Cezai Şart Dava Dilekçesi

Cezai Şart Dava Dilekçesi 1

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR :

MEVZUU : Taraflar arasında akdedilen 08.08.2011 tarihli sözleşmeye aykırılık nedeniyle 50.000,00 TL. cezai şartın 08.08.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili isteminin arzından ibarettir.

DAVA DEĞERİ : 50.000,00-TL’dir.

İZAHAT : 1) Müvekkilim ile davalı arasında akdedilen ve EK 1’de örneği sunulan 08.08.2011 tarihli sözleşme hükümleri mucibince taraflar, müvekkilim tarafından davalı aleyhine girişilen Adana 3. İcra Müdürlüğü’nün 12 esas sayılı dosyasındaki borcun 74.000,00 TL olarak ödenmesi karşılığında mahcuz taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılması hususunda anlaşmışlardır.

Yine anılan sözleşme ile taraflar aralarında görülmekte olan davalardan sulh ve feragat edecek olup, karşılıklı olarak vekâlet ücreti de dâhil olmak üzere her hangi bir talepte bulunmama hususunda anlaşmışlardır.

Müvekkilimiz sözleşme gereğince taşınmaz üzerindeki haczi fek etmiştir. Davalının sözleşme yükümlüğünce ödemesi gereken miktarı ödememesi nedeni ile müvekkilimiz tarafından EK 2’de örneği sunulan Adana 1. Noterliği aracılığı ile 06.09.2011 tarih ve 5318 yevmiye no’lu ihtarname keşide edilerek davalıya sözleşmeye aykırı olarak hareket ettiği ve bu nedenle sözleşme ile kararlaştırılan cezai şartı ödemesi ihtar edilmiştir.

Ancak davalı taraf doğrudan müvekkilimize yapması gereken ödemeyi sözleşmeye aykırı hareketle icra dosyasına 72.450,00-TL olarak yapmış ve bu ödeme yasal kesintilerden sonra 67.129,30-TL olarak müvekkilime intikal etmiştir.

Oysa müvekkilim ile davalının akdetmiş olduğu sözleşme hükümleri mucibince müvekkilime elden yapılması gereken 74.000,00 TL net ödeme yapılmamış olup davalı yan bu suretle akde aykırı davranmıştır.

Yine müvekkilim sözleşme mucibince davalı aleyhine Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25 Esas sayılı dosyası ile ikame etmiş olduğu davadan feragat etmiştir. Mezkûr davanın feragat nedeni ile reddine karar verilmiş ve davalılar lehine vekâlet ücretine hükmedilmiştir. Karar sureti EK 3’te sunulmuştur.

Taraflar arasındaki sözleşmeye rağmen davalı vekilince mezkûr karar dayanak gösterilerek müvekkilim aleyhine Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 15 D.İş Sayılı dosyası ile ihtiyati haciz kararı almış akabinde de Adana 2. İcra Müdürlüğü’nün 11 Esas Sayılı dosyası ile müvekkilim aleyhine icra takibine girişilmiştir. Ödeme emri sureti EK 4’tedir.

Oysa sözleşmenin 2. maddesine göre vekâlet ücreti karşılıklı olarak talep edilmeyeceği gibi böyle bir talebin varlığı halinde bu bedelin de davalı tarafından ödeneceği kabul edilmiştir.

Davalının akde aykırı davranışları nedeniyle Adana 2. Noterliği aracılığı ile 16 tarih ve 03884 yevmiye no’lu ihtarname keşide edilmiş ve sözleşmeye uygun olarak hareket edilmesi gerektiği aksi takdirde maddi ve manevi zararlar ile cezai şartında talep ve dava edileceği ihtar edilmiştir.

3) Sayın Mahkemece de takdir edileceği üzere kişilerin üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri hak ve konulara ilişkin olarak diledikleri kişilerle diledikleri şekilde sözleşme yapma ve sözleşme şartlarını belirlemeleri serbesttir.

Sözleşme ile taraf sözleşmede belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyi üstlenmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ise yine sözleşmede öngörülen ceza-i şartın da yerine getirilmesi de tarafça üstlenilmektedir.

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan sözleşmeler hukukunun temel ilkelerinden biri de ahde vefadır. Davalı yanın sergilemiş olduğu tutum ve davranışlar tetkik edildiğinde bunların sözleşmeye aykırı olduğu müşahede edilecektir. Yukarda da zikredildiği üzere davalı yan ihtara rağmen tutum ve davranışlarını değiştirmemiştir.

Sözleşmede yer alan ceza-i şartın koşullarının bu suretle gerçekleşmiş olduğu ortadadır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 179 ve sair ilgili maddeleri mucibince sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumunda, alacaklı hiçbir zarara uğramamış olsa dahi kararlaştırılan cezanın ifası istenebilir.

4) Hal böyleyken; müvekkilimin uğramış olduğu zararların tazmini açısından taraflarca akdedilen sözleşme mucibince edimini yerine getirmeyen davalıya işbu davayı açma zarureti hâsıl olmuş olup, sözleşmede kararlaştırılan cezai şartın tarafımıza ödenmesini talebi ile iş bu davanın ikame edilmesi zarureti hâsıl olmuştur.

SÜBUT DELİLLER : Taraflar arasında akdedilen 08.08.2011 tarihli sözleşme, Adana 1. Noterliği aracılığı ile keşide edilen 06.09.2011 tarih, 5318 yevmiye no’lu ihtarname, Adana 2. Noterliği aracılığı ile keşide edilen 21.03.2012 tarih, 03884 yevmiye no’lu ihtarname, Adana İcra Müdürlüğü’nün 2012/2075 Esas Sayılı dosyası, Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/199 Esas sayılı dosyası, Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 15 D.İş sayılı dosyası, Adana 2. İcra Müdürlüğü’nün 2012/813 Esas sayılı dosyası, bilirkişi incelemesi, tanık anlatımları, Yargıtay kararları ve sair delil.

HUKUKSAL DELİLLER : TMK, HMK, TBK, İİK ve sair ilgili mevzuat.

NETİCE-İ TALEP : Yukarda arzına çalışılan ve re’sen müşahede edilecek nedenlerle; fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla haklı davamızın kabulü ile 08.08.2011 tarihli sözleşmeye aykırılık nedeniyle 50.000,00 TL. ceza-i şartın 08.08.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ve yargılama giderleriyle ücreti vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Cezai Şartın Ödenmesi ve Malların İadesi Dava Dilekçesi 2

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

KONU: Cezai Şartın Ödenmesi ve Malların İadesi veya Bedelinin Tahsili talebidir. (Tedbir Taleplidir)

HARCA ESAS DEĞER: 10.000-TL (Fazlaya Dair Haklarımız Saklıdır.)

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkil şirket temizlik ürünlerinin belli miktarda alınması taahhüdü karşılığında işletmelere konsinye (ariyet) olarak bulaşık ve çeşitli temizlik makinaları vermekte ve aynı zamanda belli mali promosyonlar sağlamaktadır.

2– Davalı şirketler ise aynı kişilerce farklı unvanlarla kurulmuş şirketlerdir. Müvekkil davalı şirketlerle ana sözleşme imzalamıştır.

3- Yapılan sözleşmelerle, davalı şirketlerin tesislerinde temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere, sözleşmelerde belirlenen ürünleri münhasıran davacı müvekkilden satın alması ve bu ürünleri üçüncü kişilerden satın alamayacağı kararlaştırılmıştır. Bunun dışında sözleşme gereği düzenli alımlar yapması gerektiği kararlaştırılmıştır.

4- Müvekkil yapılan bu ürün alım anlaşması karşılığında, davalıların tesislerinde kullanılmak üzere çok sayıda makineyi konsinye (ariyet) olarak vermiştir. Yani müvekkil, davalıların düzenli ürün alma ve başka firmalardan ürün satın almama taahhüdü karşılığında değeri yüksek olan çok sayıda makine vermiştir.

5- Yapılan sözleşme gereğince müvekkil tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş, sipariş edilen ürünleri eksiksiz olarak davalılara teslim etmiştir. Buna karşın davalılar yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Davalılar, almayı taahhüt ettiği ürünlerin yarısını bile almamış, aldıkları malların bedelini de sözleşmede belirtilen vadelerde ödememiş, ödemeleri geciktirmiştir. Ayrıca davalıların sözleşmeye aykırı olarak başka firmalardan mal alımı yaptığı tespit edilmiştir. Davalıların tüketim miktarları dikkate alındığında, işyerlerinde çekilmiş fotoğraflar ve tanık anlatımlarıyla bu husus açığa çıkacaktır.

6- Tüm bu durumlar üzerine müvekkilim davalı şirketlerden taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini, başka firmalardan da mal almamasını, aksi halde sözleşmenin haklı nedenle feshedileceğini ihtar etmiştir. Ancak ilerleyen zamanda belirtilen durumlarda hiçbir değişiklik olmaması üzerine tarafımızca ihtarnameyle, sözleşmelerin daha önceki ihtarnamede belirtilen sebeplerle haklı nedenle feshedildiğini; konsinye olarak bırakılan malların iadesini ihtaren bildirilmiştir.

7- Yapılan ana sözleşmelerin 5. Maddesi, müvekkil tarafından verilen ekipmanların iade edilmemesi halinde ödenecek cezai şartı; 9. Madde ise sözleşmenin haklı olarak feshedilmesi halinde ödenecek olan cezai şartı düzenlemektedir. Taraflar arasındaki sözleşmeler, 13 numaralı ihtarnameyle haklı olarak feshedilmesine rağmen söz konusu mallar iade edilmediği gibi cezai şartlar da ödenmemiştir.

8- Davalıların iade etmesi gereken malların listesi ve ödemesi gereken cezai şartlar aşağıda belirtilmiştir. İade Edilmeyen Makinaların Listesi;

Malzeme(Sınıfı)Açıklaması Adet

GS 502 GİYOTİN TİP BULAŞIK YIK. MAK. 1

UC-L SET ALTI BULAŞIK MAK. 1

Davalıların ödemesi gereken cezai şartlar;

A) 5. Madde gereğince 1.000–Euro ve 9. Madde gereğince 13.795- Euro + Kdv,

B) 5. Madde gereğince 1.000–Euro ve 9. Madde gereğince 4.098-Euro + Kdv,

C) 8. Madde gereğince 500-Euro ve 9. Madde gereğince 4.098-Euro + Kdv, tutarındadır.

9- Taraflar arasında yapılan sözleşmeleri haklı olarak fesheden ve hakları ödenmeyen müvekkil ihtarnameye rağmen haklarını alamadığından iş bu davayı açmak zorunda kalmıştır.

DELİLLER : Tarafların akdettikleri sözleşmeler (eklidir) makinelerin niteliği ve değerlerini bildirir liste, müvekkilce düzenlenen ihtarnameler (eklidir), Tarafların Ticari Defterleri, Faturalar, bilirkişi incelemesi, tanık, yemin vs. tüm yasal deliller.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda izah olunan nedenlerle, fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Öncellikle; müvekkile ait mallar hakkında İHTİYATİ TEDBİR kararı verilerek malların yediemin sıfatıyla müvekkile teslimine, mahkeme aksi kanaatte ise adli yediemine bırakılmasına,

2- Malların müvekkile teslimine, mümkün olmaması halinde fazlaya ilişkin haklarımız saklı olmak üzere malların bedeli 10.000-Euro’nun davalılardan tahsiline,

3- Sözleşmeden kaynaklı toplam 24.491-Euro cezai şartın davalılardan tahsiline,

4- Yargılama giderleri ve vekâlet ücreti davalılara yüklenmesine karar verilmesini talep ederim.

Davacı Vekili

Ekler: 1- Sözleşmeler 2- İhtarnameler 3- Malların İrsaliyeleri.

Ortaklık Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Cezai Şart Dava Dilekçesi 3

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Müvekkil ile davalı firma arasında imzalanan 15 tarihli Ortaklık Sözleşmesi koşullarının davalı tarafından gereği gibi yerine getirilmediğinden 15.500-TL aylık ödenmesi gereken ücretten kalan bakiye ücret alacağı, davalı yanın sözleşmeyi haksız ve nedensiz olarak feshettiğinden 250.000-TL cezai şart alacağı olmak üzere toplamda 265.500-TL’nin hesaplanacak ticari faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesi talebimizi içerir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil davacı ile davalı şirket arasında 12 tarihinde Ortaklık Sözleşmesi imzalanmış olup, davalı firma iş bu sözleşme hükümlerine riayet etmediği gibi keyfe keder olarak nedensiz ve haklı bir gerekçe olmaksızın 01.08.2018 tarihli bir mail ile feshetmiştir (Ek-1: 12 tarihli Ortaklık Sözleşmesi sureti). İş bu nedenle; müvekkilin uğramış olduğu zararların tazmini amacıyla huzurdaki davayı açma gereği hâsıl olmuştur. Şöyle ki;

1- YAPILAN SÖZLEŞME GEREĞİ DAVALI FİRMA HER AYIN 5’İNDE ÖDEMESİ GEREKEN 6.000-TL’Yİ EKSİK ÖDEMİŞTİR.

Davaya konu sözleşme incelendiğinde müvekkilimin; davalı firmanın yürütmekte olduğu Adalet firmasının Adana ili, Seyhan ilçesindeki inşaat işleri ile yine adı geçen şirketin ve davalı firmanın sözleşme tarihinden sonra alacağı diğer inşaat işlerinin sözleşme ve anlaşma şartlarına uygun olarak yürütülmesi ve bitirilmesi yükümlülüğü vardır. Başka bir anlatımla müvekkilim, davalı firmanın almış olduğu inşaat işlerini usulüne uygun olarak yürütmek ve bitirmek ile sorumludur.

Sözleşmeye göre; davalı şirket müvekkile yapılan bu işlerin karşılığı olarak aylık 6.000-TL nakit ödeme yapacaktır. Ayrıca davalı şirket tarafından alınan ve müvekkilim tarafından yürütülen bütün inşaat işlerinin masrafları düşüldükten sonra elde edilen kârın %33’ü müvekkile ortaklık payı olarak verilecektir. Dolayısıyla iş bu sözleşmede özetle müvekkilim bilgi ve emeğini ortaya koyacak, davalı firma ise sermaye ortaya koyacaktır. Ancak yapılan anlaşma sonrası davalı firma hiçbir şekilde müvekkile aylık ödemeleri tam ve zamanında yapmamıştır. Davalı firma müvekkilim ile ortak oldukları 3 aylık dönemde müvekkilime sadece 2.500-TL ödemiştir.

Sözleşme hükümlerine göre müvekkilime 3 aylık dönemde toplamda 18.000-TL ödemesi gereken davalı sadece 2.500-TL ödeme yapmış olduğundan bakiye aylık alacak olan 15.500-TL’nin müvekkile ödenmesi gerekmektedir.

2- DAVALI YAN HUZURDAKİ DAVAYA KONU ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİ HAKSIZ, SEBEPSİZ VE USULE AYKIRI OLARAK FESHETMİŞTİR. BU NEDENLE CEZAİ ŞART BEDELİ OLAN 250.000-TL’NİN FESİH TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLETİLECEK TİCARİ FAİZİYLE BİRLİKTE MÜVEKKİLE ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

Davalı yan 01.08.2018 tarihinde müvekkile mail göndermiş ve iş bu mailde “Merhaba Ahmet bey,

Konu: Tarafımızla yapılan noterden 12 tarihinde yapılan anlaşmaya istinaden bu aylar içerisinde hiçbir şekilde firmamıza iş alınmamış olup, bu anlaşma firmamızca tek taraflı feshedilmiştir.

12 Tarihinde firmamızla hiçbir alakan, ilgin ve imza yetkin kalmamıştır, bununla ilgili noterden de iptal sağlanmıştır. İyi çalışmalar dilerim. Yeni çalışma hayatınızda başarılar dilerim.” İfadeleri ile sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiği bildirilmiştir (Ek-2: Mail Çıktısı). Görüldüğü üzere davalı taraf yapmış olduğu haksız feshe sözde gerekçe olarak firmaya iş alınmamasını göstermiştir. Sözleşme metni incelendiğinde hiçbir surette firmanın iş alması veya müvekkilin firma adına yeni bir iş alması gibi bir koşul bulunmamaktadır.

Davaya konu sözleşmede müvekkilin tek yükümlülüğü davalı firmanın aldığı işlerin, usulüne ve anlaşma koşullarına uygun olarak yürütülmesi ve bitirilmesidir. Bunun haricinde müvekkilin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında davalı firmanın anlaşma sonrasında iş alıp almadığı müvekkili ilgilendirmemekte olup, bu husus tamamen davalının sorunudur. Ayrıca sözleşme tarihi ile haksız fesih tarihi dikkate alındığından 3 aylık sürenin esasında kısa süre olduğu ortadadır. Zira davalı firma asansör alanında çalışan bir firma olup, başka bir alana açılmaya çalışmaktadır. Bu durumda 3 aylık bir sürede bir iş alınmamış olması bu anlaşmanın feshini gerektirmemelidir.

Müvekkile gönderilen maile bakıldığında somut bir gerekçe ileri sürülmediği ortadadır. Zira müvekkilim imzalanan sözleşmede üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmiş ve üstlendiği tüm işlemleri hakkıyla yerine getirmiştir. Ancak davalı yan müvekkilin hiçbir kusuru olmamasına rağmen iş alınmadığı bahanesiyle müvekkil ile olan sözleşmeyi feshetmiştir. Sözleşmeden de anlaşılacağı üzere yeni iş alınmaması sözleşmenin feshini gerektirmemektedir. Sözleşmenin davalı tarafça feshedilebilmesi için müvekkilin yaptığı işlerde kusurlu davranması ve bu nedenle davalının zarara uğraması veyahut müvekkilin aldığı işleri firma dışında taşeronlara vermesi gerekmektedir. Müvekkilim belirtilen fesih nedenlerinden hiç birini yapmamıştır. Dolayısıyla davalının sözleşmeyi feshi tamamen keyfi ve nedensizdir.

Açıklanan nedenlerle davalının fesih gerekçesi haksız, nedensiz ve tamamen keyfi bir işlemdir. Bu nedenle sözleşmenin 2. Sayfasında belirlenen 250.000-TL cezai şart’ın koşulları oluşmuş olduğundan, iş bu 250.000-TL cezai şart bedelinin davalıdan alınarak müvekkile verilmesi gerekmektedir.

3- Müvekkilim davalının bu eylemleri nedeniyle işsiz kalmış olup, hali hazırda da çalışmamaktadır. Bu nedenle müvekkilimin yargılama giderlerini karşılaması ekonomik olarak mümkün değildir. Buna ilişkin müvekkilin bağlı olduğu fakirlik belgesi dilekçemizin ekinde olup, müvekkilin ekonomik durumu gözetilerek adli yardım kararı verilmesini talep ediyoruz.

4- Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı sözleşme koşullarını gereği gibi yerine getirmediğinden 15.500,00-TL aylık ödenmesi gereken ücretten kalan bakiye ücret alacağı, sözleşmeyi haksız ve nedensiz olarak feshettiğinden 250.000,00-TL cezai şart alacağı olmak üzere toplamda 265.500,00-TL’nin hesaplanacak ticari faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER : TTK, TBK, HMK ve yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : 1- Taraflar arasında imzalanan 08.05.2018 tarihli Ortaklık Sözleşmesi(Ek-1), 2- Davalı tarafından gönderilen sözleşmenin tek taraflı feshedildiğine dair mail çıktısı(Ek-2), 3- Fakirlik Kağıdı (Ek-3), 4- Sayın Mahkeme gerekli gördüğü takdirde Sosyal ve Ekonomik Durum Araştırması, 5- Bilirkişi, 6- Davalı şirket ticari defter ve kayıtları, 7- Tanık, 8- Sayın mahkeme gerekli gördüğü takdirde yemin ve sair her türlü yasal delil.

Tamamlayıcı delil sunma ve davalı yanın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutarız.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek diğer tüm nedenlerle;

1) Öncelikle ADLİ YARDIM TALEBİMİZİN KABULÜNE,

2) Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla; davamızın KABULÜ ile; davalı yanın sözleşme koşullarını gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü 15.500-TL aylık ödenmesi gereken ücretten kalan bakiye ücret alacağı, sözleşmeyi haksız ve nedensiz olarak feshettiğinden 250.000-TL cezai şart alacağı olmak üzere toplam 265.500-TL’nin hesaplanacak ticari faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine,

3) Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı yan üzerinde bırakılmasına,

Karar verilmesini saygılarımızla ve vekâleten talep ederiz.

Davacı Vekili

EKLER : 1- 08.05.2018 tarihli Ortaklık Sözleşmesi Sureti, 2- Davalı tarafından müvekkile gönderilen tek taraflı feshe ilişkin mail çıktısı, 3- Fakirlik kâğıdı, 4- Onanmış Vekâletname sureti.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dizin