Boşanma durumunda Aile Konutu İpotek işlemi diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır- Yargıtay Kararı

Nis 24, 2020 | Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi

Boşanma durumunda Aile Konutu İpotek işlemi diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır:

Davacı ile davalılardan Hatice Arslanoğlu’nun hükümden sonra 02.07.2014 tarihinde kesinleşen, Gaziantep 6. Aile Mahkemesinin 2013/198 esas, 2014/430 karar sayılı ilamıyla boşanmış oldukları anlaşılmaktadır.

Aile konutunun hak sahibi tarafından devrine ilişkin tasarruf işlemine rızası gereken eş, işlemin rızası alınmaksızın yapıldığını, konutun bu vasfını devam ettirmesi şartıyla ve evlilik devam ettiği sürece ileri sürebilir.

Evliliğin sona ermesi, aile konutuyla ilgili işlemi rızaya bağlı olmaktan çıkarır ve Türk Medeni Kanunu 194. madde etkinliğini yitirir. Evlilik boşanma ile sona erdiğine göre açılan dava konusuz hale gelmiştir. Bu husus gözetilerek davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm tesisi ve dava tarihi itibariyle tarafların haklılık durumu dikkate alınarak yargılama giderleri ile vekalet ücreti tayin ve takdir edilmek (HMK.m.331/1) üzere, hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.(Y2HD, 16.09.2015, E. 2015/13750, K. 2015/16049)

Boşanma durumunda Aile Konutu İpotek işlemi diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır:

Davacı ile davalı Mehmet Mercan 28.7.2010 tarihinde kesinleşen ilam ile boşanmışlardır. Türk Medeni Kanununun 194. maddesi gereğince işlem diğer eşin nzasına bağlı olmaktan çıkmış böylece davanın konusu kalmamıştır. Mahkemece konusu kalmayan dava hakkında bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.(Y2HD, 24.01.2011, E. 2010/21926, K. 2011/866.)

Boşanma durumunda Aile Konutu İpotek işlemi diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır:

Davacı, dava dışı eşine ait aile konutu olarak kullandıkları taşınmazın, Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesine aykırı olarak açık rızası alınmadan, eşi tarafından davalı Huriye’ye devredildiğini devralan bu kişinin kayınvalidesi olup, kötüniyetli olduğunu ileri sürerek, devre ilişkin tasarrufun iptali ile taşınmazın, eşinin üzerine tesciline karar verilmesini istemiştir. Dava açıldıktan sonra davacının eşinden boşandığı, kararın 25.12.2007 tarihinde kesinleştiği bu tarihte evlilik birliğinin sona erdiği görülmektedir.

Türk Medeni Kanununun 194. maddesi, “evliliğin genel hükümleri” kapsamında olup, evlilik birliği devam ettiği sürece aktif ve etkin olan bir hükümdür. Bu hüküm gereğince, aile konutuyla ilgili tasarruflarda ” diğer eşin rızası” evlilik birliğinin devamı süresince aranır. Ve rızası gereken eş de, bu rıza alınmadan yapılan tasarruf işlemine karşı birlik devam ettiği sürece dava açma hakkına sahiptir.

Başlangıçta açık rıza alınmadan yapılan devir işlemindeki geçersizlik, rızası gereken eşin sonradan işleme onay vermesiyle geçerli hale gelir. Veya işlem, rızaya bağlı olmaktan çıktığında geçerlilik kazanır. Davacının, açık nzasını gerektiren evlilik, dava kesin sonuca bağlanmadan boşanma kararıyla sona erdiğine göre, artık işlem onaya tabi olmaktan çıkmış ve baştan itibaren geçerli hale gelmiştir. Öyleyse davanın reddine karar verilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 08.03.2012, E. 2012/3617, K. 2012/5040)

Boşanma durumunda Aile Konutu İpotek işlemi diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır:

Davacı ile davalılardan İsmet’in karardan sonra verilen ve 18.01.2011 tarihinde kesinleşen İzmir 8. Aile Mahkemesinin 2009/1172 esas, 2010/1021 karar sayılı boşanma ilamıyla boşanmış oldukları anlaşılmaktadır. Evlilik birliği boşanma hükmüyle sona erdiğinden; varlığı evliliğin devam etmesine bağlı olan aile konutu özelliği Türk Medeni Kanununun 194. maddesindeki koruma kapsamından çıkmıştır

Bu nedenle, aile konutu şerhi konulması ile taşınmazın aile konutu olduğunun tespiti ve buna bağlı olarak tapu iptal ve tescil talepleri için davanın konusu kalmamıştır. Bu taleplerle ilgili olarak karar verilmesine yer olmadığı şeklinde karar oluşturulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 17.10.2011, E. 2011/14642, K. 2011/15970.)

Boşanma durumunda Aile Konutu İpotek işlemi diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır:

Dava devam ederken kesinleşen ilamla taraflardan Filiz Turaç ile Bilal Turaç’ın boşandıkları Türk Medeni Kanununun 194. maddenin uygulama olanağının bulunmadığı davanın konusuz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle talep hakkında “ karar verilmesine yer olmadığına” dair hüküm kurulması gerekirken ret hükmü kurulması doğru görülmemiştir. Ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir. (HUMK. md.438/7)

Sonuç: Temyize konu hükmün “davanın reddine” yazılı ilk paragrafının hükümden çıkarılmasına, yerine “karar verilmesine yer olmadığına” sözcüklerinin eklenmesine, hükmün düzeltilmiş şekliyle onanmasına (Y2HD, 26.05.2011, E. 2010/19030, K. 2011/9162.)

Boşanma durumunda Aile Konutu İpotek işlemi diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır:

Davacı ile davalılardan Yusuf Tencireci 23.01.2009 tarihinde kesinleşen ilam ile boşanmışlar ve taşınmazın davalı Yusuf tarafından diğer davalı İsmail’e devrine dair işlem diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkmıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında davanın konusu kalmadığından mahkemece bu konuda bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.(Y2HD, 13.07.2011, E. 2011/4094, K. 2011/12205.)

Boşanma durumunda Aile Konutu İpotek işlemi diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır:

Dosya kapsamından tarafların 9.3.2011 tarihli kararla boşandıkları, boşanma hakkındaki hükmün temyiz edilmemek suretiyle kesinleştiği anlaşılmaktadır. Evlilik, boşanma ile sona erdiğine göre, aile konutuyla ilgili tasarruf işlemi Türk Medeni Kanununun 194. maddesi gereğince diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkmıştır. Davanın konusu kalmamıştır. Mahkemece bu konuda bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.(Y2HD, 14.07.2011, E. 2011/11542, K. 2011/12320.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank