Bireysel Kredi Sözleşmesi Nedeniyle İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi

Bireysel Kredi Sözleşmesi Nedeniyle İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi

X NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO:

İTİRAZIN KALDIRILMASINI

İSTEYEN ALACAKLI         :

VEKİLİ                                  :

BORÇLU                              :

ALACAK TUTARI              : GENEL TOPLAM X TL

KONU                                    : Borca İtiraz etmiş bulunan borçlunun itirazlarının kesin olarak kaldırılmasına, takibin devamına, %20 icra inkar tazminatının davalıdan  tahsiline karar verilmesi istemidir..

AÇIKLAMALAR                  :

  • Borçlu müvekkil bankadan X tarihli X TL Tutarında bireysel kredi sözleşmesiyle tüketici kredisi kullanmıştır.
  • Borçlunun Tüketici kredisine ilişkin olarak kredi sözleşmesi hükümlerine aykırı davranarak X tarihli X TL , X TARİHLİ X TL ve X tarihli X TL tutarlı taksitleri ödememesi nedeniyle temerrüde düştüğünü ve tüm borcun muaccel olduğunu bildirir hesap özetlerini içeren Hesap Kat İhtarı X tarihinde noter aracılığıyla tebliğe çıkarılmış ev adresine tebligat yapılmıştır.(tebliğ tarihini öğrenmemiz lazım) Hesap Kat İhtarı borçlunun ev adresine tebliğ edilmiş olup borçlu bu ihtarname içeriğine karşı itirazda bulunmaması nedeniyle ihtarname kesinleşmiştir. Bu nedenle bu belge İcra İflas Kanunu Madde 68/b hükmü uyarınca İİK M.68 de sayılan belgelerden olup Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2008/12-547 Esas 2008/622 Karar Sayılı İlamı gereğince İtirazın kaldırılması yoluna gidilmesine cevaz vermektedir. YHGK Kararını Ekte İbraz ediyoruz.

  • Kredi borcunu ödemeyen asıl borçlu ve müteselsil kefillererine karşı X dosya numarasıyla takip yapmış bulunmaktayız. Asıl borçlu X ödeme emri kendisine tebellüğ ettikten sonra ödeme emrine itiraz etmiştir. Borçlunun itirazı borca itiraz niteliğindedir. Bu nedenle itirazın kesin kaldırılması yoluna başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

  • Asıl borçlu X‘in itirazları haksız ve kötüniyetlidir. Borçlu borcunun varlığı kredi sözlşemesindeki imzasıyla açıktır. Nitekim kefillerin imzası da sözleşme içereiğinde bulunmaktadır. X in borçlu olduğu sabittir. Ayrıca Borçlunun borcu ödemediği kendisine ihtar olunan hesap kat ihtarındaki hesap özetlerinde de açık bir şekilde yer almaktadır. NİTEKİM BU HESAP ÖZETLERİNE BORÇLU İTİRAZ ETMEMİŞTİR. AÇIK ve net şekilde borcu ve borcu ödemediği belirli olan X in ititrazı haksız ve kötüniyetlidir.

  • Borçlunun yapmış olduğu ödeme emrine itiraz tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Bu nedenle yasal süresi başlamamış olup süreye bağlı kalmaksızın bu davayı açıyoruz.

HUKUKİ NEDENLER        : İcra ve İflas Kanunu m. 60-62-67-68 ve ilgili diğer maddeleri, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER                           : X tarihli Tüketici kredisi kullanımına ilişkin bireysel kredi sözleşemesi, Yargıtay kararları ,  X 7. İcra Müd nün 2014/21162 sayılı dosyası,borcun ödenmediğine dair hesap özeti ve makbuzlar ve her türlü delil

SONUÇ VE TALEP            : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davamızın kabulü ile, Borçlunun itirazının kesin olarak kaldırılmasına, Borçlunun %20 icra inkar tazminatı ödemeye mahkum edilmelerine ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.