Boşandıktan Sonra Yeniden Evlenme Süresi

Soybağının ve evliliğin kamu düzenini yakından ilgilendirmesi nedeni ile evliliğin sona erdiği tarihten itibaren kadının doğum için tıbben sağlıklı bir çocuk dünyaya getirebilmesi için kabul edilen azami 300 günlük hamilelik süresi geçmedikçe kadının yeniden evlenemeyeceği öngörülmüş, ancak önceki evliliğinden hamile olmayan ve bu surette nesep sorunu da bulunmayan kadının bu kısıtlamadan kurtulabilmesi düşüncesi ile bekleme süresinin kaldırılmasına dava ile imkan tanınmıştır.

Boşandıktan Sonra Süreyi Beklemeden Evlenme Davası

Davanın dinlenilebilmesi için öncelikle talepte bulunan kadının (Dava açma hakkı davanın niteliğinden ötürü sadece kadına tanınmıştır.) önceki evliliğinin boşanma, ölüm veya evlenmenin feshi ile sona ermiş, ölümün nüfusa işlenmiş, boşanma veya evlenmenin feshine ilişkin mahkeme kararının kesinleşmiş olması gerekir. Buna rağmen Evlendirme Memurlarının uygulamada evlenmenin sona erme nedenlerinin nüfus kaydına tescil edilmemiş olması durumlarında 2.evlilikleri iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin ilama rağmen yapmadıkları gözden uzak tutulmamalıdır.

Davamız ile ilgili olarak önceki evliliğin bu şekilde sona erdiğinin (Davacının nüfus aile akit tablosu da getirilerek) ispatlanması yanında davacının hamile olup olmadığının tespiti için kadın doğum uzmanı doktorun bulunduğu bir resmi hastaneden raporunun alınması sağlanmalıdır. Özellikle rapor için sevk edilen kişinin rapor verilen kişi ile aynı olduğunun denetlenmesi için sol kolu mühürlenerek, müzekkereye davacının nüfus bilgileri ayrıntılı olarak belirtilmeli ve böylece denetim yapılmalıdır. Alınacak doktor raporu ile davacının hamile olmadığının anlaşılması durumunda diğer hususların da varlığı halinde davanın kabulü ile davacının bekleme süresinin kaldırılmasına, hamile olduğunun belirlenmesi durumunda ise davanın reddine karar verilmelidir.

Kadının Boşandığı Eşi ile Yeniden Evlenmesi

TMK’nın 132/son maddesi uyarınca davacı kadının dava dilekçesinde boşandığı eşi ile yeniden evleneceğini belirtmiş ise davacının hamile olup olmadığının tespitine gerek yoktur ve bu durumda davacının boşandığı eşinin ayrıntılı nüfus bilgileri de kararda belirtilerek eski eşi ile evlenmek şartı ile bekleme süresinin kaldırılmasına karar verilmelidir. Ancak bu ihtimalde bu karara istinaden davacının boşandığı eşi dışında birisi ile evlenmesi mümkün olamayacaktır. Başkası ile evlenmek istemesi durumunda ise yeniden dava açması gerekecektir.

Davanın Tarafları

DAVACI: Boşanan kadın.

DAVALI: Hasımsız

Görevli ve Yetkili Mahkeme

GÖREVLİ MAHKEME: Aile Mahkemesi (Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde ise bu sıfatla görevlendirilen Asliye Hukuk Mahkemesi.)

YETKİLİ MAHKEME : Yetki söz konusu değildir, her yerde açılması mümkündür.

Hak Düşürü ve Zamanaşımı Süresi

HAK DÜŞÜRÜCÜ VEYA ZAMANAŞIMI SÜRESİ : Boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 300 günlük bekleme süresi geçene kadar açılabilir. Bu sürenin sona ermesinden sonra açılması halinde ise, hukuki yarar bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekecektir.

Yargılama ve Dava Masrafları

Hasımsız açılan bu davada yapılan yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılır. Dava maktu harca tabidir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.