Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Boşanan Kadına Maddi ve Manevi Tazminat Verilmesi Mahkeme Kararı

-KARAR-

Davacı tarafından mahkememizde açılan BOŞANMA, VELAYET, NAFAKA, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT davasının yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı dava dilekçesi ile, davalı ile 1977 yılında evlendiklerini, bu evlilikten müşterek üç çocukları bulunduğunu, davalı ile uzun zamandır şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, son zamanlarda aralarındaki geçimsizliğin arttığını, davalının kendisine darp uyguladığı, alkol kullandığını ve kendisine ve çocuklarına eziyet ettiğini, davalının çalışmadığım, gayri ahlaki bir yaşam sürdüğünü, kendisinin özverili tavırları evlilik birliği içerisindeki sorunları çözmeye yetmediğini bu nedenlerle küçük çocuğun velayetinin kendisine verilerek boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Davacı vekili duruşmadaki beyanında; dava dilekçesini tekrar ettiklerini, tarafların uzlaşmalarının mümkün olmadığını, müvekkil ve çocuk için ayrı, ayrı 150,00 YTL iştirak ve yoksulluk nafakası takdir edilmesini, ayrıca müvekkilinin evlilik birliği içinde saldırılara maruz kaldığını, bu nedenlerle 25.000,00 YTL manevi tazminat ve tarafların boşandıktan sonra eşinin her türlü yardım ve desteğinden yoksun kalacağı için 25.000,00 YTL maddi tazminat talep ettiklerini ve bu şekilde tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.

Davalı duruşmadaki beyanında, evlilik birliğinin yürümesinin mümkün olmadığını, kendisini davacının evden attığını, boşanmalarına karar verilmesini, küçük çocuğun velayetinin davacı anne üzerinde bırakılmasını, çocuk ve annesi için nafaka ödeyecek durumu olmadığını talep ve beyan etmiştir.

Davalı vekili duruşmadaki beyanında; dava dilekçesini tekrar ettiklerini, boşanmalarının yerinde olacağını, küçüğün velayetinin annesine verilmesine muvafakat ettiklerini talep ve beyan etmişlerdir.

Tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırmaları yapılmış, nüfus kayıtları celp edilmiş, tüm deliller toplanmış,duruşmada dinlenen davacı tanıkları genel olarak beyanlarında; tarafların evlilik birliği içinde davalının sürekli olarak alkol alıp, zaman, zaman eşine ve çocuklarına karşı ağza alınmayacak küfürler ettiğini, şiddet uyguladığını, birkaç kez bu yüzden tarafların karakolluk olduğunu, evlilik birliğinin davalının kusuruyla yürümediğini beyan etmişlerdir.

Duruşmada dinlenen davalı tanıkları genel olarak beyanında; davalının anlatımına göre eşi ve çocuğu tarafından evden kovulduğunu beyan ettiğini, sürekli bir işi olmadığını, yaptığı iş icabı ara sıra alkol aldığını, kendisinin yaşamı ile ilgili bilgilerinin bulunmadığını beyan etmişlerdir.

Celp edilen nüfus aile kayıt tablosu, sosyal ekonomik durum araştırması dinlenen tamk beyanları ve tüm delillere göre dava M.Y’nın 166/1 maddesine davalı açılmış boşanma davası olup, evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir,Hakim tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının çevre koşullarının dikkate alınarak temelinden sarsılma olayını takdir edecektir.

Medeni Yasa’nın 185. maddesine göre evlenme ile eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler birlikte yaşamak,birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar, ayrıca eşler evlilik birliği mutluluğunun el birliği ile sağlamak çocukların bakımı eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Somut olayda; taraflar arasında evlilik birliği içinde davalının eşine ve çocuklarına karşı şiddet uyguladığı hakaret ve küfür ettiği sürekli alkol alıp, dengesiz hareketlerde bulunduğu ayrıca başka kadınlarla beraber olduğu, bu şekilde evlilik birliği içinde sadakat, güven ve paylaşım ortamının davalının kusuru ile ortadan kalktığı evliliğin devamının taraflar ve çocuklar için fayda sağlamayacağı anlaşılmış tarafların boşanmalarına karar vermek gerekli ve yerinde görülmüştür.

Medeni Yasa 175. maddesine göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçim için diğer taraftan mali gücü oranında süresize olarak nafaka isteyebilir.Tarafların sosyal ve ekonomik durumu hakkaniyet ilkesi ve boşanmada davalının kusuru dikkate alınarak boşanmayla davacının yoksulluğa düşeceği anlaşılmış 100,00 YTL yoksulluk nafakasının karar kesinleştikten sonra davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekli ve yerinde görülmüştür.

Medeni Yasa 174/1. maddesine göre mevcut ve beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Somut olayda; davacı taraf boşanmada bir kusuru olmayıp kusurlu taraf davalı olduğundan davacının koca desteğini kaybetmesi ve gelecekteki haklardan mahrum kalması tarafların sosyal ve ekonomik durumu, hakkaniyet ilkesi gereği 5.000. 00 YTL maddi tazminatın karar kesinleştikten sonra davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.

Medeni Yasa 174/2 maddesi gereği boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir miktarda para ödenmesini isteyebilir.Somut olayda; davalı tarafın evlilik birliği içinde eşine karşı şiddet uygulayıp kendisine ana, avrat küfür ettiği bu şekilde evlilik birliği içinde davalının kişilik haklarına ve vücut bütünlüğüne saldırı olduğu anlaşılmış, tarafların sosyal ve ekonomik durumu ve hakkaniyet gereği 5.000. 00 YTL manevi tazminatın karar kesinleştikten sonra davalıdan tahsili ile davcı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.

Yapılan sosyal ve ekonomik araştırma toplanan delillere göre tarafların müşterek çocuğu Ersin’in tarafların isteği doğrultusunda velayetinin bakım ve sorumluluğunu daha iyi yerine getireceğinden davacı anneye bırakılmasına, çocuğun bakım ve giderleri için ihtiyaçları ve tarafların ekonomik durumları dikkate alınarak aylık 75,00 YTL iştirak nafakasının çocuk için davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekli ve yerinde görülmüştür.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- DAVANİN KABULÜ ile, … İli,… İlçesi , … KÖYÜ ,CiIt No:69 Hane No:75’de nüfusa kayıtlı bulunan … ile ../den olma …doğumlu Davacı… ile aynı yer nüfusuna kayıtlı bulunan …ile../den olma …doğumlu Davalı…’mn 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARİNA,

2-  Tarafların müşterek çocukları 1991 doğumlu-’nın VELAYETİNİN DAVACI ANNEYE VERİLMESİNE,

3-  Velayeti anneye verilen çocuk ile baba arasında her ayın 1. ve 3. Pazar günü sabah saat 09.00’dan akşam 19.00’a kadar, dini bayramların 2. günü sabah saat 09.00’dan akşam 21.00’e kadar ve her yıl Ağustos ayının 1 ‘inden 20’ sine kadar babamn çocuğu yanma almak sureti ile şahsi münasebet tesisine,

4-  Karar kesinleştikten sonra velayeti anneye bırakılan çocuk için aylık 75,00 YTL iştirak nafakasının her ay davalıdan tahsili davacı tarafa ödenmesine,

5- Boşanma ile davacı tarafın yoksulluğa düşeceği anlaşıldığından davacı yararına aylık karar kesinleştikten sonra 100,00 YTL yoksulluk nafakasının her ay davalıdan tahsili ile davacı tarafa
ödenmesine,

6- Boşanmada kusurlu taraf davalı olup Medeni Yasa 174/1. maddesine göre boşanma ile davacı kadın, koca desteğini kaybedip gelecekteki haklarından mahrum kalacağından 5.000,00 YTL maddi tazminatın karar kesinleştikten sonra davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

7- Evlilik birliği! içinde davalının eşine şiddet ve hakaret etmek sureti ile kişilik haklarına ve vücut bütünlüğüne saldırıda,bulunduğu anlaşıldığından Medeni Yasa 174/2 maddesi gereğince 5.000,00 YTL manevi tazminatın davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, fazlaya ilişkin talebi REDDİNE

8- Bakiye 1,10 harem davalıdan tahsiline,

9- Aşağıda, dökümü yazılı yargılama giderlerinin davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

10- Avukatlık ücreti olan 350,00 YTL’nin davalıdan tahsili ile davacı ödenmesine,

Dair yasa yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalı ve davalı vekilinin yokluğunda verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.02.03.2005

Katip

Hakim

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 22:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.