Banka Hayat Sigortası Dava Dilekçesi Örneği

ADANA TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : 1- İş Bankası … Şubesi

2- Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

KONU : İş Bankası … Şubesinden çekilen kredi sırasında yapılan hayat sigortası gereği bakiye kredi borcunun ödenmesi istemidir.

DAVA DEĞERİ : Fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100-TL

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimin muris babası, İşbankası … Şubesinden kullandığı müvekkillerimiz tarafından 95.000-TL olarak bilinen kredi karşılığında kendisine hayat sigortası yapılmış ve bunun karşılığında sigorta ücreti kesilmiştir.

SİGORTALI MURİSİN KENDİ SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BEYANI ALINMAMIŞ OLUP, SAĞLIK DURUMUNU GİZLEMESİ GİBİ BİR DURUM DA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

2-) Muris, 28/04/2021 tarihinde vefat etmiştir. Öldüğü tarihte çekmiş olduğun kredinin müvekkilimizin bildiği kadarıyla 15 aylık ödemesini yapmıştır. Müvekkilimiz, bakiye kredi borcunun ödenmesi için başvuru yaptıklarında sigorta şirketi murisin poliçenin düzenlenmesi sırasında ölümüne neden olan hastalığını gizlemiş olduğu gerekçesiyle ödeme yapmamışlardır.

3-) Oysaki murisin kredi çekerken yapılmış olan hayat sigortası sırasında ölümüne neden olan hastalığının bilinmemesi nedeniyle bu durumun sigortacıya ayrıca bildirilmemiş olmasının gerçeğe aykırı beyanda bulunma şeklinde anlaşılmasına imkân yoktur.

MURİS KALP KRİZİ NEDENİYLE VEFAT ETMİŞTİR

Özellikle belirtmek gerekir ki muris kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir. Kalp krizi önceden bilinebilecek bir hastalık değildir. Ölüm belgesinden de anlaşılacağı üzere muris aniden geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiğinden sigorta şirketinin bankaya gönderdiği yazının dikkate alınmaması gerekmektedir. Ayrıca beyan formu ve sigorta poliçesinin davalılar tarafından ibraz edilmesi sigorta şirketinin ve bankanın beyan ve bildirim yükümlülüklerine uyup uymadığının bilirkişilerce tespit edilmesi gerekmektedir.

4-) Yukarıda açıklanan nedenlerle sigortalı murisin kendi sağlık durumuyla ilgili beyanı alınmamış olup, sağlık durumunu gizlemesi gibi bir durum da söz konusu olmadığından sigortanın ödemeyi imtina ettiği miktar için eldeki davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

DAVALI BANKA DAVA KONUSU KREDİ BORCUNA İLİŞKİN BELGELERİ TALEBİMİZE RAĞMEN TARAFIMIZA VERMEMEKTEDİR.

DAVA KONUSU BEDEL TARAFIMIZCA TESPİT EDİLEMEDİĞİNDEN İLGİLİ BELGELERİN DOSYAYA EKLENMESİNİN ARDINDAN ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR BİLİRKİŞİ MAARİFETİYLE HESAPLANMALIDIR.

Davalı T.C. Ziraat Bankası tarafından, talep etmemize rağmen tarafımıza dava konusu kredi ile ilgili bilgi, belge, sigorta poliçesi gibi hiçbir talebimiz karşılanmamıştır. Bu nedenle mahkemenizin ilgili belgeleri davalılardan istemesi ve ilgili belgelerin dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

İlgili belgelerin dosyaya eklenmesinin ardından bilirkişi atanarak sigorta poliçesi ve kredi sözleşmesinin incelenmesini talep ediyoruz.

MURİSİN T.C. ZİRAAT BANKASI’NDAKİ KREDİ BORCU HAYAT SİGORTASI KAPSAMINDA KAPATILMASINA RAĞMEN İŞ BANKASI TARAFINDAN KREDİ HAYAT SİGORTASI KAPSAMINDA KREDİ BORCU KARŞILANMAMIŞTIR.

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki Muris ……. dava konusu kredi borcunun yanı sıra T.C. Ziraat Bankası’ndan çekmiş olduğu ayrı bir kredisi de mevcuttu. Murisin vefatının ardından müvekkil T.C. Ziraat Bankası’na başvuruda bulunduğunda kolayca ilgili işlemler yapılarak hayat sigortası poliçesi kapsamında kredi borcu kapatılmasına rağmen İş Bankası tarafından kötü niyetli bir şekilde hareket edilerek murisin kredi sözleşmesi ve sigorta poliçesi dahi tarafımıza teslim edilmemektedir. Bu durum dahi davalı taraf bankanın kötü niyetini ve haksızlığını ispat edecek niteliktedir.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle mahkeme karar verirken, hukuki niteleme ve değerlendirmelerde; gerek kanunun özü ve ruhu, gerek Yargıtay İçtihatları, gerek ilmi içtihatları somut olayımıza mukayese ettiğimizde, davamızın kabulü yönünde karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 6102 S. K. m. 1435, 1436, 1438, 1439, Hayat Sigortası GenelŞartları C.2/2.2

HUKUKİ DELİLLER : Müvekkilimizin yapmış olduğu ödemeyi gösterir dekont, 28/04/2021tarihli ölüm tutanağı, Murisin hastane kayıtları, Sigorta şirketinin cevap yazısı, Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi, Bilirkişi, Her türlü yasal delil

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir