Borç Ödemeden Aciz Belgesi – Vesikası

Borç Ödemeden Aciz Belgesi Ne Demektir? Adana Avukat Saim İncekaş Boşanma ve Ceza Avukatı

Aciz Belgesi Ne Demektir?

İcra takibi sonunda alacağını tamamen veya kısmen elde edemeyen alacaklılara, icra dairesi tarafından re’sen düzenlenerek verilen belgeye, borç ödemeden aciz belgesi denilir. Bu belge herhangi bir resim ve harca tabi değildir. Aciz belgesi bir ispat aracıdır.

İl merkezindeki icra dairelerinden birisinde tutulan aciz belgesi siciline tescil edilir. Aciz belgesine ceza hu­kuku bakımından da bazı sonuçlar bağlanmıştır.

Borçlu borcunu faizi ile birlikte tamamen öderse, icra takibi batıl ise veya iptal edilirse, borçlunun borçlu ol­madığı mahkeme kararıyla sabit olursa ya da alacaklı icra takibini geri alırsa aciz belgesi sicilden terkin edilir ve borçluya buna ilişkin bir belge verilir.

Borç ödemeden aciz belgesi, geçici ve kesin aciz belgesi olmak üzere iki çeşittir.

Geçici aciz belgesi, borçlunun borca yetecek kadar malı olmadığını tespit eden haciz tutanağıdır. Tek hük­mü, alacaklıya tasarrufun iptali davası açma hakkı vermesidir.

Kesin aciz belgesi ise iki şekilde ortaya çıkabilir. İlk olarak, borçlunun haciz esnasında haczedilebilir hiçbir malı olmadığını tespit eden haciz tutanağı, borç ödemeden kesin aciz belgesi niteliğini taşır. Bu durumda ay­rıca alacaklıya bir aciz belgesi verilmez.

İkincisi ise, takip sonunda, alacağın tamamen veya kısmen alınamaması halinde verilen kesin aciz belge­sidir.

Takip sonucunda verilen borç ödemeden kesin aciz belgesinin takip hukuku ve maddi hukuk bakımından önemli sonuçları bulunmaktadır:

Aciz Vesikası Ne İşe Yarar?

İcra Takibi Bakımından

 • İİK m.68 anlamında borç ikrarını içeren belge sayılır, yani bu belgeye dayanılarak itirazın kesin kaldırılması talep edilebilir.
 • Bu belge ile alacaklı tasarrufun iptali davası açabilir.
 • Alacaklı bu belge ile hacze iştirak hakkını kullanabilir.
 • Alacaklının, bu belgenin kendisine verildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde borçluya karşı takip yapması halinde, borçluya yeniden ödeme emri tebliğ edilmesine gerek yoktur.

Genel Olarak Aciz Vesikası Ne İşe Yarar?

 • Aciz belgesine bağlanan alacak bu belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 20 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.
 • Borcun aciz belgesine bağlanmış olması, onun tecdit edildiği (yenilendiği) anlamına gelmez.
 • Aciz belgesine bağlanmış alacak için borçludan faiz istenemez. Ancak alacaklı müşterek borçlulardan ve borçlunun kefillerinden faiz isteyebilir. Bunlar da ödemiş oldukları faiz için, borçluya rücu edemezler.

Hakkında aciz belgesi alınmış borçlu, asgari ücretin üstünde bir geçim sürdüğü, alacaklının ala­cağının aciz belgisine bağlanmasından en geç 5 sene içinde müracatı üzerine sabit olursa, as­gari ücretin üstünde kalan miktarın, dörtte birinden az olmayacak kısmı icra mahkemesinin kara­rıyla kesilir. Borçlu icra mahkemesi kararının kesinleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde borcunu her ay icra dairesine yatırmaya mecburdur. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen borçlu hakkında 1 yıla kadar hapisle tazyik cezası verilir.

Aciz vesikası gerek vergilendirme sürecinde gerek ise tasarrufun iptali davalarında önemli rol oynayan bir belgedir. Bu nedenle icra takibi sürecinde profesyonel bir icra avukatı desteği almanız önem taşır.

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İtirazın Kaldırılması ve İflas Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İtirazın kaldırılması ve …

Yorum var.

 1. KAZIM SÜRÜCÜ

  Merhaba iyi günler avukat bey, bana altın borcu olan bir sarraf, ödemeye yanaşmıyor, elimde alacağım altına dair bir kartvizit var, icra takibi başlatsam, o da itiraz edip takibi durdursa, ben yine de aciz vesikası düzenleyebilir miyim.
  Cevabınız için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: