Bilirkişi Alım İlanı Örneği

Eki 2, 2018 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

T.C.

EDİRNE ADLİ YARGI

İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU

İ L Â N

Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Edirne ili ve yargı çevremize bağlı Keşan, İpsala, Enez ve Uzunköprü ilçe Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere,  2018 Yılı Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANLARI :

Ziraat bilirkişisi – Elektrik Bilirkişisi – Kadastro Bilirkişisi – Mimar bilirkişisi – Harita mühendisi – Kadastro Teknikeri ve Yardımcı Eleman Bilirkişisi – İnşaat Mühendisi Bilirkişisi – İnşaat Teknikeri – Makine Mühendisi – Zirai Tarım Aletlerinde Uzman Bilirkişi – Araç Hasarlarında Uzman Bilirkişi – Orman Mühendisi – Çevre Mühendisi – Elektrik Teknisyeni – Beyaz Eşya ve Diğer Ev Eşyaları Hakkında Uzman Bilirkişisi – Tekstil Mühendisi – Mali Müşavir Bilirkişisi – Trafik Bilirkişisi – Veteriner – Motorlu taşıt hasar uzmanı – Emlakçı bilirkişisi – Çalışma ve iş güvenliği, sosyal güvenlik hukuku, işçi sağlığı ve iş kazaları alanlarında bilirkişi – Sosyal hizmetler uzmanı – Sağır ve dilsiz tercümanı – Gümrük işlemleri uzman bilirkişisi – Marka alanlarında uzman bilirkişi – Maden mühendisi bilirkişisi – İtfaiye – Kriminal – Muhasebeci – Jeoloji mühendisi – Meteoroloji mühendisi – Fen elemanı – Ziraat mühendisi – Elektrik mühendisi – Bilgisayar mühendisi – Hırsızlık konusunda uzman bilirkişi – Konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarında ehil bilirkişi – Almanca tercüman – İngilizce tercüman – Fransızca tercüman – Bulgarca tercüman – Rusça tercüman – Yunanca tercüman – Sırpça tercüman – Litvanca tercüman – İspanyolca tercüman – Lehçe tercüman – Arapça tercüman – Farsça tercüman – Makedonca tercüman – Romence tercüman – Sanat tarihi uzmanı – Olay yeri inceleme uzmanı – Altın ve değerli madenler konusunda uzman – Kambiyo alanında uzman – Gümrüklenmiş değer, CİF değer ve FOB değer – Canlı hayvan ithalatı konusunda uzman – Dış ticaret muhasebesi – Makine, yedek parça – Oto Tamirci – Araç değeri, rayiç bedel – Pedagog – Psikolog – Rehber Öğretmen – Kimya mühendisi – Tekstil mühendisi – Polis bilirkişisi – Fotoğrafçı – Arkeolog – Kütüphanecilik – Patlayıcı madde imha uzmanları – Mimarlık bölümü öğretim görevlileri – Trafik kazası bilirkişileri – Silah uzmanı – Hukuk bilirkişisi – Tarihi eser uzmanı – Gasp, soygun konularında uzman – Kaçak elektrik alanında uzman – Yabancı menşeli ürün alanında uzman – CD çözümleme alanında uzman – Güvenlik kamerası görüntü çözümleme – Değerli taş değer biçme ve sahtecilik alanında uzman – Gümrük müşaviri – Oto-kaporta konusunda uzman – Kameraman – Karayolları işleyişi alanında uzman – 6136 sayılı yasaya aykırılık konusunda uzman – Harita alanında uzman – Bilişim suçları konusunda uzman – Cep telefonları ve mekanik olarak operatör işlemleri uzmanı – Web Sayfası İnceleme Uzmanı – Ses ve Görüntü Çözümcüsü – Bilgisayar Programcısı – Gıda Bilirkişisi – Kuyumcu Bilirkişisi – Aleniyet Konusunda Uzman Polis Bilirkişisi – Su Tesisatı Bilirkişisi – Konfeksiyoncu – alkollü içki, sigaradan anlayan bilirkişiler – Su ürünleri Mühendisi – Karayolları Mühendisi – Marangoz

BAŞVURU ŞARTLARI      :

1) Gerçek kişilerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Başvuru tarihinde yirmi beş yaşından küçük olmaması,

c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,

d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,

f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya meslekî faaliyeti icra etmesi,

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,

2) Tüzel kişilerin;

a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,

b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.

BAŞVURU USULÜ       :

Başvuru Yeri : Edirne Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından ya da xxxx internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin temini ile başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

Başvuru Tarihi : Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları  15 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayıp 31 Ekim 2018 Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER         :

Başvuru dilekçesine;

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,

c) Adlî sicil kaydı,

d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,

e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

f) İki adet vesikalık fotoğraf

eklenmesi gerekir.

Tüzel kişiler tarafından yapılacak  müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ              :

Komisyonumuzca başvurular, 15 Kasım 2018 Perşembe gününe kadar değerlendirilerek işbu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır.

Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazır bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle en az yedi gün süre ile adliye divanhanesinde ilan edilecektir.

YEMİN       :

Listeye kabul edilenlere,  04.12.2018 tarihinde bilirkişilik başvuru sıra nosuna göre 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Edirne Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Makamında yemin ettirilecektir.

LİSTELERİN İLANI        :

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 28 Aralık 2018 tarihine kadar Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığına, il çevresindeki Adlî Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.

İlan olunur.  04.10.2018

BAŞKAN-30659                         ÜYE-35947                              ÜYE-40931

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.