Belediyeden Vekalet Ücretinin Ödenmesi Talebi

Son Güncelleme Tarihi

 BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

 

DAVACI                    :

VEKİL                  : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

                                                          

 

KONU                         : ……………….. Vergi Mahkemesi dosyalarından verilen ……………………..sayılı kararı gereğince vekalet ücreti ve yargılama gideri toplamının, İdari Yargılama Usul Kanununun değişik 28. Maddesi gereğince,

Mahkeme kararlarının tarafınıza tebliğ edildiği tarihten ÖDEME GÜNÜNE KADAR, yıllık %12 üzerinden hesaplanacak tecil faizi ile birlikte ödenmesi istemi ile

Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgilerinin bildiriminin saygı ile sunuluşudur.

 

AÇIKLAMALAR         : ………………..Vergi Mahkemesi’nin ………………esas …………….karar sayılı kararı ile, vekalet ücreti, ve yargılama giderlerinin davalıdan alınıp davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

                                   Yargılama giderlerinin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. Maddesi ile atıf yapılan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “ Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri” başlıklı 331inci maddesi 1 numaralı fıkrasına göre; “Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hallerde, hakim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder.” Şeklindedir.

                                   İstanbul ………………. Vergi Mahkemesi kamu hükmü nedeniyle konusuz kalması nedeniyle, yukarıdaki kanun hükmü gereğince, dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiştir.

                                   Yukarıda açıklanan nedenler ve kanun hükmü nedeniyle konusuz kalan dava ile dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı ile;

                                   Davacıya ait…………….yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

                                   AAÜT uyarınca davacı lehine ………………………… avukatılık ücretinin davalı tarafından ödenmesine hükmedilmiştir.

                                   İdari Yargılama Usul Kanununun değişik 28. Maddesi gereğince, toplam ……………….tarafımıza ödenmesini,

                                   Mahkeme ilamlarının icrasında 2577 sayılı Kanunun 28/6. Maddesi ile 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulu Hakkında Kanunun 48inci maddesi gereğince, Mahkeme kararlarının tarafınıza tebliğ edildiği tarihten ÖDEME GÜNÜNE KADAR %12 oranında tecil faizi ile birlikte ödeme yapılaması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenler ile yargılama gideri ve vekalet ücreti toplamı olan, …………………………………………. mahkeme kararlarının tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren ödeme gününe kadar işleyecek yıllık %12 tecil faizi ile birlikte tarafımıza ödenmesini talep etmekteyiz.

Ödemenin yapılacağı Banka hesap bilgileri,

Av.

…….BANKASI ……..

Şube No:

Hesap No:

Hesap No:                                        şeklindedir.

 

 

SONUÇ VE İSTEM                 : Ekte sunulan vekaletname gereğince Başkanlığınızca yapılacak ödemenin Av. …………………………………….yukarıda bilgileri bulunan banka hesabına havale edilmesini,

Aksi halde İYUK 28. Madde gereğince icra takibi yapılacağını ve icra takip masrafları ve ücret-i vekaletin tarafınıza ait olacağını ihtaren bildiririm.

                                                                                  Bildirimde Bulunan Alacaklı Vekilleri

                                                           Av.   

Belediyeden Vekalet Ücretinin Ödenmesi Talebi1

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.