Bilet Satış Sözleşmesi

Ara 2, 2018 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

İki şirket arasında hazırlanan “bilet satışı” konulu sözleşme örneğini sizlerle paylaştık. İlgili sözleşmede şirketlerin birbirine karşı sorumlulukları ve gizlilik hususları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Unutulmamalıdır ki her somut olay için sözleşme şartları yeniden belirlenmelidir.


BİLET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme ile, aşağıda belirtilen şirketler, sözleşmede belirtilen şartlar üzerinde anlaşmışlardır.

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve varlığını sürdüren bir … şirket olan ve … adresinde faaliyet gösteren  … (bundan sonra kısaca Şirket olarak anılacaktır) ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve varlığını sürdüren bir … şirket olan ve … adresinde faaliyet gösteren … (bundan sonra kısaca Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

AMAÇ

MADDE 1–  Şirket,  konser, spor müsabakaları vb. gibi faaliyet ve gösteri biletlerinin satış ve dağıtım acentası olarak Türkiye genelinde kapsamlı bir satış ve dağıtım ağı işletmektedir.

Müşteri, Türkiye çapında … işletmektedir.

Müşteri, biletleri daha etkin ve yaygın bir şekilde dağıtma ve satma olanağını arttırmak amacıyla, kendisinin işlettiği … salonlarındaki faaliyetler ile ilgili bilet dağıtımı ve satış için şirket know-how’undan istifade etmek istemektedir. Şirket ve müşteri’nin karşılıklı rızası ile bilet satışı için seçilen yerlerin sayısı arttırılabilir ya da azaltılabilir.

Şirket de, Türkiye’de faaliyetlerinin profilini geliştirmek ve genişletmek ve bu amaçla, müşteri’nin satış ve dağıtım ağını daha etkin bir hale getirmek konusunda müşteri’yle işbirliğine girmek istemektedir.

HİZMETLER

MADDE 2– Taraflar; şirket’in müşteri’ye ilgili ek listede listelenen müşterini seçilmiş tüm mahallerinde gerçekleşen faaliyetler için aşağıda tanımlanan bilet satış ve dağıtım acentası hizmetlerini vereceğini kabul ederler.

Şirket’in vereceği bilet satış ve dağıtım acentalığı hizmetleri (“Hizmetler”) aşağıdaki gibi, bilgi ve satış hizmetlerini kapsayacaktır:

  • Müşteri’nin organize etmekte olduğu faaliyetler ve söz konusu faaliyetlerin biletlerine erişilebilirlik ve biletleri temin etme hakkında kamuya bilgi vermek,
  • Kamunun, biletlere belirli satış noktaları ve dağıtım kanalları aracılığıyla erişimi sağlamak. Hizmetlerin detaylı bir tanımı ve şirket’in sunacağı belirli satış kanalları için planlanan satış ve dağıtım programı ilgili ek listelerde verilmektedir.

BİLET GİŞESİ

MADDE 3

3.1– Teknik Altyapı ve İlgili Hak ve Sorumluluklar

Müşteri, asıl biletlendirme uygulamasından ve her bir mahal için sunucu donanım ve yazılımın sağlanmasından yükümlüdür. Bu donanım ve yazılım bileşimi Yerel Bilet Gişesi Sunucusu olarak anılacaktır. Bu Yerel Bilet Gişesi sunucusu her salondaki bütün koltukları kapsamakta ve bu koltukların tahsisini yapmaktadır. Kullanılacak yazılım; … şirketinde tedarik edilen …Yazılımı’dır.

Müşteri yazılım şirketinden gerekli bütün bilet gişesi iş istasyonu PC’lerini ve … iş istasyonu yazılımını tedarik etmekten ve işletmekten sorumlu olacaktır.

Şirket, yazılım şirketinden Yerel Ağ Geçidi yazılımını işletmek amacıyla aynı bir PC sunucu tedarik etmekten sorumlu olacaktır. Müşteri bu PC sunucuyu işletmekten sorumlu olacaktır.

Müşteri, şirket’in müşteri’nin işlettiği her salonda yapılan faaliyetler için gerekli bilgilere gerçek zamanlı erişebilmesini ve bu faaliyetlerin biletlerini gerçek zamanlı satabilmesini sağlamak amacıyla, kendi merkezi biletlendirme ağ geçidi yazılımı ile, her salonda kullanılan Yerel Ağ Geçidi yazılımı arasında arabirim oluşturmak için şirket’in erişimine olanak sağlayacaktır.

Bilet satış ve teslimini desteklemek amacıyla, şirket, bu Sözleşme süresince azami olarak aşağıdaki altyapı ürün ve hizmetlerini müşteri’ye ödünç olarak verecektir.

  • Her salonun girişine kurulacak olan 1 (bir) adet Bilet Kesme Makinesi.
  • Şirket, her Müşteri mahallinde kullanılan Yerel Ağ Geçidi ile şirket’e ait bulunan Merkezi Ağ Geçidi arasında asıl bağlantı ve irtibatı kurmak için gereken veri iletişim altyapısını masrafları kendisi karşılamak üzere kuracaktır.
  • Yerel Ağ Geçidi yazılım çalıştırılması için şirket tarafından her mahalle 1 PC tedarik edilecektir.

3.2– Bilet Gişesi Yazılımının Değiştirilmesi

Müşteri, bu Sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda müşteri tarafından işletilen salonlardan herhangi birinde …  yazılımını kullanmaktan vazgeçtiği takdirde, şirket, kendi takdiri çerçevesinde … yazılımını kullanmaktan vazgeçen salona hizmet vermeyi derhal durdurur ve ödünç verilmiş olan ekipmanını tamamını derhal söküp uzaklaştırmak hakkına sahip olacaktır. Şirket … yazılımını kullanmayı durdurmak istediği ve müşteri bunu kabul ettiği takdirde, yeni Yerel Ağ Geçidi modülünün geliştirilmesi ve/veya satın alınması ve kurulması ile ilgili giderler Şirket tarafından karşılanacaktır.

3.3– İşletme Konuları

Şirket ve müşteri, TIM’leri yağma,  hırsızlık, vb. risklere karşı korumak için uygun güvenlik tedbirleri almak amacıyla birlikte çalışmayı kabul eder. TIM’lerde teknik donanım veya yazılım arızaları olması halinde, şirket bu birimlerin bakımını, tamiri veya yenileriyle değiştirilmesi işlerini ya doğrudan doğruya kendisi ya da bir üçüncü şahıs hizmet sağlayıcısı aracılığıyla yapacaktır.

Veri iletişim altyapısının güvenilir bir durumda tutulması ve denetim ile ilgili masraflar şirket tarafından karşılanacaktır.

Müşteri salonlarda bulunan diğer bütün ekipman, donanım ve yazılımların bakımını karşılamayı ve bunlardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Şirket, veri iletişiminde veya yukarıda tanımlanan şirket sistemlerinde, madde … tanımlandığı şekliyle müşteri’nin sorumluluğunda olan veya Türk Telekom tarafından sebep verildiği şirket tarafından kanıtlananlar hariç olmak üzere, herhangi bir teknik arıza sebebiyle, nihai tüketicilere şirket geniş-alan ağı aracılığıyla bilet satın alma olanağını sunamadığı takdirde, bu arızanın … ili sınırları içinde … ile … saatleri arasında … saati aşmaması için makul ve gerekli önlemleri alacaktır.

Salon ağ geçidi donanımındaki arızalar (LAN bağlantısı aksaması, güç kesintisi, ağ geçidi bilgisayarına müdahale, örneğin kapatılması) ve müşterinin çalışanlarından kaynaklanan benzer arızalar ile sınırlı olmak üzere) müşteri’nin sorumluluğu altındadır. Bu arızaları gidermekten müşteri sorumlu olacaktır. Müşteri yukarıda tanımlanan arızaların … ile … saatleri arasında en fazla … saat içinde düzeltilmesini sağlayacaktır. (İşbu paragraf çerçevesinde yukarıda belirtilenler haricinde). Salon ağ geçidinde arıza ya da donanım veya yazılım arızası durumunda, müşteri bu arıza … ile … saatleri arasında … saat içinde şirket’e bildirmekle yükümlü olacaktır. Bu arızaların giderilmesinden şirket sorumlu olup, müşteri, ağ geçici hizmetlerinin çalış duruma getirilmesinde şirket teknisyenlerine (ya da şirket’in üçüncü taraf tedarikçilerinin teknisyenlerine) yardımcı olacaktır.

Şirket, personeline yerel ağ geçidi arabirimi hakkında gerekli eğitim verilecektir.

BİRİM FİYATLARI

MADDE 4- Müşteri bilet fiyatlarını tek taraflı tespiti konusunda her türlü hak ve kontrolü saklı tutar. Şirket, fiyatlandırma planları ve listelerin hazırlanması konusunda müşteri ile işbirilği yapacaktır.

BİLET BEDELLERİNİN TAHSİLİ

MADDE 5- Taraflar şirket tarafından satışı yapılan bilet satış bedellerini müşteri nam ve hesabına şirket’in tahsil edeceğini kabul eder. Taraflar, şirket’in bedelleri müşteri adına tahsil etme sorumluluğunun, salon bilet gişelerinde yapılan bilet dağıtımı dışında işbu Sözleşmede yer alan bütün bilet dağıtım kanallarını kapsayacağını kabul ederler.

Taraflar ayrıca, şirket’in ilgili bedelleri işbu Sözleşmede bahsedilen ücret ve komisyonları tenzil ettikten sonra müşteri’ye zamanında ve eksiksiz havale etmekten sorumlu olacağını, ancak salon bilet gişelerinde satılan biletlerin bedellerini tahsil etmekten sorumlu olmayacağını da kabul ederler.

Söz konusu bedellerin tahsili ve ödemesine ilişkin detaylı koşullar Ek.3’te düzenlenmektedir. Taraflar, bedellerin tahsili öne ödenmesine ilişkin bu koşullarda karşılıklı mutabakatla değişiklik yapılabileceğini kabul ederler.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

MADDE 6- Taraflar; şirket kanalları aracılığıyla satılan bütün biletlerin muhasebe kayıtlarının doğru tutulabilmesi amacıyla bilet satışlarına ilişkin bilgileri kendi aralarında paylaşmayı kabul ederler. Müşteri, uygun bir süre öncesinde bildirimde bulunmak kaydıyla ve sadece müşteri’nin bilet satışları ile ilgili olarak şirket’in defterlerini denetleme hakkına sahip olacaktır.

Her bilet satış işlemi sırasında, şirket tarafından toplanan müşteri bilgileri yerel ağ geçidi aracılığıyla şirket’ten müşteri’nin bilet gişesi sunucusuna aktarılacaktır. Bu bilgiler biletin satıldığı kanala bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BİLET STOĞU VE REKLAMLAR

MADDE 7- Taraflar TIM’lerde standart şirket bilet stoğunun kullanılacağını kabul eder. Bu standartlar kağıt tipi, bilet boyutları, TIM tarafından basılacak olan bilgi alanlarının tanımı ve yerleşimi, grafik tasarımları, renkler ve biletin ön yüzüne önceden basılacak olan logoları içermektedir.

Şirket bilet stok giderleri ve bilet reklam giderlerini kendisi karşılayacaktır.

Taraflar; şirket’in bu Sözleşme kapsamında kuracağı servis ağı aracılıyla satılan biletlerin ön yüzünü müşteri’nin reklam veya belirli mesajları iletmek amacıyla kullanma hakkı olduğunu kabul eder. Bu mesajların büyüklüğü, bilet üzerine yerleşimi ve grafik tasarım özellikleri; şirket’in kendi münhasır takdirine göre seçeceği bilet basma makinesinin özellik olanaklarıyla sınırlı olacaktır.

Müşteri ve sponsorları ile herhangi bir çatışma olmaması kaydıyla, Taraflar Servis Ağı aracılığıyla satılan biletlerin arka yüzünün şirket tarafından genel reklam araçlarıyla ve belirli mesajları iletmek amacıyla kullanabileceğini de kabul ederler. Biletlerin arka yüzüne basılacak reklamlarla ilgili olarak taraflar, müşteri’nin söz konusu reklam e ilanlara haklı sebeplerle itiraz hakkının bulunduğunu kabul ederler. Haklı sebepler terimi, sınırlı olmamak kaydıyla, müşteri’nin doğrudan rakibi olan firmaların ve müşteri’nin sponsorlarının doğrudan rakibi olan firmaların reklamlarını da kapar.

Müşteri, şirket logosunu ve şirket telefon numarasını, tüm medya kanallarına verdiği reklamlarında, uygun boyut ve renklerde, maliyeti kendisine ait olmak üzere kullanılacaktır. Şirket iş bu sözleşmenin yürürlükte kaldığını süre boyunca logosunu ve telefon numarasını müşteriye, müşterini reklamlarında ücretsiz olarak kullandıracaktır.

BELEDİYE RESMİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ

MADDE 8– Müşteri, Türkiye’de cari bütün Türk ve Belediye vergi mevzuatına uymakla sorumludur ve işbu Sözleşme kapsamında bilet satış fiyatları üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilebilecek vergilerden dolayı şirket nezdinde bu kapsamda doğacak her türlü vergi yükümlülüklerinden dolayı şirket’i tanzim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Şirket de, hizmet ücreti üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerle mükellef ve ilgili bütün Türk vergi mevzuatına uymakla sorumlu olacaktır.

BİLET ERİŞİM HAKKININ BÜTÜNLÜĞÜ VE MÜNHASIR SATIŞ YETKİSİ

MADDE 9– 9.a. Taraflar, müşteri’nin şirket’e

(i)- Aşağıda belirtildiği gibi, genel olarak kamuya satışa arz edilen bütün biletlere tam erişim hakkı tanımakla; ve

(ii)- Bilet gişeleri dışında, arama merkezi, internet veya perakende kanallar aracılığıyla, genel olarak kamuya satışa arzolunan biletlerin satışı konusunda münhasır yetki vermekle; ve

(iii)- Aşağıda açıklananlar haricinde, telefon, internet, satış büfesi ve başka yollardan rezervasyon hizmeti sunarak şirket’le rekabete girmemekle yükümlü ve sorumlu olacağını kabul ederler.

Müşteri, herhangi bir etkinlik için mevcut biletlerin yüzde … ’sından fazla olmamak şartıyla:

(i) sadece salonun bulunduğu mahaldeki bilet gişesinde satmak için, ya da

(ii) özel misafir veya davetlilere vermek için ayırma hakkını saklı tutar.

9.b. Müşterinin, biletleri şirket ağının halihazırda kullanmadığı bir kanaldan satmak istemesi halinde, bu kanalın geliştirilmesi ve kullanılması konusunda şirket’in öncelik hakkı vardır. Herhangi başka bir firmanın yeni bir dağıtım konusunda şirket’in öncelik hakkı vardır. Herhangi başka bir firmanın yeni bir dağıtım kanalı meydana getirmesi üzerine, şirket bu kanalı … ay zarında makul bir süre içinde kullanıma sunmak istemediği veya kullanıma sunamadığı takdirde, müşteri bu kanalı, alternatif yollarla kullanma hakkına sahip olacaktır.

9.c-Taraflar işbu Sözleşmedeki hiçbir hüküm herhangi bir zamanda Müşterinin salonlarının bilet gişelerinde müşterinin kendi organize ettiği etkinlikler haricindeki etkinlikler için bizzat veya 3.kişiler aracılığı ile bilet satmasını engellemediğini kabul eder.

9.d-Taraflar, ayrıca müşteri’nin şirket iletişim bilgilerini (telefon numarası, web sitesi adresi, satış yerlerinin adresleri, vb.) kamuya açıklayarak makul bir şekilde şirket markalı biletlendirme hizmetinin tanıtımını yapacağını ve müşteri’nin şirket markalı biletlendirme hizmetinin tanıtımı için elinden gelen çabayı göstereceğini de kabul ederler.

HİZMET BEDELLERİ VE ÜCRETLER

MADDE 10-Taraflar, müşteri’nin organize ettiği bütün etkinliklerin bilet fiyatlarını tespit etme yetkisinin ise münhasıran şirket’e ait olduğunu kabul ederler. Şirket, müşteri’nin önceden yazılı onayı olmaksızın … ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirasına eşit ya da daha az fiyattaki biletler için bilet başına hizmet ücretinin  … ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirasını ve … ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirasının üzerinde fiyattaki biletler için bilet başına hizmet ücretinin …  ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirasını geçmeyeceğini kabul eder.

TARAFLARIN ORTAK ÇALIŞMALARI

MADDE 11-Taraflar, uygun muhasebe, pazarlama ve raporlama politikalarını birlikte tespit edeceklerini kabul eder. Taraflar müşteri’nin tesislerinde bulunan TIM’lerden verilen biletlerin kanune zorunlu tüm kısımlarını toplamaktan müşteri’nin sorumlu olacağını kabul eder. Şirket kendi iç kayıtları için gereken bölümleri müşteri’den teslim alacaktır. Müşteri’nin bu biletleri toplamaması nedeniyle şirket’in herhangi bir ceza ödemek zorunda kalması halinde, doğrudan müşteri’nin kusurundan kaynaklanan cezalardan müşteri sorumlu olacaktır.

FİKİRLER

MADDE 12-Taraflar şirket’in bu Sözleşme uyarınca kuracağı servis planının şirket’in kendi geliştirdiği fikir, çözüm ve kavramlara dayandığını kabul ederler. Aynı şekilde, Taraflar müşteri’nin geniş-alan Servis Ağını daha etkin ve verimli işletmek için gereken ve sadece müşteri’nin salonlarında kullanmak üzere doğrudan doğruya … yazılım şirketinden satın aldığı programlar ile müşterinin halihazırdaki mevcut programları dışındaki ve Sözleşme konusu hizmetlerini ifası için gerekli yazılım bazlı dağıtım ve satış programlarının üzerinde işbu Sözleşme tarihinden sonra yapılan değişikliklerin de sadece şirket’in kendi Fikirlerini gerçekleştirmek için yazılım bazını geliştirme çabalarının bir sonucu olduğunu da kabul ederler.

Taraflar; müşteri’nin sadece salonlarında kullanmak üzere doğrudan doğruya yazılım şirketinden satın aldığı programlar dışındaki bilgisayar yazılımının bu Sözleşmede açıklandığı gibi Fikirlere uyarlanması amacıyla yapılan bilgisayar yazılımı değişikliklerinin ve Fikirlerin daima şirket’in mülkiyetinde kalacağını ve müşteri’nin şirket’in söz konusu mülkiyetini sadece bu sözleşme amaçlarıyla ve kapsamında kullanma hakkına sahip olacağını kabul ederler.

Taraflar, ayrıca, müşteri’nin sadece salonlarında kullanmak üzere doğrudan doğruya yazılım şirketinden satın aldığı programlar dışında, geniş-alan Servis Ağını kurmak ve işletmek amacıyla kullanılan bütün bilgisayar programları için gereken tüm lisanlar, alt lisanlar ve benzeri lisansları, söz konusu bilgisayar programlarının sahibinin şirket olmaması halinde, bunları sağlamaktan şirket’in sorumlu olacağını ve masraflara katlanacğını da kabul ederler.

HAKLI SEBEPLE FESİH

MADDE 13– Taraflardan biri bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal ettiği takdirde, diğer Taraf İhlal eden Taraf’a ihlal ettiği hükmü ve bu ihlaline ne suretle gerçekleştiğini bildiren yazılı bir bildirimde bulunabilir. İhlal Eden Taraf söz konusu ihlali diğer Tarafın yazılı ihbarını aldıktan sonra … takvim günü içinde gidermediği takdirde, diğer taraf bu Sözleşmeyi İhlal eden tarafa yazılı bir fesih bildiriminde bulunarak ve derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahip olacaktır.

Aşağıda sayılan olaylar, şirket tarafından yapılabilecek muhtemel Sözleşme ihlallerinden bazılarıdır:

a- Şirket’in ek listelerde tanımlanan Servis Ağını başarıyla kuramaması;

b- Şirket’in bu Sözleşmede öngörülen kalitede hizmet verememesi;

Aşağıda belirtilen olay, müşteri’nin muhtemel Sözleşme ihlallerinin bir örneğidir (ancak mühasır ve tam liste değildir):

Müşterinin madde …’te belirtilen sorumluluklarını art arda … ay süreyle başarılı bir şekilde yerine getirmemesi.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YENİLENMESİ

MADDE 14-Taraflar, bu Sözleşme ile düzenlenen ilişkinin, deneme dönemi olan iki….aylık süre sonunda her iki tarafın devam etme niyetini bildirmesi ile, tarafların bu sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren … yıl süreyle geçerli olacağını kabul ederler. Taraflar, ayrıca, müşteri’nin tercihiyle, bu Sözleşme süresinin ilaveten … yıl daha uzatılabileceğini de kabul ederler. Bu bildirimin, lik … yıllık dönemin sonunda engeç … gün önce şirket’e yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekir. Müşterinin süresinin uzatılmasını istediği takdirde, … yılık ilk … ayı sonunda en geç … gün önce şirket’e yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekir. Müşteri süresinin uzatılmasını istediği takdirde yılın ilk … ayı içinde tüm salonlarda şirket kanalıyla satılan biletlerin satış ortalaması ilgili salonlardaki toplam satışın yüzde … ’ından azsa, şirket söz konusu sözleşmeyi uzatma talebini sözleşmenin süresinin bitiminden en az … ay evvel bildirmek şartıyla reddedebilir.

İHTİLAFLARIN HALLİ

MADDE 15– Bu Sözleşme Türk Hukukuna tabi olup, Sözleşme’den veya burada öngörülen belge ve işlemlerden kaynaklanan veya sayılanlarla ilgili her türlü ihtilaf halinde … Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GİZLİLİK VE DEVAM EDEN HÜKÜMLER

MADDE 16– Taraflar, işbu Sözleşme süresince ve işbu Sözleşmenin sona ermesinden sonra ………. yıl süre ile birbirlerinin mevcut ve devam eden iş projeleri, müşteri listesi, müşteri dosyaları, şirket defterleri, kayıt ve yazışmalarındaki bilgiler ile birbirlerinin diğer dosya ve kayıtlarındaki ticari, mali, teknik belge ve bilgileri ya da çeşitli alanlarda kullanılan Taraflara özgü metodlara, çalışma biçimine iş hacmine, hazırlanmış veya hazırlanmakta olan projelere ilişkin dolaylı ve dolaysız yoldan edindikleri her türlü bilgiyi, mükliyeti ve fikri hakları birbirlerine ait olan hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri birbirlerinin yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere ve kamuya açıklamaz, özel faaliyetleri için veya ücret karşılığı olsun ya da olmasın başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz ve kullandıramazlar. Taraflarca özgün veya gizli kabul edilen ve bu Sözleşme kapsamında verilen veya açıklanan ve açılayan tarafça personeline ve yetkili temsilcilerine sadece bilmeleri gerektiği kadar ve gizli olduklarını belirtmek suretiyle açıklanacaktır. Alıcı, bu bilgileri kendisine ait bilgileri koruduğu gibi koruyacak ve en azından basiretli bir iş adamı gibi gereken özen ve ihtimamı gösterecektir.

Taraflar, taraflara ait bilgilerin mahkeme savcılık, idari kurumlar vb. resmi makamlarca talep edilmesi halinde sözü edilen gizli bilgileri üçüncü kişilere açıklama hakkını saklı tutarlar.

Taraflar, ayrıca, bu Sözleşmenin Fikirler, ihtilafların Halli, Gizlilik ve Devam Eden Hükümler ve Muhtelif Hükümler maddeleri ile rekabet etmeme yasağının Sözleşmenin feshinden veya sona ermesinden itibaren … yıl süreyle daha yürürlükte kalacağını ve geçerli olacağını kabul ederler.

MUHTELİF HÜKÜMLER

MADDE 17-

…/…/…

ŞİRKET                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MÜŞTERİ

Kaşe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kaşe

İmza                                                                                                                                                                                                                                                                                                         İmza

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.