Bir Sayfa Seçin

Borç Ödemeden Aciz Belgesi – Vesikası

Borç Ödemeden Aciz Belgesi – Vesikası

İcra takibi sonunda alacağını tamamen veya kısmen elde edemeyen alacaklılara, icra dairesi tarafından re’sen düzenlenerek verilen belgeye, borç ödemeden aciz belgesi denilir. Bu belge herhangi bir resim ve har­ca tabi değildir. Aciz belgesi bir ispat aracıdır.

İl merkezindeki icra dairelerinden birisinde tutulan aciz belgesi siciline tescil edilir. Aciz belgesine ceza hu­kuku bakımından da bazı sonuçlar bağlanmıştır.

Borçlu borcunu faizi ile birlikte tamamen öderse, icra takibi batıl ise veya iptal edilirse, borçlunun borçlu ol­madığı mahkeme kararıyla sabit olursa ya da alacaklı icra takibini geri alırsa aciz belgesi sicilden terkin edilir ve borçluya buna ilişkin bir belge verilir.

Borç ödemeden aciz belgesi, geçici ve kesin aciz belgesi olmak üzere iki çeşittir.

Geçici aciz belgesi, borçlunun borca yetecek kadar malı olmadığını tespit eden haciz tutanağıdır. Tek hük­mü, alacaklıya tasarrufun iptali davası açma hakkı vermesidir.

Kesin aciz belgesi ise iki şekilde ortaya çıkabilir. İlk olarak, borçlunun haciz esnasında haczedilebilir hiçbir malı olmadığını tespit eden haciz tutanağı, borç ödemeden kesin aciz belgesi niteliğini taşır. Bu durumda ay­rıca alacaklıya bir aciz belgesi verilmez.

İkincisi ise, takip sonunda, alacağın tamamen veya kısmen alınamaması halinde verilen kesin aciz belge­sidir.

Takip sonucunda verilen borç ödemeden kesin aciz belgesinin takip hukuku ve maddi hukuk bakımından önemli sonuçları bulunmaktadır:

Aciz Vesikası Ne İşe Yarar?

İcra Takibi Bakımından

  • İİK m.68 anlamında borç ikrarını içeren belge sayılır, yani bu belgeye dayanılarak itirazın kesin kaldırılması talep edilebilir.
  • Bu belge ile alacaklı tasarrufun iptali davası açabilir.
  • Alacaklı bu belge ile hacze iştirak hakkını kullanabilir.
  • Alacaklının, bu belgenin kendisine verildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde borçluya karşı takip yapması halinde, borçluya yeniden ödeme emri tebliğ edilmesine gerek yoktur.

Genel Olarak Aciz Vesikası Ne İşe Yarar?

  • Aciz belgesine bağlanan alacak bu belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 20 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.
  • Borcun aciz belgesine bağlanmış olması, onun tecdit edildiği (yenilendiği) anlamına gelmez.
  • Aciz belgesine bağlanmış alacak için borçludan faiz istenemez. Ancak alacaklı müşterek borçlulardan ve borçlunun kefillerinden faiz isteyebilir. Bunlar da ödemiş oldukları faiz için, borçluya rücu edemezler.

Hakkında aciz belgesi alınmış borçlu, asgari ücretin üstünde bir geçim sürdüğü, alacaklının ala­cağının aciz belgisine bağlanmasından en geç 5 sene içinde müracatı üzerine sabit olursa, as­gari ücretin üstünde kalan miktarın, dörtte birinden az olmayacak kısmı icra mahkemesinin kara­rıyla kesilir. Borçlu icra mahkemesi kararının kesinleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde borcunu her ay icra dairesine yatırmaya mecburdur. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen borçlu hakkında 1 yıla kadar hapisle tazyik cezası verilir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Nis 17, 2018 | İcra Hukuku | 1 Yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
1 Yorum
Eski
Yeni En çok oylanan
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız