BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

Bilirkişi raporları özellikle asliye hukuk mahkemesinde açılmış olan davalar için davanın seyrini değiştirici bir önem taşır. Bazı bilirkişi raporları tamamı ile dava konusuna uzak ve aykırı olabilmekte bu ise mahkemenin kanaat ve görüşüne büyük etkiler edebilmektedir. Bir davanın can damarı bilirkişi raporuna itiraz ve beyandan geçer. Aşağıda bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örnekleri paylaşmış bulunmaktayız. İlgili dilekçe sadece yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Birden çok dava türüne uygun bilirkişi raporlarına itiraz dilekçesi örneklerini bulabilirsiniz.


Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (Asliye Ticaret) – Örnek 1-


  ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :

DAVACI       :
VEKİLİ        : Av. Saim İncekaş

DAVALI      :……………………
KONU :Mahkemenizden alınan ………… tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarımız ile itirazlarımızın tartışılmak suretiyle bilirkişi raporu alınması istemi hakkında

AÇIKLAMALAR

 1. DAVACILAR MURİSİNİN GELİRİ ASGARİ ÜCRET DEĞİLDİR.DOSYAYA SUNDUĞUMUZ DELİLLER GÖZ ARDI EDİLMİŞTİR.DAVACILAR MURİSİ İŞ ADAMI OLUP GELİRİ ASGARİ ÜCRETİN ONLARCA KATI CİVARINDADIR.BUNA RAĞMEN ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ: …
 2. BİLİRKİŞİ DAVACI ASİL ANNE VE BABANIN MİRAS PAYINI YANLIŞ HESAPLAMIŞ VE TABLODA DA BUNU YANLIŞ GÖSTERMİŞTİR:…
 3. DOSYADAKİ İHTARNAME GÖZ ARDI EDİLEREK FAİZ HESABI YANLIŞ YAPILMIŞTIR:…
 4. BU NEDENLERLE ‘MAHKEMECE BİLİRKİŞİ ATANMASI’ KURUMUNUN AMACINA UYGUN İŞLETİLEREK İTİRAZ SEBEBLERİMİZİN GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TARTIŞILDIĞI YENİ BİR BİLİRKİŞİ RAPORU ARZ VE TALEP ETMEKTEYİZ.İŞBU BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETMEKTEYİZ.ŞÖYLE Kİ;…

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız ve res’en göz önüne alınacak sebeplerle mahkemenizden alınan ……………….. tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarımız ile itirazlarımızın tartışılmak suretiyle yeni bir bilirkişi raporu alınmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz…………….. 12.03.2018

DAVACI VEKİLİ
………………………


Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (Asliye Hukuk) – Örnek 2-


…. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO                              :  

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

BEYANLARINI SUNAN

(DAVACI)                                :  

VEKİLİ                                     :  

KARŞI TARAF (DAVALI)         :  

DAVALI VEKİLİ                       :  

KONU                                      :   12.12.2017 tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

BEYANLARIMIZ

 1. Sayın bilirkişi kurulunca mahkemenize sunulan …… Tarihli Bilirkişi Raporunda %… Düzenleme Ortaklık Payı düşülmesi yanlıştır. Dava konusu taşınmaz kadastro parselidir. Kıyaslama emsali olarak alınan parsel de kadastro parselidir. Bu husus bilirkişi raporunun … sayfasının …. maddesinde acıkca yer almıştır. Yerleşik Yargıtay kararlarına göre emsal alınan parsel ile dava konusu parselin her ikisi de kadastro parseli veya imar parseli ise %.. Düzenleme Ortaklık Payı düşülmemesi gerekmektedir.
 2. Bilirkişi raporunda %… Düzenleme Ortaklık Payı düşülerek hesap yapılmıştır. Bu hesap yanlıştır. Ancak bu husus yeniden bilirkişi incelemesini gerektirecek bir husus olmadığından mahkemece düzeltilerek; Yola giden kısmın (D): … m2 ………TL/m2 = ………….-TL değerde olduğunun kabulünü talep ediyoruz
 3. Raporu diğer yönlerden kabul ediyoruz. Yukarıda belirttiğimiz %… Düzenleme Ortaklık Payı düşülmesi hususu dışında rapor doğr[uları yansıtmaktadır. İnceleme tekniğine de uygundur. Bir bilirkişi muhalif kalmıştır. Ancak muhalefet raporunda niçin muhalif kalındığı hususunda tatmin edici bir gerekçe yoktur. Muhalif bilirkişinin muhalefet şerhi yerine, başlı başına ayrı bir rapor düzenlemesi bilirkişilerin birlikte inceleme yapma ilkesine ters bir tutumdur. Bu nedenle muhalefet raporunu kabul etmiyoruz.
 4. Diğer taraftan bilirkişi raporunda çelişkiler bulunmaktadır. Şöyle ki; bir taraftan arsanın değerinin inşaattan fazla olduğu gerekçesiyle devrinin mümkün olmadığı, diğer taraftan ise arsanın tamamının alınması zorunluluğunun olduğu belirtilmektedir.
 5. İş bu nedenlerle, adana avukat olarak bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızı sunma gereği doğmuştur.

 

SONUÇ ve TALEP                   :   Yukarıda saydığımız nedenlerle, ……. tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın kabul edilerek beyanlarımız doğrultusunda karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.12.12.2017

Davacı Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

EK:

1.)  Y. 5.HD 08.07.1997 T., 9006-11468 sayılı ilamı.

2.)  Y. 5.HD 19.09.2000 T., 12165-13057 sayılı ilamı.

(Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.281)


Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (İcra Hukuk) – Örnek 3-


ADANA 1.İCRA HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKIMLIGINE

DOSYA NO             :  
ITIRAZ EDEN
(DAVALI)              :  
VEKILI                  : Av.  
KONU                   : Bilirkisi raporuna karsi itirazlarimizin sunulmasi

                                                                                                                                                      AÇIKLAMALAR  
1- Mahkemenize sunulmus olan, .04.06.2018  tarihli Bilirkisi Raporuna itiraz ediyoruz.
2- Bilirkisi raporunda davaya esas teskil eden senet  üzerinde inceleme yapilmis ve senette ki 11.000 TL rakamı ile Onbirbin  içerikli yazının tahrifat yolu ile aynı zaman diliminde yazılmış olduğu iddia edilmiştir.
3- Senet bizzat taraflar arasında aynı zaman diliminde yazılmış ve imza altına alınmıştır. Senet üzerinde yazım sırasında farklı kalem kullanılmış olması yada daha fazla baskılı şekilde rakam ve yazı yazılmış olması senedin tahrifata uğradığı anlamına gelmez.
4- Bunun yaninda bilirkisi raporu kısıtlı inceleme teknikleri doğrultusunda yapılmış ve bu incelemeler neticesinde eksik ve yetersiz bir rapor sunmuştur.
5- Gerçegi arama mantigindan uzaklasan ve adeta müvekkilimiz aleyhine iddianame haline gelen bilirkisi raporunu kabul etmiyoruz.

ISTEM SONUCU         :  Açiklanan nedenler ile, itirazimizin kabulüne ve yeniden bilirkisi incelemesi yapilmasina karar verilmesini talep ederiz.01.07.2018
  
                  
                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Davalı Vekili

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Av.               


Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (Asliye Hukuk) – Örnek 4-  


ASLİYE  HUKUK MAHKEMESİNE

                                                           

 

DOSYA NO                    :

 

KONU                           : … Sulh Hukuk Mahkemesinin … D.iş sayılı dosyasından tarafımıza tebliğ edilen bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR   :

            Davaya konu kaza tarihi ……… olup, kaza tarihinde tutulan kaza tespit tutanağında müvekkil şirkete ait ………… plaka sayılı araca ve sürücüsüne kusur atfedilmemiştir. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra … tarafından olay yerinde tespit yapılması istenmiş ve  Sulh Hukuk Mahkemesinin itirazımıza konu 2006/82 D.iş sayılı tespiti yapılmıştır. Bu tespitte müvekkil şirkete ait araç sürücüsüne %40 kusur atfedilmiştir.

            Öncelikle söz konusu tespit kaza tarihinden yaklaşık 2 ay sonra yapılmıştır. Kaza anına ilişkin deliler tamamen yok olmuştur. Ne fren izi, ne çarpışma noktası, ne de başka bir delil kalmamıştır. Tabiri caizse sonradan ortaya çıkan tanık ve ispatı imkânsız olacak tanık ifadeleri ile müvekkile ait aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülmüştür. Kaza anıda trafik ekiplerince olay yeri kaza tespit tutanağı tutulmuş tarafların ikisi de karşı yanın kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etmiştir. Sonradan ortaya çıkan tanıkların olay esnasında tutulan rapora esas teşkil edecek beyanları olmamıştır. Olay esnasında rapor tutan trafik polisleri elbetteki olayın oluşunu araştırmışlar, çevreden soruşturmuşlar, kaza yerindeki bulgulara göre rapor tutmuşlardır. Bu rapor daha doğru ve sıcak bilgi ve bulgulara göre tutulmuştur ve doğru olan rapordur.

            Yapılan tespit gerçeklikten ve geçerlilikten uzak, hukuki geçerliliği bulunmayan bir tespittir. Bu nedenle devamıza esas teşkil edemeyeceği kanaatindeyiz.

            Bu nedenlerle yapılan tespiti ve tespit neticesinde belirlenen kusur oranlarını kabul etmediğimizi sayın Mahkemenize arz ederiz.

 

 

                                  

                                                                                                                      Davacı Vekili


Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (Asliye Ticaret) – Örnek 5-  


İSTANBUL ………ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2017/………Esas

DAVALI:
VEKİLİ:
DAVACI:
VEKİLİ:
KONU: Bilirkişi raporuna ilişkin beyanlarımız ve itirazlarımızı içeren dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

1-Davacı hakkında yapılan icra takibinden ……………….. tarihli tebligat ile haberdar olmuş yasal süreler içinde itiraz haklarını kullanmamış ve icra takibi davacı hakkında kesinleşmiştir. Davacı bu aşamadan sonra müvekkil alacaklı ile irtibata geçmiş, borcunu ödeyeceğine dair icra dosyasına da beyanda bulunmuştur. Ardından müvekkilimize ……………….. tarihinde ……………………. TL ödeme yapmıştır. Bu ödemeyi yaparken herhangi bir ihtirazı kayıtta da bulunmamıştır. (Ek-1: Banka dekont fotokopileri)

2- Davacı diğer davalı müvekkilden ……………. TL karşılığı ürün satın almış bu malın tesliminde de irsaliye imzalamıştır. Bu irsaliyelerdeki imzalar örnek oluşturması açısından da sayın mahkemenize sunulmuştur. İrsaliyelerdeki imzalarla ilgili bilirkişi davacının diğer örnek imzaları ile aynı olduğunu raporunda belirtmiştir. Davacı taraf tüm bu ticari ilişkiyi bilmekte ve kötü niyetli olarak kayıtsız şartsız borcu kabul edip ödeme bulunduktan sonra bakiye borcunun tahsilini geciktirmek için kötü niyetli olarak bu davayı açmaktadır.

Davacı tarafça teslim alınan mallarla ilgili imza ettiği irsaliye ve faturaları ile ilgili ayrıca takibe geçilmiş ve davacı bu alacağa ilişkin irsaliyelerdeki imzanın kendisine ait olmadığına dair herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Oysa mahkemenizce yaptırılan bilirkişi incelemesinde bu imzaların davacıya aidiyeti tespit olunmuş olup bu irsaliyelerin ve faturaların alacağına ilişkin tarafımızca açılan İstanbul …………Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/………. Esas sayılı dosyasında da davacı bu iddianın dışında başkaca hiçbir delil mahkemeye sunamamıştır.

3-Davacı mahkemenizde görülen davada rızası ile imzalayıp verdiği ve davalıya olan borcuna karşılık ………….TL bedelli senedin ödemesini isteyerek yapmadığını icra tehdidi altında olduğu için yaptığını beyan etmiştir. Oysa banka dekontundan görüleceği üzere dekont üzerinde hiçbir ihtirazı kayıt yoktur. Ayrıca senet üzerinde imza da davacının bizzat kendisine aittir. Bu nedenlerle davacı tarafça imzanın açıkça borçluya ait olduğu bilindiğinde bu konuda imza incelemesi yapılması hususunda herhangi bir talepleri olmamıştır.

4- Bilirkişi marifetiyle imza incelemesi yapılan senet bizzat davacı tarafça yukarıda bahsi geçen satım neticesinde müvekkil ………………….’nın cari hesap alacağının bir kısmı için verilmiş ve bakiye kalan borcun nakit veya senetlerle ödeneceği müvekkilimize bildirilmiştir. Bilirkişi incelemesinde imza davacıya ait olmadığı beyan edilmiştir. Oysa senet davacı tarafça bizzat müvekkile verilmiş ve müvekkil davalıya alacağına ilişkin verilen bu senetle ilgili ödemelerde bulunmuştur. Senedin bizzat müvekkile verildiğine dair senet alım tutanağı da davacının imzasını taşımaktadır. 

5-Yukarıda açıklanan gerekçelerle görülen davanın İcra Hukuk Mahkemesinde imza itirazı olmayıp alacak davası olduğu gözetilmeden kısıtlı ve dar kapsamlı ve davanın seyri açısından hiçbir hukuki boyut katmayan bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlı ve dar kapsamlı yapılan bilirkişi incelemesine itiraz eder dosyanın yeniden itirazlarımız yönünde inceleme yapılmak üzere mahkemenizce takdir edilecek tarafsız bir bilirkişi heyetine tevdiine karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla.

Davalı Vekili

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (Asliye Hukuk) – Örnek 6-  

ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI           :

VEKİLİ             :

DAVALI           :

KONU             : Bilirkişi raporuna itirazımızı içeren dilekçemizin sunulmasına ilişkindir.

AÇIKLAMALAR:

…/…/… tarihli bilirkişi raporunda, müvekkil davacının alacaklı olmadığı açıklanmış ise de, alınan …/…/… tarihli ilk bilirkişi raporunda davacının eser sözleşmesinden dolayı davalıdan 36.214 TL bakiye alacağı bulunduğu belirtilmiştir. Görüldüğü üzere; bilirkişi raporları çelişkili olup, verilen ikinci bilirkişi raporu yetersiz, noksan ve müphemdir. Bu nedenle, ikinci rapora dayalı olarak hüküm kurulamayacağından, mahkemenizce bu çelişkilerin giderilmesi için yeniden uzman bilirkişi kurulundan rapor alınmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                    : Her türlü yasal delil

HUKUKİ NEDENLER   : HMK’nun 281. Maddesi ve ilgili mevzuat

TALEP VE SONUÇ       : yukarıda belirtilen nedenlerle çelişkilerin giderilmesi bakımından yeni bir bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılarak rapor alınmasına karar verilmesini vekaleten talep ederim.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (Asliye Hukuk) – Örnek 7-

 ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                                                             

DOSYA NUMARASI             :2018/182 E

 

DAVALI                                :

VEKİLİ                                  : Av                    

 

DAVACI                                :

                                                

KONU                                    : Bilirkişi Raporuna Karşı Beyanlarımızın Sunulması Hakkında

 

AÇIKLAMALAR                  : 28.10.2018 Tarihli bilir kişi raporunda müvekkilim asli kusurlu bulunmuş, davacının kusurunun bulunmadığı tespit edilmiş. Hazırlanan bu rapor eksik ve hukuka aykırıdır. Şöyle ki:

1)Dava konusu maddi hasarlı trafik kazasında davalı tarafa ait 45 EN 939 plakalı araç müvekkilime ait ve müvekkilim Bülent yıldırımın sevk ve idaresinde bulunan 45 EC 032 plakalı araçla çarpmasından sonra 45 HS 813 plakalı araca çarpmıştır.

2) Olayda davacı tarafa ait 45 EN 939 Plakalı aracın karıştığı iki adet maddi hasarlı trafik kazası mevcuttur. Bilirkişi raporunda 2. Kazanın ilk kazayla illiyet bağı araştırılamadan  kusurun tamamı müvekkilime yükletilmiş.

3)Kara yolları trafik işaretleri hakkındaki yönetmelikte; Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Sarı Işık : İkaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesini bildirir. (Yolver işaret levhası gibi). Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Kırmızı Işık : Dur işareti levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir. Şeklinde tanımlanmış fakat bilirkişi raporunda yönetmelikteki tanımı dikkate alamdan Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışığı yeşil ışık gibi değerlendirme yapmış Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Sarı Işıkta geçen 45 EN 939 Plakalı aracın hangi dikkatli ve yavaş geçtiğine dair hiçbir değerlendirme yapılmamıştır.

                                                

HUKUKİ NEDENLER          : Karayolları Trafik kanunu, Trafik işaretleri yönetmeliği

 

SONUÇ/İSTEM                     : Yukarıda arz ve izah edilen açıklamalar yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını talep ederim.30/05/2018

 

                                                                                                                        Davalı Vekili

                                                                                                                         Av.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (Asliye Hukuk) – Örnek 8-

ADANA ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

Dosya no: 2016/…… Esas

İTİRAZ EDEN

DAVACILAR                             :

DAVALI                                     : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

KONUSU : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklı)

T.TARİHİ                                  : 16.10.20…..

 1. KONUSU       : 26.09.20…………Tarihli bilirkişi raporuna itiraz talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                      :

 • Müteveffa ………………………….. 2010/……… ihale numaralı Manisa-Ahmetli ilçe merkezinin Ahmetli Çayı Taşkın Koruma ihalesini almış, sözleşmeye uygun olarak işe başlamış ve işin % 85’lik bölümünü tamamlamıştır. İşe devam edebilmek için davalı İdareye birçok kez sözlü ve yazılı başvuruda bulunmasına rağmen davalı İdare bahse konu Ahmetli çayı etrafındaki 3. Şahıslara ait taşınmazların kamulaştırma işlemini gerçekleştirilmediği için hukuken geriye kalan işi yapması fiilen ortadan kalkmıştır. Kamulaştırma yapılmaması nedeniyle davalı idarenin kusurlu olduğu aşikârdır. Sözleşmede belirtilen 450 günlük süre içerisinde davalı idarece yer teslimi de yapılmamıştır.( Raporda işin %85’lik kısmının yapıldığı doğrulanmıştır.)

 

 • Davalı İdare, Ahmetli Çayı Taşkın Koruma projesi içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırmasını yapmaması, projeye dayalı yer teslimini gerçekleştirmemesi, Davalı idarenin talebi ile yapılan işlerin bedelinin ödenmemesi ve yatırılan teminatın iadesi konularını içerir İzmir 25. Noterliğinin 28.12.2011 tarih 35450 yevmiye numarası ile ihtar çekilmiş ve sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiştir. (Raporda bilirkişi Ahmetli Belediye Başkanlığı ile yapılan şifahi görüşmelerde kamulaştırmalarla ilgili bir sorun yaşanmadığını belirmiştir.)Bilirkişi raporları gerçek ve yazılı belgelerle düzenlenir şifahi sözlerle düzenlenmez.

 

 • Müteveffa ………………… tarafından Sözleşmede belirtilen ö2.poz ile Barbaros Mah. Kurudere mevkiinde yaptırılan L=152,92 metre olarak yapılan beton kanalda sözleşme ve projede yer almadığı halde Davalı idarenin talimatı ile işin yapılması için 10 ton demir ve işçilik bedeli olarak toplam 20000 TL ek harcama yapılmıştır. Ayrıca Sözleşmede belirtilen Ö3.pozda Ahmetli çayı üzerinde b=8.00 metre L=2×10 merte h:3.50 ebatlarında 2 adet iki açıklıklı köprü yapılmış ve projede köprü ayaklarının kargir olması gerekirken Davalı idarenin talimatı ile beton kullanmak suretiyle her iki köprüde 4 ayak yapılmış ve ayakların birinin maliyeti 7.500,00 TL olup her iki köprünün 4 ayağının toplam maliyeti 30.000,00 TL’ye tekabül etmiştir.(Bilirkişi Müteveffa …………………….tarafından fazladan ve kamuya faydalı yapılan işleri bilirkişi raporunda Yüklenici projeden farklı bir imalat yapmış olduğuna değinmiş ,fakat projedeki imalat ile yerinde yapılan işin imalatın maliyetinin arasındaki farkı  hesaplamadan kaçınmıştır. Zeminde yeniden İşin ehli Üniversiteden olabilir heyet şeklinde bilirkişilerin yapacağı keşif ve inceleme de  işlerin maliyet farkı tespit edilebilecektir.)Müvekkil iyi niyetli olmasa işin %85 ini tamamlamaz ve fazladan kamuya faydalı işler yapmazdı.  Bilirkişi raporunda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununda mevzuat kötü niyetle yapılacak olan fazla, hatalı  işler için idareden ödeme alınmasının önüne geçilmiştir diye belirtmiştir. Fakat  İdare kendi talimatıyla ve yüklenecinin İyiniyetiyle faydalı ve doğru yapılan işlerin ödemesinin yapılmasının önüne geçilmesi yönünde bir içtihadı bulunmamaktadır. Ayrıca bilirkişi raporunda sözleşme dışında yapılan imalatların doğru ve faydalı yapılıp yapılmadığına da değinilmemiştir. Fazladan yapılan bu imalatlar köprünün daha uzun ömürlü olmasına ve kamuya daha yararlı olmasına vesile olmuştur.

 

 • Bilirkişi raporu incelendiğinde, raporu tanzim eden teknik elemanların idare yanlısı davrandıkları açıkça görülmektedir.

 

 • Şöyle ki; İdarece yapılması zorunlu kamulaştırmaların kamulaştırma tarihleri ve belgelerini incelemeksizin, mülkleri kamulaştırılacak olan şahısların inşaat aşamasında herhangi bir zorluk çıkarmayacaklarını şifahi olarak belirtilmişlerdir. Oysaki arazi sahipleri kamulaştırma bedelleri ödenmediği için çalışma yapılmasına mani olmuşlardır. Bu sebeple iş müvekkilce tasfiye edilmiştir. Orada idareye taahhüt edilen makine parkı ekipman ve ekipler ile o ekiplerin mobilizasyon giderleri müvekkil tarafından karşılanmıştır. Bu konuda ciddi zararlar mevcuttur. Durum böyle olmasa işin %85’ini yapıp hemde fazladan imalat yapıp iş neden bırakılsın ki?

 

 • Beton kanal imalatında kontrol makamıyla yapılan istişarede beton kanal imalatının uygulama projesinde inşaat demiri olmadığı ve kanal kesitinin betondan oluştuğu mevcut projeye göre imal edilmesi durumunda yapılacak imalatın uzun ömürlü olmayacağı hususunda tarafımıza bilgi verilmiş ve inşaat demiri kullanmamız istenilmiştir, raporda bilirkişinin iddia ettiği gibi kalıp montajında kullanılan demir diye bir terim inşaat tekniğinde yoktur. Kaldı ki bu tür imalatlar röntgen ile tespit edilebilir. Hali hazırda uygulama da böyledir. Oysa ki bilirkişi raporu yanlıdır. Röntgen çekilmesini talep ederiz. İmalatta kullanılan 10 ton inşaat demirinin yüklenici insiyatifiyle kullanıldığı belirtilmiştir. Bahse konu 10 ton demiri firmamız ihaleye teklif hazırlarken ön görmüş olması mümkün değildir. Böyle bir ekonomik maliyeti neden Müvekkil kendiliğinden üstlenmeye karar vermiş olsun? Zaten gerekli incelemeler tarafsız bilirkişilerce yapıldığında haklılığımız ortaya çıkacaktır.

 

 • Keza köprü ayaklarında yapılan imalat değişiklikleri de idarenin kontrolü ve müvekkilin yönlendirmesiyle gerçekleştirilmiştir. Tarafımıza tebliğ edilen bilirkişi raporu idarece yönlendirilerek yazıldığı izlenimi vermekte olup tarafsızlığı şüphelidir.

       

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle ve Sayın mahkemece resen göz önüne alınacak nedenlerle;

 • 09.20…. Tarihli bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz.
 • Dosyanın Üniversiteden belirlenecek alanında uzman bir heyet tarafından yeniden rapor düzenlenmesi için gönderilmesine Karar verilmesi arz ve talep olunur.29.10.2019

 

                                                                                                                                              DAVALILAR VEKİLİ

                                                                                                                                                             Av.  

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (Asliye Hukuk) – Örnek 9-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO                    : ……………. E. sayılı

DAVACI                         : …………………………….

                                                                              

VEKİLİ                          :Av.

DAVALI                         :

                                   

KONU                                    : 15.02.2016 tarihli bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazlarımızın sunulması ile dosyanın bilirkişiye yeniden tevdii ve yeniden rapor alınması talebimizden ibarettir.

                                    

AÇIKLAMALAR                  :

 

1-) Sayın Mahkemeniz huzurunda görülmekte olan itirazın iptali davasında ibraz edilen 15.02.2016 tarihli Bilirkişi raporunda bilirkişi,dosyadaki belgelere göre …………………. asıl alacağa itirazı olmadığından  9.967,61-TL. borcunun bulunduğu,kabul ettiği tutar dışında başkaca borcunun olmadığı yönünde kanaat bildirmiş,olup faiz yönünden herhangi bir hesaplama yapmamıştır.

Öncelikle,borçlu icra takibi nedeniyle müvekkil şirkete 9.967,61-TL borçlu olduğunu kabul etmiştir.Bu nedenle borçlunun kabulü ve talep ettiğimiz alacak miktarı da aynı olduğundan  alacak konusu zaten ihtilafsızdır.

Daha önce,bilirkişi tarafından mahkemeye sunulan raporlarda hesaplama yapılmamış ve talebimiz gereğince müvekkilimin alacaklı olan tutarın hesaplanması için yeni bilirkişiye dava dosyası tevddi edilmiştir.Ancak,bilirkişi tarafından yeterli inceleme ve alacaklı olduğumuz asıl alacak ve faiz yönünden hesaplama yapılmamıştır.Davalının kabul ettiği asıl alacak tutarının,davalıdan alacaklı olduğumuz tutar olduğu belirtilerek yetinilmiştir.

Dava dosyası kapsamında hesaplama yapılabilmesi için asıl alacak miktarını gösteren belgeler istenmiş olup,dilekçemiz ekinde Temel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin aslını,02.02.2012  ve 02.04.2012 tarihli borçluya keşide edilen ihtarname örneklerini ve kredi kartına ait hesap ekstrelerini Sayın Mahkeme’ye sunmuştuk.Dava dosyası kapsamında bulunan tüm bu belgeler ışığında yeniden faiz yönünden alacaklı olduğumuz tutarın hesaplanması için,dosyanın yeniden bilirkişiye tevdii edilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

 

 

 

 

 

 

NETİCE VE TALEP            : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve Yüksek Mahkemenizin de resen dikkate alacağı öteki sebeplerle; İtirazlarımız doğrultusunda tekrar rapor alınması için dosyanın yeniden bilirkişiye tevdii ile talebimiz gibi ve Yasaya ve hukuka uygun olarak hesaplama yapılmasını ve talebimiz doğrultusunda DAVAMIZIN KABULÜNE karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.14.03.2016

Saygılarımızla,

Davacı 

Vekilleri

Av.

Tüketici Mahkemesi Bilirkişi Raporuna İtiraz – 10-

ADANA 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO                           :–

 

RAPORA İTİRAZ EDEN

DAVALI                               : –

VEKİLİ                                 : Av.

 

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av.

 

DİĞER DAVALI                 :.

VEKİLİ                                 :

 

KONU                                   :27.12.2018 Tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımız hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                :

27.12.2018 Tarihli bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Şöyle ki;

Alınmış olan bilirkişi raporunda çelişkiler mevcuttur. Söz konusu raporda  ”aracın dış boyasının orijinal fabrikasyon olduğu, araçta sonradan boyama işlemi yapılmadığı ” tespiti yapılmıştır. Dolayısıyla  önceki beyanlarımızda da belirttiğimiz üzere ve raporda da doğruladığı üzere araçta satım öncesi herhangi bir boyama işlemi yapılmamıştır. Dava konusu aracın boyasında üretimden kaynaklanan bir ayıp  olmayıp aracın boyası orijinaldır. O halde bu durumun bir ayıp olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Ancak söz konusu raporda her ne kadar ” aracın dış boyasının orijinal fabrikasyon olduğu ” tespitinde bulunulmuşsa da yine aynı raporda daha sonra aracın belli yerlerindeki boya kalınlığının daha yüksek mikron olduğu kanaatine varılmıştır. Ancak  araçların boya kalınlıkları konusunda mevzuatın uyulmasını öngördüğü teknik bir ölçü mevcut değildir. Araç ithalinde bakanlıkça verilen izinlerde boya kalınlığı konusunda teknik bir kriter yada norm incelemesi yapılmamaktadır. Bu nedenle de ” orijinal boya kalınlığı ” olarak referans alınabilecek uyulması zorunlu teknik bir kriter yoktur. Dolayısıyla bilirkişinin yapmış olduğu tespitte referans aldıkları hukuki dayanak tarafımızca bilinememektedir . Yani herhangi bir orijinal boya kalınlığı kriteri olmadığı halde bu şekilde rapor alınmış olması hukuka aykırı bir durum meydana getirmekte olup söz konusu raporun mahkemenizce esas alınmaması gerekmektedir.

Ayrıca davacı söz konusu aracı teslim alırken gerekli kontrolleri yapmış ve aracı ayıpsız aldığını da beyan etmiştir. Söz konusu duruma ilişkin evraklar da daha önceden mahkemenize sunulmuştur.

Ayrıca söz konusu raporda ”… Yapılan ölçümde aracın ortalama boya kalınlığının 110 mikron olarak kabul edildiği, aracın sol ön çamurluk, sol ön direk, sol orta direk, sol ön kapı, sol arka kapı, sol tavan yan blok, sol arka çamurluk ve ve sol arka direkte ortalamanın yaklaşık iki katı boya kalınlığında olduğu” tespit edilmiştir. Her ne kadar boya kalınlığı yönünde teknik bir kriter olmasa da, somut olarak bir değerlendirme yapılması gerekiyorsa da Yargıtay standart boya kalınlıklarının üst sınırı yatay düzlemler için 400-450 mikron, düşey düzlemler içinse 300-350 mikron olarak kabul edilmiştir. Nitekim somut olaya emsal teşkil edecek , boya kalınlıklarının standart sınırlar içinde kalıp orijinal olduğu takdirde aracın boyasından hareketle ayıplı olduğunun kabulünün mümkün olmadığı yönündeki Yargıtay 13. HD’nin E. 2013/32838, K. 2014/4056 sayılı ilamı ‘’…seri imalat sırasında kaportanın YATAY DÜZLEMLERİ İÇİN 400-450 MİKRON, DÜŞEY DÜZLEMLERİ İÇİN 300-350 MİKRON BOYA KALINLIKLARI ORİJİNAL FABRİKASYON BOYA KALINLIĞINDA ÜST SINIR OLARAK KABUL EDİLDİĞİ, fabrika orijinal boyası dışında aracın farklı bir boyaya maruz kaldığı ya da ikinci bir boyamanın yapıldığı ispat edilemediği gibi araçtaki boya kalınlıklarının da standart sınırlar içinde kaldığı anlaşılmaktadır. Öyle olunca standart sınırlarda kalan ve orijinal olan boyadan dolayı aracın ayıplı olduğunun söylenmeyeceği açık olup mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken…’’ şeklindedir.

Sadece varsayıma dayanarak bir aracın ayıplı kabul edilmesi kesinlikle kabul edilebilecek bir durum olmayıp haksızlık meydana getirmektedir. Dolayısıyla mahkemenizce şüphe ve tereddüte dayalı olarak davaya konu aracın  ayıplı olduğu kanaatine varılmış olan söz konusu raporun hükme esas alınmaması gerekmektedir. . İş bu sebeple de araçta  herhangi bir değer kaybı bulunmamaktadır. Ancak buna rağmen alınan bilirkişi raporunda 17.774,00 TL değer kaybının olduğunun tespiti raporun çelişkili olmasına neden olmakta olup söz konusu raporun hükme esas alınması hukuka aykırı durum meydana getirecektir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle alınmış olan bilirkişi raporu haksız olup  bu sebeplerle  bilirkişi raporuna itiraz ediyor neticeden haksız açılmış işbu davanın reddini talep ediyoruz. 10/01/2019                                                           

                                                                                                       

                                                                                                    İtiraz….Şti

                                               Vekili

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (Asliye Ceza) – Örnek 11-

Dosya: …/…

Duruşma Günü: …/…/…

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE
ADANA

 

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZ EDEN                         :  Adı ve Soyadı

VEKİLİ                                      :  Avukat Adı ve Soyadı

                                                        Adres

DAVACI                                    :  K.H.

KATILAN                                 :  Adı ve Soyadı

SUÇ                                            :  Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet verme

AÇIKLAMALAR                    :

Bilirkişi incelemesinde müvekkilime ait arabanın fren izleri dikkate alınmadan hız belirlemesi yapılarak süratli olmadığı halde müvekkilimi süratli ve dolayısıyla asli kusurlu gösteren bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz. Bu çerçevede belirtmiş olduğumuz hususları dikkate almak üzere, yeni bir bilirkişi tarafından bilirkişi incelemesi yapılarak yeni bir rapor alınmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLERİ         :  CMK. md. 67 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                :  Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, konunun uzmanı olan oluşturulacak yeni bir bilirkişi heyetince dosyanın incelenmesi, sanık vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

 

Bilirkişi Raporuna
İtiraz Eden Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Bilirkişi Raporuna İtiraz Örnekleri          

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir. Yazım hataları ve kötü bir Türkçe ile yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

 1. Emel dedi ki:

  bana deger takdiri ile ilgili bir rapor geldi buna itiraz etmeli miyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.