Su Baskını Nedeniyle Su Kanalizasyon İşlerine(Belediyeye) Karşı Kiracı Tarafından İskan Kaynaklı Tazminat Davası

ADANA İDARE MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : Su Kanalizasyon İdaresi

DAVA KONUSU : Müvekkilimin, 12 tarihinde gerçekleşen su baskını sebebiyle uğradığı 10.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi zararının davalı tarafından yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilim yaklaşık 2 yıldır, Adana İli Seyhan İlçesinde kiracı olarak oturmaktadır. 12 günü sabah saatlerinde her zamanki gibi işe gitmiş, eve sel suyu dolduğunun eşi tarafından bildirilmesi üzerine eve geri dönmüştür. Müvekkil, sel suyunu tahliye etmek için eşi ve 13 yaşındaki oğlu ile birlikte tüm gün çabalamış ancak yoğun uğraşlar sonunda ve yağışın da durması neticesinde akşam saatlerinde su girişini kesebilmiş ve dolan suyu tahliye edebilmiştir. Müvekkilimin çamaşır ve bulaşık makinesi kullanılamaz hale gelmiştir. Buzdolabı için 2000 TL masraf yapmıştır. Müvekkilimin yatak odası, koltuk takımı, halı ve mobilyaları kullanılamaz hale gelmiştir, evin duvarları su çekmiştir.

2-) 14 tarihinde Adana Su Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) başvurarak müvekkilimin zararının giderilmesini talep etmemize rağmen talebimiz 16 tarihli yazıyla reddedilmiştir.

3-) Müvekkilim tüm gün hiçbir yetkiliden yardım almaksızın aile üyeleriyle su baskınını kontrol etmek ve zararını artırmamak için çaba sarf etmiştir. Buna rağmen hâlâ kullanılamaz hale gelen eşyalarının tamamının teminini sağlayamamıştır. Bu durum sebebiyle kendisinin yanı sıra öğrenci olan oğlu ve eşi manen kaygı ve üzüntü içinde bulunmaktadırlar.

4-) Davalı idare cevabi yazısında söz konusu dairenin yapı kullanma izni almadığı, bu yönde bir başvuruda da bulunulmadığı, iskânsız bir dairede meydana gelen zarardan sorumlu olmayacağını bildirmiştir. Ancak müvekkilim dairenin maliki değil kiracısıdır ve dairenin iskânsız olduğunu bilmemektedir.

5-) İmar Yasası’nın “Kullanma İzni Alınmamış Yapılar” başlıklı 31. maddesinde; “inşaatın bitme gününün, kullanma izninin verildiği tarih olduğu, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapıların, izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmayacakları, ancak kullanma izni alan bağımsız bölümlerin bu hizmetlerden istifade ettirileceği” hükmü yer almaktadır. Yine 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği’nin “Yapı Kullanma İzni” başlıklı 64. maddesinin 6. Fıkrasında; “kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapıların elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden faydalanamayacakları, bu hizmetlerden yararlanılması durumunda hizmeti veren idarenin sorumlu olduğu” hükme bağlanmıştır.

6-) Müvekkilim, kiracısı olduğu dairede 2 yıl boyunca davalı idare tarafından sunulan su ve kanalizasyon hizmetlerinin yanı sıra elektrik, doğalgaz, telefon hizmetlerinden de faydalandırılmış ve her birine ilişkin faturalarını da düzenli olarak ödemiştir.

7-) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasının; “Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7. maddesinin (r) bendinde belediyelerin; “Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamakla görevli olukları” hükmü yer almaktadır.

😎 İskân izni bulunmadığı iddia edilen konutta yine idare tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmak suretiyle ikamet eden müvekkilimin olay nedeniyle meydana gelen zarara katlanmasını beklemek, kamu hizmetinin eksik yürütülmesi veya gereği gibi yürütülmemesi nedeniyle bireylerin uğradığı zararların idarece tazmin edilmesi gerektiğini ifade eden hizmet kusuru nedeniyle sorumluluk ilkesine aykırı düşmektedir. İdare, Anayasanın 125. Maddesi’ne göre kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.

HUKUKİ DELİLLER : Anayasa madde 125, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimin uğradığı 10.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi zararın davalı idarece tazminine, yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederim.

EKLER : 1. Vekâletname örneği 2. İSKİ cevap yazısı 3. Kira sözleşmesi 4. Beyaz eşya tamirat servis faturası 5. İSKİ faturaları ödeme belgeleri

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir