Anasayfa » DİLEKÇELER » BORCA KISMİ İTİRAZ DİLEKÇESİ

BORCA KISMİ İTİRAZ DİLEKÇESİ

Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her dava süreci kendisine özerk bir nitelik taşır.


………………. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

    SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                               

                                                        TAKİBİN MUVAKKETEN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

İCRA DOSYA NO: 2017/      E.       

                                                                                                                                                                                                                      

DAVACI/BORÇLU    :

                                    

VEKİLİ                         :

DAVALI/ALACAKLI:

                                  

VEKİLİ                      :

                                    

KONU                          : Biga İcra Müdürlüğü’nün 2012/ E. nolu takibiyle ilgili olarak, yetkiye itirazlarımızın kabulü ile borcun kısmen ödenmesi sebebiyle takibin 20.000-TL’lik kısmının iptali, 20.000-TL üzerinden %40’tan aşağı olmamak üzere davalı/alacaklının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesi talebimiz ile faize itirazımızın bildirilmesi talebimiz ile Mahkemenizce itirazımızın esası hakkında karar verilinceye kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir.   

AÇIKLAMALAR

 

  1. YETKİYE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ :

 

Her ne kadar alacaklı olduğunu iddia eden Davalı/Alacaklı vekili tarafından Biga İcra Müdürlüğünün 2012/ E. Sayılı dosyası ile müvekkilim aleyhine icra takibi yapılmış ise de, müvekkilimin ikametgâhı icra takibinde de belirtildiği üzere Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi sınırları içinde olduğu ve HMK 5 ve devamı maddeleri uyarınca yetkili icra dairesi ve mahkemeleri Burhaniye İcra Müdürlüğü ve Burhaniye İcra Mahkemesidir. Bu nedenle YETKİYE İTİRAZ EDİYORUZ.

 

  1. BORCA KISMİ İTİRAZLARIMIZ :

 

Biga İcra Müdürlüğü’nün 2012/ E. nolu takip dosyası ile müvekkilim hakkında yapılan icra takibi ile ilgili olarak;

Takip konusu edilen 15.10.2011 vade tarihli senet ile ilgili olarak delil listemiz ekinde Mahkemenize sunmuş olduğumuz makbuz karşılığında müvekkilim tarafından davalı/alacaklıya 21.10.2011 tarihinde 17.000-TL’lik kısmi ödeme yapılmış, daha önceden yapılan 3.000-TL’lik ödemede mahsup edilerek bizzat Tuncay Arabacı imzası ile geriye kalan borcun 4.500-TL olduğu tevsik edilmiştir. Ancak buna rağmen takip konusu yapılan senet hiç ödenmemiş gibi icra takibine konu edilmiştir. Bu konudaki tüm yasal, cezai başvuru haklarımız saklı kalmak kaydıyla borca kısmi itirazlarımızı sunmakta, takibin 20.000-TL’lik asıl alacak kısmı yönünden iptaline karar verilmesini talep etmekteyiz.

  1. FAİZE İTİRAZLARIMIZ:

 

Söz konusu ödeme emrinde takibe kadar olduğu belirtilen faiz miktarı ve takipten sonra hesaplanacak olan faiz oranı fahiştir.

Ayrıca senet protesto görmediğinden takip tarihine kadar faiz talep edilmesi usul ve yasaya aykırı olduğu gibi 20.000-TL’lik kısmi ödeme ve bu ödemenin tarihi dikkate alınmadan fahiş miktarda faiz talep edilmesi de usul ve yasaya aykırıdır.

Tüm bu açıklamalarımız doğrultusunda, faiz oran ve miktarlarına itirazlarımızı sunuyoruz.

3.KÖTÜ NİYET TAZMİNATI TALEBİMİZ:

 

Takip konusu senet ile ilgili olarak müvekkilim tarafından davalı/alacaklıya makbuz karşılığında yapılan 20.000-TL’lik ödeme, hiç ödenmemiş gibi gösterilerek kötü niyetli olarak takibe konu edilmiştir. Oysaki bu ödeme, delil listemiz ekinde sunmuş olduğumuz makbuz detayından da görüleceği üzere bizzat müvekkilim tarafından davalı/alacaklıya yapılmıştır. Müvekkilimin borçlu olmadığı 20.000-TL’nin de borçlu imiş gibi gösterilmeye çalışılarak, kötü niyetle haksız kazanç sağlamak amacıyla yapılan iş bu kısmi haksız takip sebebiyle, müvekkilim tarafından ödenen 20.000-TL üzerinden %40’tan az olmamak üzere davalının kötü niyet tazminatına mahkûm edilmesini talep etmekteyiz.

 İş bu haksız kısmi takip sebebiyle cezai, hukuki tüm yasal başvuru ve tazminat haklarımızı saklı tutmaktayız.

 

DELİLLER                    : Delil listemiz ektedir.

HUKUKİ SEBEPLER  : İcra ve İflas Kanunu, HMK ve ilgili yasal mevzuat ve içtihatlar

NETİCE VE TALEP        : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

Öncelikle; Yetki itirazımızın kabulü ile icra müdürlüğü dosyası ile Mahkemeniz dosyasının yetkili Burhaniye İcra Müdürlüğü ve Burhaniye İcra Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini,

Neticede;

 

  1. a) İtirazımızın esası hakkında karar verilinceye kadar ödeme yaptığımız 20.000-TL üzerinden icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar verilmesini,

 

  1. b) Takip konusu senet ile ilgili olarak müvekkilim tarafından davalı/alacaklıya ödenen 20.000-TL’lik kısmi ödemenin kabul edilerek. icra takibine konu edilen asıl alacak miktarından mahsup edilip, takibin kalan 4.500-TL asıl alacak tutarı üzerinden yürümesi yönünde karar verilmesine, bu yönde yapmış olduğumuz itirazlarımızın kabulü ile takibin 20.000-TL’lik kısmının iptaline,
  1. c) Takip talebinde belirtilen işlemiş ve işleyecek faiz oranına ilişkin itirazlarımızın kabulüne,
  1. d) Davalı tarafından müvekkilim aleyhine yapılan kısmi haksız takip sebebiyle, haksız kısmi takip miktarı olan 20.000-TL üzerinden %40’tan az olmamak üzere davalının kötü niyet tazminatına mahkûm edilmesine,
  1. e) Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla;

Av. Saim İNCEKAŞ

EKLER:

 

  • DELİL LİSTESİ
  • HARÇLANDIRILMIŞ VEKÂLETNAME

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi