DİLEKÇELER

Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi Örnekleri

Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Nasıl Hazırlanır? Bilirkişi raporunun aleyhe veya lehe gelmesi durumunda, “bilirkişi raporuna karşı beyan” veya “birlirkişi raporu doğrultusunda beyan” dilekçesi hazırlanır. Aşağıda bilirkişi raporuna karşı hazırlanmış beyan dilekçeleri örnekleri mevcuttur.


Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi Örnekleri -1-


ANKARA 15 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

                                   Dosya no: 2017/166

B.K. RAPORUNA BEYAN

SUNAN DAVACI                 :  

VEKİLİ                                  : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ  

DAVALI                                :  

VEKİLİ                                 :Av.  

KONUSU : X tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın sunumundan ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

X tarihli bilirkişi raporu eksik olup hükme elverişli değildir. Bu nedenle rapora itiraz ediyoruz. Şöyle ki:

Dava dilekçemizde müteveffanın kullanmış olduğu traktörde meydana gelen hasarın tamiri için gerekli tazminat miktarı olarak 1000 TL talep edilmiştir. Ayrıca araç hasarının belirlenmesi için dosyaya faturalar sunulmuştur. Buna rağmen bu talebimiz ile ilgili bilirkişi raporundan hiçbir değerlendirme yapılmamıştır. Bu yönüyle rapor hatalı ve eksiktir. Bu nedenle bilirkişiden itirazımızın giderilmesi amacıyla ek rapor alınmasını talep ediyoruz.

Bilirkişi raporunda müvekkillerin desteği muris İsmail Maraş-lı’nın gelir hesabında kazancı asgari ücrete göre tayin edilmiş ve destek hesabı da buna göre  yapılmıştır.  

Oysa ki doktrin ve Yargıtay uygulamaları gereği Ölenin geliri saptanırken, ölüm anına kadar ki kazanç durumunun belirlenmesi önemli bir veridir. Gelirin  olabildiğince somut nitelikte ve net olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ölen kişinin belirli bir mesleği, işi bulunmadığı takdirde, ölenin bulunduğu çevrede genelde yaptığı işler tanıklar yoluyla saptanarak, bu tür işlerden elde edilebilecek kazanç miktarı belirlenmeye çalışmalıdır. Ne tür bir iş yaptığı da belirlenemezse, kişisel ve fiziksel özellikleri, bulunduğu çevre, yaşayış tarzı, vs. gözetilerek tahmini gelirinin saptanmasına çalışılır. Yargıtay, desteğin gelirinin somut olarak saptanamaması durumunda asgari ücretin esas alinmasi gerektiğini belirtmektedir.  Gerekirse mahalli bilirkişilerden elde edilen bilgiler, taraflarca dinletilen tanık anlatımları, zabıtaya yaptırılan araştırma vs incelemeleri ile desteğin gelir durumu belirlenmelidir. Bu incelemelerden hiç  biri yapılmadan müvekkillerin desteğinin asgari ücret aldığı kabul edilerek yapılan hesaplama hatalıdır. Kaldı ki dosyaya murise ait tapu kayıtları sunulmuş ve dava dilekçemiz ile de murisin çiftçilik yaptığı bildirilmiştir.

Bu nedenle yasa ve Yargıtayca benimsenen ve yukarda değindiğimiz araştırmalar Mahkemenizce yapılmalı ve buna göre yeniden destek hesabı yaptırılmalı kanaatindeyiz.  

 

SONUÇ                                 :Yukarda arz ve izah edilen beyanlarımızın kabulü ile ek rapor için dosyanın bilirkişiye tevdiini, ikinci maddede belirttiğimiz hususların değerlendirilmesini saygı ile arz ve talep ederim.19.10.2018

                                                                                              Davacı vekili

                                                                                      Av.  


Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi Örnekleri -2-


BURSA 6. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ESAS NO                             : 2011/73

KONU                                   : BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYANLARIMIZIN SUNULMASI HK.

AÇIKLAMALAR                  :

14.05.2012 tarihli bilirkişi raporunun aleyhe olan hususlarını kabul etmediğimizi belirterek dilekçeme başlamak istiyorum.

Raporda belirtildiği gibi, dava ile ilgili husumet itirazımız yerindedir. Davalı olarak Mustafa KAYMAK ve KAYMAKLAR SOĞUK HAVA TESİSLERİ FİDANCILIK AKARYAKIT VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ‘ye karşı dava açılması ve husumet yöneltilmesi gerekirken, hatalı olarak Mehmet KAYMAK’a karşı iş bu dava’nın açılması hukuken yanlıştır. Bu sebeple; iş bu dava’nın müvekkilim Mehmet KAYMAK açısından husumet eksikliği yönünden reddini talep ediyoruz. Davalı tarafın her ne surette olursa olsun bu hatasını düzeltmesine, ıslah veya iddia ve savunmasını genişletmesine de muvafakatimiz olmadığını belirtmek isteriz.

Davaya konu istifa tamamen davacının kusursu ve iradesi ile gerçekleşmiştir. Davacı, iş yerinde vurdumduymaz bir hal ve çalışma içerisinde bulunmuştur. Bu sebeple davanın öncelikle reddini; eğer yüce mahkeme aksi kanaatte ise, davacının kusurunun verilecek hükümde dikkate alınmasını arz ederiz.31.05.2016

DAVALILAR VEKİLİ

Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi Örnekleri -3-

BAKIRKÖY 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 201../….. E.

DAVACI           :

VEKİLİ             :

DAVALI           :

KONU             : 30.01.2019 tarihli bilirkişi ek raporuna karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1.Yukarıda esas numarası belirtilen mahkemeniz dosyasının 19.10.2018 tarihli 3. celsesinde dosyanın ek rapor tanzim edilmek üzere bilirkişiye tevdine karar verilmiş olup, ara karar gereğince tanzim edilen bilirkişi ek raporu tarafımıza tebliğ edilmiştir.

 1. 19.10.2018 tarihli 3. Celsede tarafımıza ödemelere ilişkin belgeleri sunmak üzere süre verilmiş ve belirtilen süre içerisinde ödemelere ilişkin dekontlar dosyaya sunulmuştur. İşbu dekontlar uyarınca, bilirkişilerce de tespit edildiği üzere daire bedelinin tümü davalı tarafa ödenmiş olup, taşınmazın tapuda müvekkil adına tescilinin talebinde haklı olduğumuz kanaatine varılmıştır. Kaldı ki, dava açılmadan evvel de bakiye bedelin ödenmesine hazır olduğumuz davalı tarafa iletilmiş ancak davalı yan hukuki mesnetten yoksun taleplerle edimini yerine getirmemiştir. Bu noktadan hareketle huzurdaki davanın ikame edildiği tarihte, bakiye bedeli mahkeme veznesine depo etmeye hazır olduğumuz hususu da dava dilekçemizde belirtilmiştir. Dolayısıyla davalının, davanın ikame edildiği tarih itibariyle borcun ödenmediği yönündeki iddialarına itibar edilmemesi gerekmektedir. Ödenmiş bu borçların haricinde, müvekkilin başkaca bir borcu bulunmamaktadır. Buna ek olarak, müvekkilin davalı şirkete herhangi bir elektrik, su, doğalgaz abonmanlık ve sayaç bedeli borcu da bulunmamaktadır. Davanın hükmen tescile ilişkin olması ve davalıya öncesinde ifaya hazır olduğumuzun bildirilmiş olduğu hususları da gözetildiğinde, şu aşamada davalıya tapu harç ve giderlerinin ödenmesinin gerekmeyeceği açıktır.
 2. Geç teslime ilişkin olarak ise davalının itirazı doğrultusunda, davalının iddia ettiği teslim tarihi olan 23.01.2016 tarihi baz alınarak ek bir hesaplama yapılmıştır. Bu kapsamda mahkemece araştırılacak başkaca bir husus kalmamıştır. Neticeten, bilirkişi ek raporu ile de beyanlarımızın doğruluğu ve taleplerimizin haklılığı ortaya konulmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle ve ISLAH HAKKIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA,

Haklı Davamızın KABULÜ ile yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. 13.02.2019

Davacı Vekili

                                             Av.

Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi (Asliye Hukuk)  -4-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA ( ) ASLİYE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO       :

 

DAVALI             :

VEKİLİ              :                             

KONU                :Bilirkişi Raporuna Karşı Beyanlarımız

AÇIKLAMALAR

Davacı her ne kadar dava konusu taşınmazın projeye aykırı bir şekilde yapıldığı ve fazla m2 ‘ye sahip olduğunu, bunun mevcut projeye aykırı olduğu beyan ederek dava açmıştır. Bu iddia doğrultusunda keşif yapılmış bu netice bir rapor hazırlanmıştır.

1-Rapora yönelik beyanlarımızla birlikte bir kaç husus Mahkemenin dikkatine sunmak isteriz. Öncelikle Davacı yanın böyle bir iddiası karşısında ilgili olarak  ilçe belediyesi olan Derince Belediyesine ; dava konusu taşınmazın yasal imar,proje ve yapı kullanım durumunun sorulması gerekmektedir. Yani bir aykırılık olup olmadığı, aykırılık olması durumunda bir proje tadilatı ile bu farklılığın fiili duruma uygun hale getirilip getirilemeyeceğinin sorulması gerekmektedir. Buradan gelecek cevaba göre davacının davasının konusuz kalması gündeme gelebilecektir.

Bunun dışında yine iddia kapsamında davacının kamuoyunda, İMAR BARIŞI olarak bilinen YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR hakkındaki kanun yararlanması mümkündür. Söz konusu yasanın uygulanma süresi 15 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu yasa eğer varsa bu tür sorunları çözmek için getirilmiştir.

Bu nedenle davalıya İMAR BARIŞI olarak bilinen YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR hakkındaki kanundan yararlandırılması için süre verilmesi buradan alacağı sonuca göre hareket etmesi daha uygun olacaktır.

2- Davacı taşınmazı 27/07/2015 tarihinde kredi kullanarak ipotekli almıştır. Hiç bir finans kuruluşu imar veya proje aykırı olan hiç bir taşınmaza kredi vermez ; zira verilen kredinin geri ödenmemesi, bankanın vermiş olduğu kredinin teminatını teşkil eden taşınmazı olumsuz etkiler. Bu nedenle dava konusu taşınmazın  hem kredi kuruluşu hemde kredi kullanan davacı tarafından   bildiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle açılan bu dava haksız ve kötü niyetlidir.

3- Dosyaya kredi veren bankaca ibraz edilen ekspertiz raporu incelendiğinde raporun 2017 tarihinde hazırlandığı dava konusu taşınmaz olan 1 nolu dükkanın bu değerlendirmede olmadığı, 2-3-4 nolu bağımsız bölümlerin değerlendirilmesi yapıldığı görülecektir. PROJE ve RESMİ KURUM ARAŞTIRMALARI Başlıklı bölüm incelendiğinde; ana gayrimenkul ,konumu ,kat sayısı ,kullanım alanı ve mimari bakımdan proje ve ruhsata uygun inşaa edildiği bildirilmiştir. Her ne kadar dava konusu bağımsız bölümü içermese de  , bu rapor tüm taşımaz ve bağısız bölümler yönününden bir aykırılığını olmadığını ortaya koymaktadır.

Belirtildiği davada 1 nolu için hazırlanan bir banka değerlendirme raporu bulunmamaktadır. Ancak bilirkişi raporunda 21/10/2014 tarihli ekspertiz raporunu esas aldığını beyan edilmiştir. Bu nedenle ilgili bankadan bu  21/10/2014 tarihli ekspertiz raporunun istenmesi gerekmektedir. Bu raporda yapılan değerlendirmeler  davanın esası bakımdan önemlidir.

Bu bakımdan 18/07/2017 tarihili rapor ile Mahkemece atanan bilirkişiler( bilirkişilerden Levent YAPICI, hem banka eksperi hemde mahkemece tayin edilen değelendirme uzmanı olarak raporda imzası bulunmaktadır)  tarafından 22/11/2018 tarihinde hazırlanan rapor arasında “ana gayrimenkul ,konumu ,kat sayısı ,kullanım alanı ve mimari bakımdan proje ve ruhsata uygun inşaa edildiği” değerlendirmesi bakımdan ÇELİŞKİ bulunmaktadır. Bu farklılık ve çelişkinin giderilmesi gerekmektedir.

4- Bunun dışında taşınmazın m2 fiyatları yönünden de eksik değerlendirmeler bulunmaktadır.  Raporda 21/10/2014 tarihli rapor esas alındığı bildirilese de dosya da bu tarihli rapor bulunmamaktadır Yine aynı dava konusu yer için başka değerlendirme uzmanlarının yapmış olduğu değerlendirme  çalışmaları esas alındığı bildirilse de , rapor ekinde bu yönde bir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle atıfta bulunan çalışmaların hangilerinin esas alındığının  en azından bir kaçının rapor ekine konulması beklenirdi. Yine diğer emlakçıların görüşleri de alınıp objektif verilerinin tamamının ekinde olacak şekilde rapor hazırlanması gerekirdi. Bu bakımdan rapor çalışması eksik olmuştur.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı haksız ve mesnetsiz açılan davanın reddi talep ediyor yine açıklanan eksiklerin giderilmesi ve toplanan bilgi ve belgeler doğrultusunda yeniden keşif ve bilirkişi incelmesinin  yapılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                                                                                                              DAVALI VEKİLİ

[/ihc-hide-content]

Müdahalenin Men’i Davası Bilirkişi Raporuna Beyan -5-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA ESAS NO                           : 2019/

BEYANDA BULUNAN DAVACI :

VEKİLİ                                            :

DAVALILAR                                  :                             

KONU                                               : 22.04.2019 tarihli bilirkişi raporuna ve davalı vekillerince yapılan bilirkişi raporu itirazlarına karşı beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR                           :

 • Sayın mahkemece verilen 21.03.2019 tarihli ara kararında 10.04.2019 İnşaat Bilirkişisi ve Hukukçu Bilirkişi ile keşif yapılmasına karar verilmiştir. 10.04.2019 tarihinde yapılan keşif sonrasında 22.04.2019 tarihinde bilirkişi raporu hazırlanmış ve taraflara tebliğ edilmiştir.

   

 • Sayın mahkeme heyeti ve bilirkişilerce yapılan keşif sonrasında hazırlana bilirkişi raporuna göre dava dilekçemizde bahsettiğimiz davaya konu olan;

       Bahçedeki 2 adet kamelya,

       Bahçe duvarına monte edilen ahşap çit,

       Apartman duvarına monte edilen kameralar ,

       Apartman duvarına monte edilen tabelalar,

       Apartman duvarına monte edilen çamaşırlık,

       Apartman duvarına monte edilen su musluğu ile gider havuzu,

       Apartman duvarına monte edilen ışıklı süsler,

       Apartman ana girişi altında bulunan ortak alanına monte edilen ve davalı tarafından işletilen ve çalışanlarınca kullanılan mutfak ,

 Apartman projesinde yer almayan ve haksız olarak yapılan yukarıda saydığımız eklentiler  taşınmazın ortak alanı içinde sayılmıştır.

 • Taşınmaz ortak alanına yapılan eklentiler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Şöyle ki; bahsi geçen kanun maddesinde ortak alana yapılan eklentilerin bütün kat maliklerinin beşte dördünün rızası ile yapılabileceğinden söz eder. Dava konusu bu eklentilerin davalılarca, hiç bir kat maliklerince karar alınmadan kendi iradeleri doğrultusunda yapmaları eklentilerin haksız olduğunu ve bahsi geçen kanun maddesine  aykırılık teşkil ettiği açıktır.  Bilirkişilerce yapılan inceleme sonucunda da bu durum bilirkişiler tarafından  tespit edilmiştir. Bu durum davamızın haklılığını açıkça ortaya koymaktadır. Ortak alana yapılan yukarıda saydığımız eklentiler haksız ve hukuka aykırılık teşkil ettiğinden ve hala ortak alanı işgal ettiğinden müdahalenin men’i gerekmektedir.
 • Bilirkişi raporuna bir diyeceğimiz yoktur. Davalı vekillerince bilirkişi raporuna karşı yapılan  itirazlarını kabul etmiyoruz. Yeniden bilirkişi raporu aldırılmasına gerek yoktur, davamız alınan bu bilirkişi raporuyla aydınlığa kavuşmuştur. Davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

NETİCE VE TALEP                       : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle ve sayın mahkemenin re’sen dikkate alacağı nedenlerle davamızın kabulüne karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin müşterek ve müteselsilen davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygı ve vekaleten arz ve talep ederim. tarih

Av. Saim İNCEKAŞ

Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi (Asliye Hukuk) -6-

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO              :

DAVALI                     :

VEKİLİ                        :

DAVACI                    :

VEKİLİ                        :

KONU                        : X Tarihli ara karar gereği beyanlarımızın sunumu ve davanın reddi talebimizdir

AÇIKLAMALAR       :Cevap dilekçesinde de belirttiğimiz gibi haksız usulsüz ve yasal dayanaktan yoksun açılmış bir icra takibi vardır.1136 sayılı Kooperatifler kanunu 8.maddesi gereği ‘Ortak olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, kooperatif ana sözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim kuruluna başvururlar’.Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere kooperetife üye olmak kooperatif yönetim kuruluna   yazılı başvuru şartı ile gerçekleşir.Müvekkilin davacı kooperatife bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiğini belirten bir yazısı ve kooperatfie başvurusu bulunmamaktadır ayrıca tapu kayıtlarında kooperatif hissesine hissenin devrine vs ait hiçbir kayıt bulunmamaktadır.Kooperatifler kanunun yine 8.maddesinde belirtildiği gibi Kooperatif, ortaklarına kendi varlığı dışında şahsi bir sorumluluk veya ek ödemeler yüklüyor ise ortak olmak isteği, bu yükümlerin yazılı olarak kabul edilmesi halinde değer taşır.Kaldı ki müvekkil ortaklık beyanı dahi olmamasının yanında sahip olduğu yerler ile ilgili kooperatifden  herhangi bir hizmet de almamıştır.Doğal olarak hiçbir hizmet almayan kooperatife üye olmayan müvekkilden ödeme talep edilemez yapılan icra takibi haksız ve mesnetsizdir

26/04/2017 tarihli bilirkişi raporunda eksik incelemede kalınmıştır raporda davacı X Turizm Geliştirme Kooperatifinin ana sözleşmesi ile işletme protokolü ve genel kurul  toplantı tutanaklarından 2015 yılı için kanalizasyon katılım payı-temiz su katılım payı-yıllık aidat-yol yapım gideri vs bedelleri belirlenmiştir deniliyor.Ek’te sunacağımız 11 Temmuz 2016 Tarihli 9112 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 444.ve 445.sayfalarında görüleceği üzere davacı kooperatifin genel kurul toplantı tutanağında ana sözleşmesinin 21.maddesinde ORTAKLAR,tahahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında,kooperatif amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere genel kurulca kararlaştırılacak miktardaki gider taksitlerini ödemek zorundadır denmektedir.Davacı tarafın kendi ana sözleşmesinde bizzatihi ortaklar demesine rağmen ortak olmayan müvekkilmden bu giderleri istemesi oldukça ilginç ve mesnetsiz bir durumdur.Yine aynı tarihli genel kurul toplantısında 7.maddede ‘Borçlarını ödemeyenler ve kooperatife ortak olmayanlar hakkında geçmiş yıllarda yapılan genel kurullarda alınan kararların uygulanmasına,icra takibi ve yasal işlemlerin yapılması için yönetim kuruluna oy birliğiyle yetki verilmiştir.Kooperatife ortak olmayanlar hakkında geçmiş yıllarda alınan kararlar geçersizdir çünkü ortaklık zorunluluğu bulunmayan bu kooperatifin giderlerini ortak olmayan 3.şahısların hiçbir hizmet almadan karşılaması tamamen saçmalıktan ibarettir.

Ek’te sunduğumuz  Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 2004/13959 E,2005/11561 K,sayılı ve 28.11.2005 tarihli kararda da görüleceği üzere  uzman bilirkişiler vasıtasıyla kooperatifin defter ve kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp, 1163 sayılı K. Yasası ve ana sözleşme hükümleri de gözetilerek davacının ortak kabul edilip edilmeyeceğinin tespit edilmesi, ortaklık sıfatının bulunmadığının ortaya çıkması halinde yaratılan muarazanın giderilmesi, taşınmazların konumlarının ayrı ayrı değerlendirilerek yararlandığı kooperatif hizmetlerinin karşılığının tespit edilmesi ve sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm kurulması doğru görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.Yargıtay kararından da açıkca anlaşılılacağı üzere bu değerlendirilmeler gözetilmelidir ki müvekkilin ortak olmadığı anlaşılsın yapıldığı iddia edilen hizmetler incelensin ki ödemeler ve giderler ortaya çıksın.Yukarda arz ve izah etmeye çalıştığımız sebeplerden dolayı sayın mahkemenizce haksız davanın reddine karar  verilmesi gerekmektedir.

TALEP VE SONUÇ:Fazlaya dair her türlü talep beyan ve şikayet hakkımız saklı kalmak üzere 11/10/2017 tarihli ara karar gereği istenen beyanlarımızın kabulünü,haksız ve mesnetsiz açılan itirazın iptali davasının reddini,icra takibinin reddini  ve kaldırılmasını cevap dilekçesinde belirttiğimiz gibi davacının %20’den az olmamak üzere  tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (tarih)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Lehe Bilirkişi Raporuna Beyan(Hekimin Sorumluluğu)

ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

İHBAR OLUNAN:

 VEKİLİ:

DAVACI:

VEKİLLERİ:

DAVALILAR:

KONU: Esasa ilişkin beyanlarımız hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Dava konusu somut olay ve Sayın Mahkeme tarafından yapılan yargılama aşamasında alınan bilirkişi raporu incelendiğinde iddia edilen kusur ile meydana gelen sonuç arasında illiyet bağı kurulamamış olduğu aşikardır.

……. tarafından imzalı bilirkişi raporu incelen

… tarihli Bilirkişi Raporunda MÜVEKKİL ŞİRKET NEZDİNDE SİGORTALI HEKİM TARAFINDAN YAPILAN MÜDAHALE YETERLİ VE UYGUN BULUNDUĞUNDAN SİGORTALIMIZ HEKİME BİR KUSUR ATFEDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Hal böyle iken sigortalı hekim ve diğer davalı aleyhine açılan davanın reddine karar verilmesini talep ederiz.

 1. Müvekkil şirket, işbu davadan ihbar dilekçesi ile haberdar olmuştur bu veçhile ile huzurdaki davada taraf değildir. Bu nedenle, HMK m.61 uyarınca hakkında hüküm kurulmamasını talep etme zarureti doğmuştur. Yargıtay’ında bu doğrultuda kararları yer almaktadır. Şöyle ki;

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2007/4439 E., 2007/3974 K. Sayılı kararı ile;

“Davaya ithal suretiyle husumet tevcih edilemeyeceğine göre ihbar olunan sigorta şirketinin aleyhinde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.”

Yine aynı doğrultuda Yargıtay 17. HD. 2009/1166 E., 2009/1241 K., 09.03.2009 T. Kararı ile;

”Kendisine dava ihbar edilen kişinin taraf sıfatı bulunmadığından, hakkında hüküm kurulması doğru değildir.” İfadesine yer verilerek ilk derece mahkemesi kararı bozulmuştur. Sayın Mahkemece HMK madde 61 ve Yargıtay’ın aynı doğrultuda kararları dolayısıyla Müvekkil Şirket adına hüküm kurulmaması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız ve Sayın Mahkemenizce re’sen gözetilecek hususlara binaen;

 1. Davalı sigortalımız hekimin tıbbi müdahalesine ilişkin dosyada mübrez hukuka uygun ve karar vermeye elverişli Adli Tıp Kurumu ve Bilirkişi Raporu’nda herhangi bir kusur atfedilemediğinden davanın reddine karar verilmesini,
 • Müvekkil şirketin davada taraf sıfatını haiz olmamasından ötürü HMK 61 uyarınca hakkında hüküm tesis edilmemesini,
 • Dava açılmasına sebebiyet vermeyen müvekkil şirket hakkında faiz, yargılama giderleri ve vekalet ücreti hakkında hüküm tesis edilmemesini,

Saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Son düzenleme tarihi 10 Kasım 2020 13:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.