Boşanma Davasından Vazgeçme(Feragat)

Boşanma Davasından Vazgeçme(Feragat) Nedir?

Davaya son veren taraf işlemleri arasında yer alan vazgeçme(feragat), HMK m. 307 hükmünde davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmaktadır.

Yargıtay kararlarında belirtildiği üzere feragat, yalnızca ilgili dava bakımından değil, o davada talep edilen haktan tümden vazgeçilmesi ve vazgeçilen bu hakkın tekrar dava konusu yapılamamasını anlatmaktadır.(1)

Hiç kimse kendi lehine olan bir davayı açmak zorunda olmadığı gibi açtığı davayı sürdürmek zorunda da değildir. Feragat de davacının açmış olduğu bir davayı mahkeme kararı gerekmeksizin ortadan kaldırabilmesine hizmet etmektedir. Feragat kurumu böylece özel hukuktaki irade özerkliği ilkesinin usul hukukundaki görünümü olarak adlandırılan ve uyuşmazlığa ilişkin dava sürecinin başlaması, devam ettirilmesi ve sonlandırılmasında tarafların iradelerinin egemen olmasını ifade eden tasarruf ilkesinin görünüm çeşitlerinden biri olarak tanımlanabilir.

Boşanma Davasından Vazgeçme(Feragat) Nasıl Yapılır?

Feragat, davacı ya da açıkça yetkilendirilmişse vekili tarafından hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir (HMK m.310, m.74). Dilekçeyle ya da yargılama esnasında sözlü olarak yapılabilen feragatin hüküm ifade edebilmesi davalının ya da mahkemenin muvafakatine de bağlı bulunmaz (HMK m.309/1-2).

Örneğin boşanma davasında; davacının, eşini sevdiğini veya boşanmak istemediğini beyan etmesi feragat niteliğindedir ve bu beyan davanın ortadan kalkması sonucunu doğurur.

Davadan feragate yönelik önceden bir anlaşma yapılması mümkün değildir. Zira bu şekilde bir anlaşma, eşlerin karar verme özgürlüklerinin tümden ya da kısmen sınırlandırılmasına sebep olur.

Boşanma Davasından Vazgeçersem Ne Olur?

Davacının davadan feragat etmesi üzerine taraflar arasında uyuşmazlık son bulmaktadır. Bunun üzerine mahkemenin feragat sebebiyle davanın reddi kararının şekli anlamda kesinleşmesi ile söz konusu hüküm maddi anlamda da kesin hüküm haline gelmiş olur. Bu sebeple feragat edilen dava konusu, tekrar yeni bir davaya konu edilemez.

Boşanma davaları, eşlerin üzerinde serbestçe tasarrufta bulunamayacakları davalardan olmasına karşın bu husus davadan feragat edilmesini önlemez. Adana’nın önde gelen uzman boşanma avukatlarından Av. Saim İNCEKAŞ davadan feragat edecek kişinin ince eleyip sık dokuması gerektiğini söylemektedir. Zira davadan vazgeçmekle birlikte öncesinde gerçekleşen olayları ve vakıları affetmiş sayılırsınız.

Boşanma davasının kabulü kesin hüküm sonucunu sağlamazken, kanuni yollara başvuru süresinin sonuna kadar yapılması mümkün olan davadan feragat ise bu sonucu doğurur. Boşanma davalarında feragat etmekle diğer dava çeşitlerinde olduğu üzere maddi haktan feragat edilmemektedir. Diğer bir söyleyişle feragat edilen davada dayanılan maddi vakıadan doğabilecek talep sonucundan vazgeçilmektedir. Başka bir sebebin ortaya çıkması durumunda ise boşanma davasının açılmasının önünde bir engel bulunmamaktadır.


  1. Yargıtay HGK. T. 14.12.2016, E. 2014/6-1403, K. 2016/1922

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.