOŞANMA VE VELAYET davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı özetle; davalı ile 4 yıldan beri evli olduklarını bu evlilikten Aylin adlı bir çocuklarının bulunduğunu, aralarında davalıdan kaynaklanan kusurlu hareketlerden dolayı şiddetli geçimsizlik bulunduğundan bahisle boşanmalarına, küçüğün velayetinin kendisine tevdiini talep ve dava etmiştir.

Davalı davanın reddi ile küçüğün velayetini kendisine tevdiini talep ve savunmuştur.

Tarafların nüfus aile akit tablosunun tetkikinde 01.02.2000 tarihinde evlendikleri ve bu evlilikten 19.01.2001 doğumlu A.T. adlı çocuklarının bulunduğu görülmüştür.

Dava şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talebinden ibarettir. İddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükellef olup davacıya usul ve yasaya uygun kesin mehil verilmesine rağmen hiçbir delil ibraz etmediği ve bu şekilde iddiasını ispatlayamadığı anlaşılmış olmakla aşağıdaki şekilde davanın reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1-Sübut bulmayan davanın REDDİNE.

2-TMK’nın 169. maddesi uyarınca dava tarihinden başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar devam etmek suretiyle davalı için 100,-YTL, davalı yanında bulunan tarafların müşterek çocuğu kü-çük A. için 60,-YTL tedbir nafakasının davacıdan alınıp davalıya verilmesine,

3-Çocuk ile baba arasında dava tarihinden başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar devam edecek surette her aym 1. ve 3. Cumartesi günleri, dini bayramların 2.günü saat 10,00’da yanma alıp aynı gün saat 19,00’da teslim etmek suretiyle şahsi ilişki tesisine ve devamına.

4 -Alınması gereken 11,20-YTL ilam harcından peşin alman harcın mahsubu ile bakiye 1,10-YTL daha harem davacıdan alınarak hâzineye irad kaydına.

5-Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına.

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar davacının yüzüne karşı diğerlerinin yokluğunda açıkça okunup anlatıldı. 04.03.2005

Katip

Hakim

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.