Borçtan Kurtulma Dava Dilekçesi Örneği

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA DEĞERİ:

TALEP KONUSU: Borcun nakli nedeniyle borçtan kurtulmuş olduğuna ve icra takibinin müvekkil yönünden durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi dileğimizdir.

NEDENLERİ: 

1) Alacaklısı Adana 2. İcra Müdürlüğünün 2020/19 E. sayılı dosyasıyla … aleyhine … Amerikan Dolarının faiziyle birlikte tahsili amacıyla icra takibine başlanılmıştır. İcra takibinin dayanağı, keşidecileri lehtarı Deneme Ltd.Şti. olan, … vadeli, … tanzim tarihli, … Amerikan Doları bedelli bonodur.

2) Davalı müvekkilimiz müşterek borçlu ve müteselsil kefildir. 

Deneme Tekstil Sanayi ve Deneme 2 Ticaret Ltd. Şti., kullanılan kredinin bir parçası ve munzam senet olarak, dava konusu icra takibinin dayanağı olan bonoyu davalı bankaya vermişlerdir.

Davalı banka, kredi hesabını kat etmiş ve munzam senet olarak aldığı bonoyu icra takibine koymuştur.

3) Davalı banka ile borçlular ve 3.kişi <<Borç Tasfiye Protokolü>> ile <<Ek Protokol>> imzalanmıştır.

İmzalanan protokole göre, tüm borç … TL olarak belirlenmiştir. Bu borcun … TL olan kısmının kredi sözleşmesini imzalayanlar tarafından ödenmesi, 800.000.TL olan kısmının ise tarafından ödenilmesi, taraflarca kabul ve geçerli kabul edilmiştir.

Alacaklı banka, borcun … TL miktarındaki kısmının naklini kabul ve muvafakat etmiştir. Böylece, … TL olan borç Ahmet’e nakledilmiş olmaktadır.

Davacı A tarafından yapılan ödemeler sonucu iptal edilerek iade alınan bonolardan 2 tanesinin fotokopisi dilekçemiz ekindedir. Şimdi ise davalı alacaklı, borcun naklini ve buna göre ödemeleri kabul etmiş olmasına rağmen, müvekkilimize karşı icra takibine devam etmekte ve taşınmazının satılması için icrai işlemler yapmaktadır.

4) Aleyhine icra takibine devam edilmesi nedeniyle müvekkilimiz mağdur olmakta ve zarar görmektedir. Bu nedenle iş bu davayı açmak ve MÜVEKKİLİMİZ … ALEYHİNE YAPILAN İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI YÖNÜNDE İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİNİ TALEP ETMEK ZARURETİ DOĞMUŞTUR.

SONUÇ: Yukarıda Sunulan Nedenlerle,

1) Davalıya olan borcun … TL kısmının … nakledilmiş olduğuna; bu nedenle davacı A nakledilen miktar için borçtan kurtulmuş olduğuna,

2) Adana 3. İcra Müdürlüğünün sayılı dosyasıyla sürdürülen icra takibinin davacı Mehmet yönünden durdurulmasına dair İHTİYATİ TEDBİR kararı verilmesine ve takibin iptaline,

3) Kötüniyetle takibe devam eden davalının takip talebinde yazılı miktarın %20’ı oranında inkar tazminatı ödemesine,

4) Yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine,

Karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. 01.03.2021

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir