Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Borçlu İhaleye Katılamaz ve Kendisine İhale Yapılamaz- Yargıtay Kararı

Borçlu İhaleye Katılamaz ve Kendisine İhale Yapılamaz

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2016/21581 E. -2016/26185 K.


Şikayetçi borçlunun yasal süresinde icra mahkemesine yaptığı başvuruda, borçlunun ihaleye katılmak istediğini ancak ihaleye girebilmek için yabancı para üzerinden yatırmak istediği teminatın kabul edilmediğini bu nedenle ihaleye katılmasının engellenmesinin usulsüz olduğunu belirterek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Taşınmazı arttırılmaya çıkarılan borçlu, ihaleye katılamaz ve kendisine ihale yapılmaz. Borçlu ancak satıştan önce borcunu ödeyip haczi kaldırtmak suretiyle satışı önleyebilir. Borçlunun kendisinin borçlu olduğu dosyada satılan taşınmaz ihalesine giremeyeceği hususunda yasal engel bulunduğundan mahkemece işin esasına girilmeden bu gerekçe ile istemin reddi gerekirken yazılı şekilde işin esasına girilerek para cezasına hükmedilmesi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekir ise de anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 30.03.2016 tarih ve 2016/77 E.-2016/151 K. sayılı kararının hüküm fıkrasının 1. bendinin 2. paragrafında yer alan para cezasına ilişkin kısmın tamamen silinerek karar metninden çıkartılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/12/2016 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 15 Mart 2020 21:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.