Boşanma Davasında Esas Hakkında Beyan Dilekçesi

Boşanma Davasında Esas Hakkında Beyan Dilekçesi -1-


ADANA AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVALI                            :

VEKİLİ                         :Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVACI                               :

VEKİLİ                          :

KONU : Davaya beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

ERKEK EŞİN AİLESİNİN KÖTÜ DAVRANIŞLARINA SESSİZ KALAN ERKEK EŞİN KUSURLU OLMASI VE KÖTÜ DAVRANIŞIN KADININ KİŞİLİK HAKLARINI ZEDELEYİCİ NİTELİKTE OLMASI

2. YHD 2014/24269 E. 2015/10184 K. 14.05.2015

“Eşine yönelik olarak ‘istemiyorum, zorla mı sevdireceksiniz, yüzünde tüy var, leke var’ şeklinde sözler söyleyip, ailesinin evliliğe olumsuz müdahalelerine sessiz kalan ve soz olayda müşterek haneye dönen eşini zorla geri gönderen eşini davalı-davavı erkeğin….. Kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğun ve erkeğin bu kusurlu davranışlarının aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğunun anlaşılması”,

EŞİNE İLGİSİZ DAVRANAN ERKEĞİN KUSURLU OLMASI

2. YHD 2016/949 E. 2017/5576 K. 08.05.2017

“davalı-karşı davacı erkeğin eşine karşı ilgisiz davrandığı ve birlik görevlerini yapmadığı anlaşılmaktadır. Olayların akışı karşısında davacı-karşı davalı kadın da dava açmakta haklıdır”

BİRLİKTE YAŞAMAKTAN KAÇINAN EŞ TAMAMEN KUSURLUDUR.

2. YHD 2015/10663 E., 2016/348 K., 12.01.2016 TARİH

“Birlikte yaşamaktan kaçınarak ailesinin yanına giden ve birlik görevlerini ihmal eden davacı kadın boşanmaya sebep olan olaylarda tamamen kusurludur…. Mevcut olaylara göre evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Ne var ki, bu sonuca ulaşılması tamamen davacı kadının tutum ve davranışlarından kaynaklanmıştır”

TALEP VE SONUÇ: Davanın konusuna ilişkin Yargıtay kararlarımızın dikkate alınmasını talep ediyoruz. tarih

Boşanma Davasında Esas Hakkında Beyan Dilekçesi -2-


X 5. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO            :2018/480 E.

BEYANDA  BULUNAN

DAVALI                           :

VEKİLİ                              :

DAVACI                :

VEKİLİ                   :

KONU                    : Dosya esasına ilişkin beyanlarımızın sunulmasına ilişkindir.

AÇIKLAMALAR           :

Esasa İlişkin Beyanlar

1-) Müvekkilim X ile davacı X 23.10.2011 tarihinde evlenmiş olup 29.01.2014 doğum tarihli X ve 10.08.2015 doğum tarihli Ali Dursun isminde iki müşterek çocukları bulunmaktadır.

2-) Davacı taraf ilk dilekçesinden itibaren müvekkilimin emri vakileri ile psikolojik baskı yaptığını iddia etmiş ancak yine aynı taraf 18.07.2018 tarihli cevaba cevap dilekçesinin 3. Maddesinde X’un hem tatile hem arkadaşının düğününe gittiği belirtilmişti yine kendilerinin söylediği gibi doğuma 3 hafta kala riskli bir gebelik mevcutken samimi bir arkadaşının düğününe gitmesi eşine bu konuda ısrarda bulunmayıp onun ve bebeğinin sağlığını düşünmesi kusur olmuştur iddia edildiği üzere müvekkilim emri vaki yapan biri olsa düğüne eşiyle katılmak ve arkadaşlarının yanında yalnız kalmak istemezdi.

3-)Davacı eş müvekkilin kendi ailesini istemediğini iddia etmişlerdir. Ancak mevcut tanık beyanlarından görüleceği üzere davacının annesinin özellikle kız kardeşinin aile konutundaki tüm olaylardan ayrıntısıyla haberi vardır karşı taraf müvekkilimin annesinden rahatsız olup her şeye karıştığını iddia ederken kendi ailesinin müdahalesinden bihaber davranmıştır. Aile mahremiyetinin açık olmasından rahatsız olan müvekkilim bu yüzden zaman zaman kendi evinde rahat edememiş bu da eşine karşı hal ve tavırlarında değişikliğe sebep olmuştur. Aynı zamanda annelik içgüdüsü ile müvekkilimin annesinin yardımları yanlış anlaşılmış ve davacı taraf müvekkilimin ailesini kabullenememiştir.

4-) Karşı tarafın yine iddiaları müvekkilimin mutfak masrafları dahil hiçbir ihtiyaçlarını karşılamadığı yönündedir ancak taraf beyanlarına bakıldığında kendisi yiyecek yağ ve ekmekleri bile bulunmadığını söylemiş annesi ise mutfak masraflarının %75 inin kendileri tarafından karşılandığını beyan etmiştir bunlar dışında kız kardeş ise mutfak masraflarına Niğde’den geldikçe eşi ve kendisinin yardım ettiğini belirtmiştir mevcut tanık beyanlarındaki tutarsızlık bu durumun asılsız olduğunun ispatıdır.

5-)10.12.2018 tarihli davacının kız kardeşinin verdiği beyanda da yatak odası ve beyaz eşyayı kendilerinin aldığını salon takımını ise enişte ve balasının ödediğini söylemiştir ancak davacının annesi X tarihli beyanında oturma grubu ve bir avize dışında kalanların kendilerinin aldığını iddia etmiş ayrıca salon takımını yalnızca kızının ödediğini söylemiştir Sn. mahkemenin de takdir edeceği üzere taraf beyanlarında yine bir tutarsızlık olup iddiaların asılsızlığı belirlenmiştir.

6-)Müvekkilimin davacı tarafın ailesi ile anlaşamadığı  onlarla görüşmek istemediği ve ziyaretlerine gitmediği iddialarına yine taraf beyanlarında bulunan bir tutarsızlık ile açıklık getirmek istiyoruz davacının kız kardeşi olan X 10.12.2018 tarihli beyanında ablasının yalnızca bayramın 2. Günü anne ve babasının evine geldiğini bayram ziyaretleri dışında hiç gelmediklerini söylemiş eşi X ise yine aynı tarihli duruşmada davalı ve davacı tarafın kendi evlerine birkaç kere geldiğini onlarında aynı şekilde oraya gittiğini bunun dışında çoğunlukla kayınpederinin evinde birlikte olduğunu söylemiştir. Taraf beyanlarında ki tutarsızlıktan görüleceği üzere müvekkilim iddia edildiğinin aksine eşinin ailesiyle sürekli olarak görüşmüş ve ziyaretlerde bulunmuştur.

Kaldı ki; tanık beyanlarından dikkat edilirse davacı tarafın anne, baba, kız kardeşi hatta kız kardeşinin eşi bile bir aile için mahremiyet olan her şeyi ayrıntılı şekilde birçok konu hakkında beyanda bulunmuştur ancak evliliğe karıştığı hatta birçok şeye karar verdiği iddia edilen davalı tarafın annesinin beyanına bakıldığında anlaşılacağı üzere evlilikteki birçok şeyden habersiz olup genel beyanlarda bulunmuştur.

7-) Davacı taraf ve müvekkilimin 29.01.2014 doğum tarihli X ve 10.08.2015 doğum tarihli X isminde iki müşterek çocukları bulunmaktadır. Çocukların doğum tarihlerinden de anlaşılacağı üzere eşler 2015 yılına kadar olan sorunlarını halletmiş davacı taraf müvekkilimi affedip iki çocuk dünyaya getirmiştir. Muhakkak bir kadın eşini affetmeden ve sorunlarını tamamen çözmeden müvekkilimin iki çocuğunun babası olmasına fırsat vermezdi.

😎 Müvekkilim çocuklarına karşı iş yoğunluğuna rağmen gereken özeni gösterip babalık sorumluluğunu yerine getirmiştir. Müşterek çocukların hiçbir giderine davacı taraf yardımda bulunmayıp çocukların tüm kişisel masraflarını müvekkilim eksiksiz karşılamıştır. 4 yaşında bir çocuğun hastalanması olağan bir durum olup babasının çocukla ilgilenmediğini göstermez. Ayrıca iki küçük çocuk,  taraf beyanlarında da görüldüğü üzere annesi bakımındayken de birkaç kere rahatsızlanmış ve müvekkilimin desteği ile hastanede tedavi görmüştür.

9-) Müvekkilim sürekli olarak davacı tarafın iftiralarına maruz kalmaktadır çalışanı olan X ile eşinin sürekli talep edip kendisinden istediği lüks hayat şartlarını karşılamak için iş konusunda telefon görüşmeleri yapmış bu görüşmelerini uygun saatlerde gerçekleştirmiştir. Hts kayıtlarında çıkan yalnızca 3 gün gece yarısında olan ve konuşma olmayıp yalnızca çaldır kapat yapılan arama saatlerinde müvekkilim iş yorgunluğu ile uyumuş olup bu aramaları kimin yaptığını bilmemektedir. Yine karşı tarafın iddiaları üzerine aynı otelde kalıp kalmadıkları araştırılmış ancak bu durum davalı tarafın aleyhine sonuçlanmış ve otelde iki farklı oda ayırt edildiği görülmektedir.

Boşanma davasında beyan dilekçesi örneği

ADANA 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO          :

DAVALI :

VEKİLİ   :

DAVACI :

VEKİLİ   :

YASAL TEBLİĞ

TARİHİ  :

KONU   : Yasal süresi içinde davaya ikinci cevaplarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ :

Davacı tarafın cevaba cevap dilekçesine karşı ikinci cevap dilekçesi verme zorunluluğu hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Müvekkilin eşine karşı sadakatsiz davrandığı iddiası doğru değildir. Karşı tarafın davranışları yüzünden müvekkil, patronundan uyarı dahi almıştır. Gerekli belgeler Sayın Mahkemenize daha önce sunulmuştur.

Davacı, evliliklerinin ilk senesinden beri evlilik birliğinin gerektirdiği şekilde davranmamıştır. Çalışmadığı dönemler de dahil olmak üzere evde yemek yapmamış, çamaşır yıkamamış, ütü yapmamış, müvekkille aynı yatakta dahi uyumamıştır. Bu durum davacı tarafından cevaba cevap dilekçesinde ikrar edilmiştir. Ancak gerekçe olarak müvekkilin patronu ile görüntülü bir şekilde rahat konuşmak istemesinin gösterilmesi gerçekçi değildir. Kaldı ki böyle bir durumda bir kadın eş tarafından bu istek normal görülüp ayrı uyumayı kabul etmesi inandırıcı da değildir. Karşı taraf dava dilekçesinde dayandıkları zina sebebine delil bulmaya çalışmaktadır.

Davacı taraf, müşterek çocuk ile müvekkilimin görüşmesine müsaade etmemektedir. Davacı tarafın sağlıklı ilişkinin kurulmasına yardımcı olması gerekirken tam aksine, müşterek çocuğun babası olan müvekkilimi hafızasından silmeye çalışmaktadır. Bu sebeple müvekkilim ile müşterek çocuk arasındaki kişisel ilişkinin Sayın Mahkemeniz marifetiyle ve ivedilikle kurulması gerekmektedir.

Davacı tarafın dilekçesinde yer alan iddiaları tamamen asılsızdır ve kabul etmek mümkün değildir.

HUKUKİ NEDENLER         :TMK, HMK, Yargıtay kararları ve İlgili Mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER             :Tanık beyanları (isimleri daha sonra bildirilecektir.), işyerinden verilen uyarı belgesi, 01.01.2019 tarihli ifade tutanağı, banka kredi kartı ve kredi hesap dökümleri, uzman raporu, ikrar, yemin, bilirkişi, keşif vs. her türlü deliller.

NETİCE ve TALEP              : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

1-Açıklanan sebeplerle yetki ilk itirazımız kabul edilerek, dosyanın yetkili olan İstanbul Mahkemelerine GÖNDERİLMESİNE,

2- İstanbul 1. Aile Mahkemesi’nde 2019/560 Esas No ile tarafımızca Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması sebebiyle açılmış olan boşanma davası ile işbu davanın arasında bulunan bağlantı sebebiyle dosyaların BİRLEŞTİRİLMESİNE,

3- Davacı tarafın AĞIR KUSURLU sayılarak tarafların evlilik birliğinin temelinde sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

4- Boşanmaya sebep olan olaylarda davacı tarafın ağır kusurlu oluşu göz önünde tutularak TAZMİNAT TALEPLERİNİN REDDİNE,

5- Davacı tarafın sigortalı bir işte çalışması, müşterek çocuğun ihtiyaçlarının müvekkilim tarafından karşılanması, davacı tarafın ailesi ile yaşıyor olması ve boşanma ile birlikte yoksulluğa düşmeyeceğinin açık oluşu gibi sebeplerle TEDBİR NAFAKASI VE YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİNİN REDDİNE,

6- Müvekkilimin ekonomik durumu da göz önüne alınarak müşterek çocuk lehine UYGUN BİR MİKTARDA İŞTİRAK NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİNE,

7- Dava dilekçesinde talep edilen ziynet eşyalarının davacı tarafın ailesinde oluşu, müvekkilin  söz konusu altınları hiç kullanmamış oluşu ve altınların nerede olduğu ve akıbeti konusunda bir bilgisinin olmaması sebepleriyle ZİYNET EŞYASI TALEBİNİN REDDİNE,

8- Anlatılan sebeplerle müşterek çocuk ile müvekkilim arasındaki KİŞİSEL İLİŞKİNİN İVEDİLİKLE TESİS EDİLMESİNE,

9- Uzman görüşü sonrasında alınacak çocuğun rızasıyla birlikte, MÜŞTEREK ÇOCUĞUN VELAYETİNİN MÜVEKKİLİM ÜZERİNE BIRAKILMASINA,

10- Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 30 Ağustos 2020 21:26

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

  • Merhaba
    Esasa ilişkin beyan ne demektir?

    Cevap vermekten vazgeç

    Bir yorum bırakın

    E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.