Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Bilirkişinin Reddi Dilekçesi

Bilirkişinin reddi mümkün mü? Bilirkişinin reddi talebi nasıl yapılır ve dilekçesi nasıl hazırlanır? Bu yazımızda sizler için inceledik.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDEN DAVALI: BANKASI A.Ş.-

VEKİLİ                                    :

DAVACI                                   :

VEKİLİ                                    :

KONU                                       : Sayın Mahkemenin Esas sayılı dosyası üzerinden tarafımıza e-tebligat yolu ile tebliğ edilen havale tarihli Bilirkişi Raporu’na karşı süresi içerisinde itiraz ve beyanlarımızın sunulması ile itirazlarımız doğrultusunda FARKLI BİR BİLİRKİŞİDEN YENİ BİR BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI VE işbu rapora itirazlarımızla birlikte bahsi geçen RAPORU TANZİM EDEN BİLİRKİŞİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ taleplerimizdir.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda dosya esas numarası yazılı mahkemeniz dosyasının 10/10/2019 tarihli duruşmasının 1 nolu ara kararı ile dosyanın bankacı bilirkişiye tevdi edilerek dosyadaki tüm bilgi ve belgeler ile taraf iddia ve savunmaları dikkate alınarak ve diğer bankaların uygulamaları da gözetilerek, dönemsel hizmet komisyonu bedelinin davacıdan alınıp alınamayacağının tespiti talep edilmiştir. Emekli Banka Müdür Yardımcısı Bilirkişi Hüseyin SEYRİ tarafından hazırlanan rapordaki aleyhe hususları kabul etmemiz mümkün olmayıp işbu dilekçe ile itirazlarımızı sunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Şöyle ki;

 1. BİLİRKİŞİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ HAKKINDAKİ BEYAN VE TALEPLERİMİZ  :

Emekli Banka Müdür Yardımcısı bilirkişi ……. tarafından düzenlenen rapor incelendiği vakit görüleceği üzere, adeta müvekkil bankayı hırsızlıkla suçlayan, incelemesine konu dönemsel hizmet komisyonunun alınmasını komisyon soygunu olarak ifade eden, bu komisyonun haksız kazançtan da öte kredi müşterisinin ticari hayatını zora sokmak hatta bitirmek gibi bir amaca hizmet ettiğini iddia eden beyanlarda bulunarak müvekkil bankaya açık bir şekilde düşmanca bir tavır takınmıştır. Bu nedenle bilirkişinin tarafsızlığını yitirerek ve görevinin sınırlarını aşar mahiyette bir rapor tanzim etmiş olması tarafımızca ve yasalarımız nezdinde kabul edilebilir nitelikte değildir; bu nedenle de …… havale tarihli Bilirkişi Raporu’nu tanzim eden adı geçen BİLİRKİŞİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ SÜRESİ İÇERİSİNDE ARZ VE TALEP EDİYORUZ. Şöyle ki;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı Ve Reddi”ni düzenleyen Üçüncü Bölüm 36. Maddesinde:

Ret sebepleri

MADDE 36- (1) Hâkimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin

bulunması hâlinde, taraflardan biri hâkimi reddedebileceği gibi hâkim de bizzat çekilebilir.

Özellikle aşağıdaki hâllerde, hâkimin reddi sebebinin varlığı kabul edilir:

a) Davada, iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması.

b) Davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği hâlde görüşünü

açıklamış olması.

c) Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hâkim ya da hakem sıfatıyla hareket

etmiş olması.

ç) Davanın, dördüncü derece de dâhil yansoy hısımlarına ait olması.

d) Dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması. şeklinde düzenlenmiş olup; aynı Kanun’un 272. Maddesi “Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi” kurumunu düzenlenmiştir. Buna göre;

“Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi

MADDE 272– (1) Hâkimler hakkındaki yasaklılık ve ret sebepleriyle ilgili kurallar, bilirkişiler bakımından da uygulanır. Ancak, bilirkişinin, aynı dava veya işte daha önceden tanık olarak dinlenmiş bulunması, bir ret sebebi teşkil etmez.

(2) Hâkimler hakkındaki yasaklılık sebeplerinden biri, bilirkişinin şahsında gerçekleşmişse, mahkeme, hüküm verilinceye kadar, her zaman bilirkişiyi resen görevden alabileceği gibi, bilirkişi de mahkemeden, görevden alınma talebinde bulunabilir.

(3) Ret sebeplerinden birinin bilirkişinin şahsında gerçekleşmesi hâlinde taraflar, bilirkişinin reddini talep edebileceği gibi, bilirkişi de kendisini reddedebilir. Ret talebi veya bilirkişinin kendisini reddetmesinin, ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren en geç bir hafta içinde yapılmış olması şarttır. Ret sebeplerinin ispatı için, yemin teklif edilemez.

(4) Görevden alınma, ret ve bilirkişinin kendisini reddetmesine yönelik talep, bilirkişiyi görevlendiren mahkemece dosya üzerinden incelenir ve karara bağlanır. Kabule ilişkin kararlar kesindir. Redde ilişkin kararlara karşı ise ancak esas hakkındaki kararla birlikte kanun yoluna başvurulabilir.” Şeklinde tanzim edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince Hakimler hakkındaki yasaklılık ve red nedenleri Bilirkişiler hakkında da uygulanması sebebiyle …….. havale tarihli Bilirkişi Raporunu düzenleyen Sayın Bilirkişinin Reddini talep ediyoruz. Zira, Sayın Bilirkişi işbu davada HMK 36/1  maddesinde bahsi geçtiği şekliyle tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin olduğu ve yine aynı Kanun’un 36/1-d maddesindeki dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması kanaatindeyiz. YİNE HMK 272/3. MADDESİNDE RET SEBEPLERİNDEN BİRİNİN BİLİRKİŞİNİN ŞAHSINDA GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE TARAFLAR BİLİRKİŞİNİN REDDİNİ TALEP EDEBİLİR HÜKMÜNDEN DOLAYI DA İŞBU RAPORA İTİRAZLARIMIZ İLE BİRLİKTE KANUNEN YASAL HAKKIMIZ OLAN VE RED SEBEPLERİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ KANAATİNİ TAŞIDIĞIMIZ …….. HAVALE TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU’NU DÜZENLEYEN- SAYIN BİLİRKİŞİ EMEKLİ BANKA MÜDÜR YARDIMCISI ………… İŞBU DOSYADA BİLİRKİŞİ OLARAK REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ. ZİRA ADETA MÜVEKKİL BANKAYI HIRSIZLIKLA SUÇLAYAN, İNCELEMESİNE KONU DÖNEMSEL HİZMET KOMİSYONUNUN ALINMASINI KOMİSYON SOYGUNU OLARAK İFADE EDEN, BU KOMİSYONUN HAKSIZ KAZANÇTAN DA ÖTE KREDİ MÜŞTERİSİNİN TİCARİ HAYATINI ZORA SOKMAK HATTA BİTİRMEK GİBİ BİR AMACA HİZMET ETTİĞİNİ İDDİA EDEN BEYANLARDA BULUNARAK MÜVEKKİL BANKAYA AÇIK BİR ŞEKİLDE DÜŞMANCA BİR TAVIR TAKINMIŞTIR. Bilirkişi olarak görev sınırlarını aşacak mahiyette bir davranış sergilemiş olduğu kanaatini taşıdığımızdan Sayın Bilirkişinin reddine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ediyoruz. Bilirkişinin görevini yerine getirirken uyması gereken yükümlülüklerinden bir tanesi de tarafsız davranma yükümlülüğüdür. Bilirkişi görevlendirildiği dosyada maddi vakıa ile ilgili objektif  bir biçimde  oy ve görüşünü sunması gerekmektedir. Yukarıda yer verilen yasal mevzuat  da Bilirkişinin tarafsızlığı ve objektifliğini sağlamaya yönelik kurumlara yer verilerek bu durum hüküm altına alınmıştır.

 • YUKARIDA YER VERİLEN BİLİRKİŞİNİN REDDİ YÖNLÜ TALEPLERİMİZ SAKLI VE BAKİ KALMAK KAYDIYLA, ………. HAVALE TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ VE BEYANLARIMIZ:
 1. TARAFLAR ARASINDA İMZALANAN GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ’NİN ……… MADDELERİ UYARINCA ALINAN DÖNEMSEL HİMZET KOMİSYONU, SÖZLEŞMEYE VE KANUNA UYGUNDUR :

Sayın Bilirkişi raporunda, tarafların …………. tarihinde ………..TL değerinde Genel Hizmet Sözleşmesi imzaladığını, davacı şirket tarafından Ticari Kredi Kartı Kredisi, Taksitli Kredi ve Rotatif Krediler kullanıldığını, Genel Kredi Sözleşmesi’nin ………. maddelerinde yetkili merciler tarafından belirlenen oranları aşmamak kaydıyla kredi kullandırılmadan önce, kullanım sırasında ve sonrasında birtakım masrafların alınacağı yazılı olarak belirtildiği ifade edilmiştir. GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE, DAVACI TARAFINDAN İMZALANAN SÖZLEŞMEDE DÖNEMSEL HİZMET KOMİSYONU VE BENZERİ MASRAFLARIN ALINACAĞI BELİRTİLMİŞ, DAVACI TARAF DA KENDİ RIZASI İLE HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMAKSIZIN VE SÖZLEŞME MADDELERİNİ OKUYUP KABUL EDEREK İŞBU SÖZLEŞMEYİ İMZALAMIŞTIR.

Davacı tarafa ayrıca Genel Kredi Sözleşmesi Bilgilendirme Formu verilmiş olup; bahsi geçen formun davacı yanca incelenmek üzere Sözleşme’nin imzalanmasından önce …….. tarihinde elden teslim alındığı ve bu hususa ilişkin tarafların imzalarının mevcut olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle, davacının taraflar arasındaki Sözleşmenin varlığından ya da içeriğinden tam olarak haberdar olmadığı ve olası sonuçları ile birlikte değerlendirebilecek donanımda bulunmadığı yönlü iddialarının kabulü mümkün değildir. Nitekim, …… TARİHLİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME FORMU’NUN … NUMARALI MADDESİNDE “…Sözleşmenin Müşteri Tarafından Detaylı Olarak İncelenmesi Zorunluluğu başlığı altında “………şeklinde belirtilmiş olup, davacının taraflar arasındaki …… tarihli Sözleşme imzalanmadan 5 gün önce (……. tarihinde) Genel Kredi Sözleşmesi Bilgilendirme Formu’nu alarak kredi koşullarının özet bilgilerini incelediği buna göre anlamadığı hususlarda Banka’dan detaylı açıklama talep etmesi gerektiğini bilmektedir. Kaldı ki, yine kabul anlamına gelmemek kaydıyla davacı, ……. tarihli Genel Kredi Sözleşmesini de okuyup, inceleyip imzaladığını ve bahsi geçen Sözleşme’nin …… Sayfasında da “…Sözleşmeyi imzalarken bu haliyle mutabık olduğumu kabul ediyorum…” şeklinde kabul ve beyan ederek imzalamıştır. Hal böyle iken dönemsel hizmet komisyonunun sözleşme aykırı olduğunun, DAVACI ŞİRKETİN TİCARİ HAYATINI BİTİRMEYE YÖNELİK OLDUĞUNUN VE MÜVEKKİL BANKACA KOMİSYON SOYGUNU YAPILDIĞI İDDİALARININ TARAFIMIZCA KABULÜ MÜMKÜN OLMAYIP BİLİRKİŞİ HAKKINDA HER TÜRLÜ ŞİKAYET, HUKUKİ VE CEZAİ DAVA AÇMA HAKKIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA, HAZIRLANAN RAPORUN TARAFIMIZCA KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

 • BİLİRKİŞİ TARAFLAR ARASINDAKİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ’Nİ DİKKATE ALMADAN SOYUT, TEK TARAFLI BİR RAPOR TANZİM ETMİŞ OLUP; RAPORUN BU YÖNÜ İLE DE TARAFIMIZCA KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR :

Taraflar arasındaki Genel Kredi Sözleşmesi’nin;

 • ……. Masraflar” başlıklı maddesinin içeriğinde………..

Hiçbir şekilde bilirkişi raporunda yer alan mesnetsiz ve soyut iddiaları kabul beyanına tazammum etmemek ve dosya kapsamındaki tüm yazılı itirazlarımız saklı kalmak kaydıyla, DAVACI YAN TARAFINDAN KABUL, BEYAN VE İMZA EDİLEN SÖZLEŞME GEREĞİ DÖNEMSEL HİZMET KOMİSYONU, HESAP İŞLETİM KOMİSYONU, BİLGİLENDİRME EKSTRE ÜCRETİ VB. AD ALTINDA TAHSİLAT YAPILMASI HALİNDE DAHİ BU DURUMUN TARAFLAR ARASINDAKİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE VE HUKUKA AYKIRI OLMADIĞI/OLMAYACAĞI AÇIKÇA ORTADADIR.

 • SAYIN BİLİRKİŞİ HER NE KADAR DÖNEMSEL HİZMET KOMİSYONU ALINMASI İÇİN BİR HİZMET SUNULMASI GEREKTİĞİNİ İDDİA ETMİŞSE DE; MÜVEKKİL,  BANKACILIK HİZMETİ SUNMAKTA OLUP, BU KOMİSYON RİSK BAKİYESİ ORTALAMASI …….. TL ÜZERİNDE OLAN KREDİ MÜŞTERİLERİNDEN ALINMAKTADIR.

Sayın Bilirkişi raporunda dönemsel hizmet komisyonunun kredi kullandırılmasından ve kredi kullandırılırken yapılan hizmetin karşılığı olarak alınan bir komisyon olmadığını, bankacılık hayatı ve bilirkişilik hayatı boyunca ilk kez duyduğunu, bu komisyonun tek kelimeyle haksız kazançtan da öte kredi müşterisinin ticari hayatını zora sokmak hatta bitirmek gibi bir amaca hizmet ettiğini, ne miktarda alınacağı belli olmayan, bankacılık teamülleri ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığını, haksız olarak alınan bir komisyon olduğunu böyle bir komisyon şekli olmadığını, müvekkil bankanın yaptığı bu uygulamanın komisyon almaktan öte bir komisyon soygunu olduğunu çok açıkça yanlı ve düşmanca bir tavırla objektifliğini kaybederek ve yorumunu katarak belirtmiştir. Sayın Bilirkişi her ne kadar bankacılık ve bilirkişilik hayatı boyunca böyle bir uygulama görmediğini iddia etmişse de bu uygulama bankacılık sektöründe yıllardır süregelen bir uygulama olup, Sayın Bilirkişinin bu uygulamadan bihaber olması bankacılık sektöründeki olağan akışa aykırıdır.

Hiçbir şekilde kabul beyanına tazammum etmemek ve işbu itirazlarımız saklı kalmak kaydıyla, MÜVEKKİL BANKA UYGULAMASINDA …… AYLIK PERİYOTLARDAKİ RİSK BAKİYESİ ORTALAMASI ……. TL ÜZERİ OLAN MÜŞTERİLERDE DÖNEMSEL HİZMET KOMİSYONU TAHSİLATI “MAXİMUM TUTAR” ÜZERİNDEN YAPILMAKTADIR. SÖZ KONUSU REFERANS TUTARLAR, MÜVEKKİL BANKA ŞUBELERİ TARAFINDAN MÜŞTERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLEREK GEREKLİ DURUMLARDA MÜVEKKİL BANKA ŞUBELERİ İLGİLİ TUTARLARI MÜŞTERİ İLE ÇALIŞMA ŞEKLİ VE SIKLIĞI, VERİMLİLİĞİ, ÖMT’Lİ İŞLEM ADETLERİ VE VERİLEN ÖZEL NİTELİKLİ HİZMETLERİ GÖZ ÖNÜNE ALARAK TAHSİLAT ÖNCESİ REVİZE ETMEKTEDİR. Bu noktada yine kabul beyanına tazammum etmemek ve iş bu itirazlarımız saklı kalmak kaydıyla, DAVACININ HİZMET ALINDIĞI TARİHTEKİ ORTALAMA RİSK BAKİYESİ …….. TL OLUP; TACİR OLAN MÜVEKKİLİM BANKA’NIN MAXİMUM ………-TL DÖNEMSEL HİZMET KOMİSYONU ALMA HAK VE YETKİSİ OLDUĞU DA İZAHTAN VARESTEDİR. KALDI Kİ, MÜVEKKİL BANKA UYGULAMASINDA DA KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İSTİNADEN KOMİSYON ORANLARI/TUTARLARI ŞUBE NEZDİNDEKİ KOMİSYON ÜCRET TABLOSUNDA VE YİNE MÜVEKKİL BANKA’NIN WEB SİTESİNDE İŞLEM ÜCRET, KOMİSYON TABLOSUNDA YER ALMAKTA YANI SIRA MÜVEKKİLİMİZ BANKA DA HER MÜŞTERİSİNİ HER DÖNEMDE DETAYLI OLARAK BİLGİLENDİRMEKTEDİR. Hal böyle iken, kabul beyanına tazammum etmemek ve işbu itirazlarımız saklı kalmak kaydıyla, gerek taraflar arasındaki Genel Kredi Sözleşmesi gerekse de bu doğrultudaki müvekkil Banka uygulamaları dikkate alındığında bilirkişi raporu tamamen yoruma dayalı ve mesnetsiz kalmakta olduğundan alanında uzman ve tarafsız bir bilirkişiden yeniden bir rapor alınması gerekmektedir.

 • BİLİRKİŞİ, DAVACININ BASİRETLİ BİR TACİR GİBİ HAREKET ETMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ DAHİ DAVACI LEHİNE DİKKATE ALMADAN RAPOR TANZİM ETMİŞ OLUP; YUKARIDA YER VERİLDİĞİ ÜZERE TARAFLAR ARASINDAKİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME FORMU, GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ, GENEL BANKACILIK VE YANISIRA MÜVEKKİL BANKA UYGULAMALARINI DA MÜVEKKİL ALEYHİNDE YOK SAYARAK RAPOR TANZİM ETMİŞ OLMASI BİLİRKİŞİNİN TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİĞİNİ VE RAPORUN DA HÜKME ESAS ALINMAYACAĞINI AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR :

DAVACININ BİREYSEL KULLANICI OLMADIĞI VE TÜKETİCİ KAPSAMINDAKİ HAK VE KORUMALARDAN YARARLANAMAYACAĞI, DOLAYISIYLA DAVACININ TİCARET ŞİRKETİ OLMASI SEBEBİYLE TACİR OLDUĞU DA GÖZETİLEREK BASİRETLİ BİR İŞ ADAMI GİBİ HAREKET ETMESİ GEREKTİĞİ DİKKATE ALINMALIDIR.

6102 TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 18/2. MADDESİ : “Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir.” hükmüne havi olup; bu doğrultuda davacının akdettiği Sözleşme hükümlerini ve sonuçlarını bilmesi gerektiği; hal böyle iken davacının iddia ve taleplerinin haksız ve mesnetsiz olduğu kadar hukuka da aykırı talepler olduğu dikkate alınması gerekirken; Bilirkişinin taraflar arasındaki Genel Kredi Sözleşmesi Bilgilendirme Formu, Genel Kredi Sözleşmesi, Genel Bankacılık ve yanı sıra müvekkil Banka uygulamalarını da davacı lehine ve müvekkil aleyhine hiçe sayarak rapor tanzim etmiş olması raporun denetime elverişli ve hükme esas alınacak nitelikte olmadığını açıkça gözler önüne sermektedir.

 • BİLİRKİŞİ, RAPORUNDA ÇEŞİTLİ BANKALARDAN DÖNEMSEL HİZMET KOMİSYONU ALIP ALMADIKLARININ VE BU KONUDA NASIL BİR UYGULAMA YAPTIKLARINI SORDUĞUNU İLERİ SÜRMÜŞSE DE, İDDİA EDİLEN BU HUSUSTA BİLİRKİŞİ TARAFINDAN RAPOR EKİNDE SOMUT HİÇBİR VERİYE YER VERİLMEDİĞİ GİBİ SÖZÜ EDİLEN KONUDA İDDİA EDİLEN BANKALARIN CEVAPLARI BİR BİLİRKİŞİDEN BEKLENEBİLECEK TEKNİK VE GERÇEKLİKTEN UZAK BİR ŞEKİLDE SOYUT İFADELERLE GEÇİŞTİRİLMİŞTİR :

İtiraza konu raporda ……..…” şeklinde belirtilmişse de, Bilirkişi’nin bu yönlü iddiaları somut değildir. Bilirkişi bu cihetteki hususlarda tek tek iddiasına konu edilen Bankalardan somut bir yazı almadan, bazı bankaların Dönemsel Hizmet Komisyonunu ilk defa duyduklarını bazısının bu şekilde bir komisyonun alınmasının yerinde olmadığını söylediklerini belirterek konuyu geçiştirmiş; bu hususta da adeta davacı lehine soyut yorumlarla hareket ederek rapor tanzim etmiştir. RAPORUN BU YÖNÜ İLE DE TEKNİK HUSUSLARDA SOMUT BİR VERİYİ YANSITMADIĞI VE BİLİRKİŞİNİN TEK YANLI, SOYUT, GERÇEKLİKTEN UZAK BİR TAKIM YORUMLARLA RAPOR TANZİM ETTİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR Kİ, BU YÖNLÜ DENETİME VE HÜKME ELVERİŞLİ OLMAYAN  RAPORUN DİKKATE ALINMAMASINI TALEP EDİYOR VE RAPORA BU YÖNLERİ İLE DE İTİRAZ EDİYORUZ.

Yine, aynı konu ile ilgili olarak gerek iş bu itiraz ve taleplerimiz gerekse de dosya kapsamındaki diğer yazılı itiraz ve taleplerimiz saklı ve baki kalmak ve hiçbir şekilde kabul beyanına tazammum etmemek kayıt ve şartı ile, DİĞER BANKALARDAN AYNI NİTELİKTEKİ KREDİLER İÇİN ALINAN DÖNEMSEL HİZMET KOMİSYONU MİKTARLARININ SORULARAK BUNLARIN HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENDİĞİNİN VE BUNLARIN MİN. VE MAX. ORAN VE TUTARLARININ SORULMASI İLE BİRLİKTE İDDİA EDİLDİĞİ AD VE MİKTAR ALTINDA BİR TAHSİLAT OLUP OLMADIĞININ VE VAR İSE İDDİA EDİLEN TAHSİLATIN TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMELER, FORMLAR, MÜVEKKİL BANKA UYGULAMALARI VE YİNE DAVACININ BASİRETLİ BİR TACİR GİBİ HAREKET ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLDUĞU HUSUSLARI DA GÖZETİLEREK FARKLI BİR BİLİRKİŞİDEN YENİ BİR BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASINI TALEP EDİYORUZ.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/13118  K. 2017/7184   T.13/12/2017

ÖZET : “…Dava, Genel Kredi Sözleşmesi kapsamında farklı adlar altında haksız yere tahsil edilen masraf, komisyon ve ücretlerin iadesi istemine dair olup, mahkemece sözleşmede yer alan ilgili hükümlerin genel işlem şartı niteliğinde olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Öncelikle taraflar arasındaki Genel Kredi Sözleşmesinin tamamının dosyaya sunulması ve ilgili hükümlerin incelenmesi, sonrasında da bu sözleşmenin 28.05.2008 tarihli olup 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde imzalanmış olduğu, bu sebeple 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel işlem şartlarına dair hükümlerin işbu sözleşme sebebiyle doğan uyuşmazlıkta uygulanma kabiliyeti bulunmadığı gözetilerek değerlendirme yapılması getirtilecek kredi sözleşmesinde, alınacak masraf kalemleri ve komisyon miktar ya da oranlarının bulunması halinde davalı Bankanın, Bankacılık Kanunu’nun 144. maddesi ve Merkez Bankası’nın 2006/1 Sayılı Tebliği’nin 4.maddesi uyarınca sözleşmede yazılı miktarda komisyon ve masraf alabileceğinin kabulü, sözleşmede hüküm bulunmaması halinde ise diğer bankalardan emsal kredi için talep edilen ortalama masraf ve komisyon oranları belirlenerek davalı Bankanın davacıdan tahsil etmiş olduğu miktarın hakkaniyet ve nefaset kurallarına uygun olup olmadığı denetlenerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekir…” şeklindedir.

Yukarıda açıklamış olduğumuz  nedenler doğrultusunda bilirkişi ………. reddi ile; dosyanın, işbu itirazlarımız ve dosya kapsamındaki diğer yazılı itiraz ve beyanlarımız doğrultusunda alanında uzman ve tarafsız yeni bir bilirkişiye gönderilerek, denetime ve hüküm kurmaya elverişli yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz.

NETİCE VE TALEP    :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden ötürü;

 • Öncelikle Bilirkişinin Reddi talebimize yönelik yazılı itirazlarımız dikkate alınarak, BİLİRKİŞİ EMEKLİ BANKA MÜDÜR YARDIMCISI …………. İŞBU DOSYADA BİLİRKİŞİ OLARAK REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ VE KENDİSİ TARAFINDAN TANZİM EDİLEN İŞ BU İTİRAZA KONU MEVCUT RAPORUN HİÇBİR ŞEKİLDE DİKKATE ALINMAMASINI,
 • Yukarıda yazılı itiraz ve taleplerimiz saklı ve baki kalmak kaydıyla,  her halükarda, ……….  HAVALE TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU’NA İTİRAZLARIMIZ DA DİKKATE ALINARAK DOSYANIN ALANINDA UZMAN, TARAFSIZ FARKLI BİR BİLİRKİŞİYE TEVDİ EDİLEREK YENİ BİR BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASINA KARAR VERİLMESİNİ,
 • Yukarıda yazılı itiraz ve taleplerimiz saklı kalmak ve hiçbir şekilde kabul beyanına tazammum etmemek kaydıyla her halükarda, DAVACI TARAFÇA HAKSIZ VE YASALARA AYKIRI OLARAK İKAME EDİLEN İŞ BU DAVANIN REDDİNE, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

Bilirkişi Raporu’na İtiraz Eden Ve Bilirkişi’nin Reddini Talep Eden

DAVALI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 10 Kasım 2020 17:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43