BORCUN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ, BORCUN NAKLİ NASIL YAPILIR?

BORCUN NAKLİ SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme;

(1) XXXXXXX (“Alacaklı”)

(2) XXXXXXX (“Borçlu”)

Adresi  :

Vergi Dairesi:  Vergi Dairesi

Hesap No :

ve

(3) (Satıcılar)

  1. i) XXXXX

TC No:

Hisse Oranı :

Adres:

  1. ii) XXXXX

TC No:

Hisse Oranı:

Adres:

arasında XX.XX.2016 tarihinde XXXXde düzenlenmiştir.

Sözleşmenin taraflarından Alacaklı XXXXX; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

için yukarıda hisse oranları belirtilen oranlarda Satıcılar XXXXX, XXXX ve XXXXX’a XXX0.000.000,00-TL (XXXX-Milyon Türk Lirası) avans mahiyetinde nakit ödeme yapmış olup, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. neticesinde İş Bu Sözleşme neticesinde mevcut alacağının Borçlu XXXXXXXX tarafından ödenmesini gayri kabuli rücu mümkün olmayacak şekilde aşağıdaki şartlar çerçevesinde kabul, beyan ve ikrar etmiştir.

Borçlu XXXXXXXXXXXX’de Satıcıların Alacaklı XXXXXXXXXX’a olan mevcut ve fiili borcunu aynı tutarda üstlenmiş ve aşağıdaki koşullar çerçevesinde Borcu Satıcılar yerine Alacaklıya ödemeyi kabul, beyan ve ikrar etmiştir.

Satıcılar ise bu taşınmaz teslimi ve tescili neticesinde Borçlu (Alıcı) XXXXXXXX ve Alacaklı XXXXXXXXX’dan herhangi bir alacağının veya borcunun bulunmadığını ifade, beyan, kabul ve ikrar etmiştir.

1) Satıcılar mevcut durumda Alacaklı’ya …………….TL tutarı (“Borç”) borçlu olduğunu, sözleşmenin imza tarihinde borcun geri ödenmediğini, borcun muvazzadan ari şekilde doğduğunu, borcun tutar ve mahiyet itibariyle gerçeği yansıttığını ve Alacaklı’nın hisseleri oranında yapmış olduğu nakit ödemelerin şu anda kendi mülkiyetinde ve fiilen mevcut olduğunu, herhangi bir suretle devir veya nakil edilmediğini kabul, beyan ve ikrar ederler.

2) Borçlu “şarta bağlı olmaksızın” ve “gayrı kabili rücu olarak” Borcu üstlenmeyi ve ödemeyi kabul ve aksi takdirde Alacaklı’ya Borç’un ödenmesini ve Alacaklı’dan Borçlu’ya Mallar’ın devrinin karşılığında ortaya çıkacak herhangi bir kayıptan dolayı Alacaklı’nın zarara uğramasını engellemeyi ve tazmin etmeyi garanti eder.

3) Borç aşağıdaki şartlarda vadesi gelmiş ve ödenebilir durumdadır:

Alacaklıya olan …..TL borç tutarı nakdi bir borç olup, vadesi gelmiş olup; Borçlu ve Alıcı tarafların kendi aralarındaki anlaşma kapsamında nakdi veya başka bir usul ve esasta ödenebileceğini teyid etmişlerdir.

4) Bu sözleşmedeki her şey Borcun ödenmesi için Satıcıların Alacaklı’ya karşı yükümlülüklerinden vazgeçilmesi veya yerine getirilmiş olması anlamına gelmez. Borçlu yukarıda belirtildiği şekilde düzgün olarak Borcu ödediği sürece Alacaklı Satıcılara karşı herhangi bir yasal işleme başlamaktan kaçınacaktır. Temerrüt halinde Alacaklı ödenmemiş bakiye için hem Satıcılar ve/veya hem de Borçlu’ya karşı ayrı ayrı veya müştereken tüm haklara sahip olacaktır.

5) İşbu sözleşme taraflar ile külli ve cüz’i halefleri üzerinde bağlayıcı ve onların yararına olacaktır.

6) Sözleşmede yaşanması muhtemel ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Dairelerinin yetkili olduğu konusunda taraflar mutabık kalmıştır.

7) Taraflar bu sözleşme neticesinde “hakların devrinin” kazandırıcı, borçların devrinin ise “borçlandırıcı işlem” mahiyetinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

ALACAKLI                       BORÇLU                                                                              SATICILAR

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 11:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.