Bir Sayfa Seçin

Bilirkişi Raporuna Beyan ve Islah Dilekçesi


SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

                                                                                                            

DOSYA NO                     : 2017/6636 Esas

ISLAH TALEBİNDE

BULUNAN DAVACI     : ………………   

VEKİLİ                            : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

KARŞI TARAF/DAVALI: GEDAŞ  

D.KONUSU                        : Bilirkişi raporuna beyanlarımız ve ıslah talebimizdir.

ISLAH NEDENLERİ        :

 

               1) Dava dilekçemizde belirtildiği üzere, davacı müvekkile ait taşınmaz üzerinde irtifak kamulaştırması yapılmadan taşınmaz üzerinden enerji nakil hattı çekilmiştir. Söz konusu kamulaştırmasız el atmadan dolayı irtifak bedeli ve yer bedelinin tazmini için mahkemenizin işbu dosyasında dava açmış idik. Bu yasal hakların tazmini amacıyla açmış olduğumuz bu davada 02.05.2018 tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarda bulunmak ve davamızı miktar yönünden (dava değeri) ıslah etmek gerekmiştir.               

             

              2) Bilirkişi raporunda da yer aldığı üzere; müvekkile ait taşınmaz üzerinde, davalı ggggggggggggggg Müessesesine ait 2×3/031,5 KV lik ggggggggggggggg Orta Gerilim Enerji Nakil Hattı tesis edilmiştir. İrtifak tesisi nedeniyle taşınmazın işletme bütünlüğü bozulmuş ve ekonomik verimliliği azalmıştır. İrtifak tesisi nedeniyle tarımsal amaçlı yapılar inşa edilemez ve yüksek boylu ağaçlar da dikilemez olmuş dolayısıyla taşınmazın işletme randımanı düşmüştür. Bu nedenle kamulaştırmasız el atmadan dolayı irtifak bedeli ve yer bedelinin tazmini gerekmiştir.

 

             3) Bilirkişi raporunda müvekkile ait taşınmazın irtifak hakkı pilon yeri bedeli olarak 1.048,58 TL. tespit olunmuştur. Davamızı bu miktar üzerinden ıslah etmek istemekteyiz. Dava değerinin 1.048,58 TL. olarak ıslahı amacıyla işbu ıslah dilekçesinin verilmesi gereği hâsıl olmuştur.    

 

HUKUKİ SEBEPLER        : HMUK ve ilgili yasal mevzuat.

 

DELİLLER                          : Bilirkişi raporu ve sair yasal her türlü delil.

 

İSTEM SONUCU         : Yukarıda belirtilen nedenlerle, bilirkişi raporuna beyanlarımızı belirterek, bilirkişi raporunda belirtilen müvekkile ait taşınmazla ilgili, kamulaştırmasız el atma davamızdaki irtifak hakkı pilon yeri bedeli olarak dava değerini 1.048,58 TL olarak ıslahına karar verilmesini saygıyla bilvekale talep ederim. 08.05.2018  

                                                                                                               Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi