Haksız Yere Ödenen Elektrik Cezası Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                      :

VEKİLİ                        :

DAVALI                       : BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KONU                           : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, müvekkilin davalı kuruma yapmış olduğu ödemenin şimdilik ……..00 (ONBİN) TL’lik kısmının sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinden iadesi talebimizdir.

HARCA ESAS DEĞER :,00 TL (ONBİN TL)

AÇIKLAMALAR        :

Müvekkil…………….., ………………..tarihinde yapmış olduğu kira sözleşmesi ile ………………………………. adresindeki iş yerini devralmıştır. Bu iş yerinde ……………………ismi ile ekmek fırını faaliyetini sürdürmekteydi.

………………….Tarihinde davalı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarafından  müvekkilin adresine gidilmiştir. Davalı kurum çalışanları tarafından,  müvekkilin saatinin delindiği ve saate ………………..olduğu belirtilerek zabıt tutulmuştur. Bunun devamında ……………….tarihinde müvekkilin saati sökülüp götürülmüş ve müvekkile biri ………….diğeri ………………olmak üzere toplamda ………………..TL olan iki fatura tahakkuk edilmiştir.  Müvekkil, bu cezayı ödemesi için de defalarca tehdit edilmiş ve saatin söküldüğü ……………. tarihinde müvekkilin iş yeri elektriği kesilerek faaliyetleri durdurulmuştur. Müvekkil de hem ………………….. ortamında işsiz kalmamak hem geçimini sağlamak hem de icralık olmamak için kesilen bu cezayı ödemek zorunda kalmıştır. (ek-1ve ek 2)

Dava konusu elektrik saati ……………. yılından beri takılmıştır ve bu tarihten beri kullanılmaktadır. Müvekkil de bu saati, kira sözleşmesini yaptığı  ………….tarihinden itibaren kullanmaktadır. Müvekkil buraya taşındığında bu elektrik saatini görmemiş ve incelememiştir. Bu yüzden saatte delik olup olmadığını da bilmemektedir. Dava dilekçemiz ile birlikte mahkemenize elektrik saatine ait fotoğrafları sunduk. Bu saatin yan tarafından açılan deliğin önceden kapatıldığı fotoğrafta net bir şekilde görünmektedir. Hatta bu deliğin çok önceden açıp kapatıldığı da açıkça ortadadır. Buna rağmen davalı kurum saati söküm götürmüş ve yapılan inceleme neticesinde müvekkil suçlu bulunup bütün faturayı müvekkile kesmiştir. Bu inceleme hukuka ve iyi niyet kullarına aykırıdır.

Müvekkil söz konusu kaçak elektrik cezasına karşı ……………..tarih ve ……… sayılı başvuru ile ……………..Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘ye gerekli itirazları yapmış ancak bu itiraz ………………………. tarihinde tahakkuk Analiz Personeli tarafından kabul görülmemiştir. (ek-3)

Müvekkil ………………………….tarihinden itibaren bu adreste ekmek fırınını işletmektedir. Bu tarihten beri müvekkile aylık, ………………TL arasında elektrik faturası gelmektedir. Bu faturalar, fırında yapılan ekmeğe göre farklılık göstermektedir. Ekmeğin çok fazla yapıldığı aylarda fatura tutarı fazla gelmekte, ekmeğin az yapıldığı zamanlarda da fatura tutarı az gelmektedir. Özellikle son bir yıldır dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınından dolayı kış aylarındaki sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle, un ve un ürünlerindeki tüketim artmıştır. Bununla orantılı olarak ekmek üretimi de artarak fatura tutarlarının yüksek gelmesine sebep olmuştur. Bu da fatura tutarları arasında az da olsa farklılıklar yaratmıştır. Gerek ………………………. tarihinden önceki dönemler gerekse de ……………………….tarihinden sonraki dönemlere ait faturalar incelendiğinde davacı müvekkilimin kullanım miktarları açıkça görülecektir. Dosyaya sunmuş olduğum ……………. tarihinden önceki ve sonraki bazı faturalar incelendiğinde müvekkile tahakkuk edilen fatura tutarları neredeyse aynıdır. Fatura tutarları arasındaki ufak tefek farklılıklar da yapılan ekmek miktarından ve her yıl elektriğe yapılan zam miktarından dolayıdır. Bütün bu açıklamalarımız göz önünde bulundurulduğunda müvekkilin kaçak elektrik kullanmadığı sabittir. Müvekkil kaçak elektrik kullanmış olsaydı kendisine tahakkuk edilen fatura tutarları da çok düşük miktarda gelmiş olacaktı fakat gerek ceza kesilen tarihten önceki gerekse ceza kesilen tarihten sonraki fatura tutarları incelendiğinde fatura tutarları arasında çok büyük farklılıklar olmadığı açıktır. (ek-4)

Müvekkile, davalı kurum tarafından kesilen kaçak elektrik cezası müvekkil tarafından ………………….tarihinde…………, ………………  tarihinde …………….. tarihinde ………. TL,  ………………Tarihinde ……………………TL ve ……………………tarihinde …………………….TL olmak üzere toplamda ………………………. TL   beş taksit şeklinde ödenmiştir.

Davalı idarenin yapmış olduğu bütün işlemler usulsüzdür. Bu konuda yasal düzenleme olan kaçak elektrik enerjisinin tespiti ve diğer usul ve esaslar ELEKTRİK ENERJİSİ DÜZENLEME KURULUNUN 21.03.2003 TARİHLİ VE 122 SAYILI KURUL KARARI EKİ İLE AÇIKLANMIŞTIR. Davalı idare tarafından bu usul ve esaslara uyulmayarak afaki olarak soyut ve subjektif YÖNTEMLERLE İŞLEM ve hesaplama yapılmıştır. Bu konuya dair yargıtayın içtihatı ve yürürlükteki mevzuata göre izlenecek yöntem ve esas ve usullere dair bilgiler aşağıda verilmiştir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 18.10.2004 Tarih ve 2003/11388 E saylı kararında kaçak elektrik kullanma ve bu davalara ilişkin olarak izlenmesi gereken yöntemin belirtildiği üzere, “sayaçta delik olması” tek başına kaçak elektrik akımı kullanıldığı veya buna teşebbüs edildiğinin kanıtı olamaz. Düzenlenen suç saptama tutanağında sayaca TÜKETİMİ ENGELLEYİCİ HER HANGİ BİR EL ATMADAN SÖZ EDİLMEMESİ, TUTANAK DÜZENLEYİCİLERİN KAÇAK KULLANIMIN NE ŞEKİLDE OLDUĞU KONUSUNDA AÇIKLAYICI ANLATIMLARININ OLMAMASI, BİLİRKİŞİ TARAFINDAN BELİRLENEN KURULU GÜÇ İLE TÜKETİM BELGESİNDEKİ SUÇ TARİHİ ÖNCESİNDEKİ dönem harcamalarının birbiriyle uygunluk göstermesi ve arada fark bulunmaması karşısında, varsa sayaç tüketim ve tamir servis raporu da araştırılıp getirilmeden, sanığa yüklenen suçun işlendiğine dair kanıtların neler olduğu karar yerinde açıklanıp tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması BOZMAYI GEREKTİRMİŞ, BU NEDENLE HÜKMÜN BOZULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

Kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespitine dair yönetmeliğin 13/2.F fıkrasında belirtildiği üzere; kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edilmesinde ilgili tüzel kişinin tespitini DOĞRU BULGU VE BELGELERE DAYANDIRMASI VE TÜKETİCİ HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ ESASTIR.

Elektrik enerjisi düzenleme kurumunun 21.03.2003 tarih ve 122 sayılım kurul kararı eki ile ‘ Kaçak ve usulsuz elektrik enerjisi kullanımı ile güvence bedellerinin hesaplanması ve güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup kararın 1. maddesinde TUTANAKTA KAÇAK VEYA USULSUZ ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIM NEDENİ VE ŞEKLİ AÇIKÇA BELİRTİLİR. 122 sayılı kurul kararı eki kararın, düzenlemesinde göre ise kaçak elektrik kullanım süresi: Bağlantı antlaşmasının ve perakende satış sözleşmesinin birinin veya her ikisinin de imzalanmamış olması halinde (müvekkil davacı ile böyle bir imzalanmış sözleşme yok) kaçak elektrik enerjisi kullanma süresi: DOĞRU BULGU VE BELGELERE DAYANDIRILMASI KAYDIYLA ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANMAYA BAŞLANILDIĞI TARİH İLE KAÇAK TESPİTİNİN YAPILDIĞI TARİH ARASINDAKİ SÜREDİR. DOĞRU BULGU VE BELGELERİN BULUNMAMASI HALİNDE BU SÜRE 90 GÜN ALINIR.

Davaya konu tespit tutanağında izlenmesi gereken usul ve yöntemler göz ardı edilerek ve usulsuz olarak, yönetmelik, elektrik enerjisi düzenleme kurul kararın ve yargıtayın içtihadı da göz önüne alınmadan tutulmuştur. Bu nedenle bu tutanağa dayanılarak kaçak elektrik enerjisi kullanıldığı iddiası yersizdir. Düzenlenen tutanak ve yapılan tespit usulsuz ve geçersizdir. Davalı idarenin memuru tarafından tutulan tutanakta’ yukarıda yazılı idareye kayıtlı ve mühürlü sayacın borusu yandan delinmiş ’ şeklinde bir ibare olup, müvekkil davacı ise bu konu hakkında bilgisi olmadığını, idarenin memuru ile birlikte gördüğünü, kendisinin yapmadığını, daha önceki kiracının yapmış olabileceğini bildirmiştir. Müvekkilimiz ……………………………. tarihinden itibaren bu iş yerini kullanmaya başlamıştır. Sayaçta bulunan deliğin ne zaman yapıldığı net değildir.

Yargıtay kararında ve kurul kararında ve yönetmelikte belirtildiği üzere “kaçak elektrik enerjisi tüketiminin doğru bulgu ve belgelere dayandırılması” sayaçta delik olması tek başına kaçak elektrik akımı kullanıldığı veya buna teşebbüs edildiğinin kanıtı olmaması, düzenlenen suç saptama tutanağında sayaca TÜKETİMİ ENGELLEYİCİ HER HANGİ BİR EL ATMADAN SÖZ EDİLMEMESİ, TUTANAK DÜZENLEYİCİLERİN KAÇAK KULLANIMIN NE ŞEKİLDE OLDUĞU KONUSUNDA AÇIKLAYICI ANLATIMLARININ OLMAMASI, BİLİRKİŞİ TARAFINDAN BELİRLENEN KURULU GÜÇ İLE TÜKETİM BELGESİNDEKİ SUÇ TARİHİ ÖNCESİNDEKİ dönem harcamalarının birbiriyle uygunluk göstermesi ve arada fark bulunmaması, doğru bulgu ve belge bulunmaması halinde ise bu sürenin 90 gün olacağının bildirildiğinden, davalı idarece yapılan bütün işlemler geçersizdir.

Davalı idare tarafından müvekkil davacıya ait iş yerine, ……………… günü yeni elektrik sayacı takılmıştır. Kaçak elektrik kullanıldığı iddia edilen sayacın kullanıldığı dönem ile yeni sayacın takıldığı ………….tarihli dönem karşılaştırıldığında arada farkın olmadığı, eski sayaç döneminde daha fazla tüketimin olduğu ve kaçak tüketimin olmadığı görülecektir.

Davalı idare tarafından muayene işlemleri DAVALI İDARENİN ELEMANLARI TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. MUAYENEDE İSE YUKARIDA BELİRTİĞİMİZ USUL VE ESASLARA UYULMADAN YAPILMIŞTIR. SAYAÇ KAPAĞI YANDAN DELİNEREK MÜDAHALE EDİLMİŞ, KAÇAK İŞLEMİNİN YAPILMASI UYGUNDUR ifadesi belirtilmektedir. Oysa davalı idare bu sonucu dahi beklemeden çok önce …….. tarihli …………….ve………………….  numaralı iki faturayı tanzim etmiş ve ödenmesi için müvekkile ibraz etmiştir. Bu durum davalının KÖTÜ niyetini göstermektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : İlgili yasal mevzuat ve yönetmelikler

DELİLLER                   :

 1  ……tarihli kaçak elektrik kullanım tespit tutanağı,

2-) Davacıya ait geçmiş dönemlere ve …………tarihinden sonraki dönemlere ilişkin elektrik faturaları,

3-) Keşif, Bilirkişi incelemesi, Tanık, Yemin,

4-) Sair her türlü yasal delil

“NETİCE VE TALEP   : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle;

1-) Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla,

2-) Davalı kurumun müvekkil aleyhine haksız olarak  işlemin iptaline

3-)Elektrik kurumunun müvekkilden haksız bir şekilde tahsil ettiği toplam ……………TL tutarındaki meblağın şimdilik ………..TL meblağının  ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan tahsiline,

4-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Ek 1 : Tahakkuk edilen …………….tarihli iki fatura

Ek 2 : Ödeme dekontları

Ek 3 : tarihli Başvuru red dilekçesi

Ek 4 :  tarihinden önce ve tarihinden önceki bazı faturalar

Ek 5 : Ödenen kaçak elektrik cezası dekontları

DAVACI VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir