Boşanma Davası Cevaba Cevap Dilekçesi

Boşanma Davası Cevaba Cevap Dilekçesi -1-

ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO                           :

DAVAYA CEVAP

VEREN DAVALI                :

VEKİLİ                                 : AV..

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av.

KONU                                   : Davaya karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil davalı ile davacı taraf yaklaşık 52 sene evvel evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden beş tane çocukları olmuştur.  Aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeni ile ………… Aile Mahkemesinde boşanma davası açılmış olup, dava henüz sonuçlanmamıştır

Davacı eş 25.07.2018 tarihli dava dilekçesinde müvekkilime ait menkul ve gayrimenkullerden kendisine ait olduğunu iddia ettiği %50 payın tasfiyesi için mahkemenize başvurmuştur.

Uyuşmazlık konusu davada müvekkilim tedbir konulan malları kendi maddi katkısıyla almıştır. TMK Madde 179 ‘’Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır.’’ Hükmü yer almaktadır. Müvekkil 1966 yılında evlenmiştir. Bu evlilik bakımından ‘’mal ayrılığı’’ rejimine tabidir. Bu bakımdan davalı tarafın katkısıyla alınmış olunan menkul ve gayrimenkuller bakımından davacı hak iddia edemez. Çünkü tedbir konulan malların alınmasına bir katkısı olmamıştır. Müvekkil kendisi Fransa’da kazandığı parayla elde etmiştir bu malları. Müvekkil yaşamının büyük bir kısmını Fransa’da tek yaşayarak geçirmiştir.

Öncelikle, uyuşmazlık konusu taşınmazlar bakımından, az yukarıda anılan taşınmazlar 01.01.2002 tarihinden önce edindikleri için, davacının katkı payı alacağı isteğinde bulunabilmesi için, taşınmazların edinilmesinde maddi katkı sağlaması zorunludur. Davacı ev hanımıdır. Bununla birlikte davacı ev hanımı olması sebebiyle herhangi bir ek iş yapmadığı için maddi katkıda bulunması imkânsızdır. Yargıtay’ın emsal uygulamaları ise bu yöndedir.

Ayrıca daha sonra açıklayacağımız ve toplanacak delillerle sabit olacağı üzere; evlilik boyunca yaşanan olaylarda tüm kabahat, kusur ve kasıt davacıya ait olup, davacının açtığı iş bu boşanma davası ve mal rejimi davası reddi gerekmektedir.

Nitekim, TMK ve Yargıtay içtihatlarında belirtildiği üzere;

“ TMK.m.166 hükmünü tamamen kusurlu eşin de dava açabileceği ve yararına boşanma hükmü elde edebileceği biçiminde yorumlamamak ve değerlendirmemek gerekmektedir. Çünkü böyle bir düşünce, kimsenin kendi eylemine ve tamamen kendi kusuruna dayanarak bir hak elde edemeyeceği yönündeki temel hukuk ilkesine aykırı düşer.

Mevcut olaylara göre evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Ne var ki bu sonuca ulaşılması tamamen davacının tutum ve davranışlarından kaynaklanmış olup, davalıya atfı mümkün hiçbir kusur gerçekleşmemiştir. Bu durumda açıklanan nedenle isteğin reddi gerekirken yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır” (Yargıtay 2.HD’nin 29.03.2007 Tarih ve 2006/16736 E, 2007/5182 K. Sayılı içtihadı).

Öyle ise Türk Medeni Kanununun 166.maddesine göre boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber, boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır. Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olamaz. Az kusurlu eşin karşı çıkması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmalı, eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalmadığı anlaşılmalıdır. (TMK.md.166/2) Müvekkil aile birliği içinde tamamen kusursuz taraftır.

Mevcut olaylara göre evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Ne var ki bu sonuca ulaşılması tamamen davacının tutum ve davranışlarından kaynaklanmış olup, davalıya atfı mümkün hiçbir kusur gerçekleşmemiştir. Bu durumda açıklanan nedenle isteğin reddi gerekirken yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. 

Yukarıda açıkladığımız üzere mal ayrılığı rejimine tabi olan evlilikte edinilen mallara konulan tedbirin kaldırılması gerekmektedir.

Bu nedenle müvekkilimiz hakkında açılmış bulunan işbu davanın reddini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, HMK ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER                          :Nüfus kaydı, tapu sicil kayıtları, tarafların sosyo-ekonomik durum araştırması, tanık ve yasal tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEK              : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizin re’ sen gözeteceği nedenler ile;

1)Müvekkilimiz hakkında açılmış bulunan işbu mesnetsiz davanın REDDİNE,

 

2)Davalı üzerine kayıtlı taşınmazlara konulan TEDBİRİN KALDIRILMASINA,

3) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı/karşı davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim. 13.08.2018

                                                                                                                      Davalı Vekili

                                                                                                                 Av.

Boşanma Davası Cevaba Cevap Dilekçesi -2-

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                               

DOSYA NO:

CEVABA CEVAP VEREN

DAVACI                   :

VEKİLİ                      :

DAVALI                    :

VEKİLİ                      :

KONU                        : Davalı tarafın cevap dilekçesine ilişkin beyanlarımızı ve tanık listemizi içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR      :

Davalı aleyhine açmış bulunduğumuz dava nedeni ile davalı dava dilekçemize karşı cevaplarını sunmuştur. Usul ve esasa aykırı hususlar olması sebebi ile cevap dilekçesindeki hususları kabul etmiyoruz.

Cevap dilekçesinde ileri sürülen olaylar tamamen dayanaksız ve gerçek dışıdır. Yapılacak yargılama, dinlenecek tanıklar ve celp edilecek deliller ve kayıtlar ile bu husus ortaya çıkacaktır. Davalı tarafın cevap dilekçesinde belirtmiş olduğu; davacı müvekkilin çalışmış olduğu iş dışında araba-taşınmaz alım satımı komisyonculuğu işi ile uğraşması hususları tam anlamıyla mesnetsiz iddialardan ibarettir. Şöyle ki; davacı müvekkilin davalı tarafın belirtmiş olduğu şekilde ek gelirleri olsa idi daha iyi şartlarda yaşamını sürdürüyor olurdu ve sadece geçimini sağlamak adına şehir dışına gitmek zorunluluğu bulunmazdı. Kaldı ki davacı müvekkilin kendine ait bir evi dahi bulunmazken davalı tarafın iddiaları hayatın olağan akışıyla bağdaşmamaktadır.

Son olarak; davalı eş, davacı müvekkilin kendisinin zor zamanlarında yanında bulunmadığını beyan etmiştir ancak bu beyanlar asılsız iddialardan ibarettir. Şöyle ki; taraflar evlendikleri günden itibaren davalı eş ruhsal birtakım rahatsızlıklar yaşamıştır. Ancak bu dönemlerde de davacı müvekkil davalının her zaman yanında olmuştur ve boşanma konusunu gündeme dahi getirmemiştir. Yukarıda ve dava dilekçemizde değindiğimiz hususların görgü tanıklarınca desteklenmesi açısından tanık listemizi beyan ederiz

TANIK LİSTEMİZ :

SONUÇ VE İSTEM  :

Davalının asılsız ve mesnetsiz iddialarının tamamını reddeder, dava dilekçemizde belirtmiş olduğumuz taleplerimizi aynen tekrar eder, sunulmuş olan tanık listemizdeki şahısların tanık olarak dinletilmesini talep ederiz.

                                                                                                           

 Davacı Vekili

Boşanma Davası Cevaba Cevap Dilekçesi -3-

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO             :2019/204

CEVABA CEVAP

VEREN DAVACI    :

       VEKİLİ               :

      DAVALI                :

KONU               : Cevaba cevap dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-Mahkemenizin daha önceki dilekçelerden de anlayacağı üzere tarafların evlilik birliğini devam ettirecek düzeyde olmadıkları, bu yüzden öncelikle boşanma kararının ne kadar yerinde olacağı açıkça ortadadır.

Bilindiği üzere evlenme, tam ve sürekli bir hayat ortaklığı yaratmak üzere, cinsiyetleri ayrı iki kişinin hukuken makbul ve geçerli bir şekilde birleşmesidir. Ancak evlilik süresince tarafların evlilik birliğinden doğan ortak yükümlülükler de birliğin mutluluğunu sağlama, sadakat gösterme, birlikte yaşama, dayanışma ve yardımcı olma, giderlere katılma, meslek ve iş seçiminde özen gösterme olarak toplanmakta ve yine TMK 185 ve devamı maddelerinde sayılmaktadır. Söz konusu maddelerden de anlaşılacağı üzere tarafların evlilik kurumunu layıkıyla sürdürebilmeleri için yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2-Davalı eş eşinin ihtiyaçlarını giderdiğini ve kendisine saygıda kusur etmediğini bir dediğini iki etmediğini iddia etmektedir.Öncelikle davalı eş evinin ihtiyaçlarını giderirken bunu eşinin yüzüne vurmakta, aldığı her şeyi davacı müvekkilimin ailesini anlatarak sanki eşine bir lütuf da bulunuyormuş gibi hareket etmesi, evlilikte kendisine bir yükümlülük olan şeyleri eşine sadaka veriyormuş gibi lanse etmesi müvekkilimin gururunu incitmiştir.

 Eşine saygı gösterdiği iddiası ise gerçek değildir her ortamda, her durumda ve fırsatta eşini aşağılayarak ve kişiliğini hiçe sayarak onurunu zedeleyecek hareket ve sözlerden hiçbir şekilde kaçınmamıştır.Müvekkilime karşı hakaret ve küfürlerine hiç çekinmeden ailesinin yanında da devam ettirmiştir.

3-Davalı eş düğün merasiminde takılan altınların eşinde kaldığını söylemektedir.

Yargıtayın bu konudaki güncel kararı açıktır.

  1. Hukuk dairesi 2018/7705 E.  , 2019/25 K.

* düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, aksine bir anlaşma bulunmadıkça kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı sayılır.

Bu nedenle davalının altınlar üzerinde herhangi bir hakkı yoktur.Davalının bu iddiaları hukuken geçersizdir.

 4- Davalı eş müvekkilimin kardeşine borç para verdiğini söylemiş ve paranın tamamını alamadığını iddia etmiştir.Müvekkilimin kardeşi davalı eşten dilekçede belirtilmiş olan 3000 tl+715 dolar borç parayı almıştır.Ancak davalının iddia ettiği 2500 tl yi aldım gerisini oğluma hediye ettim beyanı doğru değildir. Müvekkilimin kardeşi borcunun tamamını ödemiştir.

5-Davalı eş eşinin gebelik sırasında gıda zehirlenmesinden kendisinin alakası olmadığını iddia etmektedir. Müvekkilimin başına gelen zehirlenmenin asıl sebebi stres ve sıkıntıdır. Bu sıkıntının kaynağıda davalı eşin müvekkilime karşı yaptığı hakaret, küfür ve psikolojik baskıların neticesidir.

  

        

Davalı eş müvekkilimin şu ifadeyi kullandığını iddia etmektedir

—-sen bana ayrı bir ev alacaksın anneme ziynet eşyası alacaktın. emekli oldun halen almadın ve ikimize de bir miktar harçlık vereceksin yoksa beni ve oğlunu unut.

müvekkilim kesinlikle böyle bir ifade kullanmamıştır.Davalı eşin iddiaları tamamen temelsiz iddialardır.Herhangi bir dayanağı ve kanıtı yoktur.

6-Davalı eş birgün çocuklarının kendisini arayarak müvekkilimin evde olmadığını, telefonlara bakmadığını söylediğini ifade etmiştir. Kendisi de bu durumu çok şaşırdığını beyan etmektedir.Ancak müvekkilimin evden neden ayrıldığını aslında kendisi de bilmektedir. Müvekkilime uyguladığı psikolojik şiddetin neticesi sonucunda, böyle bir durumun meydana geleceği çok açık olmasına rağmen neden şaşırdığı ilginçtir.

7-Müvekkilimizin bunca olaydan sonra aile konutuna dönmesi de hakkaniyet kuralları çerçevesinde kendisinden beklenemez.Müvekkilimizin bunca olaydan sonra aile konutuna dönmesi de hakkaniyet kuralları çerçevesinde kendisinden beklenemez.

8-DAVALI EŞ CEVAP DİLEKÇESİNDE

—-KÜFÜR ETMİŞLİĞİM OLABİLİR AMA ONUR KIRICI KÜFÜR ETMİŞLİĞİM KESİNLİKLE YOKTUR.

 diyerek küfür ettiğini ikrar etmiştir.*Küfür her insanın onurunu kırar.Küfrün edilmesinin amacı zaten karşıdaki kişinin onurunu kırmaktır. Onur kırıcı olmayan küfür yoktur.Zaten onur kırıcı değilse küfür değildir, başka birşeydir.

*Eşe hakarette bir bakıma duygusal şiddettir

*Bu durumda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcuttur.

Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamak gereksiz olacaktır.

Bu nedenle davalı erkeğin daha kusurlu olduğunun kabulu gerekmektedir

8-Whatsap mesajları ile ilgili cevaplarımız

 *Davalı eş whatsapp mesajlarını delil olarak sunmuştur.Dilekçe ekinde sunulan mesajlarda müvekkilimi kusurlu gösterecek herhangi bir mesajlaşma yoktur.

*Müvekkilim numarasını değiştirdikten sonra eski numarasına gelen whatsapp mesajlarının tamamı silinmiştir. Bu nedenle whatsapp mesajlarını delil olarak kullanamıyoruz. Davalı eş bunu bildiği için de mesajlarda istediği yerleri silmiş, özellikle kendisinin hakaret ettiği yerleri silerek buradan müvekkilimi kusurlu gösterme çabası içine girmiştir.Ancak mesajlarda da görüldüğü gibi müvekkilime kusur atfedilecek herhangi bir mesaj yoktur.

9-Söz konusu nedenlerle kusursuz olan müvekkilimizin kusurlu olan davalıdan 4721 sayılı kanunun 174/1. Maddesi uyarınca mevcut ve beklenen menfaati boşanma sebebiyle zedelenmiş olup maddi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir.

*Zira kadın olan müvekkilimiz evlilik içerisinde ev işleri ile ilgilenmiş, evlilik nedeniyle var olan işinden ayrılmış , bu nedenle maddi anlamda bir tasarruf yapma imkanı bulunmayan müvekkilimizin boşanmada maddi tazminat talebinde bulunma ihtiyacı doğmuştur.

10-Medeni kanunun 174/2 maddesi uyarınca da kusursuz olan müvekkilimizin kişilik hakları saldırıya uğramış ve bu zararın giderilmesi amacıyla manevi tazminat istemi ortaya çıkmıştır. Müvekkilimizin çektiği manevi acılar sebebi ile yaşadığı sağlık problemleri, sosyal çevresinde yaşadığı olumsuzluklar, mahalle ve aile baskıları sebebiyle kişilik hakları zedelenmiştir.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili Yasal Mevzuat Hükümleri

HUKUKİ DELİLLER:Aile nüfus kayıt tablosu, Yerleşim yeri belgesi, Mersin barosu adli yardım görevlendirme yazısı, Sgk dökümleri, Fakirlik belgesi, Tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırmaları, Tanık ve Her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM:

1-)Adli yardım talebimizin kabulüne

2-)Tarafların boşanmalarına

3-)Müşterek çocuğun velayetinin müvekkilime verilmesine

4-)Halen müvekkilin yanında olan müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren her ay 1.000 TL Tedbir Nafakası olarak, davanın kesinleşmesinden itibaren ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline

5-)Dava tarihinden itibaren müvekkilim için aylık 1.000 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, davalı eşten alınarak müvekkilime verilmesini,  dava kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devam etmesini

6-)Davalı tarafın kusurlu davranışları nedeniyle 50.000 TL manevi tazminat, 50.000 tl maddi tazminata hükmedilmesini  

7-) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.17.05.2019

Av. Saim İNCEKAŞ

Boşanma Davası Cevaba Cevap Dilekçesi -4-

KOZAN ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

                SAYIN HAKİMLİĞİNE(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

 

DOSYA NO: X Esas

Davacı/Karşı Davalı :

Davalı/Karşı Davacı :

Vekili                          :

Konu                          : Cevaba cevap ve karşı davaya cevap dilekçesi 

 

AÇIKLAMALAR    :

 

Davalı/Karşı Davacı tarafından mahkemenize sunulan ve hem davaya cevap hem de karşı dava dilekçesinde belirtilen hususlar tamamiyle gerçeğe aykırı olup  somut hiçbir belge ve bilgiye dayanılmadan mahkemeyi yanıltma amacı gütmektedir.

Şöyle ki:

1Öncelikle belirtmek isteriz ki, dava dilekçemde tüm hususlar gerçektir ve tanık beyanları ve sair deliller ile gerçekliği ispat edilecektir. Dava dilekçesinde yer alan hususlar asgari ölçülerde, karşı tarafı rencide etmemek üzere ifade edilmiş olup, yargılama sonucunda hangi tarafın gerçek beyanda bulunduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

 

2- Karşı  dava dilekçesinin yetki itirazı yönünden beyanları haksızdır. Şu anda ben ikametgah adresimi X’ a aldırdım hukuki yönden bir aykırılık mevcut değildir. Ayrıca benim X iline gitme gibi bir durumum bulunmamaktadır, maddi yönden imkanlarım el vermemektedir. Babam hasta olup X’ ye gidip gelmem mümkün değildir. Bu yönden mağduriyetimin göz önünden bulundurulmasını talep ediyorum.

3-Karşı davacının esasa ilişkin olan iddia etmiş olduğu beyanlarıda tamamıyla kurgudan ibarettir.Hiç bir hukuki dayanağı bulunmayıp somut kanıtı dahi yoktur.

İlk olarak “ her istediği zaman ailesi ile telefonla veya bizzat giderek görüşmesi mümkün olmuştur” ifadesi tamamıyla yalan beyandır. Bana kesinlikle böyle bir imkan sunulmadı. Bana sürekli yalan söyleyip “Ailen seninle görüşmek istemiyor, seni sevmiyorlar,seni istemiyorlar” diyerek aslı olmayan sözlerle beni kandırıp aileme karşı doldurmuşlardır.Beni de ailemle iki yıl boyunca görüştürmemişlerdir eşim ve ailesi. Daha sonra bana “Aileni ara onlarla görüşmek istemediğini söyle” demişlerdir Bende “Ben görüşmek istiyorum neden böyle bir şey söyleyeyim” demiştim bunun üzerine yine ailemi aratmadılar. Bana ben ailemin beni arayıp sorduğunu, benimle görüşmek istediğini yeni öğrendim annem teyzem sürekli karşı davacıyı ve annesini arayıp benden haber almaya çalışmışlar ama izin vermemişlerdir bunlardan hiç haberim olmadı. Benim ailem ne kadar alttan almışsa da (tüm mesajlar mevcuttur bu konuda tanığımız da vardır.) ailem hakaretler edip umursamaz umursamaz konuşmuştur. Babama hakaret ettiğinde babam da karşı davacının babasına oğlunun hakaret ettiğini söylediğinde “ ne var bunda ben de zamanında kendi kayınpederime hakaret ettim sonra da karşısına geçip oturdum” diyerek saygı çerçevelerini bu sözleri ile belli etmişlerdir.

Her ne kadar “Bir dediğini iki etmemişler, ekonomilerinin el verdiği ölçüde isteklerine yerine getirmişlerdir, Fitness kursuna tek başına gitmiştir” beyanlarında bulunmuşlarsa da bunlarda asılsız ve mesnetsizdir. Fitness kursuna karşı davacının annesi ile birlikte gidip kendisi getirip götürmekteydi. Bana kredi yatıyodu devletten benim kartım sürekli kendisnde durmaktaydı kendisi kullanıyordu bana ait olan bu kartı en sonunda parayı yatırmadığı için faiz binmiş ve ödememiş bunun üzerine buraya geldiğimde kendi babam onun borcunu yatırmıştır.

Sürekli benim evliliğe zorladığımdan bahsedilse de cevap dilekçesinde böyle bir durum yoktur. Ben zorlamadım evlilik için kendi ortak irademizle verdik bu kararı ben kendisini asla bu konuda zorlamadım. Zaten önemli olan evliliği kimin istediği değil evliliği yürütebilmektir. Davacı bu evlilik sürecinde beni bir hayli yıpratıp psikolojik şiddete maruz bırakmıştır. Evliliğin yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Kuzenlerimin kendisini darp ettiğini beyan ettiğini belirtmiştir bu da asılsızdır bir iddiadır kendisi kuzenlerime küfür edip saldırmıştır ve bununla da olay bitiminde övünmüştür.

Diğer bir iddia olan annesine ev işinde yardım etmediğimi, akşam yemeklerini dışarı da yemek istemediğimi, sürekli dışarı çıkmak istediğimi beyan etmişlerse de bunlarda yalandan ibarettir. Ayrıca karşı davacı bana evlenmeden önce ayrı evde yaşayacağız yemeklere ben yardım ederim sen yemek yapmayı bilmiyorsan benim bir dediğimi iki etmeyeceğine dair vaatlerde bulunup hiç birini yerine getirmemiştir. Evde yemekleri ve temizliği ben yapardım gerçekte olan durum iddia edilenin tam aksidir.

Karşı davacı sürekli evliliğin bitmesinin nedeni olarak annemi sebep göstermektedir. Annemin hiçbir alakası bulunmamaktadır tamamen kendi aramızda olan problemlerden kaynaklanıp evlilik birliğimiz temelden sarsılmıştır. Bu dava da kusurlu olan karşı davacıdır benim ailemle görüştürmeyip ve beni kıskanıp(kendi erkek kardeşinden dahi) her şeyden kısıtlayarak psikolojik baskı uygulamıştır. Aileme, anneme, babama nefret besleyip beni soğutmaya çalışmıştır.Ayrıca annem benim geldiğim de dahi boşanmak istemiyorsan arayı bulalım evine git eşinin yanına şeklinde telkinde de bulunmuştur.Bende bunu düşünerek açık kapı bırakmıştım ama karşı davacı kuzenimi arayarak “ X benden boşanınca kiminle evlenecek annesi babası kaç gün bakacak ben erkeğim bana bişey olmaz” demiştir. Bende bunun üstüne boşanma kararı aldım.

Sürekli emniyete gittiğimden bahsedip annemden babamdan şikayet olduğumdan bahsedilmişse de ben annemden babamdan şikayetçi olmadım kardeşlerimle görüşmek için talepte bulunmuştum. Bu iddia da asılsızdır.

Karşı davacı işini bu olaylardan sonra kaybettiğini iddia etse de evlilik birliğimiz sonlanmadan 3 ay önce bitmişti. Bu durumla da evliliğin bitmesi ile işini kaybetmesinin bir alakası bulunmamaktadır.

Bir diğer iddia olan istemeye geldiklerinde ailemin evden kovduklarını iddia etmiş olsalar da buda asılsızdır fotoğraflar mevcuttur böyle bir durum söz konusu değildir.

Eşyalarımı kendisinin topladığını iddia etse de eşyalarımı kendim toplamıştım fotoğrafları mevcuttur.

4-Evlilik birliği tarafım açısından çekilmez hale gelmiş olup karşı davacı evliliğin yüklediği sorumlulukları yerine getirmemektedir. Evliliğin bitiminden dolayı ailemin ve tarafımın bir kusuru bulunmamaktadır.

DELİLLER: Nüfus kaydı, tanık telefon mesajları, fotoğraflar, her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve mahkemenizce re’sen gözetilecek hususlar da dikkate alınarak ve evlilik birliği içindeki görevlerini yerine getirmeyerek evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan tarafın davalı/karşı davacı olması nedeni ile davalı/karşı davacının davasının ve tüm taleplerinin reddine,

Davamızın kabulü ile tarafların boşanmalarına ile birlikte,10.000 TL MADDİ, 50.000 TL MANEVİ tazminatın ağır kusurlu davalı/karşı davacıdan alınarak tarafımıza ödenmesine,

Davamızın kabulü ile 1.000 TEDBİR NAFAKASINA, dava sonunda da yoksulluk nafakasına,

Karşı davacıdan ziynet eşyalarımızı tarafıma iadesine,

Dava dilekçesinde de belirttiğimiz üzere evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve eşler arasında müşterek hayatın yeniden tesisinin mümkün olmaması sebebiyle tarafların BOŞANMALARINA KARAR VERİLMESİNİ,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa ödetilmesini  davacı olarak saygılarımla arz ve talep ederiz.

 

          Davacı/Karşı Davalı      

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.