Birleşen Boşanma Davasında Cevaba Cevap Dilekçesi

Nis 17, 2020 | Boşanma Davası Dilekçeleri

Birleşen Boşanma Davasında Cevaba Cevap Dilekçesi

ADANA X AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO                   : 

 

BİRLEŞEN DOSYADA

DAVACI                       :

VEKİLİ              :

 

BİRLEŞEN DOSYADA

DAVALI                        :

VEKİLİ              :      

KONUSU                      : Birleşen X Aile Mahkemesi 2019/  Esas sayılı dosyasından davalı cevap dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR : 

1-Birleşen davada evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle açılan dava da olaylar eşler arasında güvenin sarsılması ve ekonomik şiddet konularında toplanmaktadır. Evlilik birliği içerisinde yaşanan olaylara ilişkin Sayın Mahkemenin 2019/   Esas sayılı dosyasında açılan terk nedeniyle boşanma davasında ve 2019/  Esas sayılı evlilik birliğinin temelinden sarsılması davalarında bir çok dilekçe verilmiştir.

Bu olaylara ilişkin X Aile Mahkemesinin 2017/  Esas ve 2018/  karar sayılı dosyasından tanıkların dinlendiği, delillerin toplandığı, sonucunda da Davacı/Davalı X’ın Yetim aylığı kesilen, alım satım yaparak gelir elde etmeye çalışan eşine harçlık vermediği, ihtiyaçlarını karşılamadığı, evlilik içerisinde müvekkilimin baskı altında olması ve Davacı/Davalı İ ‘ın eşiyle birleşmek için herhangi bir girişimi olmadığı tespitinde bulunarak müvekkilimin ayrı yaşama hakkı bulunduğuna ve 400 TL nafaka ödenmesine karar vermiştir. Karar Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin X tarih, X Esas X Karar sayılı ilamı ile davalı X’ın istinaf talebinin esastan reddine karar verilerek kesinleşmiştir.

Bütün bu tespitlere ve nafaka kararına karşılık Davacı/Davalı X evlilik birliğinin devamı için hiç bir girişimde bulunmamış müvekkilimin telefonlarını açmamış, başkaları aracılığıyla iletişim kurma çabalarını da kabul etmemiştir. Devamında anlaşmalı boşanma tekliflerini de kabul etmeyerek haksız ve kötü niyetle X . Aile Mahkemesinin kararına rağmen Terk Nedeniyle Boşanma davası açmıştır. Açıklanan sebeplerle X Aile Mahkemesinin X Esas ve X karar sayılı dosyasının getirtilmesini talep ediyoruz.

2- Davacı/Davalı İ  evlilik birliğinin devamı süresince müvekkilime sürekli karışmış ilaçlarını dahi içmesini engellemiştir. Müvekkilime hizmetçisi gibi davranmış, yap dediğini yapacak, yapma dediğini yapmayacak birisini aramıştır. Müvekkilimin ifadesiyle, “Kendimi tasma takılmış bir hayvan gibi hissediyorum.” dedirtecek kadar baskı uygulamıştır. İlaçlarını kullanmaması ve baskılar sebebiyle stres yaşayan müvekkilim hastalanmış devamında müvekkilimin ameliyat olması gerektiği anlaşıldığında da önceki dilekçelerde yazılan tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmalarda Davacı/Davalı İ  başkalarının önünde müvekkilime hakaretler etmiştir.

Müvekkilimin hastalığı zamanında doktora götürülerek ilgilenildiği söylense de müvekkilimin ihtiyaçlarını kızı karşılamıştır. Tanık beyanları dinlendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Olaya ilişkin X Devlet Hastanesinden ameliyat raporlarının getirtilmesini ve müvekkilimin ameliyatlarını gerçekleştiren X’den ameliyat olmayı gerektiren hastalığın sebeplerine ilişkin rapor alınmasını veya beyanlarının sorulmasını talep ediyoruz.

3- Önceki dilekçelerde de taraflar arasında ihtilaf bulunmadan kabul edilen müvekkilimin yetim aylığının kesilmesini kabul ederek evlendiği, kendi parası ile mal alıp satmak yoluyla evlilik birliğinin giderlerini karşılamaya çalıştığı kabul edilmektedir. Bütün bunlar ortada iken müvekkilim sadece imam nikahı yaparak yetim aylığı almaya devam edebilecekken, kendi çeyiz parasını saklayıp sadece  Davacı/Davalı X dan para alıp geçinebilecekken, dükkan açmaya gelir elde etmeye çalışmış, evinin saadeti için elinden geleni yapmıştır. Buna rağmen birileriyle parası için evlenen ahlaksız dolandırıcı muamelesi görmekte ve kendisine iftiralar atılmaktadır. Evlilik birliğinde yaşadığı bir çok baskı sıkıntı yetmezmiş gibi şimdide iftiralarla manevi olarak yıpratılmaktadır.

Müvekkilim evlilik birliği içerisinde, geliri bulunmadığı halde kendisine harçlık verilmeyerek, ihtiyaçları karşılanmayarak, evdeki elektrik, su gibi zorunlu ihtiyaçları dahi kısıtlanarak çok büyük ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 3648 Karar: 2019 / 3769 Karar ve 01.04.2019 tarihli kararında; “Davalı-karşı davacı kadının karşı boşanma davasında ekonomik şiddet vakıasına dayandığı, mahkemece de kararın gerekçesinde davacı-karşı davalı erkeğin, davalı-karşı davacı kadına ihtiyaçlarını gidermek amacıyla para vermeyerek ekonomik şiddet uyguladığı vakıasının erkeğe kusur olarak yüklendiği ve toplanan delillerden bu vakıanın ispatlandığı anlaşılmaktadır. Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedebilmek için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olması yanında; boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarını zedelemiş olması da gereklidir (TMK md 174/2). Davacı karşı davalı erkeğin belirlenen bu kusurlu davranışı, davalı-karşı davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.” denilmektedir.

Bunların üzerine emekli din kültürü öğretmeni olan manevi yönü ile tanınan  Davacı/Davalı X dini nikahın şartlarından olan sözünü verdiği mehiri vermemek için bir çok bahane aramakta ve müvekkilime iftiralar atmaktadır. Ayrıca Davacı/Davalı Xın maaşının 2.000 TL olduğu ve 1.500 TL borç ödediği iddia edilmiştir. Buna ilişkin Davacı/Davalı İ’ın maaşının ne kadar olduğunun SGK’ya müzekkere yazılarak sorulmasını talep ediyoruz.

 CEVAP DİLEKÇESİNE KARŞI BEYANLARIMIZ

1- Cevap dilekçesi ve önceki dilekçeler incelendiğinde müvekkilime bir çok iftira atılmış ve müvekkilim koca avcısı, para göz olarak tanıtılmaya çalışılmıştır. Öncelikle müvekkilimin aradığı evliliği istediği para peşinde koştuğu kesinlikle ifitiradır. Evlendiğinden dolayı müvekkilim bir mal veya gelir elde etmiş değildir. Böyle bir niyeti olsa evlenmeden önce para veya taşınır, taşınmaz almış olması gerekirdi. Buna ek olarak evlilik birliğinin kurulmasında ilk olarak arayan, evlenme istediği belirten Davacı/Davalı İ  kendisidir. Buna ilişkin Müvekkilimin önceki kullandığı 05  numaralı hattının 2016 yılı temmuz ayına ilişkin görüşme kayıtlarının getirtilmesini için Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye  müzekkere yazılmasını talep ediyoruz. (050 0 numaralı hat müvekkilimin kardeşi B  adına kayıtlıdır. Ancak hattın kullanıcısı müvekkilimin kendisidir.)

2-  Cevap dilekçesinde müvekkilimin beyanları çarpıtılarak affetme kabul edileceği beyan edilmiştir. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Müvekkilim çektiği sıkıntılara karşılık, X Aile Mahkemesinin 2017/  Esas ve 2018/  karar sayılı dosyasında davasını açmış ve ayrı yaşama hakkını kazanmıştır.

TEDBİR VE YOKSULLUK NAFAKASINA İLİŞKİN BEYANLARIMIZ

1- Müvekkilim ayrı yaşama hakkına sahiptir ve yaşanan olaylar sebebiyle ortak konuttan ayrılmak zorunda kalmıştır. Müvekkilim sağlık sorunları sebebiyle çalışamamaktadır ve herhangi bir geliri de bulunmamaktadır. Müvekkilimin gelirinin bulunmaması, ortak konuttan ayrı olmaları sebebiyle zor durumda olmaları göz önüne alınarak Müvekkilim için 600,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekmektedir.

2- Müvekkilim boşanma davası ve çalışamaması nedeniyle yoksulluğa düşmüş ve alıştığı hayatı yaşayamaz duruma gelmiştir. Bu Müvekkilim şuan  ayrı yaşaması ve sağlık sorunları nedeniyle çalışamamakta iş bulamamaktadır. Kardeşinin ve anne babasının yardımı ile geçimini sağlamaktadır. Bu sebeple Müvekkilim için 600,00 TL yoksulluk nafakasına hükmedilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

 MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNE İLİŞKİN BEYANLARIMIZ

1- Davacı/Davalı İ ‘ın yukarıda bahsettiğimiz olaylar neticesinde evlilik birliğinin bu aşamaya gelmesinde asli ve tam kusurlu olduğu ve evlilik birliğinin kendisine yüklediği edimlerin hiçbirisini yerine getirmediği açık ve sabittir. Medeni Kanunun ilgili hükümlerine göre de hiç kimsenin kendi asli ve tam kusuruna dayanarak boşanma davası açamayacağı Yargıtay’ın genel kabul gören içtihatlarındandır. Evlilik birliğinin bu aşamaya gelmesinde Davacı/Davalı İ N kendisi neden olmuştur.

2- Tarafların boşanma aşamasına gelmesinde, kusursuz olan müvekkilimizin boşanma sebebi ile davacı eşin desteğinden yoksun kalması, müvekkilimizin bu evlilikten beklediği menfaatlerinin haleldar olması nedeni ile ve Müvekkilimiz için evlilik birliğinin devamı süresince evliliğe yaptığı katkılar nedeni ile M.K. 174/1 maddesi gereğince 50.000,00 (Elli Bin) TL. Maddi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir.

3- Karşı tarafın müvekkilemize pek fena muamelesi, ilgi, sevgi ve saygıdan uzak tutum ve davranışları, hakaret içerikli onur ve gurur kırıcı, rencide edici sözleri, Davacı/Davalı  ‘ın bu kusurlu davranışı ile müvekkilemizin aile bütünlüğüne ve şahsiyet haklarına zarar vermiş olması nedeni ile müvekkil manevi zarara uğramıştır. Bu zararın biraz olsun hafifletilebilmesi için, M.K.174/2 maddesi gereğince 50.000,00 (Elli Bin) TL. Manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir.

Açıkladığımız nedenlerden dolayı dava açılması zorunluluğu hasıl olduğundan ve izah olunan nedenlerle; Davacı/Davalı İ  terk nedeniyle açtığı davasının reddi ile tarafımızdan açılan karşı davanın kabulüne karar verilmesini vekaleten talep ediyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER: 4721 S. K. m. 166, 174 ve ilgili mevzuat

DELİLLER         :

 

1-Nüfus kaydı,

2-Ekonomik ve sosyal durum araştırması,

3-X Aile Mahkemesinin 2017/2  Esas ve 2018/  karar sayılı dosyası,(Getirtilmesini talep ediyoruz.)

4-Davacı/Davalı İ ın SGK kayıtları, (Getirtilmesini talep ediyoruz.)

5-50  numaralı hattının 2016 yılı temmuz ayına ilişkin görüşme kayıtları (Türk Telekomünikasyon A.Ş’den getirtilmesini talep ediyoruz.)

6-X Devlet Hastanesi ameliyat kayıtları ve hastalığın sebebinin sorulmasını(Getirtilmesini talep ediyoruz.)

7- Tanıklar (Daha sonra bildirilecektir.),

8- Bilirkişi, Yemin vs. ön inceleme aşamasına kadar sunacağımız sair deliller

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıklanan sebeplere binaen,

DAVAMIZIN KABULÜ İLE TARAFLARIN BOŞANMALARINA,

Müvekkilim için aylık 600 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine ve devamında yoksulluk nafakasına hükmedilmesine,

Müvekkilim lehine 50.000 TL maddi ve 50.000 TL manevi tazminata         hükmedilmesine,

Yargılama gideri, harç ve diğer masraflar ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim. tari

                                                                 Saygılarımla,

                                                Davalı Vekili

                                                       Av. 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Birleşen Boşanma Davasında Cevaba Cevap Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.