Belediyeden Kovulan İşçinin İşe İadesi Dava Dilekçesi

Belediyeden Kovulan İşçinin İşe İadesi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI   :

ADRES    :

VEKİLİ     :

ADRES    :

DAVALILAR  :

ADRES           :

KONU             : İşe iade talebi.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilim   X tarihinde davalı şirket olan X Belediye Başkanlığı’nda temizlik işçisi olarak işe başlamış daha sonra diğer davalı  A.Ş’de büro memuru ve temizlik işçisi statülerinde çalışmaya devam etmiştir. Müvekkile  X tarihinde sadece ekte sunmuş olduğumuz(ek-1) sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilerek iş akdine son verildiği söylenmiş ve iş yerinden gönderilmiştir. İşine son verilmesine ilişkin Müvekkilime hiçbir gerekçe bildirilmemiş ve yazılı bir bildirimde dahi bulunulmamıştır. Müvekkil işyerine çalışmak için gittiğinde kendisine sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilip geri gönderildiğinde bu durumdan haberdar olmuştur. DAVALI İŞVEREN, DAVACI MÜVEKKİLİN İŞ AKDİNİ KÖTÜ NİYETLİ ŞEKİLDE HİÇBİR YASAL GEREKÇE GÖSTERMEDEN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE FESHETMİŞTİR.

Müvekkil iş akdinin haksız yere sonlandırıldığını öğrenmesinin akabinde X tarihinde yani Yasal süresi içerisinde başvuru numarası ile dava şartı arabuluculuğa başvurmuştur.  Ancak arabuluculuk görüşmesi karşı tarafın görüşmeye mazeret göstermeksizin katılmaması üzerine X tarihinde arabuluculuk görüşmesi sonlandırılmış ve anlaşma sağlanamaması sebebiyle son tutanak tanzim edilmiştir. (Ek-2)

2- Müvekkilimin akdi belirsiz süreli ve kıdemi altı aydan fazla olup davalı şirkette otuzdan fazla işçi çalışması sebebiyle, müvekkilim İş Kanunu’nun 18-21. maddelerinde yer alan güvencesi hükümlerinden yararlanmaktadır. Bu doğrultuda müvekkilimin sözleşmesinin feshi ancak yeterliliğinden, davranışlarından ya da işletmenin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak ve fesih sebebi açık ve kesin bir dille yazılı fesih bildiriminde yer almak zorundadır. Söz konusu hususların yokluğu feshi geçersiz kılar.

3- Açıklandığı üzere müvekkilime yapılan fesih bildiriminde hiçbir sebebe dayanılmamıştır. Dolayısıyla yapılan fesih geçersizdir. Bu durumun tespiti ve müvekkilimin işe iadesi ile çalışmadığı dönem için 4 aylık ücreti ve diğer hakları, işe başlatılmaması halinde 8 aylık ücret tutarında tazminat talebiyle, feshin yapıldığı X tarihinden itibaren 1 aylık hak düşürücü süre içerisinde bu davanın açılması gerekliliği doğmuştur.

DELİLLER                   :

1. Davacı müvekkile ait personel özlük dosyasının ve maaş bordrolarının davalı kurumdan celbi
2. Davacı müvekkile ait SGK kayıtlarının ilgili SGK Müdürlüğü’nden celbi
3. Tanık. (Tanık isim ve adresleri gerektiği takdirde bildirilecektir)
4. Bilirkişi, keşif, yemin, her türlü yasal delil ve karşı tarafça sunulan delillere mukabil delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla arz olunur.

HUKUKİ SEBEPLER : İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM       :

Yukarıda açıkladığımız ve re’sen gözetilecek nedenlerle fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile;
1. Davacı müvekkilin iş sözleşmesi feshinin geçersizliğinin tespitiyle işe iadesine,
2. İşverenin davacı müvekkili işe başlatmaması halinde, davalı tarafça iyi niyetten yoksun fesih de göz önüne alınarak 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödenmesine,
3. Kararın kesinleştirilmesine kadar çalıştırılmadığı süreler için davacı müvekkile 4 aylık ücret ve diğer tüm haklarının ödenmesine,
4.   Tüm yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. tarih

Eki:

1-) sigortalı işten ayrılış bildirgesi

2-)Dava arabuluculuk ilk oturum tutanağı ve son tutanak

3-) Müvekkile ait sigortalı işe giriş ve çıkış bildirgeleri

4-)Müvekkile ait S.G.K Hizmet dökümü

DAVACI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.