Borca Kısmi İtiraz Dilekçesi

Borca Kısmi İtiraz Dilekçesi

  • Ödeme emrine karşı, kısmi itiraz ve şikâyetlerimiz ile takibin tedbiren durdurulması istemimizi içerir.
  • İcra Hukuku alanında Adana Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından “borca kısmi itriaz ve takibin muvakkaten durdurulması” talepli dilekçe aşağıdaki gibidir.
  • Kısmi itiraz neticesinde dosya asıl alacak yönünden kesinleşmiş hale gelir ve haciz talep edilebilri.

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TAKİBİN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

İCRA DOSYASI NO:

Borca Kısmi İtiraz Eden Borçlu     :

Vekili:

Davalı (Alacaklı):

Vekili :

Konusu                                              : Ödeme emrine karşı, kısmi itiraz ve şikâyetlerimiz ile takibin tedbiren durdurulması istemimizi içerir.

Açıklamalar

X İcra Dairesi’nin …………………. Esas Sayılı Dosyası ile müvekkilim hakkında yapılan icra takibi ile ilgili olarak;

BORCA KISMİ İTİRALARIMIZ

Takip konusu ödeme emri X tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Süresi içinde itirazlarımızı sunuyoruz. Tarafımıza gönderilen senetle ilgili ödeme emrinde;

17.07.2019 tanzim tarihli senet için 14.115,00 TL asıl borç, 08.08.2019-14.11.2019 tarihleri arasında işlemiş 722,58  TL faiz ve 42,35 TL komisyon olmak üzere 14.879,93 TL

Alacağın olduğu bildirilmiştir.

Müvekkil, davalı(alacaklı) …………………almakta ve ödemeleri toplu şekilde yapmaktadır. Müvekkil ile davalı şirket yetkilisi ile kendi aralarında hesap yapıp toplam borcu 31.115,00 TL olarak hesaplamış kalan miktar üzerinden senet düzenlenmiştir; fakat müvekkil kendi iş yerine geldiğinde asıl borcun 31.115,00 TL değil 26.308,80 olduğunu anlamıştır. Bu durum davalının …………….. göndermiş olduğu mailde de açıktır (ek-1). Müvekkilimin ……………….. toplam borcu 26.308,80 TL iken Müvekkilin yaptığı ödemelerle bakiye borç miktarı 1.308,80 TL kalmıştır. Müvekkil 25.000,00 TL yi ödemiştir. (ek-2 ödemeleri gösterir dekontlar). Ve davalı(alacaklı) şirketle başkaca hiçbir ticari ilişkileri bulunmamaktadır.

Eklerde de sunacağımız belgelerde de görüleceği gibi müvekkil tarafından alacaklıya belirtilen tarihlerde ödemeler yapılmıştır. Banka ödemeleri aşağıda tabloda ödenen miktarlar gösterilmiştir.

ÖDEME YAPILDIĞI TARİH

ÖDENEN MİKTAR

13.03.2019

5.000,00 TL

30.04.2019

2.000,00 TL

23.05.2019

10.000,00 TL

29.08.2019

8.000,00 TL

Sonuç olarak müvekkilim tarafından alacaklıya toplam 25.000,00 TL ödeme yapılmış ve toplam borcundan geriye 1.308,80 TL kalmıştır.

Ancak bu ödemelere rağmen borcun yanlış hesaplama sonucu bir kısmına yönelik olarak alınan ve takip konusu yapılan 14.115,00 TL lik senet hiç ödenmemiş gibi icra takibine konu edilmiştir. Bu konudaki tüm yasal ve cezai başvuru haklarımız saklı kalmak kaydıyla borca kısmi itirazlarımızı sunmakta ve takibin 12.807,00 TL asıl alacak kısmı yönünden iptaline karar verilmesini talep etmekteyiz.

FAİZE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

Söz konusu ödeme emrinde takibe kadar olduğu belirtilen faiz miktarı fahiştir. Ayrıca toplamda 26.308,80 TL borcun 25.000,00 TL lik kısmi ödeme ve bu ödemelerin tarihleri dikkate alınmadan yapılan faiz hesaplanması usul ve yasaya aykırıdır. Faiz hesaplamasının asıl borç miktarı olan 1.308,80 TL üzerinden hesaplanması gerekirken ödeme yapılan kısım dosyaya hiç bildirilmeden borcun bir kısmı için verilen senet miktarının tamamı üzerinden faiz hesaplanmıştır.

Tüm bu açıklamalarımız doğrultusunda faiz oran ve miktarlarımıza itirazlarımızı sunuyoruz.

KÖTÜNİYET TAZMİNATI TALEBİMİZ

Takip konusu senet ile ilgili olarak müvekkilimiz tarafından alacaklıya banka yolu ile yapılan ödemeler olmasına rağmen yanlış hesaplama sonucu borcun senede yansıyan kısmı olan 14.115,00 TL, müvekkilim tarafından hiç ödenmemiş gibi gösterilerek kötüniyetli olarak takibe konu edilmiştir. Oysaki bu ödemeler delil ekimizde de sunacağımız gibi banka yolu ile alacaklıya ödenmiştir. Ödemelerin yapıldığı ekte sunacağımız banka dekontlarından ve ……………… ve Ticaret Limited Şirketi Muhasebecisinin 01.01.2019-31.12.2019 toplam borç Miktarını gösteren ve müvekkilimize atmış olduğu mailden de görüleceği üzere toplam borcumuz 26.308,80 iken Müvekkilimizin borçlu olmadığı 14.115,00 TL’nin de borç gibi gösterilmeye çalışılarak haksız kazanç sağlanmaya çalışıldığı aşikârdır.

Bu nedenle müvekkilim tarafından ödenen miktara ilişkin %20’den az olmamak üzere kötü niyet tazminatı talep etmekteyiz.

Hukuki Deliller                                 : Banka Dekontları, Ezel Muhasebe tarafından Müvekkilime atılan mail, ticari defterler, tanık, yemin, bilirkişi ve her türlü yasal delil

Hukuki Sebepler                              : İİK, HMK, TTK ve sair ilgili mevzuat.

Sonuç ve Talep                                 :

Yukarıda açıklanan ve tarafınızca takdir edilecek diğer nedenlerle;

  1. İtirazımızın esası hakkında karar verilinceye kadar ödeme yaptığımız 12.807,00 TL üzerinden icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar verilmesini,
  2. Takip konusu senetle ilgili olarak müvekkilin yapmış olduğu 12.807,00 TL kısmi ödemenin kabul edilerek, icra takibine konu edilen asıl alacak miktarından mahsup edilip, takibin 1.308,80 TL asıl alacak üzerinden yürümesi yönünde karar verilmesini ve bu yönde yapmış olduğumuz itirazların kabulü ile takibin 12.807,00 TL lik kısmının iptalini,
  3. Ödeme emrinde belirtilen işlemiş ve işleyecek faizlere ilişkin itirazlarımızın kabul edilmesini,
  4. Davalı tarafından müvekkilimiz aleyhine yapılan kötü niyetli takip talebiyle 12.807,00 TL üzerinden %20’den az olmamak üzere davalının kötü niyet tazminatına mahkûm edilmesini,
  5. Yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini

Saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. tarih

Kısmi İtiraz Talebinde Bulunan

Borçlu Vekili

Son düzenleme tarihi 11 Temmuz 2020 09:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.