Boşanma Davasında Sonradan Maddi Manevi Tazminat Talebi

Boşanma Davasında Ön İnclemeden Sonra Islahla Maddi Manevi Tazminat Talebinde Bulunulabilir

  • Dava dilekçesi ile maddi manevi tazminat talebinde bulunmadı iseniz endişelenmenize mahal yoktur. Zira ön incleme aşamasından sonra sunacağınız ıslah dilekçesiyle birlikte maddi manevi tazminat talep etmeniz mümkündür. Tabii ıslah akabinde HARÇLANDIRMA aşamasını gözden kaçırmamak gerekir. Çünkü bu husus bozma sebebi yapılmaktadır.
  • Adana, Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından ele alınan konu ve paralelinde yargıtay kararı aşağıdaki gibidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı kadın, dava dilekçesinde maddi ve manevi tazminat (TMK. m. 174/1-2) talebinde bulunmamış, ön inceleme duruşmasından sonra 14.11.2014 tarihinde sunduğu ıslah dilekçesi ile davalı erkekten maddi ve manevi tazminat (TMK. m. 174/1-2) talebinde bulunmuş, ancak ıslah talebine ilişkin harcı yatırmamıştır. Davacının boşanmanın fer’i niteliğinde olan maddi ve manevi tazminata ilişkin ıslah talebi ile ilgili olarak davacıya maktu ıslah harcını yatırması için süre verilmesi ve yatırması halinde işin esasının incelenmesi gerekirken, yazılı şekilde talebin kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre, davalı erkeğin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 24.12.2015 (Prş.) (2. Hukuk Dairesi 2015/10209 E. , 2015/24996 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Beykoz Aile Mahkemesi TARİHİ : 29/01/2015 NUMARASI : 2013/312-2015/67)

Bu yönde bir diğer yargıtay kararı şu şekildedir:

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Dava, 20.05.2013 tarihinde açılmış, davacı kadın dava dilekçesindeki maddi ve manevi tazminat ve nafaka taleplerini, tahkikat aşamasında verdiği 16.03.2015 tarihli dilekçesi ile ıslah etmiş, ancak herhangi bir harç yatırmamıştır. Islah edilen talepler boşanmanın fer’isi niteliğindeki talepler olup ıslah halinde maktu ıslah harcının yatırılması yeterlidir. Mahkemece, davacıya bu isteklerle ilgili olarak maktu ıslah harcını ikmal etmesi için süre verilmesi (Harçlar Kanunu m. 30-32), harcın ikmali halinde davaya devam edilmesi, harcın ikmal edilmemesi halinde Harçlar Kanununun 30. maddesi gereğince işlem yapılması gerekirken, maktu harç eksikliği tamamlattırılmadan, yargılamaya devamla yazılı şekilde karar verilmesi de doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 21.12.2015 (Pzt.) (T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/10041K. 2015/24611 T. 21.12.2015)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 27 Haziran 2020 13:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.