Belediyenin Riskli Yapı Yıkım Kararına İtiraz

Nis 16, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

Belediyenin Riskli Yapı Yıkım Kararına İtiraz

 X BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NA,

 

İTİRAZDA BULUNAN  :

KONUSU: X ili, X ilçesi, X ada X nolu parseli üzerinde kayıtlı X Mah. X Sok. No:X adresindeki taşınmaz ile ilgili olarak yapılan “Riskli Yapı” tespitine ilişkin tespit raporuna karşı itirazların yasal süresi içerisinde yapılmış olduğundan; tarafınız X Belediye Başkanlığı İmar Şehircilik Müdürlüğü’nün X tarihli ve X. sayılı kararı ile yıkımına karar verilmesinin hukuka aykırı olduğunun bildirilmesi ve riskli yapı tespitine itirazi işlem giderilmeden yıkım yapılamayacağının arzından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Tarafımca yıkım kararının tebliği ile öğrenmiş bulunduğum riskli yapı tespitine, yasal süresi  içerisinde, mevzuata uygun olarak itirazda bulunmuştum.

İlgili yıkım kararı tarafıma ulaşmış olmakla, daha önce usule uygun bir tebliğ yapılmamış olan riskli yapı tespitine ilgili yönetmelik gereği süresi içinde, aşağıda belirtilen sebeplerle itiraz ettim. Şöyle ki;

1- İş bu dilekçeye konu riskli yapı raporu tarafıma tebliğ edilmemiş olduğundan, maliki bulunduğum yapı ile ilgili olarak raporun teknik yönden değerlendirilmesi olanağı sağlanmamıştır. Anayasa ile en temel haklarından sayılarak güvence altına alınmış bulunan mülkiyet hakkının sınırlandırılmasına ilişkin bu hususta, raporun değerlendirilebilmesi ve tarafımın da teknik olarak konunun uzmanlarından bilgi alması olanağı sağlanmamıştır. Bu nedenle öncelikli olarak teknik raporun tarafımıza tebliğini talep etmekteyim.

2- Teknik usul ve esaslara ilişkin itirazlarımı raporun tarafıma tebliğine kadar ayrıca saklı tutmakla birlikte, binanın her ne kadar deprem için risk oluşturduğu ve yıkılması gerektiği belirtilmişse de,  tarafıma teknik güçlendirmenin yeterli olup olmayacağı noktasında herhangi bir görüş de bildirilmemiştir. Bu husus irdelenmeksizin mülkiyet hakkının bu şekilde sınırlanması açıkça hukuka aykırıdır.

Zira amir hüküm açık olup, 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinin 6. fıkrasına göre riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebileceği öngörülmüştür.

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN 3. MADDESİ GEREĞİNCE;   “İtiraz veya yargı kararı üzerine yeniden riskli yapı tespit raporu tanzim edilmesinin gerekmesi, raporun gerçeğe aykırı düzenlendiğinin tespit edilmiş olması ve yapının risk durumunu etkileyebilecek kasti bir müdahale dışında somut bir hadisenin gerçekleşmiş olması halleri hariç olmak üzere, her yapı için sadece bir adet riskli yapı tespiti raporu düzenlenebilir. Lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlar riskli yapı tespit talebi üzerine, o yapı hakkında daha önce riskli yapı tespit raporu düzenlenip düzenlenmediğini elektronik yazılım sistemi üzerinden kontrol eder. Elektronik yazılım sistemi üzerinden yapı kaydı oluşturulduktan sonra riskli yapı tespitinin; iki ay içerisinde yapılmaması halinde maliklerden herhangi birinin talebi üzerine, altı ay içerisinde yapılmaması halinde ise Bakanlıkça resen elektronik yazılım sisteminden yapı kaydı silinir. Riskli yapı tespit raporunda, tespite konu binanın Ulusal Adres Veri Tabanında belirtilen adresinin ve bina kodunun yer alması zorunludur.

(4) Riskli yapı tespitine ilişkin raporlar, tespiti yapan İdarece veya lisanslandırılmış kurum veya kuruluşça, tespite konu yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda İdareye elektronik yazılım sistemi üzerinden gönderilir. Raporlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde incelenir ve herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmeler yapılmak üzere raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa iade edilir. Raporlarda herhangi bir eksiklik tespit edilmez ise riskli olan yapılar, en geç on işgünü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.”

“(6) Riskli yapı tespitine karşı yapı malikleri veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda İdareye verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazın süresi içerisinde ve yapı malikince veya kanunî temsilcilerince yapılıp yapılmadığı Müdürlükçe veya İdarece kontrol edilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar ile yapı malikince veya malikin vefat etmiş olması halinde mirasçılarınca yapılmayan itirazlar işleme alınmaz.

(7) Riskli yapı tespiti yapılan yapının bulunduğu ilde itirazı değerlendirecek teknik heyetin teşkil edilmemiş olması halinde, itiraz dilekçeleri ile itiraz edilen tespite ilişkin raporlar, yapının bulunduğu yerdeki Müdürlükçe veya İdarece, o il için yetkilendirilmiş teknik heyetin bulunduğu ildeki Müdürlüğe gönderilir.” HÜKMÜNE AMİRDİR.

Aynı yönetmeliğin 8. Maddesi de;

“(1) Teknik heyetin ilk toplantısında üyeler aralarından birini başkan ve birini de başkan yardımcısı olarak seçer. Başkanın katılamadığı toplantılarda başkan yardımcısı teknik heyete başkanlık eder.”

“(7) Teknik heyet, itiraz dilekçesinde gösterilen itiraz sebebi ile bağlı olmaksızın riskli yapı tespit raporunun teknik yönden bütün unsurları ile Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını inceler. Riskli yapı tespit raporunda teknik yönden eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmelerin yapılması için raporun lisanslı kurum veya kuruluşa gönderilmesine karar verilir ve rapordaki eksikliklerin tamamının düzeltilmesinin sağlanmasından sonra yapının riskli ya da risksiz olduğuna ilişkin nihai karar verilir. Teknik heyet, gerek görmesi halinde itiraza konu edilen yapıyı bizzat yerinde inceleyebilir veya yapının yerinde incelenmesini Müdürlükten veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda İdareden isteyebilir. Ancak, yapının riskli olup olmadığına ilişkin nihai karar, yapının riskli yapı tespiti yapıldığı tarihteki durumuna ve özelliklerine göre verilir. Teknik heyetçe alınan kararlar, teknik gerekçeleri belirtilerek yazılır; başkan ve üyelerce imzalanır. Tespiti yapan veya yaptıran İdareye teknik heyetçe alınan tüm kararlar, itiraz eden malike ise sadece nihai karar bildirilir. Teknik heyetçe alınan nihai karara göre yapının risklilik durumunun değişmesi halinde karar Bakanlığa da gönderilir. Teknik heyetçe, karara bağlanan riskli yapı tespit raporuna karşı başka bir malikçe yapılan itiraz üzerine yeniden inceleme yapılmaz.” Hükmüne havidir.

Özellikle belirtmek isterim ki işbu dilekçe ile riskli yapı tespitine süresi içinde itiraz ettiğimi bilgilerinize sunuyorum. Tarafınızca ilgili İl Müdürlüğüne usule uygun bir itiraz bulunup bulunmadığının sorulmasını talep ederim.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, bu itirazi işlemler giderilmeden işbu tebliğ ettiğiniz yıkımın gerçekleştirilemeyeceği, yıkım işlemlerine devam edilmesinin açıkça hukuka aykırı olacağını saygılarımla bildiririm.

İtirazda Bulunan

 

EKLER         :

1-Yıkım Kararı

2- Riskli Yapı Tespitine İtiraz Dilekçesi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Belediyenin Riskli Yapı Yıkım Kararına İtiraz

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.