Cezai Şartta İndirime Gidilmesi Nedeniyle Temyiz Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Tehiri İcra Ve Duruşma Taleplidir.

DOSYA NO:

DAVACILAR:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

KONU: Mahkemece verilen … Tarih … Esas ve … Karar sayılı ilamın bozulmasına karar verilmesi talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Mahkemece verilen gerekçeli kararı … tarihinde tebliğ aldık. Mahkemece verilen kararın hukuka aykırı olduğu ve bozulması gerektiği kanaatindeyiz. Süresi içerisinde itirazlarımızı bildiriyoruz. Şöyle ki ;

Davalılardan ……….. sözleşmeye konu taşınmazın rahmetli dedesi……….. isimli şahsa ait olduğunu devir için intikal işlemi yapılması gerektiğini, dedesinin mirasçılarının kendisinde vekaleti olduğunu söylemiş; vekaleti bulunmayan davalılardan Hülya Koçak ise sözleşme esnasında bizzat noterde hazır bulunmuştur. Neticede………… Noterliğinin 11.11.2014 tarih ………… Yevmiye sayılı Gayrimenkul Satış Vaadi sözleşmesi ile devrin 05.01.2015 tarihine kadar gerçekleştirileceği taraflarca kararlaştırılmıştır.

Yine bu sözleşeme kapsamında devir gerçekleşmediği takdirde müvekkillerden teslim alınan ……… TL iade edilecek ve sözleşme konusu taşınmaz ………….. tarihinde teslim edilemez veya müvekkillerimiz taşınmazı almaktan vazgeçerler ise taraflar birbirlerine ……… tutarında cezai şart ödemeyi kabul etmişlerdir.

Tarafların rahmetli ………….. mirasçısı oldukları hususunda ortada husumet yoktur. Bununla birlikte yerin sözleşmede öngörülen tarihte devredilemediği yapılan yargılama neticesinde kanıtlanmıştır. Sözleşmeye konu yerin muris ………. e ait olduğu ve tüm mirasçıların eksiksiz olarak sözleşmede temsil olunduğu davaya sunulan deliller ile sabit olup davalılarca bu konuda herhangi bir itiraz ileri sürülmemiştir.

Davalılar … tarihi gelmesine rağmen…………… Parselde bulunan taşınmazın devrini gerçekleştirememişlerdir. Müvekkillerimiz bunun üzerine……………………….. Yevmiye numarası ile tapuya gelerek devir işlemi gerçekleştirilmesi gerektiğini aksi halde taraflar hakkında yasal yollara başvurulacağını bildirmiştir. Bu ihtara rağmen davalılar sözleşme konusu taşınmazı devredememiş neticede müvekkillerin alacağının tahsili amacıyla eldeki dava ikame edilmiştir.

Yapılan yargılama neticesinde talebimiz kısmen kabul edilerek TBK’ nın 182.Maddesi gereğince kararlaştırılan …………TL tutarındaki cezai şarttan resen indirime gidilerek … TL’lik kısmın reddi ile ………. TL’lik kısmının ödenmesine karar verilmiştir. Mahkemece verilen karar hukuka aykırıdır ve bozulmasına karar verilmesi gerekmektedir.

Tarafların mali durumlarının dosyaya celbi için yalnızca SED araştırması ile yetinilmiş, tarafların menkul ve gayrimenkulleri, bankalardaki birikimleri, adlarına kayıtlı ve ortağı oldukları şirketler, ilgili vergi dairelerinden tarafların kayıtlı oldukları iş kolu bilgileri getirtilmeksizin sadece SED araştırması ile yetinilerek karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Öncelikle Müvekkillerimizden …………….hakkında ki SED araştırması neticesinde müvekkilimizin inşaat işçisi olduğu aylık gelirinin 2.000 TL olduğu şeklinde düzenlenen tutanağa … tarihli dilekçemiz ile itiraz ettik ve müvekkilimiz ile 3. Kişiler arasında akdedilen kat karşılığı inşaat sözleşmelerini, müvekkilimize ait şirketin ve şahsına ait vergi levhasını mahkemeye sunduk sırf bu durum bile sadece SED araştırması ile yetinilerek karar verilmesinin hatalı olduğunun karinesidir.

Bununla birlikte, vekil edenlerin borçlulardan olan alacağı için başlattığımız yasal takip neticesinde borçlulardan …………’a ait 9 adet gayrimenkul ,…………..’e ait 9 adet gayrimenkul , ………..e ait 8 adet gayrimenkul ve iki adet araç ,…………..e ait 8 adet gayrimenkul , ……………. ait 11 adet gayrimenkul ve 3 adet araç , ……………’a ait 3 adet gayrimenkul ve 1 adet araç , …………….e ait 8 adet gayrimenkul ve 1 adet araç , ……………..e ait 8 Adet Gayrimenkul , …………..e ait 4 adet Gayrimenkul ve 1 Adet araç ,…………… ait 8 adet gayrimenkul ve 1 adet araç , ……………. ait 3 Adetgayrimenkul ve 1 adet Araç ,……………ait 1 adet gayrimenkul ve 5 adet araç ,…………a ait 9 adet gayrimenkul , F……….. ait 10 adet gayrimenkul , tespit edilmiştir. Tespiti yapılan menkul ve gayrimenkullerin kayıtları dilekçemiz ekinde makamınıza sunulmuştur. Hal böyle iken tarafların ekonomik ve sosyal durumları gereğince hakimin cezai şart takdir ederken TBK 182.Md’si gereğince resen indirime gitmesi somut olayın şartları ile örtüşmemektedir. Kaldı ki müvekkilimiz tarafların üzerlerine düşen görevi yerine getirememesinden ötürü zarar görmüştür.

Dilekçemiz ekinde sunulan varlık listesi dikkate alındığında davalı tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının gayet iyi olduğuna başlı başına bir karinedir. Bu sebeple mahkemece TBK 182.Md ye göre cezai şarttan indirime gidilmesi hukuka aykırıdır ve bozmayı gerektirir.

Temyiz itirazımıza konu ikinci husus ise reddedilen …….. TL lik kısım için davalı vekillerine ………….TL’lik nispi vekalet ücreti tahsis edilmiş olmasıdır. Şöyle ki;

Arada ki sözleşme hükümleri dikkate alındığında tarafların………… TL’lik cezai şart ödenmesi hususunda anlaştıkları aşikardır. Gerekçede görüleceği üzere mahkemece resen cezai şartta indirime gidilmesine rağmen mahkemece maktu vekalet ücretine hükmedilmek yerine davalılar lehine nispi vekalet ücretine hükmedilmiştir. Bu husus da hukuka aykırıdır. Bu nedenle yapılacak inceleme neticesinde kararın bozulmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda değindiğimiz sebepler ve heyetinizce resen dikkate alınacak nedenlerle; yapılacak temyiz incelemesi neticesinde mahkemece verilen kısmen kabul ve kısmen red kararının lehimize olarak bozulmasına karar verilmesini vekil eden adına saygılarımızla talep ederiz.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir