Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talebi Dilekçesi

Şub 24, 2019 | Savcılık-Soruşturma

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talebi -1-

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE

İstanbul Anadolu … Asliye Ceza mahkemesinin 2018/.. esas 2018/… karar ve 04.01.2019 tarihinde kesinleşen ilamı gereğince sanık … lehine mahkemenin beraat hükmünde açıklanan 2180,00 TL maktu vekalet ücretini almak istiyorum. Dilekçem ekinde sunmuş olduğum evraklarım ile birlikte gerekli ödemenin tarafıma yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 22.02.2019

                                                                                              Av.

Dilekçe ekleri :

1-mahkeme kararı

2-kesinleşme şerhi

3- vekaletname

4-serbest meslek makbuzu

5- evrak asıllarının birer sureti

Av.

Tc kimlik no:

Vakıfbank İstanbul Kadıköy Şubesi

İban:

Hesap sahibi:

İrtibat tel no: 

Büro: 

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talebi -2-

T.C.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na

………….. Asliye Ceza Mahkemesi “tarafından 2018/74 Esas, 2018/924 Karar sayılı yargılama neticesinde, müvekkil sanık …………….’nin atılı suçtan beraatine karar verilmiştir. Beraat kararı gereğince, müvekkil lehine 2.180,00TL vekalet ücretine hükmolunmuştur. Karar 28/12/2018 tarihinde kesinleşmiştir.

 Ekte sunmuş olduğumuz serbest meslek makbuzuna ve kesinleşme şerhli onaylı mahkeme ilamına istinaden 2.180,00 TL vekalet ücretinin ahzukabz yetkisini içeren vekaletnameye istinaden aşağıda bilgileri verilen banka hesabına ödenmesini Başsavcılığınızdan arz ve talep ederim.02/01/2019

                                                                                                                                              ALACAKLI SANIK VEKİLİ
                                                                                                                                                 

HESAP BİLGİLERİ:
Vakıfbank …………………………..
IBAN NO: ……………………

EKLER:
– …………… Asliye Ceza Mahkemesi  2018/74 Esas, 2018/924 Karar sayılı ilam
– …………… Asliye Ceza Mahkemesi  2018/74 Esas, 2018/924 Karar sayılı ilam kesinleşme şerhi
– Serbest Meslek Makbuzu
– Vekaletname sureti

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talebi Dilekçesi -3-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDARİ İŞLER BÜROSUNA

Gönderilmek Üzere

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖN BÜROSU’NA

 

KONU : Vekalet Ücreti Tahsili Hakkında

 

….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ….. Esaslı ve …. Karar numaralı dosyasında …. T.C kimlik numaralı ….. isimli müvekkil hakkında Beraat kararı verilmiş olup, müvekkil adına kanuni vekalet ücretine hükmedilmiştir. İlgili karar üst mahkemeye başvurulmadan kesinleşmiştir.  Hükmedilen kanuni vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesini arz ve talep ediyoruz.12.06.2019

EKLER :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1-Aslı gibidir onaylı vekaletname örneği

2-Mahkeme kararı ve Kesinleşme şerhleri

BANKA Adı       :

Banka Şubesi   :

İban No             :

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talebi -4-

X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İDARİ İŞLER BÜROSU’NA

 Aşağıda mahkeme ve dosya numarası belirtilen dosyadan müvekkil X hakkında BERAAT kararı verilmiş olup, müvekkil adına kanuni vekalet ücretine hükmedilmiştir. İlgili dosya temyiz edilmeden kesinleşmiştir. X 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2017/105 E. ve 2019/X. Sayılı dosyasında sanık yararına hükmedilen vekalet ücretinin aşağıda belirtilmiş olan hesaba yatırılmasını müvekkilim adına saygılarımla arz ve talep ederim.

 Sanık Müdafii

                                                                                     Avukat 

 

Ekler: 1) X 8. Asliye ceza Mahkemesi’nin 2017/X. ve 2019/X. Sayılı dosyasının Gerekçeli kararı ve Kesinleşme Şerhi

2) Serbest Meslek Makbuzu

3) Aslı Gibidir Onaylı Vekaletname Sureti

BANKA HESABI BİLGİLERİ

  • VAKIFBANK
  • IBAN:TR
  • HESAP NO:
  • HESAP SAHİBİ ADI:
  • TEL:

Beraat Vekalet Ücreti Talebi -5-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ADANA X Mahkemesinin ……./…………Esas ……../………….. Karar ve  …………./………/…………… Tarihinde kesinleşen ilamı gereğince, sanık …………………………………………… lehine mahkemenin beraat hükmünde açıklanan ……………………………..TL maktu vekalet ücretini almak istiyorum.Dilekçem ekinde sunmuş olduğum evraklarım ile birlikte gerekli ödemenin tarafıma yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. ………../………./…………

Adı Soyadı :

İmza :

Dilekçe Ekleri :

1-Mahkeme Kararı (Her bir sayfasının mahkemeden aslı gibidir kaşesi olmalıdır.)

2-Kesinleşme Şerhi (Mahkemenin aslı gibidir kaşesi olmalıdır)

3-Vekaletname (Ahzu kabz yetkisi içerir olmalı , Av’ın kendisinin İsim Soyisim , Aslı gibidir , İmzasının olması gereklidir.)

4-Serbest Meslek Makbuzu

5-Evrak Asılları ve asılların birer suretleri

T.C. Kimlik No :

Banka Adı:

Şubesi :

Şube Kodu ve İban No :

İrtibat Telefonu :

Cep :

Büro :

Savcılıktan Beraat Sebebiyle Vekalet Ücreti Talebi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE

TALEP EDEN             :

VEKİLİ                        : 

KONU                         : X . Ağır   Ceza Mahkemesi’nin ……… Esas ……….. Karar   ……………. tarihli asıl karar …………. Tarihli ek karar  sayılı kararında beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren müvekkilimiz yararına hükmedilen vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR        :

Müvekkil İbrahim TÜM    hakkında yapılan yargılama sonucunda, X Ağır   Ceza Mahkemesi’nin ……….. tarihli  ………. Esas  …… Karar sayılı kararı ile beraat kararı verilmiş; verilen beraat kararı istinaf edilmeksizin  kesinleşmiştir. Mahkemenin gerekçeli kararının ve kesinleşme şerhinin onaylı örneklerini ekte sunuyoruz. (Ek-1)

Müvekkilimiz hakkında verilen karar ……………..  tarihinde kesinleştiğinden hazine aleyhine hükmedilen avukatlık ücretinin tarafımıza ödenmesi gerekmektedir.

Bu sebeple hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi için X  adına kayıtlı İş Bankası X Şubesinin X İBAN numaralı hesabına ödemelerin aktarılması için iş bu dilekçeyi yazma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, X Ağır   Ceza Mahkemesi’nin  ……….  tarihli, ………….    Esas ve ……….. Karar sayılı kararı ile müvekkilimiz hakkında verilen ve kesinleşen beraat hükmü gereğince hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin X adına kayıtlı İş Bankası X Şubesinin …………………. İBAN numarasına ödenmesini talep ederiz. tarih

                                                                                                                      Talep Eden Vekili

EKLER                       :

Ek-1: X Ağır  Ceza Mahkemesi’nin  …..  tarihli, ……..   Esas ve ………..  sayılı kararı onaylı örneği ve X tarihli ek kararı

Ek-2:  : X Ağır  Ceza Mahkemesi’nin  X  tarihli, X   Esas ve X sayılı kararının kesinleştirme şerhi

Ek-3: Onaylanmış vekaletname örneği

Ek-4: Vekalet harcı makbuzu

Karşı Vekalet Ücreti Talebi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’ne

Köprülü Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 İl Sağlık Müdürlüğü 01230 Yüreğir/ADANA

Av. 

Konu              :Vekalet ücretimizin ödenmesi talebinden ibarettir

Müvekkil …  ile Seyhan Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi arasında görülen davamızda T.C. Adana … Sulh Ceza Hakimliği’nin … tarih … D. İş   sayılı ilam da Avukat asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen 485,00 TL  vekalet ücretinin davalı idareden   alınarak davacı ya verilmesine karar  verilmiştir.

Söz konusu mahkeme kararında belirtilen 485,00 TL vekalet ücretinin aşağıda belirtilen IBAN no’lu banka hesabına yatırılması hususunu talep ederim.

VEKİLİ

Banka hesap Bilgileri

BANKA  :

IBAN     : 

EKLER:

1- T.C. Adana … Sulh Ceza Hakimliği’nin  … tarih … D. İş  sayılı ilamı

2-Serbest Meslek Makbuzu

3-Vekaletname

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talebi Dilekçesi

Savcılık Vekalet Ücreti Talebi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

KONU                       : Vekalet Ücreti Hk.

Müvekkil …….hakkında …..1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/ Esas ve 2020/ Karar sayılı dosyası ile yapılan yargılama sonucunda müvekkilin beraatine karar verilmiştir. Söz konusu karar temyiz edilmeden kesinleşmiştir.        

Ekli kararda da belirtildiği üzere tarafımıza 3.400,00 TL vekalet ücretine hükmedilmiştir. Ekli kararda belirtilen vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Av.

Adres :

EKLER         :

  • Vekaletname Sureti
  • Mahkeme İlamı
  • Kesinleşme Şerhi
  • Serbest Meslek Makbuzu

BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Sahibi   :

Banka Adı      :

Şube Adı        :

Hesap No        :

İBAN No        :

Vergi Dairesi  :

Vergi No         :

TC Kimlik No :

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Beraat Vekalet Ücreti Başvuru Dilekçesi

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

KONU: Adana … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …… E. ……..K. Sayılı dosyasında ödenmesine karar verilen AAÜT göre belirlenen ………. TL beraat vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi talebi

AÇIKLAMA

Adana … Ağır Ceza Mahkemesi’nin ………. E. ………….. K. Sayılı dosyasında müvekkilim ……………., üzerine atılı suçlamalar nedeniyle yapılan yargılaması neticesinde hakkında BERAAT kararı verilmiş, AAÜT göre belirlenen …………. TL vekalet ücretinin hazineden alınarak müvekkile ödenmesine karar verilmiştir.

Mahkemenin kararı  ………….. tarihinde kesinleşmiştir. Bu nedenle ödenmesine karar verilen ……………TL vekalet ücretinin ödenmesi için gereğinin ifasını vekaleten talep ederiz.

Sanık Müdafii

Ek:

1) Adana … Ağır Ceza Mahkemesi’nin ……….. E. ………… K. Sayılı kararı

2) Kararın kesinleşme şerhi

3) Onaylı Vekaletname

4) Serbest meslek makbuzu

6) Hesap Bilgileri:

IBAN :

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Bu yazıyla ilgili mevzuat:

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

İletişime Geçin

Aklınıza takılan bir soru mu var? Telefon görüşmesi veyahut mesajla yoluyla tarafımızla iletişime geçin!

Our Services

What we Do Best

 

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim.

A Look Inside

 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architectoeaque ipsa quae ab illo inventore.