BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

Bilirkişi raporları özellikle asliye hukuk mahkemesinde açılmış olan davalar için davanın seyrini değiştirici bir önem taşır. Bazı bilirkişi raporları tamamı ile dava konusuna uzak ve aykırı olabilmekte bu ise mahkemenin kanaat ve görüşüne büyük etkiler edebilmektedir. Bir davanın can damarı bilirkişi raporuna itiraz ve beyandan geçer. Aşağıda bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örnekleri paylaşmış bulunmaktayız. İlgili dilekçe sadece yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Birden çok dava türüne uygun bilirkişi raporlarına itiraz dilekçesi örneklerini bulabilirsiniz.


Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (Asliye Ticaret) – Örnek 1-


  ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :

DAVACI       :
VEKİLİ        : Av. Saim İncekaş

DAVALI      :……………………
KONU :Mahkemenizden alınan ………… tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarımız ile itirazlarımızın tartışılmak suretiyle bilirkişi raporu alınması istemi hakkında

AÇIKLAMALAR

 1. DAVACILAR MURİSİNİN GELİRİ ASGARİ ÜCRET DEĞİLDİR.DOSYAYA SUNDUĞUMUZ DELİLLER GÖZ ARDI EDİLMİŞTİR.DAVACILAR MURİSİ İŞ ADAMI OLUP GELİRİ ASGARİ ÜCRETİN ONLARCA KATI CİVARINDADIR.BUNA RAĞMEN ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ: …
 2. BİLİRKİŞİ DAVACI ASİL ANNE VE BABANIN MİRAS PAYINI YANLIŞ HESAPLAMIŞ VE TABLODA DA BUNU YANLIŞ GÖSTERMİŞTİR:…
 3. DOSYADAKİ İHTARNAME GÖZ ARDI EDİLEREK FAİZ HESABI YANLIŞ YAPILMIŞTIR:…
 4. BU NEDENLERLE ‘MAHKEMECE BİLİRKİŞİ ATANMASI’ KURUMUNUN AMACINA UYGUN İŞLETİLEREK İTİRAZ SEBEBLERİMİZİN GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TARTIŞILDIĞI YENİ BİR BİLİRKİŞİ RAPORU ARZ VE TALEP ETMEKTEYİZ.İŞBU BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETMEKTEYİZ.ŞÖYLE Kİ;…

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız ve res’en göz önüne alınacak sebeplerle mahkemenizden alınan ……………….. tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarımız ile itirazlarımızın tartışılmak suretiyle yeni bir bilirkişi raporu alınmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz…………….. 12.03.2018

DAVACI VEKİLİ
………………………


Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (Asliye Hukuk) – Örnek 2-


…. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO                              :  

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

BEYANLARINI SUNAN

(DAVACI)                                :  

VEKİLİ                                     :  

KARŞI TARAF (DAVALI)         :  

DAVALI VEKİLİ                       :  

KONU                                      :   12.12.2017 tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

BEYANLARIMIZ

 1. Sayın bilirkişi kurulunca mahkemenize sunulan …… Tarihli Bilirkişi Raporunda %… Düzenleme Ortaklık Payı düşülmesi yanlıştır. Dava konusu taşınmaz kadastro parselidir. Kıyaslama emsali olarak alınan parsel de kadastro parselidir. Bu husus bilirkişi raporunun … sayfasının …. maddesinde acıkca yer almıştır. Yerleşik Yargıtay kararlarına göre emsal alınan parsel ile dava konusu parselin her ikisi de kadastro parseli veya imar parseli ise %.. Düzenleme Ortaklık Payı düşülmemesi gerekmektedir.
 2. Bilirkişi raporunda %… Düzenleme Ortaklık Payı düşülerek hesap yapılmıştır. Bu hesap yanlıştır. Ancak bu husus yeniden bilirkişi incelemesini gerektirecek bir husus olmadığından mahkemece düzeltilerek; Yola giden kısmın (D): … m2 ………TL/m2 = ………….-TL değerde olduğunun kabulünü talep ediyoruz
 3. Raporu diğer yönlerden kabul ediyoruz. Yukarıda belirttiğimiz %… Düzenleme Ortaklık Payı düşülmesi hususu dışında rapor doğr[uları yansıtmaktadır. İnceleme tekniğine de uygundur. Bir bilirkişi muhalif kalmıştır. Ancak muhalefet raporunda niçin muhalif kalındığı hususunda tatmin edici bir gerekçe yoktur. Muhalif bilirkişinin muhalefet şerhi yerine, başlı başına ayrı bir rapor düzenlemesi bilirkişilerin birlikte inceleme yapma ilkesine ters bir tutumdur. Bu nedenle muhalefet raporunu kabul etmiyoruz.
 4. Diğer taraftan bilirkişi raporunda çelişkiler bulunmaktadır. Şöyle ki; bir taraftan arsanın değerinin inşaattan fazla olduğu gerekçesiyle devrinin mümkün olmadığı, diğer taraftan ise arsanın tamamının alınması zorunluluğunun olduğu belirtilmektedir.
 5. İş bu nedenlerle, adana avukat olarak bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızı sunma gereği doğmuştur.

 

SONUÇ ve TALEP                   :   Yukarıda saydığımız nedenlerle, ……. tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın kabul edilerek beyanlarımız doğrultusunda karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.12.12.2017

Davacı Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

EK:

1.)  Y. 5.HD 08.07.1997 T., 9006-11468 sayılı ilamı.

2.)  Y. 5.HD 19.09.2000 T., 12165-13057 sayılı ilamı.

(Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.281)


Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (İcra Hukuk) – Örnek 3-


ADANA 1.İCRA HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKIMLIGINE

DOSYA NO             :  
ITIRAZ EDEN
(DAVALI)              :  
VEKILI                  : Av.  
KONU                   : Bilirkisi raporuna karsi itirazlarimizin sunulmasi

                                                                                                                                                      AÇIKLAMALAR  
1- Mahkemenize sunulmus olan, .04.06.2018  tarihli Bilirkisi Raporuna itiraz ediyoruz.
2- Bilirkisi raporunda davaya esas teskil eden senet  üzerinde inceleme yapilmis ve senette ki 11.000 TL rakamı ile Onbirbin  içerikli yazının tahrifat yolu ile aynı zaman diliminde yazılmış olduğu iddia edilmiştir.
3- Senet bizzat taraflar arasında aynı zaman diliminde yazılmış ve imza altına alınmıştır. Senet üzerinde yazım sırasında farklı kalem kullanılmış olması yada daha fazla baskılı şekilde rakam ve yazı yazılmış olması senedin tahrifata uğradığı anlamına gelmez.
4- Bunun yaninda bilirkisi raporu kısıtlı inceleme teknikleri doğrultusunda yapılmış ve bu incelemeler neticesinde eksik ve yetersiz bir rapor sunmuştur.
5- Gerçegi arama mantigindan uzaklasan ve adeta müvekkilimiz aleyhine iddianame haline gelen bilirkisi raporunu kabul etmiyoruz.

ISTEM SONUCU         :  Açiklanan nedenler ile, itirazimizin kabulüne ve yeniden bilirkisi incelemesi yapilmasina karar verilmesini talep ederiz.01.07.2018
  
                  
                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Davalı Vekili

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Av.               


Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (Asliye Hukuk) – Örnek 4-  


ASLİYE  HUKUK MAHKEMESİNE

                                                           

 

DOSYA NO                    :

 

KONU                           : … Sulh Hukuk Mahkemesinin … D.iş sayılı dosyasından tarafımıza tebliğ edilen bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR   :

            Davaya konu kaza tarihi ……… olup, kaza tarihinde tutulan kaza tespit tutanağında müvekkil şirkete ait ………… plaka sayılı araca ve sürücüsüne kusur atfedilmemiştir. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra … tarafından olay yerinde tespit yapılması istenmiş ve  Sulh Hukuk Mahkemesinin itirazımıza konu 2006/82 D.iş sayılı tespiti yapılmıştır. Bu tespitte müvekkil şirkete ait araç sürücüsüne %40 kusur atfedilmiştir.

            Öncelikle söz konusu tespit kaza tarihinden yaklaşık 2 ay sonra yapılmıştır. Kaza anına ilişkin deliler tamamen yok olmuştur. Ne fren izi, ne çarpışma noktası, ne de başka bir delil kalmamıştır. Tabiri caizse sonradan ortaya çıkan tanık ve ispatı imkânsız olacak tanık ifadeleri ile müvekkile ait aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülmüştür. Kaza anıda trafik ekiplerince olay yeri kaza tespit tutanağı tutulmuş tarafların ikisi de karşı yanın kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etmiştir. Sonradan ortaya çıkan tanıkların olay esnasında tutulan rapora esas teşkil edecek beyanları olmamıştır. Olay esnasında rapor tutan trafik polisleri elbetteki olayın oluşunu araştırmışlar, çevreden soruşturmuşlar, kaza yerindeki bulgulara göre rapor tutmuşlardır. Bu rapor daha doğru ve sıcak bilgi ve bulgulara göre tutulmuştur ve doğru olan rapordur.

            Yapılan tespit gerçeklikten ve geçerlilikten uzak, hukuki geçerliliği bulunmayan bir tespittir. Bu nedenle devamıza esas teşkil edemeyeceği kanaatindeyiz.

            Bu nedenlerle yapılan tespiti ve tespit neticesinde belirlenen kusur oranlarını kabul etmediğimizi sayın Mahkemenize arz ederiz.

 

 

                                  

                                                                                                                      Davacı Vekili


Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (Asliye Ticaret) – Örnek 5-  


İSTANBUL ………ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2017/………Esas

DAVALI:
VEKİLİ:
DAVACI:
VEKİLİ:
KONU: Bilirkişi raporuna ilişkin beyanlarımız ve itirazlarımızı içeren dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

1-Davacı hakkında yapılan icra takibinden ……………….. tarihli tebligat ile haberdar olmuş yasal süreler içinde itiraz haklarını kullanmamış ve icra takibi davacı hakkında kesinleşmiştir. Davacı bu aşamadan sonra müvekkil alacaklı ile irtibata geçmiş, borcunu ödeyeceğine dair icra dosyasına da beyanda bulunmuştur. Ardından müvekkilimize ……………….. tarihinde ……………………. TL ödeme yapmıştır. Bu ödemeyi yaparken herhangi bir ihtirazı kayıtta da bulunmamıştır. (Ek-1: Banka dekont fotokopileri)

2- Davacı diğer davalı müvekkilden ……………. TL karşılığı ürün satın almış bu malın tesliminde de irsaliye imzalamıştır. Bu irsaliyelerdeki imzalar örnek oluşturması açısından da sayın mahkemenize sunulmuştur. İrsaliyelerdeki imzalarla ilgili bilirkişi davacının diğer örnek imzaları ile aynı olduğunu raporunda belirtmiştir. Davacı taraf tüm bu ticari ilişkiyi bilmekte ve kötü niyetli olarak kayıtsız şartsız borcu kabul edip ödeme bulunduktan sonra bakiye borcunun tahsilini geciktirmek için kötü niyetli olarak bu davayı açmaktadır.

Davacı tarafça teslim alınan mallarla ilgili imza ettiği irsaliye ve faturaları ile ilgili ayrıca takibe geçilmiş ve davacı bu alacağa ilişkin irsaliyelerdeki imzanın kendisine ait olmadığına dair herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Oysa mahkemenizce yaptırılan bilirkişi incelemesinde bu imzaların davacıya aidiyeti tespit olunmuş olup bu irsaliyelerin ve faturaların alacağına ilişkin tarafımızca açılan İstanbul …………Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/………. Esas sayılı dosyasında da davacı bu iddianın dışında başkaca hiçbir delil mahkemeye sunamamıştır.

3-Davacı mahkemenizde görülen davada rızası ile imzalayıp verdiği ve davalıya olan borcuna karşılık ………….TL bedelli senedin ödemesini isteyerek yapmadığını icra tehdidi altında olduğu için yaptığını beyan etmiştir. Oysa banka dekontundan görüleceği üzere dekont üzerinde hiçbir ihtirazı kayıt yoktur. Ayrıca senet üzerinde imza da davacının bizzat kendisine aittir. Bu nedenlerle davacı tarafça imzanın açıkça borçluya ait olduğu bilindiğinde bu konuda imza incelemesi yapılması hususunda herhangi bir talepleri olmamıştır.

4- Bilirkişi marifetiyle imza incelemesi yapılan senet bizzat davacı tarafça yukarıda bahsi geçen satım neticesinde müvekkil ………………….’nın cari hesap alacağının bir kısmı için verilmiş ve bakiye kalan borcun nakit veya senetlerle ödeneceği müvekkilimize bildirilmiştir. Bilirkişi incelemesinde imza davacıya ait olmadığı beyan edilmiştir. Oysa senet davacı tarafça bizzat müvekkile verilmiş ve müvekkil davalıya alacağına ilişkin verilen bu senetle ilgili ödemelerde bulunmuştur. Senedin bizzat müvekkile verildiğine dair senet alım tutanağı da davacının imzasını taşımaktadır. 

5-Yukarıda açıklanan gerekçelerle görülen davanın İcra Hukuk Mahkemesinde imza itirazı olmayıp alacak davası olduğu gözetilmeden kısıtlı ve dar kapsamlı ve davanın seyri açısından hiçbir hukuki boyut katmayan bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlı ve dar kapsamlı yapılan bilirkişi incelemesine itiraz eder dosyanın yeniden itirazlarımız yönünde inceleme yapılmak üzere mahkemenizce takdir edilecek tarafsız bir bilirkişi heyetine tevdiine karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla.

Davalı Vekili

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (Asliye Hukuk) – Örnek 6-  

ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI           :

VEKİLİ             :

DAVALI           :

KONU             : Bilirkişi raporuna itirazımızı içeren dilekçemizin sunulmasına ilişkindir.

AÇIKLAMALAR:

…/…/… tarihli bilirkişi raporunda, müvekkil davacının alacaklı olmadığı açıklanmış ise de, alınan …/…/… tarihli ilk bilirkişi raporunda davacının eser sözleşmesinden dolayı davalıdan 36.214 TL bakiye alacağı bulunduğu belirtilmiştir. Görüldüğü üzere; bilirkişi raporları çelişkili olup, verilen ikinci bilirkişi raporu yetersiz, noksan ve müphemdir. Bu nedenle, ikinci rapora dayalı olarak hüküm kurulamayacağından, mahkemenizce bu çelişkilerin giderilmesi için yeniden uzman bilirkişi kurulundan rapor alınmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                    : Her türlü yasal delil

HUKUKİ NEDENLER   : HMK’nun 281. Maddesi ve ilgili mevzuat

TALEP VE SONUÇ       : yukarıda belirtilen nedenlerle çelişkilerin giderilmesi bakımından yeni bir bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılarak rapor alınmasına karar verilmesini vekaleten talep ederim.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi (Asliye Hukuk) – Örnek 7-

 ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                                                             

DOSYA NUMARASI             :2018/182 E

 

DAVALI                                :

VEKİLİ                                  : Av                    

 

DAVACI                                :

                                                

KONU                                    : Bilirkişi Raporuna Karşı Beyanlarımızın Sunulması Hakkında

 

AÇIKLAMALAR                  : 28.10.2018 Tarihli bilir kişi raporunda müvekkilim asli kusurlu bulunmuş, davacının kusurunun bulunmadığı tespit edilmiş. Hazırlanan bu rapor eksik ve hukuka aykırıdır. Şöyle ki:

1)Dava konusu maddi hasarlı trafik kazasında davalı tarafa ait 45 EN 939 plakalı araç müvekkilime ait ve müvekkilim Bülent yıldırımın sevk ve idaresinde bulunan 45 EC 032 plakalı araçla çarpmasından sonra 45 HS 813 plakalı araca çarpmıştır.

2) Olayda davacı tarafa ait 45 EN 939 Plakalı aracın karıştığı iki adet maddi hasarlı trafik kazası mevcuttur. Bilirkişi raporunda 2. Kazanın ilk kazayla illiyet bağı araştırılamadan  kusurun tamamı müvekkilime yükletilmiş.

3)Kara yolları trafik işaretleri hakkındaki yönetmelikte; Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Sarı Işık : İkaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesini bildirir. (Yolver işaret levhası gibi). Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Kırmızı Işık : Dur işareti levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir. Şeklinde tanımlanmış fakat bilirkişi raporunda yönetmelikteki tanımı dikkate alamdan Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışığı yeşil ışık gibi değerlendirme yapmış Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Sarı Işıkta geçen 45 EN 939 Plakalı aracın hangi dikkatli ve yavaş geçtiğine dair hiçbir değerlendirme yapılmamıştır.

                                                

HUKUKİ NEDENLER          : Karayolları Trafik kanunu, Trafik işaretleri yönetmeliği

 

SONUÇ/İSTEM                     : Yukarıda arz ve izah edilen açıklamalar yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını talep ederim.30/05/2018

 

                                                                                                                        Davalı Vekili

                                                                                                                         Av. 

   

Bilirkişi Raporuna İtiraz Örnekleri          

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir.

 1. Emel dedi ki:

  bana deger takdiri ile ilgili bir rapor geldi buna itiraz etmeli miyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.